Vývoj liniek mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne

Prehľad zmien jednotlivých liniek.

Linka 1 - dnešný stav: každodenná prevádzka

V dôsledku prudkého povojnového rozvoja mesta Trenčín vzniká spolu s novými sídliskami Sihoť a Soblahovská (dnes Dlhé Hony) potreba zabezpečenia prepravy obyvateľstva medzi týmito sídliskami ako aj ďalšou infraštruktúrou reprezentovanou najmä školami, továrňami a fabrikami na území mesta a v jeho blízkom okolí. Na toto zvyšovanie počtu obyvateľstva zareagoval ČSAD n.p. Trenčín zavedením prvej pravidelnej linky miestnej dopravy číslo 1 v roku 1949. Trasa linky 1: Dlhé Hony (v mieste križovatky s dnešnou Inoveckou ul.) - Soblahovská ul. - Štúrovo námestie - železničná stanica - Závod 9. mája (neskôr premenovaný na závody K. J. Vorošilova, TOS, a dnes TRENS) - Kubra. Nejednalo sa však o linku mestskej dopravy, hoci bola označovaná aj číslom, mestská linka bola zriadená až o 5 rokov neskôr, a to 9. mája 1954. V ďalšej dekáde sú vybrané spoje predĺžené až do Kubrice (1958). Na linke premávali autobusy aj s autobusovými vlekmi. V druhej polovici 70-tych rokov sa na linke objavujú prvé Ikarusy 280, ktoré na nej premávali až do roku 2006.

Vznikom linky 11 sú spoje do Kubrice odčlenené od linky 1. Po začatí výstavby bola linka predĺžená na sídlisko Juh I, kde končila na zastávke Juh ZŠ. Začiatkom 80.tych rokov boli spoje premávajúce na úseku Juh - stanice odčlenené do samostatnej linky 17. Dňa 1.7.2002 bola linka presmerovaná zo Saratovskej ulice na Juhu I na konečnú Juh II na ulici gen. Svobodu. Od 19.08.2006 bola linka 1 zlúčená s ďalšou kĺbovou linkou 22. Následkom tejto zmeny niektoré spoje končili na železničnej stanici a niektoré na námestí prof. Hlaváča v Kubre. Na linku boli presunuté aj zrýchlené spoje linky 22 pre potreby TOS (TRENS-u). Od 14.12.2008 došlo k odčleneniu spojov končiacich na autobusovej stanici späť pod obnovenú linku 22. Pozitívom bol zachovaný dokonalý preklad spojov a lepšia orientácia cestujúcich. Na linke sa od roku 2006 objavujú aj kĺbové vozidlá Karosa B 961E ako aj jediný Irisbus Citelis 18M. Od 18.8.2012 sa preklad liniek 1 a 22 zrušil v dôsledku redukcií, a nová linka 1 prišla aj o robotnícke spoje do TRENS-u. Od 3.11.2012 sa cestovný poriadok cez víkend medzi linkami 1 a 22 opäť preložil, tentoraz však už len 30 minútovým intervalom. Od roku 2004 je cez víkend prevádzka zabezpečovaná sólo vozidlami, od 18.8.2012 jazdí "jednotka" cez víkend už len v 60 min intervale. Vybrané spoje linky majú nízkopodlažný charakter, ich počet však po roku 2016 taktiež klesol.

Súčasná trasa je takmer nezmenená s tým, že spoje do Kubrice sú vedené pod linkou 11. Linka prechádza od panelákovej zástavby zo 70-tych až 90-tych rokov na sídlisku Juh, cez štvrť rodinných domov a tehlových bytoviek z 50-tych rokov na Inoveckej ulici, cez centrum mesta, autobusovú stanicu, cez severnú priemyselnú zónu v okolí Meriny, OZC MAX, TRENS-u až do Kubry, ktorá má dedinský charakter s výlučnou individuálnou bytovou výstavbou.

K 1.7.2002 si na sídlisku Juh vymenili konečnú zastávku linka 1 s linkou 11. Keď uvážime koncepciu linkovania na sídlisku Juh (linky jednociferné na Juh I a dvojciferné na Juh II), táto koncepcia týmto spôsobom skončila. Zmena konečnej zastávky na týchto linkách bola dôsledkom toho, že linky idúce na Juh II mali v porovnaní s ich jednocifernými dvojičkami minimálne o 50% slabší interval. Touto zmenou sa dosiahlo to, že vyššia frekvencia spojov bola presmerovaná z okraja sídliska do jeho stredu. Linka 1 však stále patrí medzi nosné linky MHD.

Výprava: v pracovné dni sú v špičke spoje zabezpečované kĺbovými vozidlami, po ukončení popoludňajšej špičky a cez víkend sólo vozidlami. Linka premáva medzi 4:40 a 22:45 hod.

Linka 2 - dnešný stav: každodenná prevádzka

Hoci sa pramene rozchádzajú, asi v roku 1952 vzniká druhá linka miestnej dopravy pre potreby Leteckých opravovní. V jej trase vznikla v roku 1954 aj druhá linka mestskej dopravy. Pôvodne premávala na trase Horná Sihoť - železničná stanica - Štúrovo námestie - Sovietskych hrdinov (Legionárska) - Trenčianske Biskupice LO. V roku 1959 vybrané spoje zachádzali až do Trenčianskej Turnej a začala pravidelná obsluha Nozdrkoviec. Niekoľko párov spojov obsluhuje aj Závod 9. mája (TOS), mliekareň alebo zachádza k poliklinike. V priebehu ďalšej výstavby sídliska Sihoť (najmä v rámci 3. päťročnice) sa postupne posúva konečná linky od nákupného strediska Rozkvet, cez „trojuholník“ na Hodžovej ulici až po Opatovskú ulicu (najskôr zastávka Sihoť IV, neskôr predĺženie až k Výskumnému ústavu ovčiarskemu, ktorého dnešný názov je práve Sihoť IV). Neskôr vzniknutá linka 10 preberá obsluhu Nozdrkoviec ako aj TOS-ky. Zaujímavosťou je, že na Hornej Sihoti linka 2 premávala okruhom z Gorkého ulice cez ul. kpt. Nálepku na Hodožovu a potom od kotolne po Považskej späť na Gorkého. Zastávka Horná Sihoť, kotolňa bola akoby priebežnou konečnou. Dnes premáva linka z centra po Považskej ulici, v opačnom smere po Hodžovej a kpt. Nálepku. Linka 2 v 80-tych rokoch premávala na trase Sihoť VÚO - Gorkého - žel. stanica - Hasičská - Sovietskej armády - Biskupice/ Letecké opravovne. Zrušením linky 10 opäť niektoré spoje zachádzajú až do Nozdrkoviec. Po zmenách v roku 2006 prestáva linka premávať v celodennom intervale 30 min (výnimkou je špička s 20 min intervalom). Linka bola počas celej existencie vykonávaná sólo autobusmi. Vybrané spoje linky majú nízkopodlažný charakter, niektoré spoje zachádzali po ul. gen. M. R. Štefánika kvôli zastávke pri OZC MAX. Od 3.3.2012 sa na linke obmedzuje večerná prevádzka v oboch smeroch po 20:00, od 18.08.2012 postihuje linku ďalšia redukcia. Od 03.11.2012 sa mierne posilnilo spojenie s Nozdrkovcami. Od 1.7.2016 linka preberá obsluhu Nozdrkoviec a z časti spojov na úseku Sihoť - Noviny - Biksupice vzniká (opätovne) linka 12. Výsledkom je opätovná redukcia spojov linky 2.

Súčasná trasa je takmer zhodná s jej prvotnou trasou. Pri výlukách na železničnom priecestí do MČ Biskupice zvykne premávať odklonom podjazdom cez Jesenského ulicu. Linka predstavuje dôležité spojenie sídliska Sihoť a nemocnice. Linka premáva zlomom sídliska Sihoť, keď po jej pravej strane sa nachádzajú tehlové domy z 21. storočia a najmä panelové domy z 80-tych rokov, po ľavej rodinné domy sídliska Sihoť III a IV, prechádza funkcionalistickým štýlom sídliska Sihoť II, okolo zimného štadióna a obchodnou triedou ul. Martina Rázusa, autobusovou stanicou, centrom mesta a okolo nemocnice na sídlisku Dlhé Hony do Biskupíc k letisku alebo Nozdrkoviec. Tam sa nachádza jazdiareň a čistička odpadových vôd, niekoľko rodinných domov a sídli tam viacero firiem.

Linka premáva medzi 5:00 a 19:30 hod.

Linka 3 - dnešný stav: prevádzka počas špičky pracovných dní

Pôvodne linka miestnej dopravy vznikla v roku 1952, od roku 1954 jestvovala už ako tretia mestská linka. Spojila časť mesta nachádzajúcu sa za riekou Váh s centrom, hlavnou železničnou stanicou a priemyselnou zónou v okolí Závodu 9. mája (TOS, TRENS). Až do roku 1994 premávala linka po trase Záblatie - Zlatovce - Slovlik - Hasičská (pred jej výstavbou po Palackého ulici) na železničnú stanicu, vybrané spoje k TOS-ke. V 50-tych rokoch niektoré spoje končili v Kubre. Trasa viedla od Poľnohospodárskeho učilišťa (dnes Trenčianka univerzita, pracovisko Záblatie) a ďalej po Bratislavskej ulici okolo žel. st. Zlatovce. Rieku Váh preklenula po jedinom cestnom moste. Po roku 1994 došlo k jej zrušeniu, pre spojenie Záblatia s centrom zostala linka 13. Na linke 3 premávali sólo autobusy.

Linka bola obnovená na krátky čas prostredníctvom niekoľkých spojov zo sídliska Juh III z Východnej ulice pre potreby Trenčianskej univerzity v Záblatí. Aj táto linka 3 bola zakrátko zrušená.

Predposlednú podobu získala linka 3 počnúc dňom 1.6.2006. Premávala na trase z Orechového cez Istebník, Zlatovce do Záblatia, potom po Zlatovskej ulici cez priemyselnú zónu, po starom cestnom moste cez Váh do centra, po Legionárskej okolo nemocnice a okolo Baumaxu na sídlisko Juh II. Končí na zastávke gen. Svobodu, otoč. Od 18.8.2012 do 2.11.2012 bola linka na skúšobnú dobu presmerovaná na Inoveckú ulicu, ale vrátila sa na pôvodnú trasu. Linka premávala aj cez víkend (iba 3 páry spojov) a bola zabezpečovaná sólo vozidlami.

Dnešná podoba linky platí od 1.7.2016 a premáva na trase Juh II - Nemocnica - Centrum - Istebník - Zlatovce - Záblatie a späť, výlučne počas rannej a popoludňajšej špičky pracovných dní, pričom je dopĺňaná polokružnými linkami 13 a 31. Na linke 3 sú vedené aj dva spoje pre spojenie VOP-027 v Zlatovciach, kde predtým jazdievali linky 9 16 a 19.

Linka 4 - dnešný stav: každodenná prevádzka

Táto linka tiež patrila medzi prvé linky, v 50-tych rokoch bola na dlhšiu dobu poslednou zriadenou linkou MHD. Premávala pôvodne na trase zo Zamaroviec cez Závažie, okolo Slovliku do centra mesta na Palackého ulicu, železničnú stanicu a vybrané spoje po Závod 9. mája (TOS, TRENS). Od počiatku zabezpečovala spojenie Kubrice so zvyškom mesta, a to až do zmeny v roku 1958, kedy bola trasa vybraných spojov skrátená po Kubru a predĺžené niektoré spoje linky 1 do Kubrice. V 80-tych rokoch linka premávala na úseku Zamarovce - železničná stanica (TOS). Tento stav vydržal až do roku 1990, kedy bola obec Zamarovce osamostatnená (v období rokov 1972-1990 boli Zamarovce súčasťou mesta). Linka 4 bola v dôsledku osamostatnenia zrušená ako nepotrebná, pretože obec sa rozhodla vystačiť si s prímestskou dopravou. Linka bola obsluhovaná výlučne sólo vozidlami, avšak niektoré jej spoje boli "intergrované" do prímestskej linky Trenčín - Nemšová, kedy vodič číslom 4 označoval spoj na úseku po Zamarovce. Vtedy sa číslo 4 objavilo aj na Ikarusoch 280.10.

Istý čas aj po jej zrušení existovala v rámci MHD linka "Zamarovce", premávajúca v trase linky 4 bez číselného označenia niekoľkými pármi spojov počas pracovných dní.

Linka 4 v novodobej podobe bola najprv obnovená v roku 2006, a to po zrušení II. Základnej školy na Študentskej ulici na Sihoti. Jednalo sa o obdobu školského spoja, ktorý zabezpečoval najmä prepravu detí z tejto časti mesto do iných ZŠ v meste. Na linke bol len 1 pár spojov premávajúcich v dňoch školského vyučovania. Linka začínala na Rázusovej ulici, cez celú Sihoť a Opatovú smerovala k Základnej škole na Kubranskej ulici. V opačnom smere jediný spoj končil už na obratisku Opatovská, Sihoť IV. K miernej zmene trasy došlo od 4.7.2013 v súvislosti s výstavbou nadjazdu a uzavretia priecestia v Opatovej, ako aj v predchádzajúcom období počas výlusky, kedy linky 4 aj 21 osbluhovali aj zastávku Horeblatie. Linka 4 od tohto dátumu nezachádzala na Potočnú ulicu. Premávku zabezpečoval sólo autobus.

Od 1.7.2016 predstavuje linka 4 nosnú linku, pretože nahrádza aj zrušené linky 18 a 21 pri spojení sídliska Juh so Sihoťou, pričom preberá obsluhu Opatovej. Jej súčasná trasa vedie zo sídliska Juh I, cez Inoveckú a Soblahovskú ulicu stredom mesta, cez centrum na sídlisko Sihoť, kde časť spojov končí: jedná sa o každý druhý spoj cez víkend tak, že na úseku Juh I - Sihoť IV má interval 60/60/60 a na úseku Sihoť IV - Opatová má pravidelný 60 min interval v pracovné dni, ktorý je posilnený o 2 spoje naviac v špičke a pravidelný 120 min interval cez víkend. Linka je v premávke medzi 5:45 a 20:45 hod..

Linka 5 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Táto linka vznikla ako prvá v 60-tych rokoch ako dôsledok zvýšenej potreby dopravy cestujúcich v smere Za mosty (20.11.1961). Rozvoj priemyselnej zóny v Nových Zlatovciach, najmä v okolí Zlatovskej ulice vyžadoval nové spojenie s obytnou časťou mesta na sídlisku Soblahovská. Po výstavbe sídliska Juh v 70-tych rokoch bola táto linka ako prvá predĺžená na nové mestské sídlisko. V tom čase mala konečnú v mieste dnešnej tržnice na Saratovskej ulici. Neskôr bola predĺžená až k Základnej škole, kde končí linka 5 dodnes. Jej trasa lemuje mestský cintorín po Soblahovskej ulici, prechádza stredom sídliska Dlhé Hony, okolo nemocnice po Legionárskej ulici do centra mesta a cez starý most jednosmerne popri osobitnej škole na Zlatovskú ulicu. Odtiaľ od 1.7.2016 pokračuje po Brnianskej ulici (k bývalému ČSAO) na kruhovú križovatku a novým podjazdom popod železničnú trať 120 smeruje do Zlatoviec a do Záblatia. V smere spoza mostov premáva po Veľkomoravskej ulici. Do roku 1994 niektoré spoje zachádzali k ČSAO na Brnianskej ulici. Pred časom boli niektoré spoje linky boli predĺžené na nový otoč pri priemyselnom parku, kam už dnes linka nejazdí.

Na linke premávali v rannej špičke zrýchlené spoje zo sídliska Juh k stredným školám a podnikom v okolí Zlatovskej ulice. V súčasnosti je premávka linky zabezpečovaná sólo vozidlami, v minulosti na nej pravidelne jazdili kĺbové Ikarusy, a krátko po dodaní si ju vyskúšali aj Karosy B 961E. Linka 5 bola domovskou linkou pre Ikarus 280.87 eč. TN-759AM, a to takmer až do jeho vyradenia v roku 2006. Zrýchlené spoje vykonával známy modrý Ikarus 280.10 eč. TN-659AM, stiahnutý z prímestskej linky Trenčín - Soblahov. V popoludňajších a podvečerných hodinách došlo k presunu niekoľkých spojov na linku 15, oproti stavu v 90-tych rokoch došlo k poklesu vyťaženosti tejto linky. Od 18.8.2012 došlo k redukcii najmä večer, v smere zo sídliska Juh premávku končila po 20-tej hodine. Od 1.7.2016 linka prestala jazdiť cez víkend, jej úlohu prevzala nová dvojlinka 7 a 17. Dnes je na nej vedených 5 spojov aj cez víkend. Na linke bol v roku 1998 pokusne skúšaný akustický systém hlásenia zastávok. Linka premáva medzi 5:00 a 19:30 hod.

Linka 6 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Linka zabezpečovala rovnakú úlohu vo vzťahu k sídlisku Sihoť, ako linka 5 vo vzťahu k sídliskám Dlhé Hony a Juh. Vznikla v polovici 60-tych rokov (1965), zo sídliska Sihoť smerovala cez železničnú stanicu na Zlatovskú ulicu. V špičke na nej premávali zdvojené spoje, niektoré vo forme zrýchlených alebo aspoň vynechávajúcich železničnú stanicu. Linka bola orientovaná aj na pracovné zmeny v Odevných závodoch, Kare a pod. V nedávnej minulosti mali niektoré spoje zachádzku po ul. gen. M. R. Štefánika kvôli zastávke OZC MAX. Niektoré spoje linky boli predĺžené na nový otoč pri priemyselnom parku a po uzavretí priecestia v Opatovej od 4.7.2013 niekoľko spojov v pracovných dňoch začalo zachádzať až k opatovskému družstvu, ktoré prestala obsluhovať linka 21.

Zaujímavosťou je, že na Hornej Sihoti linka premávalo okruhom z Gorkého ulice cez Považskú ku kotolni a potom od kotolne po Hodžovej ul. a kpt. Nálepku späť na Gorkého, v protismere linky 2. Zastávka Horná Sihoť, kotolňa bola akoby priebežnou konečnou zastávkou. Linka dnes premáva z centra mesta po Považskej ulici a v opačnom smere po Hodžovej ul. a ul. kpt. Nálepku.

Premávka na linke bola zväčša zabezpečovaná sólo vozidlami. Na vybraných spojoch sa v rámci prejazdu objavovali aj kĺbové Ikarusy. V nedávnej minulosti bol jeden obedný spoj spoza mostov na Sihoť vedený Karosou B 961E, ktorá následne prechádza na linku 22. Po zatvorení fabriky Ozety význam linky mierne poklesol. Linka prišla o väčšinu svojich večerných spojov a o takmer 50% sa zredukovali počty víkendových spojov. Od 03.03.2012 nastala vo víkendovej premávke ďalšia redukcia v skorých ranných hodinách, od 18.8.2012 nastali ďalšie redukcie spojov, avšak v rannej špičke boli vybrané spoje zabezpečované kĺbovými vozidlami. Do roku 1994 niektoré spoje zachádzali až k ČSAO na Brnianskej ulici.

Od 1.7.2016 sa linka stáva nosnou pre oblasť Zámostia, pretože prevzala obsluhu po zrušenej linke 13 do Zlatoviec a Záblatia, stále obsluhuje Zlatovskú ul. a aj priemyslený park. Neskoré večerné spoje sú vedené len medzi autobusovou stanicou a Záblatím, neobsluhujú sídlisko Sihoť. Na linke sú vedené aj skrátené spoje stanica - priemyslený park. Linka premáva v rannej a popoludňajšej špičke minimálne každých 30 min, po zvyšok dňa každých 60 min. Cez víkend premáva každých 60 alebo 120 min. V prevádzke je medzi 5:00 a 23:00 hod.

Linka 7 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Linka vznikla pre zabezpečenie spojenia do škôl a práce Za mostami pre občanov mestských častí Kubrica, Kubra, Pred poľom a Pod sokolice v roku 1965. Využívala sa hojne aj na prejazd kĺbových vozidiel z vozovne na linku 1, takže na nej bolo možné rovnako vidieť sólo vozidlo ako kĺbový Ikarus. Niektoré spoje preto končili už v Kubre. Na konci pôvodnej podoby bola zabezpečovaná výlučne sólo vozidlami.

Trasa viedla pôvodne z Kubrice, cez les popri minerálnom prameni „kyselka“ cez Kubru, sídlisko Pred poľom a Pod sokolice, železničnú stanicu a centrum mesta na Zlatovskú ulicu v Zámostí. V období rokov 1994 až 2002 bola linka skrátená len po Kubru. Niektoré spoje linky boli v roku 2011 a 2012 predĺžené na nový otoč pri priemyselnom parku. Od 18.8.2012 linka cez leto nebola v premávke vôbec.

Od 1.7.2016 linka zmenila trasu a jazdí jednosmerne z Juhu II cez Dlhé Hony a Biksupice po novom moste do priemyselného parku cez Zlatovskú ulicu, cemntrum mesta a po Soblahovskej ulici opäť na sídlisko Juh II. Väčšina spojov jazdí len na úseku Zlatovská - Juh II, rovnako ako víkendové spoje. Jej dvojičkou je linka 17, ktorá jazdí presne tú istú trasu ale protismerne. Koncept liniek 7 a 17 je výsledkom dlhodobo očakávaného rozšírenia cestnej siete v meste Trenčín o nový cestný most cez rieku Váh, ktorý umožňuje vedenie okružných či polokružných liniek a hlavne rýchlejšie spojenie sídliska Juh a Zámostia, teda väčšiny stredných škôl v meste, priemyselnej zóny a najväčšieho trenčinaskeho sídliska.

Linka 7 jazdí v špičke každých 20 - 30 min, v sedle jazdí tak, že každú druhú hodinu ide spolu s linkou 13 v dokonalom preklade 30 min a cez víkend každých 60 min. Jazdia na nej zväčša sólo vozidlá, ale vybrané spoje sú zabezpečované aj kĺbovými vozidlami.

Prevádzka linky v pracovné dni je medzi 5:10 a 22:45, cez víkend 5:10 až 19:45 (len úsek Zlatovská - centrum - Juh II).

Linka 8 - každodenná prevádzka

Jedna z nosných liniek trenčianskej MHD vznikla 5.3.1973 pre potreby spojenia najväčších sídlisk Sihote (16 tis. obyvateľov) a Juhu (20 tis. obyvateľov). Pôvodná trasa linky začínala na zastávke Juh, tržnica (neskôr až po Juh Základná škola) na Saratovskej ulici. Potom linka prechádzala celou Soblahovskou ulicou, napojila sa na ulicu Sovietskej armády (Legionárska), obslúžila centrum mesta (aj s vtedajšou zastávkou Palackého, Prior a na Hasičskej ulici), pod hradom cez železničný podjazd prešla na Gorkého (Rázusovu) ulicu a sídliskom Sihoť od počiatku premáva tak, že v smere z centra je pravá stopa vedená po ul. kpt. Nálepku a Hodžovej ulici, v smere opačnom po Považskej. Konečná je na obratisku Opatovská, Sihoť IV (Výskumný ústav ovčiarsky). Linka dnes nepremáva cez železničnú stanicu, avšak koncom 70-tych rokov premávala aj týmto dôležitým uzlom, počas 80-tych rokov však táto zastávka bola vypustená a zachádzka cez stanicu zrušená, s výnimkou robotníckych spojov do TOS-ky.

Na linke sa do roku 1994 vyskytovali aj robotnícke spoje smerujúce z Juhu do závodu TOS, resp. niektoré spoje zachádzali k TOS-ke okolo sídliska Sihoť II.

K azda najviac zbytočnému zásahu, ktorý doteraz nebol nijako zvlášť zdôvodnený, došlo k 1.7.2002, kedy si na sídlisku Juh vymenili konečnú zastávku linka 8 s linkou 18. Keď uvážime koncepciu linkovania na sídlisku Juh (linky jednociferné na Juh I a dvojciferné na Juh II), táto koncepcia týmto spôsobom skončila. Zmena konečnej zastávky na týchto linkách bola dôsledkom toho, že linka 18 idúca na Juh II mala v porovnaní s jednocifernou dvojičkou (linkou 8) minimálne o 50% slabší interval. Touto zmenou sa dosiahlo to, že vyššia frekvencia spojov bola presmerovaná z okraja sídliska do jeho stredu. Pritom sa zmena mohla udiať výlučne presunutím spojov z linky 8 na linku 18, namiesto presmerovania oboch liniek.

Dnešná linka 8 je vlastne pôvodnou linkou 18 v celej trase, nakoľko tieto linky sa líšili len poslednými dvomi zastávkami na Juhu.

Prevádzka na linke bola zabezpečovaná kĺbovými Ikarusmi, ale aj sólo vozidlami. Domovskou linkou bola osmička pre druhý trenčiansky Ikarus 280.87, eč TN-758AM, ktorý je historickým vozidlom našej MHD a je ponechaný vo vozovni. V súčasnosti po vyradení Ikarusov podiel kĺbových spojov výrazne poklesol, len vybrané spoje v rannej a poobednej špičke sú zabezpečené kĺbovými vozidlami Karosa B 961E. Krátko po uvedení do prevádzky si linku vyskúšal aj jediný Citelis 18M. Na linke boli určené nízkopodlažné spoje. Keďže linka spája najviac sa rozvíjajúce časti mesta, kde pokračuje hromadná bytová výstavba, očakávalo sa skôr posilňovanie spojov v budúcnosti, no od 18.8.2012 postihla redukciu aj túto linku a v dopoludňajšom sedle prišla o 50% spojov, kedy premávala už len raz za hodinu.

Od 1.7.2016 je linka 8 najčastejšie premávajúcou linkou trenčianskej MHD. Jej trasa doznala jedinej zmeny, keď jazdí obojsmerne po Hodžovej ulici na sídlisku Sihoť II.

Jej prevádzka začína o 5:00 hod a končí krátko po 23:00. Jazdia na nej zväčša sólo vozidlá, ale vybrané spoje sú zabezpečované aj kĺbovými vozidlami.

Linka 9 - súčasný stav: zrušená linka

V meste sa 16.4.1974 zavádza linka 9, ktorá funguje ako robotnícky spoj pre potreby Armádnych opravárenských závodov v Zlatovciach (VOP-027). Na linke premávali zvyčajne sólo vozidlá, premávala až do večerných hodín pracovných dní. Koncom 90-tych rokov jej význam upadá, čo sa prejavuje znížením počtu spojov len na 5 párov. Od 18.8.2012 sa linka ruší, obsluhu jej územia preberá presmerovaná linka 19.

Trasa linky po celý čas jej existencie viedla zo sídliska Juh I (Juh ZŠ) po Soblahovskej ulici, ulici Májového povstania českého ľudu (Dlhé hony), okolo nemocnice po ulici Sovietskej armády (Legionárska), cez most, popri Slovliku (Old Herold) a Istebník do AOZ. V nedávnej minulosti vybrané spoje končili v Zlatovciach. Linka už bola krátko zrušená v období od 19.8.2006 do 28.10.2006.

Na krátku dobu bola linka 9 obnovená počas rekonštrukcie mosta na Ostrov a to od 22.6.2015. Linka premávala od krytej plávarne na Ostrov, linka končila na prvej križovatke za mostom na Ostrove.

Linka 10 - súčasný stav: zrušená linka

Linka 10 prevzala v roku 1976 premávku do Nozdrkoviec od linky 2. Nozdrkovce, nachádzajúce sa za Biskupicami, sa k mestu pričlenili ako mestská časť. Linka prechádzala z Nozdrkoviec po Karpatskej ulici okolo sídliska Noviny, kde sa nachádza zástavba rodinných domov a spájala tieto časti s priemyselným severom (železničná stanica, Sihoť, TOS). Zaujímavosťou bolo, že linka 10 ako jediná končila až za sídliskom Sihoť na zastávke Nová Kubra, kde sa až do modernizácie železničnej trate 120 nachádzalo služobne nevyužívané obratisko. V čase, keď sídlisko Sihoť III, IV ešte nestálo, linka 10 mala dôležitý význam vo vzťahu k obsluhe zástavby rodinných domov na pravej strane dnešnej Opatovskej cesty, čiže Novej Kubry. Postupnou zástavbou a predlžovaním či zavádzaním nových liniek MHD na Sihoť III, IV jej význam upadá. Po roku 1993 došlo k obmedzeniu linky 10 na úsek Nozdrkovce - centrum - železničná stanica a nakoniec aj k jej úplnému zrušeniu dňa 1.6.1994. Obsluhu Nozdrkoviec opäť prevzali vybrané spoje linky 2, sídlisko Noviny tým ostalo bez obsluhy MHD až do roku 2010, kedy bola linka 10 od 1.2.2010 obnovená v rozsahu 4 spojov odčlenených od linky 2, premávajúcich v pracovné dni polookružne z konečnej Opatovská, Sihoť IV - Hodžova - kpt. Nálepku - Rázusova - železničná stanica - Hasičská - Legionárska - Biskupická - Karpatská - Jána Zemana - Legionárska - Hasičská - železničná stanica - Rázusova - Považská - Opatovská, Sihoť IV. V tejto trase bola linka od 18.8.2012 zrušená bez náhrady.

Linka bola znovu zavedená od 12.04.2015 v súvislosti so sprevádzkovaním nového cestného mosta cez Váh, obnovená bola v rozsahu 4 spojov premávajúcich cez pracovné dni. Linka premávala polookružne po trase gen. Svobodu, otoč - Soblahovská - Legionárska - Biskupice - Nový most - Zlatovská - Veľkomoravská - Starý most - Legionárska - Soblahovská - Inovecká - gen. Svobodu, otoč. Od 1.7.2016 je linka zrušená, jej spoje sú súčasťou novej dvojlinky 7 a 17.

Linka 11 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Táto linka vznikla odčlenením od linky 1 v roku 1977 ako dôsledok potreby zvýšených prepravných nárokov a koncepcie linkovania sídliska Juh. Pôvodne končila na zastávke Juh, otoč na sídlisku Juh I. Neskôr bola prvou linkou obsluhujúcou rozostavané sídlisko Juh II. Až do Kubry mala trasu spoločnú s linkou 1. Linka 11 prevzala všetky spoje do Kubrice, niektoré jej spoje (so znamienkom „CH“) končili až pri chate Odevák nachádzajúcej sa v rekreačnej a chatovej oblasti cca 2 km za Kubricou. Táto zachádzka bola počiatkom 90-tych rokov zrušená.

K 1.7.2002 si na sídlisku Juh vymenili konečnú zastávku linka 1 s linkou 11. Na linke 11 boli vypravované zväčša sólo vozidlá, hoci konečná zastávka v Kubrici umožňuje bezproblémové otáčanie aj kĺbových vozidiel, ktoré sa občas na linke vyskytnú aj dnes. Pravidelne až do zmeny cestovného poriadku dňa 19.8.2006 bol posledný spoj linky 11, premávajúci len z Kubry, obsluhovaný kĺbovým vozidlom, ktoré prešlo z tam končiacej linky 1. V súčasnosti sa kĺbové vozidlá na linke objavujú iba výnimočne (v rámci nasadenej zálohy).

Trasa linky zažila podstatnú zmenu práve od 19.8.2006, kedy bola linka presunutá z preťaženej Inoveckej ulice na Legionársku, čím začala obsluhovať nemocnicu. Od 14.12.2008 došlo k malej úprave trasy tak, aby sa linka vyhla problémovej križovatke pri čerpacej stanici AGIP na Električnej ulici, a z kruhového objazdu pri Baumaxe odbočila na Inoveckú ulicu s obslúžením jednej zastávky (obsluhovanej linkou v oboch smeroch), a následným ľavým odbočením sa cez Beckovskú ulicu dostala na zastávku Legionárska, reštaurácia. Táto trasa platila obojsmerne. Od 18.8.2012 bola linka opäť presmerovaná na Inoveckú ulicu ako tomu bolo v minulosti, avšak už od 3.11.2012 sa trasa upravila opäť: z Inoveckej ulice pokračuje na Dlhé Hony a odtiaľ na Legionársku okolo nemocnice. Linka je využívaná aj na rekreačné a voľnočasové účely, pretože prechádza príjemnou prírodnou scenériou za mestskou časťou Kubra a v Kubrici. Dopravuje tiež záujemcov o kubranskú kyselku, ktorej prameň sa nachádza len 200 metrov od zastávky. Linka po celý čas svojej existencie premáva cez autobusovú stanicu, dnes sú na nej zavedené aj vybrané nízkopodlažné spoje.

Od 1.7.2016 sa stáva nosnou linkou trenčianskej MHD a premáva v doteraz najväčšej frekvencii, kedy počas špičiek pracovných dní jazdí každých 30 min. V sedle a cez víkend jazdí každú hodinu. Linka vždy bola a je zabezpečovaná sólo vozidlami, hoci sa na nej výnimočne objavovali aj kĺbové vozidlá, pravidelne však len na poslednom večernom spoji o 22:15 z Kubry do roku 2008.

Linka je v prevádzke medzi 4:25 a 23:30 hod v pracovné dni a medzi 5:00 až 22:15 cez víkend. 

Linka 12 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Pôvodná linka 12 bol vlastne totožná s prvotnou trasou linky 19 platnou do 17.8.2012 v celej svojej dĺžke, teda spojenie Juh II - AOZ. Premávku začala 9.11.1979. V dôsledku koncepcie číslovania liniek bola linka 12 prečíslovaná na linku 19 ako párová k linke 9. Voľné číslo 12 ako párové k linke 2 tak bolo použité pre spojenie Leteckých opravovaní, Novín a Biskupíc so Zámostím. Dnes už linka 12 opäť existuje, hoci bola predtým zrušená. Premávala pôvodne na trase od Zlatovskej ulice, cez most do centra mesta, ďalej po ulici Sovietskej armády (Legionárska), potom po Leningradskej ul. (Jána Zemana), obslúžila sídlisko Noviny po Karpatskej ulici, cez Biskupice a končila pri LOT. Niekoľko spojov premávalo aj cez víkend. Svojho času (1999) jeden spoj začínal trasu do Biskupíc na autobusovej stanici. Linka bola od 19.8.2006 zrušená, obnovená bola v podobe jedného expresného spoja zo Zlatovskej ulice, ktorý však potom načas nebol súčasťou MHD a predstavoval zmluvnú prepravu. Od 18.8.2012 linku tvoril jednosmerný ranný spoj do LOT. Na linke premávali výlučne sólo vozidlá.

Od 1.7.2016 je linka obnovená v podobe spojov vyčlenených z linky 2, ktoré nezachádzajú do Nozdrkoviec, ale polokružne premávajú cez sídlisko Noviny a Biksupice späť na slídlisko Sihoť. Linka 12 je v rámci možností preložená s linkou 2. Jedná sa však viac menej o náhodné spoje, bez nejakého logického intervalu, a to rovnako v pracovné dni ako cez víkend.

Linka je v premávke od 7:00 do 18:30 hod v pracovné dni a medzi 6:25 a 18:30 cez víkendy (čo však činí len 5 spojov). Jazdia na nej len sólo vozidlá.

Linka 13 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Spojenie Záblatia, ale najmä Zlatoviec s centrom mesta a hlavnou železničnou stanicou bolo upravené premávkou linky 13 od 1.9.1980, ktorá prevzala niektoré spoje pôvodnej linky 3 prechádzajúce cez tzv. Malé Záblatie (oblasť dnešnej Hanzlíkovskej ulice). Jej konečnou zastávkou bola ulica Rybáre v Záblatí, na rozdiel od linky 3 však premávala po miestnej komunikácii do Zlatoviec, po Hanzlíkovskej ulici, okolo Detského mestečka a na Bratislavskú ulicu sa napojila až pri Bavlnárskych závodoch. Ďalej mala trasu spoločnú s linkou 3. Niektoré spoje vychádzali už zo zastávky TOS. Od 19.08.2006 je jeden pár spojov predĺžený až do Kubry. Linka zabezpečuje aj spojenie s vysunutým pracoviskom Trenčianskej univerzity a študentským domovom v Záblatí na jednej strane a centrom mesta na strane druhej. Na linke premávali výlučne sólo vozidlá, bola domovskou linkou prvej trenčianskej Karosy B 932 #73. Ranný spoj o 7:30 hod. zo železničnej stanice bol vykonávaný kĺbovým Ikarusom, resp. Karosou B 961E až do zmeny cestovného poriadku 28.10.2006. Sú na nej zavedené aj vybrané nízkopodlažné spoje. Od 3.3.2012 došlo na linke k zrušeniu niektorých slabo využívaných, najmä víkendových spojov, a od 18.8.2012 k ďalšej redukcii. Jeden spoj naviac v pracovné dni bol pridaný od 3.11.2012. Linka bola v súvislosti s výstavbou podjazdov namiesto železničných priecestí na trati 120 presmerovávaná, na záver svojej pôvodnej existencie dokonca cez Istebník.

Od 1.7.2016 úlohu linky 13 v spojení so stanicou preberá posilnená a predĺžená linka 6. Linka 13 sa stáva linkou doplnkovou a polokružnou, pričom zmenila trasu tak, že jazdí zo sídliska Juh II v trase zhodnej s linkou 3 až po Záblatie, ale odtiaľ ide cez Zlatovskú ulicu v preklade s linkou 7 späť na Juh. Okrem jedného ranného spoja vedeného len v úseku Zlatovská - Juh II je linka 13 v premávke len počas sedla pracovných dní (v preklade s linkou 7 v smere na Juh) a cez víkend na nej jazdia len 3 spoje v preklade s linkami 7 a 17. Na linke jazdia sólo vozidlá.

Linka 14 - súčasný stav: zrušená linka

Linka 14 od 15.12.1980 rovnako ako linka 4 zabezpečovala spojenie mestskej časti Zamarovce. V 80-tych a začiatkom 90-tych rokov linka premávala na úseku Zamarovce - Závažie - Staničná - Hasičská - Rázusova - Sihoť VÚO. Niektoré spoje v 80-tych rokoch končili pri závode TOS. Aj po roku 1990, kedy bola obec Zamarovce osamostatnená, zostala linka 14 na rozdiel od linky 4 zachovaná. Linka bola obsluhovaná výlučne sólo vozidlami. Od konca platnosti CP 1994/1995 bola linka zrušená. Krátko bola obnovená v roku 2005, avšak nie natrvalo, čo mohlo súvisieť aj s úpravou financovania MHD, nakoľko by bola potrebná participácia zo strany obce Zamarovce.

Linka 15 - súčasnýstav: zrušená linka

Linka 15 bola od 2.11.1981 zriadená ako posilňujúca linka k linke 5. Od počiatku premáva po nezmenenej trase zo sídliska Juh II, cez Inoveckú, Soblahovskú a Legionársku ulicu (predtým Sovietskej armády) a smeruje za mosty na Zlatovskú ulicu. Niektoré spoje predĺžili až k priemyselnému parku. Linka bola do roku 2006 obsluhovaná najmä kĺbovými vozidlami Ikarus 280. Cez víkend na nej premávalo 5 spojov zo sídliska Juh, v opačnom smere 3. Večerné spoje z Juhu boli používané na zaťahovanie kĺbových Ikarusov do vozovne na Zlatovskej ulici. Víkendová premávka linky 15 bola ukončená 19.8.2006, kedy došlo k presunu týchto spojov do linky 5, ktorá začala premávať v pravidelnom 60-minútovom víkendovom režime.

Donedávna bola premávka zabezpečovaná kĺbovými ako aj sólo vozidlami, linka premávala len v pracovné dni, v dňoch školského vyučovania boli vybrané spoje zdvojené, aby dostatočne pokryli presun obyvateľstva do škôl (väčšina stredných škôl sa nachádza v Zámostí) či závodov a firiem na druhej strane Váhu.

Od 1.7.2016 je linka zrušená, pretože jej účel prevzali nové linky 7 13 a 17.

Linka 16 - súčasný stav: zrušená linka

Túto linku od počiatku (2.2.1982) predstavuje účelový pár spojov, z ktorých ranný o 5:25 hod zo sídliska Sihoť slúži na návoz zamestnancov do práce najmä v Slovliku (Old Herold), Nábytkárskych závodoch a VOP-O27 na Kasárenskej ulici. Poobedný spoj po 14-tej slúži zase na odvoz späť. Na linke pribudol od 28.10.2006 do 18.8.2012 ešte jeden krátky spoj zo Zlatoviec po VOP-027, premávajúci v dňoch školského vyučovania. Linka bola v období od 19.8.2006 do 28.10.2006 zrušená, po jej obnovení sa dočkala jedinej významnej zmeny, po ktorej bola v smere z centra pravá stopa vedená po Hodžovej ulici, v smere opačnom ostala po Považskej. Linka zo sídliska Sihoť pokračovala po Hasičskej ulici, cez most k Old Heroldu, a za železničným priecestím do Istebníka hneď odbočuje smerom ku Kasárenskej ulici, kde končí. Na linke 16 bola premávka zabezpečovaná sólo vozidlami. Od 1.7.2016 je linka zrušená, spojenie s podnikom VOP-027 v Zlatovciach zabezpečujú dva spoje linky 3.

Linka 17 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Linka 17 vznikla 2.2.1982 odčlenením niektorých spojov linky 1, pri ktorých postačovala premávka na úseku Juh I - železničná stanica. Bola teda zavedená ako doplnková linka k linke 1 pre zvládnutie náporu na danom úseku. Obe linky mali totožnú trasu po konečnú linky 17 na stanici. Linky mali do roku 1994 zabezpečený výborný preklad spojov, ktorý sa žiaľ potom úplne rozbil. Až do zmeny konečnej zastávky linky 1 na sídlisku Juh nemali žiadny preklad, išlo o účelové spoje, ktoré čiastočne fungovali ako prejazdy vozidiel na stanicu na linke. Od 19.8.2006 bola trasa linky 17 preložená z Inoveckej ulice na Soblahovskú, po ktorej tak začala premávať namiesto linky 18. Linke 17 sa dostalo intervalového cestovného poriadku, pretože spolu s linkou 11 zabezpečujú od roku 2002 spojenie Juhu I zo železničnou stanicou. Na škodu veci ani tieto linky nepremávajú v preklade. Od 18.8.2012 bola linka 17 postihnutá obrovskou redukciou, zostávalo na nej len niekoľko spojov, pričom cez letné prázdniny nepremávala vôbec.

Výprava vozidiel na linke 17 bola spočiatku zabezpečovaná kĺbovým vozidlom Ikarus 280. V 80-tych a počiatkom 90-tych rokov ranný spoj linky 17 o 7:30 hod zabezpečoval dopravu žiakov k VI. Základnej škole na ul. P. Bezruča, v dôsledku čoho pod sídliskom Juh hneď odbočil doprava na Soblahovskú ulicu a zastavoval pred bránou školy, následne sa napojil na svoju trasu v strede Inoveckej ulice. Po zmenách v lete 2006 možno na linke vidieť výlučne sólo vozidlá, občasné nasadenie kĺbovej Karosy B 961E je možné postrehnúť na rannom školskom spoji, ktorý premáva až po Billu. Na linke je popoludní vedený ešte druhý pár spojov až po zastávku Kubranská, Billa, oba len v dňoch školského vyučovania. Až do roku 1993 premávala linka 17 aj cez víkendy, kedy mala dokonca viac spojov ako cez pracovné dni. Koncom 90-tych rokov bola premávka väčšiny spojov linky v čase letných prázdnin obmedzovaná na minimum, na linke existoval aj zrýchlený ranný spoj do TOS (TRENS). Linka 17 v rokoch 2006 a 2007 vykonávala aj dušičkové spoje, a teda výnimočne premávala aj mimo pracovných dní.

Od 1.7.2016 je linka presmerovaná na novú trasu, ktorá okružne spája slídlisko Juh so Zámostím, a to v protismere linky 7. Väčšina spojov premáva len na úseku Juh II - centrum - Zlatovská, avšak v rannej a popoludňajšej špičke ponúka rýchle spojenie Zlatovskej cez nový most na sídlisko Dlhé Hony a Juh. Na linke sa vyskytujú aj kĺbové vozidlá, väčšinou však jazdia sóla.

Linka je v prevádzke medzi 4:50 a 21:40 hod. v pracovných dňoch a medzi 6:30 a 20:00 cez víkend (len na úseku Juh II - centrum - Zlatovská).

Linka 18 - súčasný stav: zrušená linka

Jedna z pôvodne doplnkových liniek trenčianskej MHD vznikla 02.02.1982 odčlenením niektorých spojov od linky 8. Mala s linkou 8 totožnú celú trasu, až na zastávky na sídlisku Juh: linka 8 premávala do roku 2002 na Juh I a linka 18 na Juh II. Po 01.07.2002 sa linky vymenili, takže dnešná linka 8 je v celom rozsahu bývalá linka 18. Spojenie najväčších sídlisk Sihote (16 tis. obyvateľov) a Juhu (20 tis. obyvateľov) bolo potrebné jednoznačne posilniť, čo súviselo aj s pokračujúcou zástavbou na Sihoti IV a Juhu II a III. Pôvodná trasa linky začínala na zastávke Juh, II na ul. gen. Svobodu. Potom linka prechádzala celou Soblahovskou ulicou, napojila sa na ulicu Sovietskej armády (Legionárska), obslúžila centrum mesta (aj s vtedajšou zastávkou Palackého, Prior a na Hasičskej ulici), pod hradom cez železničný podjazd prešla na Gorkého (Rázusovu) ulicu a sídliskom Sihoť pôvodne premávala tak, že v smere z centra bola pravá stopa vedená po Hodžovej ulici, v smere opačnom po Považskej. Konečná je na obratisku Opatovská, Sihoť IV (Výskumný ústav ovčiarsky). Linka nikdy nepremávala cez železničnú stanicu. K zmenám trasy došlo už spomínaného dňa 01.07.2002 ohľadne konečnej na sídlisku Juh, a potom od 19.08.2006, keď sa linka presunula zo Soblahovskej na Legionársku ulicu a súčasne pravá stopa v smere na Sihoť IV bola presunutá z Hodžovej ulice na Považskú. Boli zrušené ranné špičkové spoje premávajúce len na úseku Juh - zimný štadión. Od 03.03.2012 sú na linke zrušené takmer všetky spoje po 20:00 hod., od 18.08.2012 premávka koční 19-tou hodinou a zmeny sú aj vo víkendovej premávke. Od 03.11.2012 je linka presmerovaná na Inoveckú ulicu, čím zabezpečila spojenie Sihote s Kauflandom, ale stratila spojenie s nemocnicou.

Prevádzka na linke bola zabezpečovaná kĺbovým Ikarusom, v rannej špičke aj ďalšími sólo vozidlami. Domovskou linkou bola osemnástka pre vozidlo Ikarus 280.08, eč TN-711AM. Po vyradení Ikarusov neboli spoje linky zabezpečené kĺbovými vozidlami. Na dušičkový víkend si zvykol linku vyskúšať aj kĺbový Citelis 18M, aby zabezpečil potrebnú zvýšenú kapacitu. Na linke bol najvyšší počet nízkopodlažných spojov, a to celotýždenne, keď okrem troch párov spojov predstavoval zvyšok garantované nízkopodlažné spoje. Keďže linka spájala od roku 2006 nemocnicu a najväčšie sídliská mesta Juh a Sihoť, je logické, že osemnástka sa stala prvou nízkopodlažnou linkou a dlho bola domovskou linkou prvého Citelisu 12M #01, eč. TN-789CC.

Linka bola od 1.7.2016 zrušená, jej spoje prevzala nová linka 4.

Linka 19 - súčasný stav: zrušená linka

Linka 19 (v čase svojho vzniku v roku 1979 číslovaná ako linka 12), fungovala najmä ako robotnícky spoj pre potreby Armádnych opravárenských závodov v Zlatovciach (VOP-027). Súčasné číslo dostala 2.2.1982. Na linke premávali zvyčajne sólo vozidlá, premávku mala aj po 22.-hej hodine posledným spojom na sídlisko Juh. Koncom 90-tych rokov sa na linke vyskytovali 4-páry spojov, pričom tri v rannej a jeden v poobednej špičke. Niektoré spoje mali skrátenú trasu po Staničnú MŠ, resp. po OS Úspech (poobedný spoj zo sídliska Juh, ktorý býval vykonávaný aj prejazdom fialového kĺbového Ikarusu 280.00). V období po zrušení linky 9 mala práve linka 19 prevziať dopravný ťah z Juhu do AOZ. Na linke pribudli 2 páry spojov, niektoré spoje zachádzajú až do Zlatoviec.

Trasa linky po celý čas jej existencie viedla zo sídliska Juh II (gen. Svobodu) po Legionárskej ulici, okolo nemocnice, cez most popri osobitnej škole, okolo obchodného strediska Úspech a po Staničnej ulici, cez železničný prejazd do Istebníka a do AOZ. Od 18.8.2012 vška linka 19 opäť preberá dopravný prúd zrušenej linky 9, presúvala sa na jej trasu hneď po zjazde zo sídliska Juh II: Soblahovská - Dlhé Hony - Legionárska - Braneckého - Bratislavská - Istebnícka - Zlatovce VOP - Detské Mestečko. Linka bola vykonávaná sólo vozidlami.

Od 1.7.2016 bola linka zrušená, spojenie Juhu s VOP-037 prevzala linka 3.

Linka 20 - súčasný stav: zrušená linka

Linka 20 spojila 11.4.1983 sídlisko Juh s Leteckými opravovňami. Pôvodne premávala zo sídliska Juh I o dvoch ranných spojoch, pričom obslúžila i sídlisko Juh II, potom po Inoveckej ulici a Dlhých Honoch prešla na Legionársku a cez železničný prejazd do Biskupíc. Pol ulici Jána Zemana a Karpatskej ulici cez Biskupice prešla na konečnú LOT. Neskôr bola zrušená zachádzka cez Dlhé Hony, namiesto dvoch spojov premával z Juhu už len jeden, linka začala trasu na sídlisku Juh II a potom prešla cez Juh I priamo do Biskupíc k LOT. Dnes linka premáva už len z Juhu II, ranný spoj z Juhu so zachádzkou na biskupický otoč a poobedný na Juh zabezpečujú výlučne sólo vozidlá. Linka 20 bola v období od 19.8.2006 do 28.10.2006 zrušená. Od 3.3.2012 bola na poobednom spoji zrušená zachádzka na sídlisko Juh I v smere z LOT na Juh II a od 18.8.2012 aj na rannom spoji. Od 1.7.2016 je linka zrušená.

Linka 21 - súčasný stav: zrušená linka

Po tom, ako sa Opatová nad Váhom stala mestskou časťou Trenčína, boli v roku 1985 (od 1.10.) zavedené spoje linky 21, ktoré túto časť spojili so zvyškom mesta, najmä nemocnicou a sídliskom Juh. Vzhľadom na existenciu železničnej zastávky priamo v Opatovej, linka nezachádzala nikdy na železničnú stanicu v Trenčíne. Ako jediná linka obchádza širšie centrum i sídlisko Dlhé Hony po štvorprúdovej Električnej ulici a potom popri Baumaxe smeruje na Juh II. Trasa linky teda vedie po nezmenenej trase, v Opatovej končí na Potočnej ulici pri základnej škole a kostole. V 90-tych rokoch však väčšina spojov končila už pri Jednote.

Linka premávala zástavbou rodinných domov v Opatovej, cez polia popri železnici č. 120 na sídlisko Sihoť IV, rozmanitou zástavbou bytoviek na sídlisku Sihoť III, II a I, centrom mesta po Hasičskej ulici, ďalej popri železničnej stanici Predmestie ležiacej na trati č. 143 smer Chynorany a pri Kauflande odbočuje na najväčšie sídlisko Juh. Spoje sú zabezpečované výlučne sólo vozidlami, po zmenách v roku 2006 linka premávala v pravidelnom intervale a boli na ňu nasadzované aj nízkopodlažné vozidlá. Linka bola vhodná na rýchle spojenie centra a sídliska Juh, nakoľko cestujúci nemal pocit, že spoj zastavuje „pri každej vŕbe“. Od 18.8.2012 prvý krát zastavuje na zastávke "Električná" aj v smere na sídlisko Juh. Od 4.7.2013 definitívne linka predstavuje prvú polokružnú linku, pretože dopravné zmeny v Opatovej vyústili do nasledovnej trasy v tejto mestskej časti: zo Sihote IV linka nadjazdom prešla ponad železničnú trať 120 na cestu I/69 a z nej odbočila doľava na ulicu Niva. Prvou zastávkou bola Opatovská, Niva v blízkosti bývalého železničného priecestia, potom Opatová, námestie, nasleduje Potočná, ZŠ, späť na Opatovskú ulicu smerom doprava na zastávku Opatová, Horeblatie a potom vpravo opäť na cestu I/69 a zastávku Opatová, Maják, ktorá predstavovala pre 2 spoje konečnú. Odtiaľ pokračovala smerom do centra a na sídlisko Juh. Zastávky v časti Opatová tak slúžia pre výstup z centra ale aj pre nástup smerom do centra aj pre dnešnú linku 4, ktorá od 1.7.2016 nahradila linku 21 v obsluhe Opatovej. Linka 21 predstavovala synonymum pre expres trenčianskej MHD a bez zmeny trasy vydržala jazdiť (nepočítajúc drobné úpravy v Opatovej po roku 2013) rovných 31 rokov.

Linka 22 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Linka 22 bola zavedená koncom 80-tych rokov (20.4.1987) v reakcii na dostavbu sídliska Juh II. Prvýkrát je v cestovnom poriadku vedená od 20.06.1987 s premávkou len počas pracovných dní. Neskôr už premáva aj počas víkendov a vošných dní. Spočiatku bola jej trasa kópiou linky 11, avšak linka 22 premávala len po železničnú stanicu. V rannej špičke na linke existovali zrýchlené spoje do TOS-ky (zlúčením sa linky 1 a 22 tieto spoje prešli pod linku 1). Vybrané spoje ráno i popoludní však končili (začínali) až pri TOS-ke, sprvu na veľkom obratisku Pod Sokolicami, neskôr na Kubranskej ulici pri Bille.

Linka mala hustý interval spojov počas špičky (3 páry spojov v hodine), vo zvyšnom čase premávala raz alebo dvakrát za hodinu. Počas obeda mala dvojhodinvú prestávku. Linka 22 tvorila nutný doplnok linky 11 jazdiacej raz za hodinu, pretože prepravné kapacity na sídlisku Juh II boli nepostačujúce. Linka bola v premávke od 4. do 21. hodiny v pracovné dni, od 5.tej do 20.tej hodiny cez víkend. Bola obsluhovaná kĺbovými vozidlami Ikarus 280 a neskôr Karosa B 961E, po vyraďovaní Ikarusov sa na nej objavovali vo zvýšenej miere sólo vozidlá.

Od 19.08.2006 bola linka 22 zlúčená s linkou 1, čím vlastne až do roku 2008 zavládol chaos u cestujúcich, pretože niektoré spoje linky 1 končili už na železničnej stanici a niektoré až v Kubre ako pôvodná linka 1. Na úvod platnosti dokonca v cestovných poriadkoch na zastávkových označníkoch chýbali značky, ktoré by ozrejmili, či daný spoj linky 1 ide v celej trase do Kurby, alebo nie. Zmena však priniesla aj jednu pozitívnu vec, a to zavedenie pravidelného intervalu na úseku Juh II - stanica. Od 14.12.2008 došlo k odčleneniu spojov končiacich na autobusovej stanici späť pod obnovenú linku 22, pričom v zásade ostal v platnosti doterajší rozsah spojov na linkách 1 a 22, ako aj ich dokonalý preklad. Od 18.08.2012 je linka 22 najviac zredukovanou linkou MHD: cez víkend prišla o polovicu spojov. Získala však ranné robotnícke spoje pre TRENS. Preklad s linkou 1 je od 03.11.2012 zabezpečený cez víkend, v pracovné dni je len doplnkovou k niektorým spojom linky 1 a sú zrušené robotnícke spoje do TRENS-u.

Linka 22 premáva na nezmenenej trase z Juhu II z ul. gen. Svobodu, otoč, cez Inoveckú, Soblahovskú a Legionársku ulicu do centra na Braneckého a Hasičskú ulicu a končí na železničnej stanici. Cez víkend predstavovala najčastejšie premávajúcu linku trenčianskej MHD až do 18.08.2012. Od 1.7.2016 je linka vlastne víkendovou linkou, ktorá dopĺňa linku 1 na úseku Juh II - stanica v dokonalom preklade, tovriacom spoločne 30 min. V pracovné dni premáva linka len počas školského vyučovania (výnimkou je prvý spoj o 3:55) v čase dopravnej špičky, keď dopĺńa linku 1 na najvyťaženejšom úseku. Na linke sa dnes vyskytujú sólo vozidlá, ale v pracovných dňoch aj kĺbové vozy.

Linka je v premávke cez víkend medzi 7:15 až 22:00, a vykonáva aj prvý víkendový spoj o 3:55 z Juhu II na stanicu.

Linka 23 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Na dlhý čas posledná linka trenčianskej MHD vznikla k 15.7.1989 a spojila najnovšiu časť sídliska Juh III na Východnej ulici so zvyškom mesta. Trasu má nezmenenú cez Inoveckú, Soblahovskú a Legionársku ulicu do centra na Braneckého a Hasičskú ulicu a končí na železničnej stanici. Prvý ranný spoj premáva až po zastávku Billa na Kubranskej ulici. Linka začína svoju trasu na Východnej ulici, ktorá je postavená parametrovo v štvorprúdovom profile, a možno očakávať aj posunutie jej konečnej spolu s ďalšou realizovanou ako aj plánovanou zástavbou. Od 03.03.2012 sú na linke zrušené niektoré niektoré večerné spoje. Od 18.08.2012 linku postihla redukcia, ale prvýkrát v histórii premávala aj po 22:00 z centra na sídlisko Juh III cez pracovné dni. Od 1.7.2016 došlo k zlepšeniu jej prekladu s linkou 28 tak, že v rannej špičke pracovných dní jazdia minimálne každých 30 min, okrem poludnia jazdia v 30 min intervale a cez poludnie a víkend  každých 60 min.

Linka bola obsluhovaná zväčša sólo vozidlami, avšak pravidelne bolo na nej možné vidieť aj kĺbové vozidlo Karosa B 961E. V minulosti na nej v rannej špičke premával aj Ikarus 280, a krátko po zaradení do prevádzky aj Citelis 18M. Jedinou zmenou na trase linky 23 bolo zrušenie zastávky pri X. základnej škole Východná.

Linka je v premávke medzi 5:10 až 18:40 počas pracovných dní a medzi 9:25 až 17:45 cez víkend (v intervale 120 min).

Linka 24 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Táto linka patrí medzi tri najmladšie linky. V súčasnej podobe vznikla od 12.4.2010 spolu s linkou 25. Premáva medzi obchodnou zónou v časti Belá a sídliskom Sihoť. Začína pri OC Laugaricio, obslúži Tesco a smeruje na Električnú ulicu, kde odbočuje k nemocnici, pokračuje po Legionárskej, Braneckého, Hasičskej na železničnú stanicu, potom po Rázusovej, Považskej, Hodžovej ulici na Opatovskú cestu a končí na konečnej zastávke Sihoť IV. Zaujímavosťou je, že spolu s linkou 25 nemá žiaden spoj obmedzujúcu značku. Na linke premávali výlučne sólo vozidlá (v roku 2010 premiérovo aj prímestské autobusy C734, ktorými sa riešil nedostatok vozidiel po rozšírení premávky MHD o linky 24 a 25), dnes je pár spojov po ôsmej a spoj po 9. tej hodine vykonávaný kĺbovým vozidlom. Okrem zastávok v obchodnej zóne Belá má linka 24 totožnú trasu s linkou 2.

Zaujímavosťou je, že linka 24 už v MHD načas existovala, a to ako tesco-bus, ktorý však premával k Tescu zo sídliska Juh v čase, keď túto dopravu vykonával SAD Trenčín. Linka však nebola číselne označená a nepatrila medzi štandardné linky MHD.

Linka jazdí v pravidelnom 60 min intervale, ktorý je popoludní od 1.7.2016 posilnený na 40 min interval a linka je tak najčastejšie premávajúcou linkou cez víkendy. V prevádze je linka medzi 5:25 až 22:00 celotýždenne.

Linka 25 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Spolu s linkou 24 patrí medzi tri najmladšie linky. Vznikla od 12.4.2010 a premáva medzi obchodnou zónou v časti Belá a sídliskom Juh. Začína pri OC Laugaricio, obslúži Tesco a smeruje na Električnú ulicu, kde odbočuje k nemocnici rovnako ako linka 24, nepokračuje však po Legionárskej, ale na kruhovom objazde odbočuje na Soblahovskú ulicu, ďalej cez Inoveckú a hore na sídlisko Juh, kde končí na konečnej zastávke gen. Svobodu, otoč. Zaujímavosťou je, že spolu s linkou 24 nemá žiaden spoj s obmedzujúcou značkou. Na linke premávali výlučne sólo vozidlá (v roku 2010 premiérovo aj prímestské autobusy C734, ktorými sa riešil nedostatok vozidiel po rozšírení premávky MHD o linky 24 a 25), dnes je pár spojov po ôsmej hodine vykonávaný kĺbovým vozidlom.

Linka 25 už v MHD načas existovala, a to ako tesco-bus, ktorý však premával k Tescu zo železničnej stanice v čase, keď túto dopravu vykonával SAD Trenčín. Linka však nebola číselne označená a nepatrila medzi štandardné linky MHD.

Linka je v prevádzke medzi 6:10 až 22:30 celotýždenne.

Linka 27 - súčasný stav: víkednová prevádzka

Spustenie tejto linky od 1.3.2011 je dôsledkom začatia výroby v priemyselnom parku v Zámostí na okraji mesta, neďaleko Záblatia. Na linke boli vedené 2 spoje v pracovné dni, jeden idúci ráno zo železničnej stanice, druhý podvečer opačným smerom. Linka obsluhovala zastávky v smere zo stanice nasledovne: Hasičská, Old Herold, žel. stanica Zlatovce, Bratislavská a končila v Priemyselnom parku. Jazdili na nej len sólo vozidlá. Do budúcnosti sa počíta s posilnením MHD do tejto lokality, pretože plánovaný je počet 3000 pracovných miest. Takmer celá trasa linky viedla po ceste I/69 do Nového mesta nad Váhom, do priemyselného parku linka odbočila na kruhovom objazde tesne pred hranicou mesta. Linka bola zrušená od 01.08.2011.

Od 18.08.2012 sa opäť objavuje linka 27, ale na trase Zlatovce - Záblatie - Zlatovská - Električná - OC Laugaricio s 9 spojmi premávajúcimi výlučne počas voľných dní. Určená je tak na nákupy v obchodnej zóne Belá. Od 03.11.2012 je z Električnej ulice presmerovaná cez centrum po Rozmarínovej, Braneckého a Legionárskej ulici. Od 1.7.2016 je na linke aj ranný spoj spoza mostov v pracovné dni slúžiaci na návoz zamestnancov, inak jazdí len cez víkend v podobe 4 polokružných spojov.

Linka 28 - súčasný stav: každodenná prevádzka

Relatívne nová linka 28 spája od 28.10.2006 sídlisko Juh III zo Sihoťou, cez Dlhé Hony a stanicu. Táto linka sa teší všeobecnej obľube, pričom je možné, že dôjde k jej posilneniu a predĺženiu, keďže spája najprudšie sa rozvíjajúce konce sídlisk Juh III a Sihoť V. Na škodu veci bolo, že s linkou 23 dlho nebola vôbec zosynchronizovaná, a tak niektoré spoje boli zbytočne zdvojené na úkor lepšieho intervalu na sídlisko Juh III. K zmene došlo v roku 2009, kedy sa súbehy takmer odstránili a obyvateľom Juhu III sa ponúkol lepší interval prostredníctvom nezmeneného počtu spojov.

Trasa linky od svojho vzniku nezaznamenala žiadne zmeny: Sihoť IV - Rázusova - stanica - Hasičská - Legionárska - Dlhé Hony - Soblahovská - Východná - Juh III. Rovnako ako u liniek 8 a 16, v smere z centra je pravá stopa vedená po ul. kpt. Nálepku a Hodžovej ulici, v smere opačnom po Považskej. Od 18.08.2012 linku postihla redukcia a po 19-tej hodine nepremávala. Spoje sú vykonávané zväčša sólo vozidlami.

Linka je v prevádzke medzi 5:25 až 20:00 hod cez pracovné dni a 5:15 až 19:30 cez víkend.

Linka 31 - súčasný stav: prevádzka počas pracovných dní

Ako posledná vzniká linka 31 od 1.4.2017, ktorá predstavuje 2 polokružné spoje v dopoludňajšom sedle začínajúce aj končiace v obchodnej zóne, ktoré krúžiac okolo nemocnice prejdú za mosty, kde obslúžia aj zastávky na Bratislavskej ulici, ktorá zostala po zrušení pôvodnej linky 13 bez obsluhy MHD. Linka potom prejde podjazdom do Zlatoviec, po zmene trasy obkrúži už aj Záblatie a protismerne s linkou 13 cez Detské mestečko a Istebník sa vráti k starému cestnému mostu a späť do obchodnej zóny. Na linke sa kĺbové vozidlo zatiaľ neobjavilo, vyťaženosťou je táto linka vždy predmetom úvah o rušení.

Linka 45 - súčasný stav: zrušená linka

Táto experimentálna linka predstavovala jeden expresný pár spojov na trase autobusová stanica - Hasičská - Old Herold - Skalka nad Váhom, kostol. Linka bola v premávke od 01.06.2006 do 19.08.2006.

Linka 50 - súčasný stav: nočná linka v noci z piatka na sobotu

Nočná doprava bola v Trenčíne opäť obnovená prostredníctvom linky 50 od roku 2006. Premávala iba v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. Linka premávala dlho okružne z autobusovej /železničnej/ stanice cez Hasičskú, Legionársku, Soblahovskú a Inoveckú ulicu na sídlisko Juh, potom cez Soblahovskú a Braneckého, cez Zámostie a Hasičskú na Sihoť a skončí opäť na stanici. Prvotné navrátenie v podobe linky X sa neosvedčilo, v súčasnosti za zvýšené cestovné ostala nočná linka zachovaná a býva pomerne využívaná. Lepším trasovaním by si dokázala určite získať väčšiu popularitu. Na spoji neplatia žiadne zľavy a ani predplatné cestovné lístky. Od decembra 2009 linka 50 nadväzuje na nočné rýchliky. Premávka je zabezpečená sólo vozidlom, najčastejšie to býval Irisbus Crossway #06, a to piatimi odchodmi (zo stanice od 23:50 do 3:50 hod. každú hodinu). Nástup je umožňovaný len prednými dverami.

Od 03.03.2012 je zrušená zachádzka do Zámostia z dôvodu slabého využívania cestujúcimi. Táto zmena padla vhod pre zrýchlenie prepravy medzi sídliskami Juh a Sihoť, pretože predlžovala cestovný čas. Od 18.08.2012 je linka zredukovaná len na noc z piatka na sobotu. Od 03.11.2012 je okružná trasa zmenená tak, že počiatočná aj konečná zastávka je na Juhu II, v dôsledku čoho je umožnené aj obyvateľom sídliska Sihoť cestovať do centra, na Dlhé Hony a na sídlisko Juh. Jedná sa o najpozitívnejšiu zmenu jej trasy v celej histórii. Od 1.7.2016 linka 50 opätovne obsluhuje aj sídlisko Pred poľom.

Linka 121 - súčasný stav: zrušená linka

Linka 121 bola zavedená v roku 2005 ako jednosmerné rýchle spojenie Opatovej nad Váhom a Sihote III, IV s nemocnicou. Linka mala 2 spoje v pracovné dni, ktoré smerovali z Opatovej cez Sihoť a železničné priecestie pri Bille na železničnú stanicu, odkiaľ pokračovali k nemocnici. Zabezpečilo sa tak spojenie aj so železničnou sanicou, kam linka 21 nezachádza. Linka však bola s ďalšou zmenou CP zrušená. Premávali na nej sólo vozidlá Karosa B 732.

Od 28.06.2014 do 28.08.2014 bola obnovená premávka linky 121 na trase z opatovskej doliny, pričom spájala mesto s vyhľadávanou rekreačnou oblasťou, kde bola zriadená nová zastávky Opatová, chata. Linka v tejto podobe premávala počas letnej sezóny a jej trasa vo veľkej časti kopírovala linku 8, pričom zo Sihote pokračovala do Opatovej a zo zastávky Opatová, Maják pokračovala po Potočnej ulici až do doliny. k rekreačnému zariadenu a vodnej nádrži.

V roku 2015 bola jej prevádzka obnovená a to od 27.6.2015. do 2.9.2015.

Linka X - súčasný stav: zrušená linka

Linka X bola dlhodobo (od 20.04.1987) nočnou linkou trenčianskej MHD s premávkou každú noc. Táto vysoká úroveň dopravy však bola k 01.06.1994 zrušená. Linka premávala okružne, avšak začínala a končila v Zámostí. Odtiaľ cez železničnú stanicu, Sihoť a Kubru prešla do centra a na Juh (a to aj Juh I a II), odtiaľ späť cez Dlhé Hony (MPČĽ, Smažienka) do centra a na stanicu, na záver zjazd do vozovne ČSAD. Na linke platilo bežné cestovné a všetky druhy zliav. Linka X bola opätovne obnovená na prelome tisícročí (v roku 2001), avšak opäť došlo k jej zrušeniu. Dnes je nočná doprava v Trenčíne zabezpečovaná linkou 50. Predchodcom linky X boli niektoré úelové nočné spoje pre dopravu do Milexu či iných závodov okružne po celom meste.

Posilové spoje

Vozidlá MHD zabezpečovali do konca 90-tych rokov posilové spoje na hokejové zápasy 5-násobného majstra (1x ČSFR a 4x SR) Dukly Trenčín. Bola to reakcia na tradične vysoké návštevy domácich zápasov či už federálnej ligy alebo našej extraligy. K zimnému štadiónu premávali z jednotlivých častí mesta takto:

  1. Juh II - zimný štadión a späť. Na tejto trase pôsobil najmä legendárny trojdverový Ikarus TN-642AM. Od zimného štadiónu prešiel celou Rázusovou, Električnou ulicou bez zastavenia, zabočil vľavo na sídlisko Juh, kde zastavoval na oboch zastávkach Juhu II.
  2. Zámostie - zimný štadión a späť. Túto trasu absolvovalo aj vozidlo TN-666AM. Niekedy malo aj označenie linky 6, nepremávalo však cez stanicu a nezastavovalo na všetkých zastávkach.
  3. Juh II - Perla - zimný štadión a späť. Na tejto trase premávala Karosa B 732, pričom obslúžila po zápase aj sídlisko Dlhé Hony so zastavením na Legionárskej, Perla.
  4. Juh - Soblahovská - zimný štadión a späť. Tento spoj zabezpečil okrem sídliska Juh aj rozvoz fanúšikov hokeja na Soblahovskej ulici.

Od sezóny 2017/2018 je opätovne zavedený posilový spoj, ale len v podobe sólo vozidla idúceho pod označením a traase linky 8 od zimného štadiónu na sídlisko Juh II. Nasadenie takýchto spojov však bude záležať aj na výkonoch Dukly Trenčín, či bude fanúšikovský záujem dostatočný, pretože návštevnosť od sezóny 2017/2018 je opätovne vysoká a je vecou nepochopiteľnou, že sa  nenasadzuje ako posilový spoj alebo na večerné spoje linky 8 kĺbové vozidlo.

Viac k téme

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.