História a súčasnosť MHD v Trenčíne

Od vzniku verejnej dopravy v Trenčíne po súčasnosť.

Obsah

1. Úvod
2. Vznik verejnej dopravy v meste Trenčín
3. MHD Trenčín
4. Zmena dotačnej politiky a vývoj po vzniku SR
5. Nové linky MHD
6. Zachádzky a zmeny trasovania liniek MHD
7. Tarifné a prepravné podmienky
8. Záver

obsah

1. Úvod

V súčasných zložitých ekonomických podmienkach sa financovanie MHD dostalo do rúk obcí a miest v zmysle vtedy platného zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave. Viac ako kedykoľvek predtým sa otvorili otázky financovania a kvality poskytovaných dopravných služieb. Citeľne je uvedená skutočnosť vnímaná mestami strednej veľkosti na Slovensku, medzi ktoré patrí aj mesto Trenčín. Tieto mestá sa nezaobídu bez MHD, na druhej strane nie sú pre dopravcu tieto mestá z pohľadu zabezpečenia kvalitnej a zároveň efektívnej dopravnej obsluhy dostatočne veľké. Z týchto dôvodov sa hľadajú nové systémové metódy ako kvalitne, ale pritom efektívne zabezpečiť služby MHD pre obyvateľov a návštevníkov týchto miest.

Z daného dôvodu aj v meste Trenčín padlo rozhodnutie riešiť tento problém a bol vypracovaný externý projekt, ktorého cieľom bola optimalizácia doterajšieho systému MHD v Trenčíne. Jednalo sa o vypracovanie návrhu optimálneho počtu a trasovania liniek, navrhnutie časového rozloženia jednotlivých spojov, návrh optimálnej skladby a počtu autobusov MHD a na základe ekonomického vyhodnotenia navrhovaného systému dopravnej obsluhy územia stanoviť cenu za prepravu, v súlade s vynaloženými ekonomický oprávnenými nákladmi. Konkrétny výsledok projektu, ktorým bol cestovný poriadok platný od 19.08.2006, sa však stretol s nevôľou u obyvateľstva ako aj vedenia mesta, a preto bol od 28.10.2006 na zásah primátora mesta zavedený nový cestovný poriadok, ktorý síce rešpektoval jeho základnú koncepciu, ale pritom súčasne zachoval miestne špecifiká dopravných tokov najmä vo vzťahu k účelovým robotníckym spojom. Nasledujúce roky poskytli na dovtedajší stav nevídané množstvo zmien, ktoré mali za cieľ vyjsť v ústrety cestujúcemu. Nie vždy sa to podarilo, druhý pokus túto tému vyriešiť cez odborníkov skončil na smetisku dejín úplne. Dnešná podoba cestovného poriadku, ktorého základy položili paradoxne miestni ľudia, poznajúci problamtiku aj pomery, súvisí s najzásadnejšou zmenou linkového vedenia v meste Trenčín z leta 2016. To predstavuje základ aj pre súčasnú podobu MHD.

obsah

2. Vznik verejnej dopravy v meste Trenčín

Trenčianska verejná autobusová doprava patrila medzi prvé novovznikajúce štátne organizácie v regióne Trenčína. Vznik súvisí s koncom druhej svetovej vojny a s následnou zmenou ekonomicko - politickej situácie po roku 1948. Spočiatku bola verejná autobusová doprava reprezentovaná organizáciou, ktorá používala obchodné meno Československá automobilová doprava, národný podnik - ČSAD, n.p..

Jej vznik je datovaný k 1.7.1949. Dovtedy bola osobná doprava zabezpečovaná na území regiónu rôznymi dopravnými spoločnosťami a držiteľmi koncesie na jej výkon. Po znárodnení tvorili základ vznikajúcej vlny štátnych dopravných spoločností, a to najmä po technickej, materiálnej a personálnej stránke. Mestská hromadná doprava však vznikla až o niečo neskôr, hoci už v roku 1949 bola otvorená trať "miestnej dopravy č. 1", ktorá bola identickou s neskoršou linkou MHD linkou 1.

Počas doterajšej 58 ročnej histórie prešla verejná autobusová doprava niekoľkými organizačnými zmenami, ktoré boli zavŕšené vznikom obchodného subjektu Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Trenčín - SAD Trenčín, a.s. ku dňu 01.01.1996.

Tento bol ďalej v roku 2002 pretransformovaný na SAD Trenčín, a.s., ktorej jediným akcionárom sa stal Fond národného majetku SR. Až do 21.07.2005 držal fond 100% akcií. Po tomto dátume sa pomery v spoločnosti zmenili sprivatizovaním 49% podielu akcií spoločnosti vstupom nového akcionára SIRS, a.s., so sídlom v Žiline. Tento stav trvá dodnes.

obsah

3. MHD Trenčín

V dôsledku prudkého povojnového rozvoja v meste Trenčín vzniká spolu s novými sídliskami Sihoť a Soblahovská (dnes Dlhé Hony) potreba zabezpečenia prepravy obyvateľstva medzi uvedenými sídliskami ako aj ďalšou infraštruktúrou reprezentovanou najmä školami, továrňami a fabrikami na území mesta a v jeho blízkom okolí. Na takéto zvyšovanie počtu obyvateľstva zareagoval ČSAD n.p. Trenčín zavedením prvej pravidelnej linky "miestnej dopravy" č.1.

Trasa linky 1: Soblahovská ul. - Štúrovo námestie - železničná stanica - Závod 9. mája (dnes TRENS) - Kubra - Kubrica

V ďalšom období vznikajú v roku 1952 ďalšie dve linky, kvôli potrebám Leteckých opravovní vzniká linka 2: Sihoť - železničná stanica - Štúrovo námestie - Sovietskych hrdinov (Legionárska) - Trenčianske Biskupice (Biskupice) a pre potreby Automobilového opravárenského podniku /AOZ/ linka 3.

V roku 1954 slávnostným podujatím na Hlavnom námestí vzniká "Mestská doprava", tvorená sprvu 4 linkami vedenými pod číslom 14220. Vykonávané boli Dorpavným závodom 1412, Trenčín na týchto tratiach:

Linka 1 Kubra - Závod 9. mája - želelzničná stanica - Palackého - Štúrovo nám. - Soblahovská
Linka 2 (Tr. Turná) Tr. Biskupice - Nová nemocnica - Štúrovo nám. - Palackého - žel. st. - Sihoť (Závod 9. mája)
Linka 3 Záblatie - Hanzlíková - žel. st. Istebník - Štúrovo nám. - Palackého - železničná stanica (Závod 9. mája - Kubra)
Linka 4 Zamarovce - Orechové - Istebník - Štúrovo nám. - železničná stanica - Závod 9. mája - Kubra - Kubrica

Vtedajšia linka 3 obsluhovala i Odevné závody Viliama Širokého, kde linka 4 zachádzala len vybranými spojmi. Obe linky mali však zaujímavú trasu spoza mostov, keď sa krútili okolo kina Hviezda ku gymnáziu a potom po Vajanského ul. na Štúrovo námestie a odtiaľ na stanicu. Rovnako to bolo v opačnom smere. To dáva vyniknúť tomu, aký dôležitý dopravný uzol Štúrovo námestie či gymnázium bolo už v tom čase, keďže tam stáli všetky 4 linky mestskej dopravy. Až neskôr od roku 1958 linky idúce od Palackého ulice šli priamo na most (a opačne) vynechávajúc Štúrovo námestie, namiesto čoho stáli na zastávke Trenčín- most.

Následne pribudli linky spoza mostov, a to rozvojom Odevných závodov, podniku KARA, či budovaním ďalších podnikov v priemyslenom Zámostí popri novej Zlatovskej ulicli.

  Koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia premáva v Trenčíne 7 liniek MHD.
 • linka 1: Dlhé Hony - železničná stanica - Kubra - Kubrica /vybrané spoje/
 • linka 2: Sihoť - železničná stanica - Trenčianske Biskupice
 • linka 3: Železničná stanica - Zlatovce
 • linka 4: Železničná stanica - Zamarovce
 • linka 5: Soblahovská - Zámostie
 • linka 6: Sihoť - železničná stanica - Zámostie
 • linka 7: Zámostie - železničná stanica - Kubra - Kubrica /vybrané spoje/

Postupnou zástavbou na sídlisku Juh vzniká na začiatku 70-tych rokov predĺžená trasa linky 5 k tržnici /Saratovská ul./. Tu sa autobusy otáčali až do výstavby otoču pri Základnej škole Saratovská v roku 1977. Prístup na celé sídlisko Juh zabezpečuje jediná príjazdová cesta, ktorá je vybudovaná v štvorprúdovom profile mestskej triedy v úseku ulice gen. Svobodu po križovatku so Soblahovskou /dnes je v tomto mieste kruhová križovatka/. Zároveň sa predlžuje linka 1, ktorá končí namiesto Dlhých Honov tiež na Juhu. Z bývalej konečnej zastávky na Inoveckej ulici je presmerovaná cez ulicu Sama Chalupku hore na Soblahovskú, pretože dnešná spojnica Električnej a Soblahovskej ešte neexistuje. 

Pre zvyšujúce sa prepravné nároky vzniká nová linka 8, ktorá spája najväčšie sídliská Juh a Sihoť, niektoré tzv. „robotnícke“ spoje začínajú a končia pri TOS-ke /spoje nadväzujúce na pracovné zmeny 06:00, 14:00, 15:30, 22:00/. Zavádza sa aj linka 9, ktorá funguje ako robotnícky spoj pre potreby Automobilových opravárenských závodov v Zlatovciach. Nová linka 10 spája Nozdrkovce, nachádzajúce sa za mestskou časťou Biskupice s Novou Kubrou. Linka prechádza po Karpatskej ulici okolo sídliska Noviny, kde sa nachádza nová zástavba rodinných domov a bytoviek a spája tieto časti s priemyselným severom /železničná stanica, Sihoť, TRENS/. Linka je od leta 2012 zrušená.

Na Sihoti je situácia obdobná. Linky 2 a 6 sa predlžujú ďalej, a konečná za Rozkvetom na Šoltésovej ulici sa posúvala spolu s výstavbou na sídlisku na tzv. Hornú Sihoť. Najprv premávali obe linky okružne protismerne, keď linka 6 šla od zimného štadiónu rovno, po Považskej ul. ku kotolni a potom doprava po Hodžovej ako spoj smer centrm. Linka 2 naopak odbočovala na ul. kpt. Nálepku a potom po Hodžovej ku kotolni, kde odbočila vľavo a smerovala do centra po Považskej. Neskôr bol dočasný otoč v miestach terajšej zastávky Sihoť IV, resp. podľa súčasného CP "Opatovská, Pádivec". Linka 8 tiež este zažila toto krúženie po sídlisku.

Z linky 1 sa odčleňuje linka 11, ktorá končí vždy v Kubrici, zatiaľ čo linka 1 na námestí prof. Hlaváča v Kubre (alebo skrátené spoje pri TOS či na stanici). Vybrané spoje linky 11 končili až v lese za chovnou stanicou rýb, pri Chate Odevák, odkiaľ sú výborné možnosti turistiky do okolitej prírody. Na sídlisku Juh sa väčšina spojov MHD, okrem linky 8, predĺžili o dve zastávky ďalej a končili na zastávke JUH ZŠ /Saratovská ZŠ/. Linka 12 sa zavádza pre potreby spojenia Juhu II s AOZ, neskôr je prečíslovaná na linku 19 a linka 12 spája Zámostie s Leteckými opravovňami v Biskupiciach, avšak s výnimkou niekoľkých spojov premáva len v pracovné dni.

Vznikajúca linka 13 spája Záblatie so železničnou stanicou, ale na rozdiel od linky 3 idúcej po Bratislavskej ulici zachádza do Zlatoviec k Detskému mestečku a vykonáva obsluhu Hanzlíkovskej ulice. Pôvodnej linke 3 ostala len tzv. priama trasa po Bratislavekj ulici. Jej trasa je dnes nahradená novou linkou 6 premávajúcou až na Sihoť, hoci číslo 13 možno vídať stále a to aj v Záblatí. 

Linka 14 spájala Zamarovce so sídliskom Sihoť, išlo len o robotnícke spoje, aj so zachádzkou k závodu TOS /TRENS/, odkiaľ v tom čase premáva množstvo liniek v čase návozu na pracovné zmeny. Pri TOS-ke končia vybrané spoje liniek 1,2 3,4,8,10,11,14. Jednalo sa o obrovské panelové parkovisko, na ktorom boli po obvode zastávky pre MHD i prímestskú dopravu. V tom čase bol podnik TOS najväčším zamestnávateľom v meste.

Rast mesta Trenčín pokračoval obzvlášť rýchlo najmä výstavbou sídliska Juh /Idnes sa člení na Juh I, II, III a spolu má cca 20.000 obyvateľov/ a pokračovaním zástavby na Sihoti /postavili sa nové časti Sihoť III, IV a V/.

Po dobudovaní sídliska Juh II sa vytvoril systém posilňujúcich a zdvojených liniek tak, že dvojciferné linky /11,15,18,19/ premávajú na Juh II, a jednociferné linky /1,5,8,9/ na Juh I. Tieto dvojičky dokonca premávali po obdobných trasách. Na konečnej JUH II tak vzniklo druhé veľké obratisko pre autobusy MHD a to priamo na konci nedostavanej štvorprúdovej ulice gen. Svobodu.

Linka 15 bola posilňujúcou linkou linky 5, sídliskom Dlhé Hony však premáva odlišne, a s linkou 5 sa križuje priečne v strede sídliska. Premáva v pracovné dni, ale má niekoľko spojov aj cez víkendy, najmä v čase, keď nepremáva linka 5. Vo večerných hodinách slúžila taktiež na zaťahovanie kĺbových Ikarusov 280 do vozovne na Zlatovskej ulici, čím sa využili prejazdy aj pre dopravu cestujúcich. Dnes linku 15 nahrádza systém liniek 7 a 17, ktoré využívajú aj nový most cez Váh.

Linka 16 spájajúca Sihoť s AOZ v Zlatovciach si zachovala počas celej existencie svoje 2 účelové spoje, ráno do zamestnania a poobede späť. 

Linka 17, ktorá kopírovala trasu linky 1 z Juhu I po železničnú stanicu, resp. vybrabné spoje až po TOS /TRENS/, vznikla odčlenením týchto skrátených spojov z linky 1. V špičke teda dopĺňala spoje linky 1 na najvyťaženejšej trati v meste Juh I - Inovecká - centrum - stanica. Premávali na nej aj kĺbové Ikarusy 280, a krátko po dodaní aj jedna Karosa B 961E. Neskôr bola vedená sólo vozidlami. Dnes linka v tejto trase nejestvuje, jej trasa je súčasťou linky 11.

Linka 18 sa zaviedla odčlenením časti spojov z linky 8 pre zlepšenie spojenia sídliska Juh II so Sihoťou. Linky 8 a 18 mali identickú trasu okrem zastávok na Juhu – linka 8 končila na Juh I a linka 18 na Juhu II. Do roku 2006 premávali obe po Soblahovskej ulici, bez zachádzky na železničnú stanicu. Na Sihoti mali okrem záveru 80tych a začiatku 90tych rokov spoločnú pravú stopu po ulici kpt. Nálepku a Hodžovej ulici v smere na Sihoť IV, opačne zase ľavú stopu po Považskej ulici v smere na Gorkého ulicu a do centra mesta. Neskôr si s linkou 8 prehodili konečné na sídlisku Juh. Od roku 2006 sa linka 18 zo Soblahovskej ulice vytratila a premávala po Legionárskej ulici okolo nemocnice. Pôvodne kĺbová linka bola nedávno obsluhovaná najčastejšie nízkopodlažným Citelisom 12M, a predstavovala prvú trenčiansku linku prispôsobenú na prepravu cestujúcich na invalidnom vozíku. Oproti stavu pri jej zavedení však nebola v preklade so spojmi linky 8. Linka bola nesjôr pretrasovaná po Inoveckej ulici. Jej dnešným nástupcom je linka 4 v novej podobe.

Linka 19 bola dvojička k linke 9, avšak z Juhu pokračovala okolo Dlhých Honov a zastavovala až pri Perle na ulici Sovietskych hrdinov /Legionárska/, ďalej cez centrum a okolo Kvetnej smerovala do AOZ. Jednalo sa opäť o niekoľko spojov v špičke pracovných a školských dní, pričom sa zabezpečovala návoz aj na tretiu pracovnú menu, čo však už postupom času prestalo byť potrebné. Linka nepremávala cez víkendy. Po zrušení linky 9 prevzala jej trasu, avšak končila na Juhu II. Dnes ju nahrádza sčasti linka 3.

Linka 20 nakoniec logicky spojila sídlisko Juh a Letecké opravovne, pôvodne zachádzkou cez Dlhé Hony a Karpatskú ulicu. Podobne ako linka 16 mala len účelové spoje, ráno do LOT a popoludní nazad. Toto spojenie sčasti nahrádzajú linky idúce po novom moste, najmä linka 17.

Linka 21 ako "expres" obsluhovala mestskú časť Opatová nad Váhom cez sídlisko Sihoť, na rozdiel od všetkých ostatných liniek obchádzala širšie centrum a sídlisko Dlhé Hony po novovybudovanej štvorprúdovej Električnej ulici, kde zastavovala aj na zastávke Trenčín predmestie, a končila na sídlisku Juh II. Od roku 2016 je Električná bez obsluhy MHD a linku nahradila nová linka 4, ktorá jazdí už cez centrum mesta na Juh I.

Na konci 80. rokov rozširovanie dopravy finišuje, keďže vzniká 24 stálych liniek MHD, v logickom slede 1-23 a nočná linka X.

Linka 22 vzniká ako doplnková, a to k linke 11 na úseku TRENS - JUH II. Linka má relatívne hustý interval v špičke, avšak premáva aj cez víkend. Škoda, že nikdy nemala zabezpečený dokonalý preklad s linkou 11. V roku 2006 bola zlúčená s linkou 1, avšak táto zmena sa neosvedčila a dnes predstavuje opäť samostatnú linku. Linky 1 a 22 však na rozdiel od iných mali vytvorený dokonalý preklad!

Na dlhú dobu posledná vzniká dňa 15.07.1989 linka 23, ktorá premáva na trase Kubra - Juh III. Linka bola logickým vyústeným ďalšej zástavby v časti sídliska Juh III, a to najmä na ulici Halalovka a Východná, na ktorej leží jej konečná zastávka.

Nočná linka X v pôvodnej podobe premávala na okružnej trase s tým, že prechádzala cez železničnú stanicu. Polokružne obslúžila celé mesto a mala celotýždňovú prevádzku. Vykonávala najmä spoje v nadväznosti na nočné rýchliky, pričom spájala najväčšie sídliská Juh a Sihoť, ale aj Zámostie. Táto linka bola neskôr niekoľkokrát menená, rušená a obnovovaná, nahradená premávkou v podobe nočnej linky 50.

Opät na dlhšie najnovšou bola linka 28, premávajúca odo dňa 28.10.2006 na trase Juh III – stanica – Sihoť IV, v relatívnom preklade s linkou 23 z Východnej ulice.

Po otvorení obchodnej zóny v Belej, najmä OC Laugaricio, bolo potrebné dopravu riešiť zavedením MHD aj sem. Vznikli 2 nové linky: linka 24 (Sihoť - centrum - OC Laugaricio) a linka 25 (Juh II - Soblahovská - OC Laugaricio) 12.04.2010.

Linka 27 vznikla pôvodne pre spojenie priemyselného parku cez Bratislavskú ulicu zo stanicou, s dvomi účelovými spojmi. Neskôr bola zrušená a s týmto číslom vznikla v auguste 2012 linka spájajúca cez víkend Zámostie s obchodnou zónou v Belej. 

Predposlednou linkou je linka 31, ktorá v podstate slabým využitím jej jediných dvoch spojov mala zabezpečiť, aby Bratislavská ulica nezostala bez MHD. Jazdí tiež do obchodnej zóny ako linka 27.

Poslednou je linka 32, premávajúca účelovo len na dušičky, a to zo stanice po Soblahovskej na Juh I. 

obsah

4. Zmena dotačnej politiky a vývoj po vzniku SR

V dôsledku opätovnej ekonomico-politikcej zmeny a s tým súvisiace zmeny vo výške dotácií a cenotvorby MHD, nastáva v MHD Trenčín stav útlmu. Zastavuje sa nákup nových vozidiel, vozidlový park je tvorený v tom čase najmä autobusmi radu Karosa B 73x a veľkokapacitnými Ikarusmi 280. Dochádzalo k rušeniu niektorých liniek MHD /3,4,10,14,X/, zredukovaniu intervalov na nosných linkách (1+22, 8) a k iným nekoncepčným riešeniam, ktoré sa prejavovali v MHD Trenčín negatívne.

  Medzi najvýznamnejšie zmeny v období 1990 - 1996 patrí:
 1. zrušenie linky 3 /Záblatie - Bratislavská - Slovlik - Hasičská - železničná stanica/
 2. zrušenie linky 4 /Zamarovce - Slovlik - Hasičská - železničná stanica/
 3. najprv skrátenie linky 10 na úsek Nozdrkovce - centrum - železničná stanica a nakoniec jej úplné zrušenie k 01.06.1994, pričom obsluhu Nozdrkoviec vykonávali po nej vybrané spoje linky 2. Sídlisko Noviny ostalo nadlho bez (adekvátnej) obsluhy MHD
 4. zrušenie linky 14 / Zamarovce - Slovlik - Hasičská - Sihoť/
 5. zrušenie linky X k 01.06.1994

Je potrebné podotknúť, že zrušenie liniek 4 a 14 je dôsledkom osamostatnenia sa Zamaroviec, ktorým bola MHD zrušená potom, čo sa obec rozhodla vystačiť si s obsluhou prímestskými linkami. Linka 3 síce bola zrušená, avšak naďalej ostala v premávke linka 13, ktorá zabezpečila obsluhu väčšej časti územia mesta. Linky 5,6,7,12 a 15, ktoré končili v Zámostí, sa skrátili výlučne po VHS /dnes VOD-EKO/, resp. SAD na Zlatovskej ulici. Po Brnenskej ulici až do roku 2016 nepremávajú žiadne spoje (vtedy pôvodne určené pre ČSAO).

Neskôr došlo aj k zrušeniu veľkej zastávky pri TOS-ke, linky 1,7,11,17,22 a 23 boli presmerované po Štefánikovej ulici až po Kubranskú ul., kde autobusy vykonávajúce robotnícke spoje pre závod TOS končili.

K azda najviac zbytočnému zásahu, ktorý doteraz nebol nijako zvlášť zdôvodnený, došlo k 01.07.2002, kedy si na sídlisku Juh vymenili konečnú zastávku linka 1 s linkou 11 a linka 8 s linkou 18. Keď uvážime pôvodnú koncepciu linkovania MHD na sídlisku Juh /linky jednociferné na Juh I a dvojciferné na Juh II/, táto koncepcia týmto spôsobom skončila. Zmena konečnej zastávky na týchto linkách bola dôsledkom toho, že linky idúce na Juh II mali v porovnaní s ich jednocifernými dvojičkami minimálne o 50% horší interval, a touto zmenou sa dosiahlo to, že vyššia frekvencia spojov bola presmerovaná z okraja sídliska do jeho stredu. Avšak táto v podstate správna zmena mohla prebehnúť aj bez zbytočných komplikácií /vodiči aj po zmene nedodržiavali konečné, často došlo k vynechaniu spoja a neplánovanému odchodu na druhej linke, chaos u obyvateľstva umocnený ponechaním pôvodných čísel liniek ne zastávkových označníkoch, ktorý stav pretrval až do roku 2006!/. Stačilo, aby sa niekto kompetentný zamyslel, a zákonite musel dôjsť k nasledovnému:

 • linka 8 a 18 mala identickú trasu okrem 2 zastávok na Juhu. Riešenie: ubrať spoje linke 8 a pridať linke 18. Toto riešenie sa mohlo zaobísť bez nutnosti akejkoľvek zmeny u oboch liniek, aj označníky by boli aktuálne a nikto by si nemýlil tieto linky. Naviac, zachovala by sa koncepcia linkovania sídliska.
 • linka 1 a linka 11 by sa však okrem takejto zmeny zároveň dotkla Kubrice, kde premávala /a aj premáva/ linka 11, čo sa však tiež dalo zmeniť.

Koncepčnou zmenou však už bola zmena zastavovania liniek na stanici, kde si vymenili pozíciu linky idúce na Sihoť a na Juh, ako aj linky do Kubry a na smer Zámostie v zmysle ručičkových hodín /čím je zachovaná smerová postupnosť/.

obsah

5. Nové linky MHD

V období rokov 1999 - 2006 sa zároveň pokusne zavádzali aj nové linky a zachádzky, ktoré však z pohľadu prepravy v meste ani nemali výraznejší význam, keďže ich spoje tvorilo len niekoľko párov, bez nejakého intervalu. Jednalo sa o tieto linky:

 • linka 3: Juh II - Záblatie pre potreby Univerzity Alexandra Dubčeka. Od 01.06.2006 opäť zmenila trasu, a končila v Istebníku - Závaží. Linka existovala neskôr na trase Juh II – centrum – Zlatovská – Záblatie – Zlatovce – Orechové. Premávala aj cez víkend s 3 pármi spojov.
 • linka 4: Sihoť - Kubra cez Opatovú - obdoba školského autobusu, ktorý po zrušení 2. ZŠ na Študentskej ulici na Sihoti zabezpečoval prepravu detí z tejto časti do ZŠ na Kubranskej ul. Na linke bol 1 pár spojov premávajúcich v dňoch školského vyučovania.
 • linka 10: od 01.02.2010 do 18.08.2012 bola linka obnovená na trase Sihoť – stanica – Biskupice – Noviny – stanica – Sihoť. Premávala polookružne v pracovné dni, jej 4 spoje vznikli odčlenením od linky 2.
 • linka 14: pokus o spomienku na jej bývalú podobu, trasu mala rovnako ako kedysi zo Sihote do Zamaroviec. Linka premávala skúšobne v roku 2004, avšak zavedená trvale nebola.
 • linka 45: linka spájala expresne Skalku nad Váhom so železničnou stanicou, pričom zastavovala len na Hasičskej ulici a pri Old-Herolde na Bratislavskej ulici. Existovala len krátko od 01.06.2006 do zmeny CP v auguste.
 • linka 50: od roku 2006 opäť v meste premával nočný spoj, avšak iba v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. Linka premávala najprv okružne z autobusovej /železničnej/ stanice na Juh, cez Zámostie a Sihoť späť na stanicu. Jej prvotné zavedenie sa neosvedčilo, neskôr za špeciálne cestovné 0,80 € (predtým 25 Sk) ostala linka zachovaná. Došlo k redukcii premávky len na jedinú noc v týždni (z piatka na sobotu), ale paradoxne počas Silvestra či iných hromadných podujatí nejazdí (?). Pozitívom bola zmena konečnej, keď teraz začne a skončí na sídlisku Juh II, čo umožňuje jazdu všetkými smermi a konečne obojsmerné spojenie Sihoť - Juh
 • linka 121 bola zavedená v roku 2004 ako jednosmerné rýchle spojenie Opatovej nad Váhom a Sihote III, IV s nemocnicou. Linka mala 4 spoje, ktoré prešli zo Sihote okolo križovatky pri Bille na železničnú stanicu, odkiaľ pokračovali k nemocnici. Zabezpečilo sa tak spojenie aj so železničnou sanicou, kam hlavná opatovská linka 21 nezachádzala. Linka však bola so zmenou CP zrušená.
 • linka X: bola obnovená v pozícii terajšej linky 50, jednalo sa o nočnú linku. Ako uvádzame vyššie, bola neskôr zrušená a nahradená linkou 50 po vzore žilinskej MHD.

obsah

6. Zachádzky a zmeny trasovania liniek MHD

Samostatnou kapitolou MHD sú zmeny trasovania liniek a ich zachádzok. V doterajšej histórii MHD boli zachádzky značené znamienkami, pričom presnú trasu zachádzky nebolo možné z CP vyčítať. Medzi najvýznamnejšie zachádzky patrilo zachádzanie spojov linky 2 do Nozdrkoviec, linky 11 ku Chate Odevák, linky 7 do Kubrice, linky 12 na stanicu, linky 13 17 , 22 a 23 k TRENSu alebo linky 2 a 12 k LOT.

Našťastie však MHD Trenčín nebola inšpirovaná potrebou neustáleho prečíslovávania, a teda obyvatelia sú viac-menej zvyknutí na linky, ktoré počas svojej existencie vo svojej podstate ostávajú nemenné. Z tohto pohľadu bol zlomový rok 2016, kedy došlo k najradikálnejším a najlepším zmenám. Najvýznamnejšie zmeny si uveďme v numerickom rade liniek:

 • linka 1 bola od roku 2006 skrátená po autobusovú stanicu, posilnená o spoje zrušenej linky 22, pričom jej vybrané spoje pokračovali v intervale cca 30/40/60 až do Kubry. Od 14.12.2008 bol obnovený predchádzajúci stav liniek (teda znovu linka 1 a 22), avšak s dokonalým prekladom ich spojov, čím sa značne uľahčilo orientácii bez potreby skutočnej zmeny cestovného poriadku. Cestovný poriadok bol najlepším, aký kedy v Trenčíne linka mala. Žiaľ, mesto ho neskôr zredukovalo (2012) a totálne rozbilo preklady.
 • linky 2 a 6 získali zachádzku k ZOC MAX na Štefánikovej ulici pri Merine, pretože zo sídliska Sihoť iné spojenie do tejto časti nie je. Jednalo sa však len o vybrané spoje. Linka 2 prišla o cca 50% svojich spojov, linka 6 tiež. Zachádzka k OZC MAX je od 18.08.2012 minulosťou. Linka 2 od 01.07.2016 jazdí vždy do Nozdrkoviec, po Biskupice jazdí nová linka 12 z nej vyčlenená.
 • linka 6 okrem vyššie uvedeného je od 01.07.2016 pretrasovaná do Záblatia a stáva sa jednou z nosných liniek MHD.
 • linka 7 premáva nastálo na trase Kubrica - Kubra - autobusová stanica - Zlatovská, VOD-EKO. Jej spoje sa už nepoužívajú na prejazd kĺbových vozidiel linky 1 z a do vozovne, čo bol dôvod, že vybrané spoje končili a začínali v Kubre.
 • linka 9 bola po zmenách v CP zrušená, avšak od 28.10.2006 opäť premávala vo svojej pôvodnej trase. Jej význam oproti 90-tym rokom značne poklesol a bola zrušená od 18.08.2012. Nakrátko bola linka 9 znovuzavedená, v najkratšej trase Plaváreň - ostrov, počas rekonštrukcie mosta na ostrov. Mala neuveriteľne hustý CP s intervalom 15 min po celý deň (okrem prestávok) a jazdilo na nej malé Mercedes-Benz Vario.
 • linka 10 bola od 18.08.2012 v rámci úsporných opatrení takisto zrušená. Neskôr bola znovu zavedená, ale tentoraz ako zrýchlená linka 15. Bola prvou linkou jazdiacou po novom moste cez Váh okružne, čiže predchodca dnešnej dvojlinky 7 a 17.
 • linka 11 bola presmerovaná z Inoveckej na Legionársku ulicu, neskôr z Inoveckej zatáča na Dlhé Hony a k nemocnici. Stále zabezpečuje spojenie Juhu I s nemocnicou.
 • linka 12 bola aj po zmene 28.10.2006 linkou zrušenou, avšak od 09.12.2007 bol zavedený na nej jediný spoj, ktorý tvoril expresné spojenie Zlatovskej ulice s Biskupicami. Aj tento spoj bol v roku 2008 zrušený, hoci preprava na ňom pokračovala vo forme zmluvnej prepravy. Neskôr bol tento spoj opäť vedený linkou 12. Po jej zrušení sa číslo opät použilo od 01.17.2016, a na novú linku 12 boli vyčlenené spoje z linky 2 pre obsluhu sídliska Noviny.
 • linka 13 bola o vybrané 2 spoje v špičke predĺžená po TRENS, jedným do Kubry (tento bol zase zrušený).
 • linka 16 vykonávala naviac jeden krátky spoj z Detského mestečka po VOP 027, dnes sa jedná o pokračovanie jedného spoja.
 • linka 17 sa stala po zmenách 28.10.2006 v pracovné linky intervalovou linkou, ale nedošlo k jej úspešnému plnému prekladu k linke 11. Bola presmerovaná z Inoveckej na Soblahovskú ulicu. Niektoré spoje v špičke premávajú až po TRENS. Od 18.08.2012 je značne zredukovaná, letná premávka je zrušená.
 • linka 18 bola naopak zo Soblahovskej preložená na Legionársku ulicu, a jazdilo na nej nízkopodlažné vozidlo v prípade značky "i", čo je logický dôsledok tejto zmeny premávky okolo nemocnice. Okrem cca 3 párov spojov boli ostatné garantované nízkopodlažným vozidlom. Po dodaní ďalších nízkopodlažných vozidiel a presmerovaní na Inoveckú ulicu podiel garantovaných nízkopodlažných spojov poklesol, rovnako tak bola obmedzená večerná premávka na linke.
 • linka 19 zaznamenala úbytok občasných konečných zastávok a pridanie niekoľkých spojov., od 18.08.2012 má zmenenú trasu v trase pôvodnej linky 9 okrem sídliska Juh.
 • linka 20 už nezachádza cez Dlhé Hony, ani Karpatskú a ani na Juh I. Spája Juh II s LOT.
 • linka 21 zaznamenala posun večerných spojov cez víkend už na 19-tu hodinu, potom premávku končí.
 • linka 22 bola na čas zrušená. Jej spoje prešli /nie bezvýhradne/ do linky 1, ktorá poväčšinou končila na stanici ako ex. 22. Expresné spoje do TRENSu ostali, avšak vedené pod linkou 1. Od 14.12.2008 je linka 22 späť na trase Juh II – stanica. Cez víkendy predstavovala najčastejšie premávajúcu linku v meste. Nejazdila po 19-tej hodine, a cez víkendy ani pred ôsmou hodinou rannou. Od 18.08.2012 je azda najzredukovanejšou linkou, hoci neskôr došlo k jej lepšiemu preloženiu s linkou 1. Letná premávka je viac-menej obmedzená len na víkendy a sviatky.
 • linky 24 25 a 27 spájajú OC Laugaricio s ostatnými mestskými časťami. Linky 24 a 25 premávajú približne raz za hodinu celotýždenne, linka 27 má 9 spojov cez víkend.
 • linka 28 spája Juh III zo Sihoťou, cez Dlhé Hony. Táto linka sa tešila všeobecnej obľube, keďže spája najprudšie sa rozvíjajúce konce sídlisk Juh III a Sihoť V, kde asi dôjde v najbližšej dobe k preloženiu obratiska autobusov MHD z dôvodu pokračujúcej výstavby. Od 18.08.2012 je na nej zredukovaný rozsah premávky najmä cez víkend a večer.
 • linka 50 bola od 18.08.2012 obmedzená len na noc z piatka na sobotu, od 03.11.2012 má však aspoň zlepšenú svoju polokružnú trasu tak, že začína aj končí na Juhu II.

obsah

7. Tarifné a prepravné podmienky

Veľkým zmenám sa nevyhla ani táto oblasť. Samozrejme, že po tom, čo sa zmenila dotačná politika štátu, ktorý dovtedy vykonával všetky úhrady voči dopravcom v SR, okrem obligátneho zvyšovanie ceny lístkov na MHD, dochádzalo aj k niektorým nesystémovým opatreniam, ktoré mali efekt skôr opačný.

V 90. rokoch sa zaviedol nástup prednými dverami do vozidiel MHD, avšak držitelia predplatných časových lístkov a rôznych iných preukazov /ZŤP/ mohli naďalej nastupovať aj ostatnými dverami. Táto výnimka sa postupne zrušila úplne ku koncu 90. rokov, a zaviedol sa výlučný nástup cez predné dvere, čo dopravu značne zdržiavalo a malo tiež negatívny vplyv na dodržiavanie CP.

Až do konca 90. rokov /1997,1998/ však existovali časové predplatné lístky /k preukážke sa dokúpil kupón s vyznačenou platnosťou a kmeňovým číslom/, ktoré sa zrušili s nástupom elektronických pokladní v autobusoch a zavedením čipových kariet. V Trenčíne totiž fungoval až do 90. rokov nástup všetkými dverami vozidla, pričom lístok si bolo možné kúpiť v predajnom automate tak ako v iných väčších mestách, ktorý sa následne "štikol" v strojčeku vo vozidle.

Najmä zrušenie predplatných časových lístkov a nárast hustoty dopravy v meste opätovne predĺžil cestovný čas, pričom presnosť odchodov nepožívala v meste dobré meno. Vynechanie spojov však bolo aj napriek zhoršujúcemu sa stavu vozidiel MHD zriedkavé. Zavedený nástup prednými dverami pretrval až do 01.03.2009, kedy bol zavedený nástup v poradí druhými dverami pre držiteľov čipových kariet.

Úbytok cestujúcich sa teda prejavoval nielen nárastom individuálne automobilovej dopravy, ale aj vyššími stratami dopravcu, ktoré v súčasnosti má povinnosť v zmysle ustanovení zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave nahrádzať mesto.

Zhoršujúci sa vozidlový park nabral nový kurz po roku 2004. Doterajšie vozidlá Karosa B732 a Ikarusy 280 nemohli slúžiť donekonečna. Dopravca v roku 2004 nakúpil 4 a v roku 2006 dokonca 11 nových krátkych vozidiel Karosa B 952E. Po vyradení všetkých Ikarusov 280.08 v roku 2006 boli zakúpené 4 kĺbové vozidlá B 961E, ktoré však pre potreby MHD Trenčín nestačili nahradiť bývalú flotilu Ikarusov. K týmto vozidlám pribudol aj jeden nízkopodlažný autobus Citelis 12M, ktorý sa vo februári 2008 dočkal ďalších piatich bratov. S vyradením posledných 2 kĺbových Ikarusov 280.87 bol na linky MHD zaradený aj jeden kĺbový nízkopodlažný Citelis 18M. Obnova vozidlového parku tak po lastovičkách z rokov 1995,1996 a 1999 konečne nabrala reálne kontúry. Do konca roka 2008 bolo vymenených ďalších 5 autobusov pre MHD Trenčín, a to novým modelom Irisbus Crossway LE 12M /low entry/. Ďalších 6 kusov bolo dodaných v júli 2009 a zatiaľ posledných 5 kusov v októbri 2010. Týmto sa trenčianska MHD stala v oblasti vozidlového parku jednou z najlepších. Došlo už k odstaveniu starších vozidiel B 932, a záložné vozidlá sú 2x Karosa B 952E, jeden Citelis 12M pre nízkopodlažné spoje a, žiaľ, aj jediný Citelis 18M tvoriaci kĺbovú zálohu (pravdepodobne pre jeho časté technické problémy).

V meste je v premávke už 22 nízkopodlažných/low entry autobusov, pričom do cestovných poriadkov sú zaznačované aj garantované nízkopodlažné spoje tak, aby sa Trenčín vyrovnal vyspelým prevádzkam MHD.

Dopravca v spolupráci s mestom prikročil v roku 2008 aj k výmene zastávkových označníkov, spolu so zavedením farebných zón obsluhy:

 • zelená - Sihoť I-V, Opatová, Kubra, Kubrica, Pod Sokolice, Centrum
 • červená - Dolné mesto, Dlhé Hony, Juh I-III, Biskupice, Nozdrkovce
 • žltá - Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Nové Zlatovce, Zámostie

Táto zmena tiež podčiarkla pozitívne zmeny, ktoré sa v Trenčíne za posledné roky udiali. Zavŕšením tohto procesu je aj zavedenie určených miest na dobíjanie čipových kariet na Juhu a Sihoti. Od 21.12.2009 spoločnosť SAD Trenčín zaviedla elektronický internetový predpredaj, ktorý má dve formy:

 1. Dobíjanie dopravnej karty (elektronickej peňaženky) finančným kreditom prostredníctvom internetu.
 2. Zakúpenie časového predplatného lístka na MHD v Trenčíne prostredníctvom internetu.

Opätovne sú zavedené aj predplatné časové lístky, ktoré môžu držitelia bezkontaktných čipových kariet využívať.

Nasledujúce obdobie sa určite nevyhne ďalším potrebným zmenám a novinkám, takže sa cestujúci MHD majú na čo tešiť.

obsah

8. Záver

Na záver je možné konštatovať, že MHD Trenčín je vo svojej podstate relatívne nemennou záležitosťou, ktorá však v poslednom období reaguje na aktuálne potreby obyvateľstva, a to nielen zvyšovaním cestovného /naposledy od 01.11.2007, odkedy niektoré skupiny platia až o 100% viac za cestovanie v MHD/, ale aj tvorbou cestovného poriadku. Ten z roku 2006 ukázal určité možnosti, ktoré však aj napriek odbornému spracovaniu nedosiahli požadovaný efekt, a na zásah primátora došlo od 28.10.2006 k podstatným zmenám. Odvtedy došlo k viacerým ďalším zmenám, ako je zabezpečenie nadväznosti nočnej linky na nočné rýchliky, obnovenie linky 10 v podobe niekoľkých spojov obsluhujúcich sídlisko noviny a podobne.

Cieľom je zaviesť pravidelný a hustý interval na najvyťaženejších linkách /1,8/ a posilniť linky, ktoré cestujúci využívajú najviac /5,11,15,18,28/, pričom by mal byť zachovaný preklad na spoločných častiach trasy, čo však momentálne nie je úplne realizované /linky 11,17, ďalej 8/18/21/28 a či 2/6/28 alebo iných. Špecialitou MHD v Trenčíne je zhluk spojov /linky idúce na Juh I, Sihoť/ a následné diery medzi spojmi.

Všetko sa však vyriešiť nedá len mávnutím čarovného prútika. Chce ďalej pracovať na tých veciach, ktoré v Trenčíne 10 rokov neboli prioritou dňa, ale od roku 2004 je tomu inak. Nevyhnutná obnova vozidlového parku je takmer na konci, a dáva záruku kvalitnej MHD. Rovnako je dôležitá práca pri zostavovaní a schvaľovaní CP MHD, na ktorom sa podieľajú dopravca aj mesto. Spomínala sa otázka prejazdov prázdnych autobusov mestom ako aj nedostatku kĺbových vozidiel, zavedenie zastávok na znamenie a pod. Verme, že sa MHD v nasledujúcom období dostane od zainteresovaných opäť pozornosti a úsilia ako doteraz. Nový cestovný poriadok platný od 03.11.2012 síce cestujúcich nepotešil obmedzovaním dopravy, avšak je dôsledkom potreby šetrenia verejných financií v zadĺženom meste Trenčín. Keďže najbližšie obdobie bude zaťažkávacou skúškou pre dopravu v meste, veríme, že MHD Trenčín zaznamená vyššie využitie a aj nejaké pozitívne zmeny smerom k cestujúcej verejnosti.

obsah

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.