Integrovaná koľajová doprava

Základné údaje o projekte

Investor: Mesto Košice 

Objednávateľ projektovej dokumentácie: Železnice Slovenskej republiky, a. s. 

Zhotoviteľ: Združenie firiem DÚHA, a. s. (Prešov), ZUE, s. a. (Krakov)

Projektant: SUDOP Brno, spol. s r. o.  

Termín výstavby: 14.7.2014 - 25.10.2015

Náklady na výstavbu: 39 608 492,23 € s DPH

Financovanie: Operačný program Doprava - Kohézny fond EÚ (85 %), štátny rozpočet SR (10 %), Mesto Košice (5 %)

Električková trať

Prvá etapa výstavby Integrovanej koľajovej dopravy v Košiciach pozostávala z rekonštrukcie električkovej trate na úseku od Námestia Maratónu mieru a ďalej cez Hviezdoslavovu, Kuzmányho a Štúrovu ulicu, Námestie osloboditeľov až na Staničné námestie. Súčasťou stavby bola aj rekonštrukcia obratísk Námestie Maratónu mieru (Železničná) a Staničné námestie.

V priestore križovatky Námestie Maratónu mieru bola doplnená koľajová spojka, ktorú majú v budúcnosti využívať vozidlá tram-train, ktoré vzhľadom na malý polomer oblúkov v obratisku na Železničnej ulici doň nebudú môcť vchádzať. Začiatok rekonštruovanej trate sa nachádza na Námestí Maratónu mieru medzi Východoslovenským múzeom a budovou Košického samosprávneho kraja. V rámci projektu IKD bola vymenená celá koľajová križovatka na tomto námestí. Novinkou je aj zmena trasy napojenia koľaje na Hlavnej ulici, ktorá je občasne využívaná na prezentáciu historických vozidiel DPMK. Kým predtým sa na Hlavnú ulicu dalo dostať len z obratiska na Železničnej ulici, odteraz je to možné už len pravým odbočením z Hviezdoslavovej ulice.

Z Námestia Maratónu mieru trať pokračuje v identickej trase, ako trať pred rekonštrukciou, a to až po križovatku ulíc Hviezdoslavova × Moyzesova, kde sa napája na koľajovú križovatku „Radnica Starého mesta“ zrekonštruovanú v roku 2010 s parametrami pre výhľadovú premávku vozidiel tram-train. Električkový pás na Hviezdoslavovej ulici je po novom vedený na zvýšenom samostatnom telese. Vzhľadom na zabezpečenie budúceho prejazdu vozidlami tram-trainu bolo nutné vymeniť výhybky a koľajové križovania v koľajovom trojuholníku Hviezdoslavova – Kuzmányho. Tvar zvršku však zostal zachovaný (NT3).

Na Kuzmányho ulici trať zostala v širokom električkovom páse na východnej strane ulice. Križovatka Kuzmányho × Štúrova bola zrekonštruovaná v parametroch IKD, teda s polomerom oblúkov minimálne 25 metrov.

Na Štúrovej ulici došlo k zmene osovej vzdialenosti koľají z 3,6 na 3,1 metra, čím sa vytvoril priestor pre rozšírenie ľavého nástupišťa zastávky Dom umenia.

V koordinácii s projektom „Modernizácia električkových uzlov“ bola zrekonštruovaná koľajová križovatka na Námestí osloboditeľov. K drobným zmenám osovej vzdialenosti a trasy koľají došlo aj na nadväzujúcom úseku Senný trh – Staničné námestie. Tento úsek bol zrekonštruovaný v roku 2006, avšak v rámci projektu IKD musel byť prebudovaný, nakoľko nespĺňal parametre tram-trainovej trate.

Zásadnejšia zmena trasy sa udiala na Staničnom námestí. Pred vjazdom na parkovisko pri autobusovej stanici je vybudovaná nová koľajová križovatka trate vedúcej do obratiska a budúceho prepojenia koľají DPMK a ŽSR, ktoré má byť vedené po estakáde. Keďže realizácia prepojenia koľají bola odložená na neurčito, koľaje sú dočasne zaslepené. Prístupová komunikácia na Staničné námestie je na vstupe od Ulice Protifašistických bojovníkov preložená približne 9 metrov južne, zrealizované boli aj nové končené zastávky autobusov MHD.

Štruktúra projektu

  • UČS 31 – úsek Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie (bez napojenia)
  • UČS 32a – Staničné námestie (bez prepojenia tratí DPMK a ŽSR) – pôvodný UČS 32 s vypusteným prepojením tratí
  • Obratisko Námestie Maratónu mieru – dodatočné doplnenie
  • Obratisko Staničné námestie – dodatočné doplnenie

Vypustená časť

  • UČS 32 – Staničné námestie (s prepojením tratí DPMK a ŽSR)

Obratiská namiesto estakády

Pôvodný rozsah projektu IKD jednostranne orientovaného na prevádzku tram-trainov nezahrňoval rekonštrukciu obratísk na oboch koncoch rekonštruovaného úseku trate. Dodatočnou zmenou koncepcie boli na úkor prepojenia koľají DPMK a ŽSR do projektu zaradené obratiská Námestie Maratónu mieru (Železničná ulica) a Staničné námestie.

K výraznejším zmenám došlo len na Staničnom námestí, kde bola odstránená spojovacej koľaje (vrátane výhybiek) medzi vonkajšou a vnútornou koľajou a na jej miesto bola vložená dvojitá koľajová spojka. Zrekonštruované boli aj nástupištia, avšak len električkových liniek.

Stovky metrov zatrávneného zvršku

V rámci rekonštrukcie bol zriadený úplne nový koľajový rošt (koľajnice, výhybkové konštrukcie, upevnenie, odvodňovače žliabkových koľajníc, podvaly, železobetónové monolitické dosky, tlmiace bokovnice), koľajové lôžko, vložené antivibračné rohože a obrubníky ohraničujúce električkový pás.

Aj napriek dlhým polemikám sa podarilo presadiť zriadenie zatrávneného zvršku na Kuzmányho ulici, časti Štúrovej ulice, na prechode z Námestia osloboditeľov na Senný trh a na vstupe na Staničné námestie.


Rodiaci sa trávnatý koberec na Kuzmányho ulici

Zastávky

Na zastávkach boli kompletne vymenené povrchy, doplnili sa ochranné, zabezpečovacie a bezbariérové prvky, došlo ku kompletnej výmene mobiliára. V rámci výmeny označníkov a inštalácie informačno-komunikačného systému boli na zastávkach osadené elektronické informačné tabule. Na každej zastávke sa po novom nachádza minimálne jeden automat na cestovné lístky.

Zastávka Krajský súd bola premiestnená ďalej od križovatky Kuzmányho × Štúrova – až do priestoru medzi ulicami prof. Kňazovického (bývalá Galenova) a Šrobárova. Stalo sa tak z dôvodu koncipovania rekonštrukcie trate ako prípravy na prevádzku tram-trainu, čo ponechanie nástupíšť v pôvodnej polohe znemožňovalo. K posunu došlo aj v prípade nástupišťa Dom umenia, smer Námestie Maratónu mieru, ktoré bolo posunuté o približne 40 metrov v smere jazdy.

Kamerový systém

Okrem informačno-komunikačného systému bol zrealizovaný aj kamerový systém. Trať je na celej jej dĺžke monitorovaná 32 IP kamerami ovládateľnými z centrálneho dispečingu DPMK.

Nová meniareň

Vedľa pôvodného objektu meniarne bola v rámci projektu IKD zrealizovaná nová meniareň. Nachádza sa na mieste bočného parkoviska vedľa krytej plavárne, v blízkosti mimoúrovňovej križovatky pri budove VSE.


26.11.2016
-master5228-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.