Tarifa (od 1.7.2015)

Zdroj: DPMK, a. s.

Obsah

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Cestovné lístky ich platnosť a sadzby
  1. Papierové cestovné lístky
  2. Cestovné lístky - aktivované elektronické médium
 3. Podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy
  1. Bezplatná preprava – nárok a preukazovanie
  2. Nárok na zľavnenú prepravu
  3. Preukazovanie nároku na zľavnenú prepravu
 4. Ostatné tarifné podmienky
 5. Cestovanie bez platného cestovného lístka

A. Úvodné ustanovenia

 1. Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu upravuje cenové vzťahy medzi Dopravným podnikom mesta Košice, akciovou spoločnosťou ako dopravcom a cestujúcim v súlade s Cenovým výmerom vydaným Mestom Košice, v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, a tarifné podmienky v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
 2. Sieť mestskej hromadnej dopravy tvorí územie Mesta Košice.
 3. Tarifa je časová.
 4. Tarifná sadzba určuje výšku cestovného za prepravu osôb a dovozného za prepravu príručných batožín resp. zvierat.

B. Cestovné lístky ich platnosť a sadzby

I. Papierové cestovné lístky s možnosťou zakúpenia na predajných miestach, v predajných automatoch alebo priamo vo vozidle u vodiča.

II. Cestovný lístok ako aktivované elektronické médium:

 • bezkontaktná čipová karta, ďalej len „BČK“
 • cestovný lístok zakúpený cez mobilného operátora (SMS) zaslaním prázdnej SMS na číslo 1166

I. Papierové cestovné lístky

 1. Jednorazový papierový cestovný lístok je neprestupný a je platný pre jedného cestujúceho na vzdialenosť maximálne štyroch zastávok. Cestujúci je povinný bezprostredne po nastúpení do vozidla označiť vopred pripravený cestovný lístok v najbližšom označovacom zariadení nastavenými údajmi. Cestovný lístok po precestovaní štvrtej zastávky od jeho označenia je neplatný.
  Jednorazový papierový cestovný lístok je neprestupný, neplatí pre nočný spoj, a neplatí na zrýchlených spojoch a spojoch označených "R".
 2. Cestovný lístok prestupný platí na predplatený čas podľa údajov uvedených v tabuľke sadzieb. Cestujúci je povinný bezprostredne po nastúpení do vozidla vopred pripravený cestovný lístok s časom platnosti 30 a 60 minút označiť v najbližšom označovacom zariadení nastavenými údajmi. Po uplynutí doby 30 resp. 60 minút od času jeho vyznačenia je cestovný lístok neplatný. Pri prestupoch sa cestovný lístok nesmie znovu označiť.
 3. Cestovný lístok na 24 hod. a sedem dní je potrebné označiť si v najbližšom označovači vozidla ihneď pri prvom nastúpení do vozidla. Uplynutím doby, na ktorú bol cestovný lístok označený, je cestovný lístok neplatný.
 4. Cestovný lístok predávaný u vodiča, ako doplnkový a lístok na nočný spoj – je platný 60 minút.

II. Cestovné lístky - aktivované elektronické médium

 1. Bezkontaktná čipová karta

   a) aktivované elektronické médium vo forme BČK – pre predplatné cestovné lístky (časové) na 24 hod., 7, 30, 90 a 180 dní. Platí bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých linkách MHD, vrátane nočných spojov, na uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným začiatkom platnosti. Predplatný cestovný lístok so zľavou je možné zakúpiť len na obdobie počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá. Po uplynutí doby, na ktorú bol cestovný lístok aktivovaný stráca platnosť.

  b) BČK ako elektronická peňaženka je využívanie čipovej karty na úhradu cestovného bezhotovostným stykom bezprostredne po nastúpení do vozidla. Minimálny kredit, ktorý je povinný cestujúci na predajnom mieste pri aktivovaní BČK zložiť je jedno euro (maximálna výška kreditu je obmedzená na päťdesiat euro). Z uvedeného kreditu sa pri nastúpení do vozidla a označení BČK v najbližšom označovači odpočíta výška cestovného základného alebo zľavneného cestovného lístka podľa typu karty. Ak si cestujúci na obrazovke označovača nepredvolí jednu z ponúkaných možnosti, priložením BČK si zakúpi cestovný lístok s platnosťou do konečnej zastávky. Po precestovaní označenej doby je cestovný lístok neplatný. Cestujúcemu je umožnené na BČK zakúpiť cestovné aj pre maximálne päť ním sprevádzaných osôb vo vozidle.

 2. Cestovný lístok zakúpený cez mobilného operátora (SMS) Základný na 60 minút je platný ak je potvrdený oprávneným mobilným operátorom spätnou textovou správou o zakúpenom cestovnom lístku pred nástupom do vozidlaPri kontrole je potrebné preukázať už doručený SMS lístok s kontrolným kódom.

Sadzby základných a zľavnených cestovných lístkov a ich platnosť sú členené na:

 • cestovné lístky - neprestupné a prestupné;
 • časové cestovné lístky;
 • cestovný lístok predávaný u vodiča – doplnkový predaj a nočný spoj;
 • prepravné za prepravovanú batožinu alebo živé zviera;
 • cestovný lístok zakúpený cez mobilnú spoločnosť (SMS).

Sadzby cestovných lístkov v EURO (€)

 • Sadzby cestovných lístkov vrátane DPH s platnosťou od 1.1.2013 nájdete v časti Ceny a typy cestovných lístkov.
 • Informácie o výške poplatkov za kúpu a nastavenie čipových kariet nájdete v časti Čipové karty.
 • Informácie o výške pokút za cestovanie bez cestovného lístka nájdete v časti Pokuty.

 

C. Podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy

1. Bezplatná preprava – nárok a preukazovanie:

1.1. Najviac tri deti do veku 6 rokov v sprievode osoby staršej ako 10 rokov. Nárok na bezplatnú prepravu nepreukazujú. Za každé ďalšie dieťa je povinnosť zakúpiť zľavnené cestovné. Osoba sprevádzajúca deti je povinná dohliadať na bezpečnosť sprevádzaných detí.

1.2. Držitelia osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Sb. o príslušníkoch čsl. armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie alebo potvrdenia ministerstva obrany o účasti v I. a II. odboji a občania uvedení v § 29 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších úprav (vzťahuje sa i na vdovy po účastníkoch odboja, ktoré boli za nich vydaté už v dobe odboja manžela, pokiaľ sa znovu nevydali alebo nežijú s druhom), pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR. Držitelia preukazov SZČPV (Svetové združenie bývalých československých politických väzňov) a SZČPV-SNO (Sekcia násilne odvlečených) na základe osobitnej BČK.

1.3. Držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom), s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK.

1.4. Občania nad 68 rokov (seniori) s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK.

1.5. Detské kočíky obsadené dieťaťom, invalidný vozík, jedna súprava lyží s palicami, jeden snowboard, úzke predmety do 150 cm s priemerom 20 cm a predmety v tvare dosky o rozmeroch 5 x 80 x 100 cm a ostatné predmety do rozmerov 30 x 40 x 60 cm (batožina).

1.6. Poslanci Národnej rady SR a sudcovia Ústavného súdu.

1.7. Jeden sprievodca osoby ťažko zdravotne postihnutej, držiteľa preukazu ŤZP-S.

1.8. Nárok na bezplatnú prepravu (bod 1.2., 1.3., 1.4.) preukazujú osobitnou BČK na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok (okrem 1.4.). 

1.9. Nositelia medaily MUDr. Kňazovického s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej BČK na 180 dní podľa stanovených podmienok dopravcu a s povinnosťou jej prolongácie na ďalšie obdobie.

2. Nárok na zľavnenú prepravu majú:

2.1.   Deti od 6 do 16 rokov veku.

2.2. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a študenti vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov do veku 26 rokov v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

2.2.1. Žiaci a študenti – občania SR, ktorí študujú v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR do veku 26 rokov v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

2.2.2. Študenti, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR a boli prijatí a študujú na stredných a vysokých školách v SR v dennej forme štúdia do veku 26 rokov, pokiaľ nie sú trvalo zárobkovo činní do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

2.3. Poberatelia invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR.

2.4. Držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK.

2.5. Občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK.

2.6. Držitelia, mestskej turistickej karty “KOŠICE Welcome CARD“ vydanej oblastnou organizáciou cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus za cestovné podľa doby platnosti karty.

3. Nárok na zľavnené cestovné preukazujú:

3.1 Deti od 10 do 16 rokov nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú BČK alebo kmeňovým listom DPMK, a. s., prípadne akýmkoľvek vlastným hodnoverným dokladom s aktuálnou fotografiou (preukazom totožnosti, preukazom na zľavu niektorého z dopravných podnikov SR, SAD, ZSSK, preukazom športovca a pod.), ktorý je vystavený na meno a vek držiteľa.

3.2. Študenti stredných škôl a vysokých škôl do veku 26 rokov zľavnené cestovné lístky preukazujú na príslušný školský rok platnou BČK DPMK, a. s. alebo dopravcu zapojeného do systému EMCARD, študentskou kartou vysokej školy SR alebo medzinárodnou študentskou kartou ISIC, kmeňovým listom vydaným DPMK, a. s. alebo iného dopravného podniku SR platným v príslušnom školskom roku.

3.3. Dôchodcovia nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú BČK alebo platným kmeňovým listom dôchodcu vydaným DPMK, a. s., dôchodcovia s trvalým pobytom mimo územia určeného tarifou preukazom na zľavu cestovného vydaným iným dopravným podnikom SR, ZSSK, SAD a EUROBUS s fotografiou, menom, dátumom narodenia.

3.4. Občania nad 68 rokov s trvalým pobytom v SR občianskym preukazom.

3.5. Držitelia preukazu ŤZP a držitelia preukazu ŤZP-S nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú platným preukazom ŤZP a ŤZP-S.

D. Ostatné tarifné podmienky

1.    Cestujúci je zodpovedný za zakúpenie cestovného lístka aj za jeho včasné a správne označenie.

2.    Zľavnený cestovný lístok je platný len s preukázaním nároku na zľavu!

3.    Cestovný lístok papierový je platný len vtedy, ak bol cestujúcim bezprostredne pri nastúpení do vozidla alebo po zakúpení u vodiča označený v najbližšom označovacom zariadení na správnej strane a správnom konci lístka. Platnosť cestovného lístka je ohraničená predplateným časom uvedeným na cestovnom lístku. Po uplynutí tohto času je cestovný lístok neplatný. Pri prestupoch sa lístok neoznačuje a platí na čas vyznačený na cestovnom lístku od jeho označenia v označovači. Neoznačený cestovný lístok je neplatný! Cestovný lístok sa zasúva v smere šípky, označenie prebehne okamžite nastavenými údajmi (kód  označovača, tarifné pásmo, číslo zastávky, dátum, čas). Zaujať miesto k sedeniu, manipulovať s batožinou alebo vykonávať inú činnosť nesúvisiacu s bezprostredným označením cestovného lístka, cestujúci môže až po označení lístka.

4.    Skladanie cestovných lístkov pre osobu, ako náhrada za cestovný lístok určený tarifou, je povolené!

5.    Cestovný lístok za prepravu batožiny alebo živého zvieraťa platí na dobu 60 minút od jeho označenia v označovači. Po uplynutí uvedenej doby je neplatný.

6.    Cestovný lístok zakúpený na denný spoj možno po dobu jeho platnosti použiť aj pri prestupe na nočný spoj. Cestovný lístok zakúpený na nočný spoj možno po dobu jeho platnosti použiť aj pri prestupe na denný spoj.

7.    Časový cestovný lístok na 24 hod., 7 dní v papierovej forme je platný od jeho označenia v označovači po dobu jeho platnosti.

8.    Predaj cestovného lístka u vodiča môže cestujúci využiť iba v tom prípade ak hodnotu cestovného lístka uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej. Cestujúci je povinný si zakúpiť lístok ihneď pri nástupe do vozidla prednými dverami, kým nie je vozidlo v pohybe a bezprostredne po zakúpení ho označiť v najbližšom označovači.

9.    Na linkách, zastávkach, traťových úsekoch alebo v časových úsekoch s povoleným nástupom do vozidiel iba prednými dverami je cestujúci povinný bezprostredne pri nastúpení do vozidla vykonať jeden z týchto úkonov:

a) priložiť bezkontaktnú čipovú kartu na označovacie zariadenie,

b) označiť si v najbližšom označovacom zariadení papierový cestovný lístok a preukázať sa ním vodičovi, v prípade zľavneného papierového cestovného lístka aj preukazom oprávňujúcim využívať zľavu,

c) zakúpiť si u vodiča cestovný lístok a označiť si ho v najbližšom označovacom zariadení,

d) pri prestupe v platnom čase papierový cestovný lístok preukázať vodičovi bez opätovného označenia.

10.  Optimalizácia cestovného zakúpeného cez BČK tzv. elektronickou peňaženkou pri  vystupovaní z vozidla:

a)  Pri výstupe z vozidla kartu nie je potrebné prikladať k čítaciemu zariadeniu ak bol zakúpený 30 min. cestovný lístok a precestovaná vzdialenosť štyroch zastávok.

b) Pri výstupe z vozidla kartu nie je potrebné prikladať k čítaciemu zariadeniu ak bol zakúpený 60 min. cestovný lístok a cestovalo sa viac ako 30 minút.

c) Ak pri nástupe do vozidla bol zakúpený 60 min. cestovný lístok a precestovaný čas bol kratší ako 30 minút, pri výstupe z vozidla priložením karty k čítaciemu zariadeniu sa cestovné automaticky optimalizuje a neprecestovaná suma je vrátená. Upozornenie: ak cestovanie trvalo menej ako 4 zastávky cestovné sa vo všetkých spojoch, okrem zrýchlených spojoch a spojoch označených „R“ optimalizuje na 4-zast. cestovný lístok  neprestupný.

d) Optimalizovať NIE JE možné cestovné lístky po prestupe do ďalšieho vozidla MHD. 

e) V ďalšom vozidle, po priložení karty k čítaciemu zariadeniu, na obrazovke sa objaví informácia o platnom cestovnom lístku – zostávajúci počet minút (zohľadňuje aj prípadné meškanie vozidla) a zastávka, po ktorú prestupný cestovný lístok platí. Po uplynutí vyznačenej doby je cestovný lístok neplatný.

11. V prípade mimoriadnej udalosti má cestujúci právo na náhradnú dopravu do cieľovej zastávky tým istým, alebo iným vozidlom tej istej prípadne inej linky do výšky už zaplateného cestovného.

12.  Bezkontaktná čipová karta alebo kmeňový list sa vydáva za týchto podmienok:

 12.1  Bezkontaktná čipová karta:

a) deťom do 16 rokov na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom alebo jeho zákonným zástupcom a predložením jeho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa,

b) študentom stredných a vysokých škôl na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom a potvrdenej školou a predloženia preukazu totožnosti, (v prípade študentov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí potvrdením MŠ SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, s výnimkou škôl uvedených v zozname uznaných vysokých škôl z Českej republiky zverejnenej MŠ SR pre aktuálny školský rok),

c) dôchodcom na základe vyplnenej žiadanky, predloženia k nahliadnutiu posledného rozhodnutia o poberaní dôchodku, 

d) občanom na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti;

e) občanom nad 68 rokov s trvalým bydliskom v SR osobitnú BČK na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti,

f) držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S osobitnú BČK na základe vyplnenej  žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a predloženia preukazu ŤZP  a ŤZP-S,

g) osobitná BČK držiteľom osvedčenia a preukazov uvedených v časti C, bod 1.2., ich predložením na základe vyplnenej žiadanky,  

h) osobitná BČK nositeľom medaily MUDr. Kňazovického s trvalým bydliskom v Košiciach (nutné dokladovať platným OP alebo potvrdením o pobyte vydaným mestskou časťou Košice) na základe databázy darcov krvi poskytnutej Slovenským Červeným krížom (SČK), vyplnenej žiadanky, predloženia platného preukazu totožnosti, preukazu o darcovstve krvi vydaného SČK.

12.2  Kmeňový list:

a) deťom do 16 rokov na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom alebo jeho zákonným zástupcom a predložením jeho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa a aktuálnej fotografie  o rozmeroch 3x3,5 cm,

b) študentom stredných a vysokých škôl na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom a potvrdenej školou a predloženia preukazu totožnosti a fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch 3x3,5 cm, (v prípade študentov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí potvrdením MŠ SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, s výnimkou škôl uvedených v zozname uznaných vysokých škôl z Českej republiky zverejnenej MŠ SR pre aktuálny školský rok),

c) dôchodcom na základe vyplnenej žiadanky, predloženia k nahliadnutiu posledného rozhodnutia o poberaní dôchodku, preukazu totožnosti a fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch  3x3,5 cm, 

13.  Manipulačný poplatok je stanovený za výdaj kmeňového listu, za prepersonifikovanie BČK, za uskutočnenú opravu v údajoch BČK, za vystavenie prehľadu o karte.

14.  Predplatný cestovný lístok na BČK je možné zakúpiť v predajných miestach DPMK a.s. najskôr 30 dní pred požadovaným dňom platnosti alebo elektronicky cez internet.

15.  Cestujúci je povinný stratu, odcudzenie alebo iné poškodenie BČK nahlásiť na predajnom mieste na Rooseveltovej ul. č. 3 alebo Bardejovskej ul. č.6 inak DPMK a.s. neberie zodpovednosť za jeho ďalšie zneužitie.

16.  Výmena karty 1.generácie na kartu s novým čipovým nosičom 2. generácie - DESFire EV1:

a) v prípade, že v deň výmeny karty je životnosť karty 1.generácie menej ako 1 rok, majiteľovi tejto karty bude účtovaný za vydanie novej karty 2.generácie poplatok vo výške 2,00 € , teda rozdiel medzi cenou starej a novej karty;

b) v prípade, že v deň výmeny karty je životnosť karty 1.generácie menej ako 2 roky, majiteľovi tejto karty bude účtovaný za vydanie novej karty 2.generácie poplatok vo výške 4,60 €;

c) v prípade, že v deň výmeny karty je životnosť karty 1.generácie viac ako 2 roky, majiteľovi tejto karty bude účtovaný za vydanie novej karty 2.generácie poplatok v plnej výške 6,80 €.        

17.  Za poškodenie karty nesprávnym používaním nesie zodpovednosť jej majiteľ. Ak vizuál karty je nečitateľný, je nutné si vybaviť kartu novú. Vydanie novej karty hradí majiteľ. Odporúčame BČK uchovávať v ochrannom obale.

18. Cestovné pre držiteľov mestskej turistickej karty “KOŠICE Welcome CARD“(KWC)s možnosťou zakúpenia len na predajných miestachoblastnej organizácie cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus je zahrnuté v cene karty KWC. KOŠICE - Turizmus uhradí dopravcovi sumu 1 € s DPH za každú predanú 48 hodinovú kartu KWC a sumu 2 € s DPH za každú predanú 72 hodinovú kartu KWC. Karta KWC je neprenosná a vydáva sa od 6. roku veku. Platí bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné na všetkých linkách MHD, vrátane nočných spojov, počas doby platnosti tejto karty bez potreby označenia na čítacom zariadení vo vozidle. Po uplynutí vyznačenej doby platnosti pre účely prepravy MHD je karta neplatná. Pri prepravnej kontrole držiteľ karty KWC predkladá kartu KWC a súčasne doklad totožnosti (OP, pas a pod.). V prípade, že nie je schopný preukázať sa kartou KWC a súčasne dokladom totožnosti, môže tak urobiť bezplatne do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou, v opačnom prípade sa považuje za cestujúceho bez platného cestovného lístka. Na cestujúceho bez platného cestovného lístka alebo na cestujúceho, ktorý dodatočne preukáže požadované doklady sa primerane vzťahujú ustanovenia časti „E“.

Za vydanie a správu karty KWC je zodpovedná oblastná organizácia cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.kosice.sk a www.visitkosice.eu.

E. Cestovanie bez platného cestovného lístka

Pre stanovenie výšky sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je cena základného cestovného papierového lístka na 30 minút zakúpeného v predpredaji.

 1. Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí podľa zákonov NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach stanovené základné cestovné plus sankčnú úhradu vo výške sto násobku stanoveného základného cestovného. Cestovné plus sankčnú úhradu priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade ak jej hodnotu uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej. Za cestujúceho bez platného cestovného lístka sa považuje aj cestujúci, ktorý nesplnil podmienky pre použitie časového alebo zľavneného cestovného lístka (napr. nemal vyznačenú platnosť cestovného lístka, predpísaným spôsobom nedokázal pri kontrole preukázať nárok na bezplatné alebo zľavnené cestovné, SMS lístok nebol potvrdený oprávneným mobilným operátorom spätnou textovou správou o zakúpenom cestovnom lístku pred nástupom do vozidla, skončila platnosť cestovného lístka).
 2. Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s 30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo ak cestujúci nemá preukaz na zľavu z cestovného a vyhlási, že ho už vlastní a vie ho dodatočne preukázať, môže tak urobiť za poplatok 10 násobku stanoveného základného cestovného do 4 pracovných dní od zistenia pri prepravnej kontrole DPMK a.s. Rooseveltova č. 3.
  V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
 3. Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má vydanú osobitnú BČK, ale nemôže sa ňou preukázať pri kontrole, môže tak urobiť bezplatne do 4 pracovných dní od zistenia pri prepravnej kontrole DPMK a.s. Rooseveltova č. 3. V prípade dodatočného nepreukázania sa v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
 4. Cestujúci, ktorý nemá označený cestovný lístok za batožinu alebo živé zviera, zaplatí poplatok 10 násobok stanoveného základného cestovného.
 5. Ak úhrada za cestovanie bez platného dokladu nie je splatená v lehote do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou, cestujúcemu bude navyše účtovaný poplatok, ktorý zahŕňa poštovné a ostatné náklady spojené so zaslaním výzvy.

Tarifa je platná a účinná od 1. 5. 2014 1. 7. 2015.

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.