List ministra životného prostredia Slovenskej republiky
  • This is an archived page. Current information can be found in left menu.
Podporujem názor, že trolejbusová doprava má v mestách, akým je aj Banská Bystrica, svoje miesto; svedčí o tom aj jej pripravované rozširovanie v Bratislave.

Ministerstvo životného prostredia považuje trolejbusovú dopravu za jeden z najvhodnejších spôsobov riešenia verejnej dopravy v mestských aglomeráciách. V uvedených súvislostiach považujem za nutné upozorniť, že práve región Banskej Bystrice patrí k najviac znečisteným oblastiam na Slovensku. V posledných rokoch dochádza aj tu k výraznému prekračovaniu limitných hraníc pre častice PM10, spôsobenému prevádzkou nákladných a osobných motorových vozidiel. Z programu riadenia kvality ovzdušia a Akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré boli prijaté v súlade so smernicou 1996/62/EC a 1999/30/EC, vyplýva povinnosť znižovania emisných hodnôt CO2, tuhých látok a iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, predovšetkým v 11 najznečistenejších oblastiach SR, kde región Banskej Bystrice rozhodne patrí.

Ministerstvo životného prostredia SR nemôže zasahovať do výberových konaní a procesov rozhodovania, ktoré sú v kompetencii príslušných orgánov samosprávy. Národná rada SR však koncom minulého roka prijala zákon o verejnom obstarávaní. Tento zákon v druhej hlave (§ 30 - § 34) upravuje súťažné podklady a technické špecifikácie, pričom dáva možnosť obstarávateľovi zahŕňať medzi výkonnostné a funkčné požiadavky aj environmentálne charakteristiky.

Verím, že uvedené pripomienky sa dokážu využiť v záujme presadzovania ekologizácie verejnej dopravy vo Vašom meste.

S pozdravom

László MIKLÓS
minister


9th Feb 2006
-Kami, JJ-

Comments

No comment has been posted yet.

Login: Password:

You can attach up to 5 files in JPG, PNG, GIF and PDF format (max. 8 MB).
You can add description to each file. By uploading files you agree with Terms of use.