Ako (ne)funguje preferencia električiek
  • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.
V uplynulých rokoch vzniklo na križovatkách v Bratislave viacero cestných svetelných signalizácií (CSS), tie s električkami nevynímajúc. Pred týmito zmenami mali (až na prejazd pri ŽST Vinohrady) električky na uvedených miestach všade prednosť v jazde. V dôsledku zvýšenia intenzity premávky a bezohľadnosti vodičov automobilov, ktorí často ignorovali prednosť električiek, výrazne stúpla nehodovosť na neriadených križovatkách, pričom každá väčšia nehoda spôsobila kolaps električkovej dopravy na danej radiále. V európskych mestách, kde električky tvoria nosný systém MHD existujú zvyčajne 2 druhy preferencií – absolútna (plná) preferencia a čiastočná (dynamická) preferencia. Pri absolútnej preferencii električka okamžite po príchode do križovatky dostáva signál „voľno“ a môže prechádzať plnou traťovou rýchlosťou. Takto zabezpečená bola v Bratislave jediná križovatka (pri Zlatých pieskoch). Takáto preferencia je napríklad vo Viedni doplnená o zabezpečovacie zariadenia. Čiastočná preferencia funguje funguje na podmienenej zmene signálneho plánu, teda v čase príchodu električky do križovatky sa čo najrýchlejšie od jej dopytu zaradí fáza signálneho plánu, ktorá umožní jej prejazd, pri nižšej traťovej rýchlosti, ale bez nutnosti zastaviť. Zámer predstaviteľov samosprávy v Bratislave vybudovať CSS s čiastočnou preferenciou električiek sa teda zdal byť krokom vpred. Cieľom bolo skrátenie doby cestovania električkami, prednostne na karlovesko-dúbravskej radiále v porovnaní s reálnym stavom pred výstavbou nových CSS. Aká je však situácia v súčasnosti?

Križovatka Vajnorská - Stará Vajnorská - Cesta na Senec

Až do prebudovania križovatky počas stavby hypermarketu Tesco mali električky pri prejazde cez Vajnorskú ulicu plnú preferenciu, teda nikdy nemuseli zastaviť. Pri prejazde cez odbočku zo Starej Vajnorskej museli dať autá električkám prednosť. Po vybudovaní novej križovatky preferencia úplne zanikla. Električky tak musia často úplne zbytočne vyčkávať na signál "voľno", pretože ani zo Starej Vajnorskej ani z Vajnorskej ulice neprichádzajú autá.

Križovatka Račianska - Pekná cesta

Už od vybudovania svetelnej signalizácie funguje preferencia iba v smere do Rače, a aj to len v dvoch tretinách prípadov. Podľa slov vodičov električiek je snímač v smere do Rače poškodený, a tak nezriedka sa stáva, že električka musí kvôli autám odbočujúcim na Peknú cestu brzdiť z plnej traťovej rýchlosti. Naopak, autá odbočujúce na Peknú cestu sú registrované a dostávajú automaticky signál "voľno".

Križovatka Chatam Sófer

Preferencia pri výjazde a vjazde do tunela síce funguje, avšak vždy musí električka zastaviť a vyčkať niekoľko sekúnd (v niektorých prípadoch aj niekoľko desiatok sekúnd). Tým sa zbytočne míňa elektrická energia pri zbytočnom rozjazde. V pracovných dňoch to znamená 338 zbytočných rozjazdov denne.

Križovatka Karloveská - Segnerova

V smere do centra čakajú električky na signál "voľno" priamo v zastávke, v smere do Dúbravky je semafor ešte pred zastávkou. Signalizácia slúži iba chodcom, nie však autám prechádzajúcim cez trať niekoľko desiatok metrov v smere k Rivére, a tak neboli odstránené kolízne situácie. Hoci pri stúpaní do kopca električky takmer vždy dostali "zelenú", častokrát to bolo spôsobené tým, že medzi zastávkami Jurigovo nám. a Segnerova šli nízkou rýchlosťou, aby nemuseli zostať stáť pred semaforom. V smere do centra bolo čakanie počítané od nastúpenia posledného cestujúceho do električky. Hoci priemer čakania bol prijateľných 10 sekúnd, maximálna hodnota 21 sekúnd už predstavuje dlhšie zdržanie. Niekedy sa stáva, že tesne pred prejazdom električky stlačí chodec tlačidlo, čím sa mu podarí zastaviť niekoľko desiatok tonový kolos vezúci podstatne viac ľudí. Chodec však už medzitým často stihne prejsť aj na červenú.

Križovatka Karloveská - Lackova

Z preferencií, ktoré sme sledovali, najlepšie dopadla práve križovatka pred Miestnym úradom Karlova Ves. Električky čakali len minimálne.

Križovatka M. Sch. Trnavského - Harmincova

Križovatka sa nachádza medzi zastávkami Horné Krčace a Damborského, pričom obe zastávky sú v dostatočnej vzdialenosti, aby radič križovatky zareagoval na blížiacu sa električku a nechal ju prejsť cez križovatku aj pri maximálnej traťovej rýchlosti (ktorá však v súčasnosti nie je možná vzhľadom na katastrofálny stav koľajovej trate v úseku Harmincova - Damborského). Napriek tomu však podľa našich meraní na križovatke beží pevný cyklus - 24 sekúnd signál v prospech električiek a 66 sekúnd v prospech odbočujúcich áut a autobusov. Iba minimum vodičov vyčkáva na signál "voľno" na zastávkach, kde sa riadia podľa signálu na predvesti, väčšina stojí na križovatke. V súčasnosti sa uvažuje s vybudovaním ďalšieho jazdného pruhu pre odbočenie z Dúbravky na Harmincovu ulicu z dôvodu odbremenenia Karloveskej radiály od tranzitujúcich vozidiel. Podľa vyjadrenia Magistrátu "Električky sú registrované detektormi, vyvolávajú si signál „voľno“, ktorý však nie je radičom okamžite akceptovaný pre každú električku z dôvodu zaraďovania piatich fáz, čím radič potrebuje dlhší čas na uvoľnenie križovatky pre prejazd električky. (...) Už teraz s určitosťou vieme, že zaistenie „plnej“ preferencie v tejto križovatke bude obtiažne (a či vôbec bude možné). Bude možné asi len znížiť dobu zdržania na minimálnu možnú mieru." Naďalej tak budú vozidlá musieť brzdiť z pomerne vysokej rýchlosti, čím sa predlžuje jazdná doba liniek.

Križovatka Saratovská - Alexyho

Hoci je táto križovatka taktiež vybavená zariadeniami umožňujúcimi preferenciu električiek, tá sa podľa našich meraní nepoužíva a na križovatke funguje rovnaký pevný cyklus ako v predchádzajúcom prípade (24 s / 66 s). Magistrát však tvrdí, že - rovnako ako v predchádzajúcom prípade - električky sú registrované detektormi a vyvolávajú si signál "voľno", ktorý však nemusia dostať. "V križovatke nie je zatiaľ zaistená „plná“ preferencia električiek," dodáva vyhlásenie. Za zmienku stojí fakt, že za zastávkou Švantnerova je v smere do Dúbravky neriadený prejazd pre autá, takže niet divu, že vodiči električiek ignorujú signály predvesti. Ak by sa totiž na prejazde cez trať objavilo auto, museli by spomaliť, prípadne aj zastaviť a následne čakať celý cyklus na križovatke. Z logiky veci vyplyva, že pri 66-sekundovom signále "stoj" električky čakajú priemerne 33 sekúnd. Z našich meraní vyšla menšia hodnota, ktorá je však spôsobená aj tým, že sa vodiči zámerne blížia ku križovatke pomalou jazdou, aby na nej stáli čo najmenej.

Križovatka Saratovská - Drobného - Repašského

Zatiaľ poslednou vybudovanou dúbravskou cestnou svetelnou signalizáciou je práve tá, kde taktiež podľa meraní nefunguje preferencia električiek. Preferencia občasne fungovala až do novembra 2005, po problémoch s odbočením na Repašského ulicu (autobusy linky 83 na odbočenie čakali aj 6 minút, autá už nerešpektovali signály) bola križovatka uvedená do pevného cyklu 26 sekúnd "voľno" a 64 sekúnd "stoj". Aj v tomto prípade vodiči kompenzujú priemerné 32-sekundové čakanie pomalou jazdou. Napriek našim zisteniam magistrát uvádza niečo iné: "Riadiaci systém križovatky bol nainštalovaný tak, aby fungovala „plná“ preferencia električiek. (...) V radiči je zaistená preferencia hardvérovo i softvérovo, čo znamená, že električka je pomocou detektorov PIR (infračervené svetlo) na zastávkach OD Saratov alebo Drobného zaregistrovaná, radič jej prítomnosť eviduje a pripravuje jej voľný prejazd cez uvedenú križovatku. V každej fáze riadiaceho cyklu po prihlásení el. dostáva radič pokyn zaradiť hlavnú fázu, kde je zaistený plynulý prejazd električky križovatkou. V tejto križovatke nie je zavedený žiadny parameter max. únosnej doby čakania vozidiel na vedľajších smeroch alebo chodcov vzhľadom na ich nízke zaťaženie." O pravdivosti či nepravdivosti tohto tvrdenia sa každý môže presvedčiť na danej križovatke.

Križovatka ŽST Vinohrady

Ukážkou nefunkčnosti preferencie je novovybudovaná križovatka pri ŽST Vinohrady, ktorá začala fungovať v septembri 2005. Hoci pred jej stavbou museli električky dávať prednosť autám jazdiacim po Račianskej ulici, len málokedy to bolo 69 sekúnd - čo je maximálna hodnota, ktorú sme namerali. Podľa našich informácií bola preferencia vypnutá po tom, čo sa vyskytli problémy so signálmi pre električky liniek 7 a 17 vychádzajúce s obratiska. Nezriedka čakali vozidlá liniek 3 5 a 11 v smere do mesta na "zelenú" aj 3 minúty, zatiaľ čo imaginárnym "električkám 7 a 17" dala križovatka dvakrát voľno. Podľa slov vodičov preferencia nefungovala ani v smere do Rače. Následne bol na križovatke nastavený pevný cyklus. Problémy s touto križovatkou pripúšťa aj magistrát: "V križovatke vzniká problém vyblokovávania sa prihlásených električiek navzájom. Na odstránení problému sa pracuje." Napriek tomu, že sa na probléme pracuje od septembra 2005, k 8.1.2006 ešte nebol vyriešený.

Záver

Hoci na niektorých križovatkách preferencia funguje, alebo aspoň funguje ako nie-plná preferencia, faktom zostáva, že jediná skutočne fungujúca plná preferencia pri Tescu Zlaté piesky bola zrušená a ďalšie štyri križovatky majú napriek inštalácii optických infračervených snímačov nastavený pevný cyklus. Vyplýva to z našich prieskumov, avšak Ing. Mikuš z Oddelenia dopravného plánovania Magistrátu hl. mesta Bratislavy tvrdí, že "na uvedených križovatkách vždy bol, je a aj zostane nainštalovaný dynamický systém riadenia, vôbec nie pevný cyklus, ako uvádzate." O "dynamickom systéme riadenia" by však svoje vedeli povedať vodiči električiek i cestujúci. Ak by sme si spočítali nami namerané hodnoty, tak napríklad linka 5 vinou (ne)preferencie stratí na jedno kolo v priemere 146 sekúnd, maximálne však 401 sekúnd (vyše 6 minút). Aj to je príčinou nepresnosti a nedodržiavania cestovného poriadku a následne aj dôvodom na vypravenie ďalšieho vozidla do premávky. Magistrátne Oddelenie plánovania dopravy sa bráni tým, že porovnávať účinnosť preferencie pred zavedením signalizácie a po nej je irelevantné. Nič to však nemení na tom, že v minulosti sa električkami cestovalo rýchlejšie ako v súčasnosti a ak chce mesto urobiť z električiek skutočný nosný systém, nemalo by sa uspokojiť s konštatovaním, že súčasné križovatky sú s preferenciou o niečo lepšie ako bez nej.

K otázke preferencie na nových križovatkách Karloveská - Botanická - Devínska cesta, Rázusovo nábr. - Riegeleho, pri Botanickej záhrade, pri Parku kultúry a pri parkovisku pri tuneli sme dostali od Ing. Mikuša z Oddelenia plánovania dopravy nasledujúce odpovede: "V súčasnosti sa všetky svetelne riadené križovatky budujú v systéme dynamického riadenia. Ak je účastníkom premávky aj električka, do dynamiky sa zapája i ona (na rozdiel od predchádzajúcich rokov) a to s atribútmi prednostného vybavenia dopytu. Najväčším problémom optimálneho fungovania preferencie je naprogramovať primeranú logiku riadenia križovatky, čo sa spravidla nemusí podariť na prvý krát. Domnievam sa, že po viacerých alternatívach sa nám to podarilo na križovatke Saratovská - Drobného (v čase vydania tohto textu však na uvedenej križovatke preferencia nefungovala - pozn. red.), tam sa zrejme už ďalej ísť nedá. Inde ešte rezervy na zlepšenie účinnosti preferencie podľa mňa sú. Križovatky Botanická a Riegeleho nie sú ešte v prevádzke práve z dôvodu absencie takého riadiaceho programu, ktorý by minimalizoval zdržania električiek." Na záver už len treba dodať, že preferenciu by si zaslúžili aj existujúce CSS - napríklad na Floriánskom námestí, kde električky zbytočne stratia aj 4 minúty. Podobne na križovatke Žitná - Hečkova musia električky čakať na 12-sekundový signál "voľno" až do 78 sekúnd - a to len kvôli nevyužívanému pravému odbočeniu áut v smere z Rače. Do tretice prechod pre chodcov na zastávke Švantnerova v Dúbravke dokáže zabrzdiť plne obsadené električky v kopci na zbytočne dlhú dobu.

Namerané hodnoty

Križovatka

Smer centrum

Smer z centra

Priemerné čakanie [s]

Maximálne čakanie [s]

Priemerné čakanie [s]

Maximálne čakanie [s]

Karloveská - Segnerova

10

21

2

3

Karloveská – Lackova

1

10

1

8

M. Sch. Trnavského – Harmincova

17

40

10

37

Saratovská - Alexyho

19

35

11

35

Saratovská - Drobného - Repašského

16

49

11

40

ŽST Vinohrady

28

54

20

69


9.1.2006
-Mike, d3k0-

Komentáre

K tomuto materiálu zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.