Trať na Americkom námestí má niekoľko vylepšení

Cestovanie električkami cez Americké námestie je po rekonštrukcii trate a jej okolia pohodlnejšie.

Krátka električková trať na Americkom námestí slúži ako spojka medzi traťami na Radlinského a Špitálskej ulici. Meria len približne 250 metrov a v roku 2021 oslávi už 110 rokov od uvedenia do prevádzky. Krátko pred týmto výročím dostala novú modernú podobu. Na nasledujúcich riadkoch si stručne priblížime históriu tejto trate i jej aktuálne novinky.

Dôvody výstavby trate 

Výstavba trate na dnešnom Americkom námestí je spojená s výstavbou električkovej trate k Dynamitovej továrni v roku 1910. Trať z Račianskeho mýta k Dynamitke (neskorší Istrochem na Nobelovej ulici) bola pokračovaním trate z dnešného Hurbanovho námestia cez Obchodnú a Radlinského k Račianskemu mýtu vybudovanej v roku 1899. Na trati do Dynamitky sa plánovala okrem bežných spojov aj prevádzka veľkokapacitných električkových vlakov pozostávajúcich z päťokenného motorového vozňa Ganz a až troch prívesných vozňov rovnakej konštrukcie. Tieto vlaky mali premávať z centra mesta zo spodnej časti dnešného Námestia SNP a boli určené pre robotníkov zo závodov pozdĺž Račianskej ulice (napr. Siemens-Schuckert, Stollwerck, Dynamit-Nobel). Problémom však bol veľký sklon trate na Námestí SNP, preto bolo rozhodnuté, že tieto vlaky nepôjdu hore námestím a Obchodnou ulicou, ale budú premávať po Špitálskej ulici, odkiaľ pôjdu novovybudovanou spojkou cez vtedajšiu Endlicherovu ulicu a napoja sa na existujúcu trať k Račianskemu mýtu pred Blumentálskym kostolom.

Trať na Endlicherovej ulici (dnešnom Americkom nám.) bola postavená pre električkové vlaky pozostávajúce z veľkých päťokenných električiek Ganz, medzi ktoré patril aj dnešný historický vozeň #104.  Foto: Max.

Endlicherova ulica, pomenovaná po bratislavskom rodákovi, významnom botanikovi Štefanovi Ladislavovi Endlicherovi, bola z jednej strany lemovaná plotom štátnej nemocnice a z druhej strany múrmi domov a hospodárskych stavieb, ktoré sa nachádzali na mieste dnešného parku na Americkom námestí. Prakticky teda slúžila len ako spojka medzi Špitálskou a Radlinského ulicou.

Pohľad na pôvodnú zástavbu Endlicherovej ulice a zdvojkoľajňovanie trate na začiatku tejto ulice. Foto: DPB, archív

Proti výstavbe trate na Endlicherovej ulici sa v roku 1910 postavil riaditeľ štátnej nemocnice Dr. Pantocsek, ktorý sa obával negatívnych vplyvov prevádzky električiek na nemocnicu a navyše nebol ani pozvaný na administratívnu pochôdzku novej trate. Ministerstvo obchodu preto nariadilo novú pochôdzku aj za účasti riaditeľa nemocnice, po ktorej bola výstavba trate definitívne povolená. S jej výstavbou sa začalo už v roku 1910 a dokončená bola koncom februára 1911. Prvá skúšobná jazda trojvozňovej električkovej súpravy po novej spojovacej trati sa konala 26. februára 1911. Trať bola jednokoľajná a viedla po ľavej strane ulice popri plote nemocnice v smere k Radlinského ulici. Postavená bola zo žliabkových koľajníc, ktoré boli uložené na upravenom lôžku a povrch trate bol dláždený.

Úpravy trate a jej okolia 

K prvej čiastočnej úprave trate prišlo v roku 1926 pri zdvojkoľajňovaní trate na Špitálskej ulici. Pri tejto úprave bolo zdvojkoľajnené aj koľajové rozvetvenie pred nemocnicou. Dve koľaje v smere od Špitálskej končili na začiatku Endlicherovej ulice. Súčasne bolo napriamené aj vyústenie trate na Radlinského ulicu z dôvodu zrušenia trate cez Obchodnú ulicu. Trať sa v týchto miestach posunula bližšie k Blumentálskemu kostolu. Po týchto úpravách bola všetka električková premávka medzi centrom mesta a Račianskym mýtom vedená cez Endlicherovu ulicu. Trať využívali linky C a D z Hviezdoslavovho nám. k Stollwercku (Figaro), resp. k Dynamike (Gaštanový hájik). Z týchto liniek neskôr vznikla linka C z Karlovej Vsi k Dynamitke, pričom od roku 1944 bola označená ako linka 3.

Situácia električkovej trate na Endlicherovej ulici pri zdvojkoľajnení trate na Špitálskej. Foto: Archív mesta Bratislavy, fond Útvar hlavného architekta

Okolie trate sa zásadne zmenilo na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia v súvislosti s výstavbou obytného komplexu Avion. Tento obytno-obchodný komplex bol postavený v roku 1932 po zbúraní pôvodnej zástavby na tzv. Walterskirchenových pozemkoch. Zbúraná bola aj celá zástavba, ktorá sa nachádzala na mieste dnešného parku na Americkom námestí. Park, v ktorom boli vysadené mnohé vzácne dreviny z celého sveta, vznikol na prázdnej trojuholníkovej ploche krátko po výstavbe Avionu. Americké námestie dostalo svoj názov po druhej svetovej vojne, kedy zároveň zanikla Endlicherova ulica.

Pohľad z Avionu na trať na Endlicherovej ulici v 1930-tych rokoch. Plot nemocnice už v tom čase slúžil na reklamné účely. Foto: imhd.sk, archív

Na ulici medzi parkom a Avionom (s pôvodným názvom Aranyova ul.) postupne od polovice 1930-tych rokov vznikala autobusová stanica pre regionálne a diaľkové linky. Autobusová stanica v týchto miestach existovala až do otvorenia novej autobusovej stanice na Mlynských nivách v roku 1983.

Na konci druhej svetovej vojny v roku 1945 vznikol na Floriánskom námestí (predtým Sovietskom nám. a pôvodne Pribinovom nám.) pred Blumentálskym kostolom poľný cintorín padlých vojakov Červenej armády. Električková trať tak dočasne viedla krížom cez tento cintorín. Pozostatky vojakov boli neskôr premiestnené na Slavín.

Americké námestie na konci 1940-tych rokov s parkom, autobusovou stanicou a Avionom. Foto: Martin Entner, zbierka

Premávka po dvoch koľajách 

Počas zdvojkoľajňovania električkovej trate na Račianskej ulici bola v roku 1952 vybudovaná druhá koľaj aj na Americkom námestí. Týmto krokom boli všetky električkové trate v Bratislave zdvojkoľajnené. Technológia výstavby trate sa podstatnejšie nezmenila. Koľajnice boli stále položené na zhutnenom štrkovom lôžku, navzájom spojené rozchodnicami a zakryté dlažbou. Cez Americké námestie začali po zdvojkoľajnení trate premávať dve linky - linka 3 (Hlavná stanica - Gaštanový hájik) a linka 5 (Karlova Ves - Gaštanový hájik, neskôr len SND - Gaštanový hájik). V roku 1967 pribudla aj linka 7 z Gaštanového hájika do Karlovej Vsi.

Od roku 1981 cez Americké námestie premávala aj linka 11 z Rače na Námestie Ľudovíta Štúra. Foto: Jan Horník

K ďalšej zásadnejšej rekonštrukcii trate na Americkom námestí prišlo v roku 1977. Zaujímavosťou 6 týždňov trvajúcej rekonštrukcie bola použitá technológia, ktorá bola v tom čase v Bratislave neobvyklá a nepoužila sa pri žiadnej inej rekoštrukcii. V Bratislave sa vtedy trate budovali a rekonštruovali systémom upevnenia koľajníc na priečnych drevených podvaloch s rôznymi vrchnými krytmi. 

Nová koľajová trať na Americkom námestí v dĺžke 184 metrov bola vybudovaná na vystužených betónových doskách (pre každú koľaj samostatná), do ktorých boli zabetónované otočené koľajnice pospájané rozchodnicami. Nie je vylúčené, že sa použili koľajnicové pásy z pôvodnej trate, ktoré sa otočili „hore nohami“ a zabetónovali. Nové koľajnicové pásy sa položili na päty zabetónovaných koľajníc. Pritom sa však nepoužili žiadne upevňovacie prvky. Päty nových koľajníc boli pravdepobobne iba zaliate betónom a celá trať bola zakrytá zádlažbovými panelmi. Nepodarilo sa zatiaľ zistiť, prečo sa použila takáto technológia výstavby.  

Rekonštrukciu vykonal dopravný podnik vo vlastnej réžii. Pri príležitosti obnovenia premávky po zrekonštruovanej trati bratislavský Večerník dňa 8. septembra 1977 informoval, že vďaka použitiu novej technológie by mala zrekonštruovaná trať vydržať slúžiť ďalších 10 až 15 rokov. Napokon slúžila bez ďalšej rekonštrukcie až 43 rokov - do 6. septembra 2020. Dlhodobým problémom trate bolo nefunkčné odvodnenie, preto po väčších dažďoch bola časť trate pravidelne pod vodou.

Trať na Americkom námestí bola po dažďoch pravidelne pod vodou. Na zastávke boli dlhú dobu atypické prístrešky s vlnitou strechou. Foto: Roman Delikát

V roku 1979 prišlo k úprave vyústenia trate z Amerického námestia na Radlinského v súvislosti s výstavbou novej trate na Hlavnú stanicu po tzv. Priečnej osi. Pred Blumentálskym kostolom tak vzniklo koľajové „esíčko“. Časť trate na Floriánskom námestí bola zrekonštruovaná vtedy štandardným systémom na priečnych drevených podvaloch. Zakrytá bola zádlažbovými panelmi. Čiastočne bola trať na Floriánskom nám. (odbočka z Radlinského) opravená v lete roku 2006, neskôr bol ešte opravný kúsok oblúka na koľaji smerom do centra.

Trať na Americkom námestí a zastávky v revolučnom roku 1989. Foto: Ivan Jaborník, zbierka
Zatopená trať na Americkom nám. v roku 2007. Pôvodné prístrešky sú už nahradené sklenenými prístreškami JCDecaux. Foto: Richard Hudec

Rekonštrukcia a vylepšenia trate v roku 2020

V roku 2020 sa celkovej rekonštrukcie dočkala aj trať na Americkom námestí. V tom čase išlo o najstaršiu trať v širšom centre mesta. Rekonštrukcia začala 7. septembra za úplnej výluky električiek. Po rekonštrukcii bola trať uvedená do prevádzky 13. decembra 2020.  Pri rekonštrukcii trate bol dôraz kladený aj na skvalitnenie okolitého verejného priestoru.

Pri budovaní novej trate boli ako podklad opäť použité betónové dosky. Konštrukcia trate je však úplne odlišná od tej z roku 1977. Žliabkové koľajnice trate vo forme pevnej jazdnej dráhy boli upevnené systémom Rheinfeder - na nosnú betónovú dosku boli upevnené prostredníctvom tenkých oceľových podvalov. Pod nosnou doskou boli aplikované antivibračné rohože pre zníženie hlučnosti a vibrácií, taktiež koľajnice boli obalené protihlukovými prvkami. Vybudované bolo aj nové odvodnenie trate. Vrchný kryt trate bol zrealizovaný zo žulových dlažobných kociek, s výnimkou priechodov a priecestí, kde sa použil asfaltový kryt. Podstatnou zmenou bola aj úprava polohy trate na Americkom námestí, pri ktorej prišlo k posunutiu trate od plota nemocnice o cca 1 meter smerom k parku, čo umožnilo rozšíriť úzky chodník popri plote.

Pre trolejové vedenie na Americkom námestí boli postavené nové trakčné stožiare s výložníkmi, na Floriánskom námestí sa použili nové stožiare s prevesmi. V súvislosti s pripravovanou revitalizáciou Floriánskeho námestia prišlo aj k zníženiu počtu stožiarov a optimalizácii ich umiestnenia. 

Upevňovanie koľajníc na nosné dosky systémom Rheinfeder. Pre káblové vedenia bol popri trati vybudovaný káblovod.

Obe nástupištia zastávky Americké námestie boli predĺžené na 66 metrov. Povrch nástupíšť je dláždený s vodiacimi a signálnymi pásmi pre nevidiacich, hrany nástupíšť sú tvorené kamenným obrubníkom. Nový mobiliár zastávok, ako aj trakčné stožiare sú v antracitovej farbe, ktorá sa v súčasnosti používa pri rekonštrukciách električkových tratí. Obe nástupištia sú vybavené aj elektronickými tabuľami s aktuálnymi odchodmi spojov, pričom tieto tabule sú integrované s označníkmi zastávok. Priechody pre chodcov popri rekonštruovanej trati boli upravené na bezbariérové. Na križovatke na Floriánskom námestí bola okrem úpravy chodníkov odstránená aj cestná svetelná signalizácia, ktorá bola už dlhšiu dobu mimo prevádzky.

Významným optickým zlepšením na Americkom námestí je vyčistenie tehlového plota nemocnice od graffitov a najmä odstránenie väčšiny reklamných billboardov z tohto plota. Popri plote bola vysadená popínavá zeleň, ktorá ho v budúcnosti pokryje. Medzi chodníkom/nástupišťom v smere k Blumentálu a parkom bol vytvorený nový pás so zeminou (zmenšením šírky chodníka), v ktorom majú byť vysadené trvalky.

Priebeh rekonštrukcie je zachytený vo fotogalérii.

Komentáre

Pridať príspevok

Pridať odpoveď

Upraviť príspevok

Login
Heslo
K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB). Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový opis. Pridaním súborov súhlasíte s Podmienkami používania.
Reakcia na: ivanbuto #28:
Neuvazovalo sa aj o priamom cyklopruhu/pase popri L3 cez krizovatku k Blumentalu, kde by mali cyklisti zelenu zaroven s “volno” pre L3?
Reakcia na: Urbanway 2423 #29:
Normálny bežný osobák sa i teraz zmestí vedľa električky. Určite je lepšie, ak budú mať chodci viac miesta, autá tú chvíľu počkajú, keď bude treba.
Reakcia na: ivanbuto #28:
Tak to je podľa mňa škoda. Ten chodník je síce úzky, ale myslím si, že by bolo lepšie ak by chodník zostal tak, ako je a len by sa rozšíril pruh pre autá.
Reakcia na: Urbanway 2423 #13:
Autá sa naďalej nebudú úplne "zmestiť" vedľa odbočujúcej električky i pri zmenenej polohe trate, pretože sa bude rozširovať chodník.
Reakcia na: Urbanway 2423 #26:
Za pochvalu ďakujem.
Asi niečo prehliadam, ale nerozumiem, že keď sa môžu jednsomerkami a slepými ulicami bezbolestne prepletať Petržalčania, Ružinovčania, obyvatelia veľkej časti širšieho centra i satelitov, prečo by to zrovna na Špitálskej malo byť v niečom horšie? Nepredpokladám totiž, že sa prelejú celé súčasné intenzity, ale len lokálna obsluha bytov a zásobovanie (akurát na onko bude smerovať stále rovnako veľa vozidiel). Ak by sa spravil okruh hlavných ciest zo Špitálskej cez Rajskú na Dunajskú, dopad na uličky medzi nimi by nemusel byť nijako zásadný.

Akože ok, zvádza to, že pred Kyjevom a ministerstvom je kopa nevyužitého miesta, tak načo niekoho posielať inam - ale myslím si, že to treba chápať v širšom kontexte, sme predsalen v centre a nechať pred dvoma levmi úzky chodník, aby sa na druhej strane vošiel úzky chodník aj bez zásahu do cesty, je riešenie tak do okrajovej štvrte.

Som presvedčený, že funkčné mesto potrebuje príjemné spojnice medzi samotným historickým jadrom, širším centrom a nadväzujúcimi štvrťami. (V plánovaných mestách možno mali podobu dokonalých zelených osí až do polí, ale v normálnych pomeroch postačia aj bežné ulice, ktoré budú v závislosti od vzdialenosti viac či menej dostupné IAD.) Prvé kroky sa spravili úpravou Obchodnej, snahou o pokračovanie na Mickiewiczku aby sa napojil po Záhradníckej Ružinov, podobná tendencia raší v severnom smere (plány na živé námestie a Štefánikovu). Zapadný smer sa snáď zlepší v súvislosti s Vydricou. Ale potrebovali by sme aj ostatné smery pokryť, a možných ulíc zas toľko do úvahy nepripadá - na Nivy azda Dunajská/Grösslingová, na severovýchod je jasný ťah Špitálska - Floriánske - Radlinského. Kde je na to miesto, nech to je kľudne cesta+parking + alej+cyklo+pešia promenáda, ale tuto nezostáva, než prijímať kompromisy...
Reakcia na: Viko #25:
Akože celkom dobrý návrh (ten chodník hlavne na strane pri polícii by sa mal rozšíriť, dokonca by tam na to bolo aj miesto), ale stále by bolo nutné, aby ľudia idúci na tieto parkovacie miesta, príp. Heydukovu a pod. išli v jednom smere po Cintorínskej, Lazaretskej alebo cez Kamenné nám, čo je podľa mňa horšie ako keby chodili po Špitálskej.
Reakcia na: Urbanway 2423 #19:
Orientácia jednosmeriek nie je nemenná. Ak sa ukáže, že zobslužnenie Špitálskej vyžaduje inak naviazať ostatné obslužné komunikácie, nevidím v tom žiaden problém.

Miesta myslíme rovnaké. Pripájam radšej rýchlu skicu - neriešilo by sa posúvanie trate, ale celkovo zlikvidoval problematický prejazd okolo zeleného domu. Vyfarbil som možný nový rozsah chodníkov (lebo povedzme si na rovinu, tie slížiky tam a prechádzanie cez cestu spoza parkujúcich áut nemajú s centrom nič spoločné). Ak by niekto namietal cúvanie, vždy je tam tá červená možnosť zriadenia príjazdu cez koľaje 🙂 Výhodu vidím najmä v tom, že odpadne akékoľvek špekulovanie, ako do úzkeho priestoru všetko natlačiť a ujde sa adekvátny priestor každému - aj MHD, aj autám, aj chodcom, a pri troche snahy aj nejakej pouličnej vegetácii či prípadnej letnej terase.
Reakcia na: IBBI #21:
Toto už určite nie je reálne, maximálne sa spraví peší priechod pri konverzii areálu kasární.
Reakcia na: S499.1023 #22:
Dobrovskeho.😁 😁 😁 👍
Reakcia na: IBBI #21:
Tým Dobrovodským myslíš Dobrovského 😃 ?
Kedysi sa planovalo prepojenie Dobrovodskeho s Kollarkom a vytvorenie priamej linie z Kollarka, cez Lazaretsku na Karadzicku.
Reakcia na: Kotlár #16:
Ako som písal tiež si myslím, že jadro by nemalo byť prejazdné, ale skôr si myslím, že by sa to malo riešiť spôsobom ako píše aj ramzi a to obmedzením aút na Kamennom nám. a okolí (toto by mala byť fakt bezpečná zóna, kam by bol okrem MHD iba veľmi obmedzený prístup IAD) a nie zjednosmernením Špitálskej pri Dvoch levoch.
Reakcia na: Viko #18:
Prídeš, ale v tomto prípade by si musel využiť Lazaretskú, príp. Rajskú a Cintorínsku, v oboch prípadoch by si musel ísť cez centrum a/alebo obslužné ulice (Cintorínsku považujem za obslužnú ulicu, nie za hlavnú), čo by podľa mňa nebolo najlepšie na utlmenie dopravy v centre.

Tú odbočku z Dobrovského myslíš ako? Ja som mal na mysli zachovanie týchto parkovacích miest: https://www.google.com/maps/@48.148846,17.1167732,3a,75y,240.32h,84.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKjgvAVwujBNNi4cE1yX2Ow!2e0!7i13312!8i6656
Reakcia na: Urbanway 2423 #15:
Ja neviem, jednosmerkou k bytu neprídeš? Či čo sa mi snažíš povedať?

Čo sa toho parkovania týka, pokojne môže zostať ako odbočka z Dobrovského, fakt kvôli nemu netreba rozkopávať novú trať.
Reakcia na: Kotlár #16:
Projekt Živého námestia ráta s tým, že bude znemožnený prejazd áut zo Špitálskej na Štúrovu (doprava bude zachovaná len po Kolársku), opačný smer závisí od budúceho vedenia trolejbusovej trate územím.
Inak v rámci riešenia zastávky Centrum v smere Jesenského/Šafko sa pripúšťala aj možnosť dvoch samostatných nástupísk z každého smeru ešte pred križovatkou.
Reakcia na: Urbanway 2423 #15:
Treba rozmýšľať či vôbec samotné jadro mesta má byť plne prejazdné tak ako tomu je dnes, pretože ak sa postaví spojená zástavka pod Manderlákom (samozrejme horizont 2090) tak bude na mieste riešiť či tam bude dostatočná kapacita aby IAD veľmi neblokovala MHD, v opačnom smere na to najviac dopláca 205.
Celkovo by si na magistráte mali určiť plán ako ďalej v jednotlivých častiach a aký vplyv to má na "vedľajšiu" časť.
Začať by sa dalo s úpravou na Blumentáli ktorá s rekonštrukciou neprešla a stále sa nájde niekto kto kľučkuje pomedzi vystupujúcich a čiary na odbočenie z Vazozovej sú ako trhací kalendár.
Reakcia na: Viko #14:
Dobre, ale oproti Dvom levom máš parkovanie a ľudia tadiaľ jazdia do centra ku svojim bytom (ale áno je tam aj tranzit, ale to by som skôr riešil nejakým obmedzením na Kamennom nám.). Navyše si myslím, že súčasné kolízne riešenie je to najhoršie, čo tam môže, buď sa mala trať posunúť, alebo sa mala cesta zjednosmerniť (len, či by sa v tomto prípade nepresunul tranzit na Lazaretskú?).
Reakcia na: Urbanway 2423 #13:
Pri Dvoch levoch by bolo ideálne dopravu jemne tlmiť, nie podporovať. SNPčko zavreté, Štúrova obmedzená, kam by asi tak ten pruh potreboval viesť? Bohate by stačilo, aby aj Špitálska bola radová obslužná komunikácia, kľudne aj v jednosmernej podobe - aspoň by zostalo viac miesta pre ostatné potreby.
Reakcia na: Solider #12:
Počkať, rozumiem tomu správne, že sa o pár rokov konečne odstráni to esíčko na Americkom nám.? Bude sa tiež presúvať trať tak, aby sa autá idúce zo Špitálskej zmestili vedľa odbočujúcej električky?

Neplánuje sa niekedy preložiť trať oproti Dvom levom (aj keď sa to tam nedávno rekonštruovalo), aby sa mohol vybudovať jeden plnohodnotný pruh v smere do centra, pretože miesto by tam na to podľa mňa bolo?
Reakcia na: IBBI #11:
Áno, pretože sa bude meniť poloha trate na Americkom námestí.