Verejnú dopravu opäť podporia eurofondy
 • Táto informácia je zaradená v archíve. Aktuálne informácie nájdete v ľavom menu.

Prinášame základné informácie o nových operačných programoch na obdobie 2014 – 2020.


Ilustračné foto © osa


Počas januára sme informovali o Stratégii rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020, ktorá naznačila smerovanie verejnej dopravy na Slovensku v najbližších rokoch. Ministerstvá však v roku 2014 dokončili aj ďalšie dôležité dokumenty - nové operačné programy, ktoré slúžia na čerpanie fondov EÚ počas programového obdobia 2014 – 2020. Zo schválených dokumentov vyplýva, že podpora verejnej dopravy bude zabezpečená prostredníctvom dvoch programov: Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Pribudnú nové možnosti, ale aj podmienky

Na verejnú dopravu bude priamo určených viac ako 300 mil. € a ďalšie stovky miliónov eur bude možné získať v rámci aktivít na podporu mestskej mobility, železničnej infraštruktúry a cestnej infraštruktúry. Zatiaľ čo Operačný program Integrovaná infraštruktúra bude podporovať aktivity v dráhovej doprave, teda železničnej, ale aj električkovej a trolejbusovej doprave, Integrovaný regionálny operačný program podporí investične menej náročné projekty a autobusovú dopravu.

Opäť bude možné čerpať eurofondy na výstavbu terminálov a nákup nových vozidiel. V tejto oblasti však príde k sprísneniu podmienok. V regionálnej doprave bude musieť existovať funkčný integrovaný dopravný systém s organizačnou aj prevádzkovou integráciou, čo zatiaľ nespĺňa žiaden integrovaný dopravný systém na Slovensku.

Sprísnenia podmienok sa dočkal aj nákup nových vozidiel pre MHD, ktoré sa nakupovali v minulom období najmä ako obnova zastaraného vozidlového parku. Po novom budú môcť byť vozidlá podporené eurofondami až po zrealizovaní opatrení na zabezpečenie preferencie MHD na linkách, kde budú jazdiť. Operačné programy predpokladajú, že sa tým dosiahne efektívne využitie vozidiel a súčasne zvýšenie atraktivity MHD. Predstavitelia samosprávy tak budú musieť realizovať reformy, ktoré pomôžu zlepšiť MHD nielen cez investície pomocou eurofondov.

Medzi predpokladané aktivity sa dostali aj modernizácie električkových a trolejbusových tratí, výstavba nových tratí, výstavba integrovaných zastávok, prestupných uzlov a terminálov, parkovísk P+R a obstaranie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov. Dôležitou podmienkou je však to, aby mestá a regióny mali spracované plány udržateľnej mobility. Tieto plány by mali zabezpečiť , aby ekologické formy dopravy neboli odsúvané na vedľajšiu koľaj, a aby sa im systematicky venovala pozornosť a mali zabezpečené adekvátne financovanie.

V zozname prijímateľov podpory rozvoja dráhovej dopravy sa popri doterajšej Bratislave a Košiciach objavili aj mestá Prešov, Žilina a Banská Bystrica. Ostatné krajské mestá – Nitra, Trnava a Trenčín – ale aj ďalšie mestá budú môcť získať podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Po splnení podmienok a schválení projektov bude možné prostriedky z nových operačných programov čerpať až do konca roku 2023.

Operačné programy pod lupou

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (skrátene OPII) je nástupcom Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a je jedným z prvých nových operačných programov, ktoré boli schválené Európskou komisiou – 28. októbra 2014. Riadiacim orgánom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), projekty informatizácie zastrešuje ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Ministerstvo financií SR. Zameranie operačného programu je rozdelené na 8 prioritných osí:

Názov prioritnej osi

Alokácia (zdroj EÚ)

Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov

725 839 166 €

Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)

1 142 500 000 €

Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava

322 350 000 €

Prioritná os 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)

116 450 000 €

Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

282 232 227 €

Prioritná os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

484 757 228 €

Prioritná os 7 - Informačná spoločnosť

805 516 752 €

Prioritná os 8 - Technická pomoc

87 000 000 €

Z pohľadu verejnej dopravy v mestách a regiónoch sú zaujímavé hlavne prioritné osi 1, 3 a 5.

OPII – Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov

Nákup nových vlakov zahŕňa Špecifický cieľ 1.3: Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov. V novom programovom období sa počíta s nákupom nových nízkopodlažných elektrických a diesel-motorových jednotiek pre integrované dopravné systémy v okolí mesta Žilina a súmestia Banská Bystrica – Zvolen. Doplnia sa tak projekty ZSSK v oblasti obnovy vlakov z predchádzajúceho programového obdobia, z ktorých profitovali všetky kraje, okrem Banskobystrického.

OPII – Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava

V rámci tejto prioritnej osi budú podporené projekty na obnovu a rozšírenie dráhovej dopravy v rámci miest Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica. Je rozdelená na Špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu a Špecifický cieľ 3.2 Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. V jednotlivých mestách pôjde o nasledovné typy projektov:

Bratislava

 • výstavba nového nosného prepojenia – električkovej trate v úseku ul. Bosákova – Janíkov dvor, ktoré bude schopné prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v smere centrum – Petržalka a naopak,
 • modernizácia električkových radiál (Karlovesko-dúbravská radiála, Vajnorská radiála, Ružinovská radiála, Račianska radiála),
 • výstavba základne na opravu a údržbu vozového parku MHD,
 • výstavba terminálov integrovanej osobnej dopravy so zásahom do železničnej infraštruktúry vrátane záchytných parkovísk s väzbou na verejnú osobnú dopravu,
 • obnova vozidlového parku dráhovej MHD (električky, trolejbusy).

Košice

 • modernizácia električkových tratí,
 • výstavba základne na opravu a údržbu vozového parku MHD,
 • výstavba terminálov integrovanej osobnej dopravy so zásahom do železničnej infraštruktúry vrátane záchytných parkovísk s väzbou na verejnú hromadnú dopravu,
 • obnova vozidlového parku dráhovej MHD (električky).

Prešov

 • modernizácia a výstavba trolejbusovej infraštruktúry,
 • obnova vozidlového parku dráhovej MHD (trolejbusy).

Žilina

 • modernizácia a výstavba trolejbusovej infraštruktúry,
 • obnova vozidlového parku dráhovej MHD (trolejbusy).

Banská Bystrica

 • rozšírenie trolejbusovej infraštruktúry,
 • obnova vozidlového parku dráhovej MHD (trolejbusy).

Nie sú však vylúčené aj iné typy projektov, ak bude preukázaná ich opodstatnenosť a udržateľnosť. Do takejto kategórie patrí napríklad podpora trolejbusovej dopravy v Košiciach.

V prípade Bratislavy sú zaujímavé hlavne nasledovné skutočnosti uvedené v prílohe č. 6 OPII:

 • zdroje prioritnej osi budú prioritne použité na zabezpečenie pokračovania výstavby novej električkovej trate, a to v úseku Bosákova ulica – Janíkov dvor,
 • všetky projekty mestskej koľajovej dopravy budú technicky riešené ako štandardná električková dráha s rozchodom 1000 mm bez zabezpečenia budúcej možnosti prechodu na rozchod 1435 mm.

Ďalšie podmienky sú definované pre podporu obnovy vozidiel: Mestá musia mať spracované plány udržateľného rozvoja dopravy a musia zrealizovať opatrenia na zabezpečenie preferencie MHD na tratiach, pre ktoré budú určené.

Oprávnení prijímatelia pre prioritnú os 3 sú:

 • Dopravný podnik Bratislava, a. s.
 • Dopravný podnik mesta Košice, a. s.
 • Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.
 • Dopravný podnik mesta Žilina, s. r. o.
 • hlavné mesto SR Bratislava
 • mesto Košice
 • mesto Prešov
 • mesto Žilina
 • mesto Banská Bystrica
 • Železnice Slovenskej republiky
 • MDVRR SR
 • ústredné orgány štátnej správy a subjekty, ktoré svojou činnosťou prispievajú k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII

Napĺňanie cieľov OP II sa bude sledovať cez ukazovatele výstupu:

p. č.

Ukazovateľ výstupu

Merná jednotka

Cieľová hodnota (2023)

Frekvencia vykazovania

1.

Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky

km

27,3

ročne

2.

Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy

počet

8

ročne

3.

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou

počet

78

ročne

OPII – Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)

Z pohľadu regionálnej železničnej dopravy je zaujímavý Špecifický cieľ 5.1: Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy (mimo TEN-T CORE). Ide hlavne o aktivity Výstavba a modernizácia prestupných terminálov železničnej osobnej dopravy a ich napojení na cestnú sieť a Výstavba nových železničných zastávok, zavádzanie štandardov tratí a staníc, optimalizácia grafikonu vlakovej dopravy. Z tejto prioritnej osi by mali byť financované hlavne také projekty, ktoré podporia využiteľnosť projektov realizovaných na tratiach v rámci TEN-T CORE.

Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (skrátene IROP) je nástupcom Operačného programu Bratislavský kraj 2007 – 2013 a Regionálneho operačného programu 2007 – 2013. IROP bol schválený Európskou komisiou 18. decembra 2014. Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sprostredkovateľskými orgánmi sú jednotlivé samosprávne kraje, krajské mestá, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. Zameranie operačného programu je rozdelené na 6 prioritných osí:

Názov prioritnej osi

Alokácia (zdroj EÚ)

Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

400 000 000 €

21 000 000 €*

Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

723 346 472 €

32 566 725 €*

Prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

195 860 548 €

20 000 000 €*

Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

189 754 888 €

9 961 782 €*

Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

99 000 000 €

1 000 000 €*

Prioritná os 6 - Technická pomoc

59 861 000 €

2 139 000 €*

* pre viac rozvinuté územie, čiže Bratislavský kraj

Z pohľadu verejnej dopravy v mestách a regiónoch je zaujímavá iba prioritná os 1.

IROP – Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Je rozdelená na Investičnú prioritu 1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov so Špecifickým cieľom 1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému (cesty II. a III. triedy) a Investičnú prioritu 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Špecifické ciele druhej investičnej priority sú 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Základnou podmienkou na financovanie aktivít pre účely rozvoja regionálnej a mestskej VOD je vypracovanie plánov udržateľnej mestskej mobility. Intervencie do regionálnej autobusovej dopravy budú podmienené vypracovaním plánov dopravnej obsluhy regiónu a existenciou integrovaných dopravných systémov (IDS) na územiach, ktorých sa projekt týka. Operačný program ďalej spresňuje, že pod IDS sa rozumie systém s organizačnou a prevádzkovou integráciou všetkých subsystémov mestskej a regionálnej verejnej osobnej dopravy.

Oprávnené aktivity špecifického cieľa 1.2.1 sú napríklad:

 • spracovanie komplexných strategických dokumentov pre oblasť dopravy vrátane nemotorovej dopravy
 • zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému
 • zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy
 • zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy

Oprávnení prijímatelia:

 • mestá
 • obce
 • združenia obcí
 • vyššie územné celky
 • subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • subjekty organizujúce integrované dopravné systémy (vzťahuje sa na subjekty vo vlastníctve objednávateľov dopravy)

Oprávneným územím budú všetky väčšie aglomerácie v rámci Slovenskej republiky. Popri okolí krajských miest pôjde aj o vybrané skupiny okresných miest a ich okolie.

Na efektívne dosiahnutie čo najväčšieho príspevku operácií/projektov k naplneniu investičnej priority 1.2. a dosiahnutie stanovených výsledkov navrhované operácie/projekty rešpektujú nasledovné princípy (výber):

 • financovanie infraštruktúry a autobusov pre regionálnu verejnú osobnú dopravu je možné za predpokladu, že súčasťou projektu je vytvorenie, rozšírenie alebo prevádzkovanie existujúceho integrovaného dopravného systému s organizačnou a prevádzkovou integráciou na území, ktorého sa projekt týka,
 • financovanie náhrady a nákupu autobusov v mestskej hromadnej doprave je možné iba po predchádzajúcej realizácii opatrení na zabezpečenie preferencie vozidiel MHD na linkách, pre ktoré budú určené,
 • projekty náhrady a nákupu autobusov (spolu so súvisiacou infraštruktúrou) mestskej a prímestskej verejnej osobnej autobusovej dopravy sú založené na inovatívnych nízkouhlíkových technológiách,
 • prestupné terminály a uzly integrujú regionálnu autobusovú osobnú dopravu a nosnú koľajovú sieť,
 • prestupné terminály, uzly a integrované zastávky integrujú regionálnu verejnú osobnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu.

Z uvedeného vyplýva, že nákup nových autobusov je iba doplnkovou aktivitou a nebude stačiť iba jednoduché nahradenie (často už dlhodobo odstavených) starých naftových autobusov.

Prepojenie medzi OPII a IROP

Nevyhnutným predpokladom na naplnenie špecifických cieľov v rámci jednotlivých operačných programov bude ich vzájomná koordinácia a logická väzba medzi aktivitami. Jednotlivé opatrenia by mali vytvárať komplexné projekty, pričom ich tematická koncentrácia môže byť rôznorodá s cieľom dosiahnutia čo najefektívnejšieho výsledku vo vzťahu k udržateľnosti a atraktívnosti verejnej osobnej dopravy a podpore nemotorovej dopravy.

Konkrétne závislosti vyplývajú z charakteru jednotlivých projektov. Ako príklad je možné uviesť budovanie prvkov preferencie MHD (IROP) a až následné obstarávanie trolejbusov (OPII). Dosiahne sa tým efektívne využitie vozidiel, zvýšenie ich obežnej rýchlosti a tým aj zníženie prevádzkových nákladov a súčasne zvýšenie atraktivity MHD.

Demarkačné línie medzi OPII a IROP sú uvedené v prílohe č. 8 k OPII:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Integrovaný regionálny operačný program

Podpora udržateľnej mestskej mobility:

 • výstavba a modernizácia infraštruktúry pre integrované dopravné systémy;
 • obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky a trolejbusy vrátane vozidiel s pomocným pohonom);
 • modernizácia a výstavba električkových tratí v Bratislave a Košiciach vrátane prvkov preferencie MHD a napojenia na ostatné druhy MHD a nemotorovú dopravu;
 • modernizácia a výstavba trolejbusových tratí vrátane prvkov preferencie MHD a napojenia na ostatné druhy MHD a nemotorovú dopravu;
 • vybudovanie a modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných terminálov so zásahom do železničnej infraštruktúry;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) (so zásahom do železničnej infraštruktúry);
 • projektová príprava.

Podpora udržateľnej mestskej mobility:

 • spracovanie strategických dokumentov a územnoplánovacích podkladov (plány mobility , generely dopravy, plány dopravnej obsluhy);
 • obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu;
 • náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy alebo prímestskej autobusovej dopravy na dieselový pohon vysokoekologickými autobusmi, napr. plynovými autobusmi, hybridnými autobusmi alebo elektrobusmi, spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry (napr. plniacich staníc plynu, nabíjacích staníc) vrátane nákupu nízkopodlažných/low-entry nízkoemisných autobusov/elektrobusov;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných terminálov, okrem terminálov so zásahom do železničnej infraštruktúry;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy;
 • rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R) (bez zásahu do železničnej infraštruktúry);
 • zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy na križovatkách.

30.1.2015
-Kami-

Komentáre

Login: Heslo:

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

LC2.2.2015 11:28 #18 Re:
Reakcia na #16 od filialka:
kde zacat asi u trolejbusu > neverim, ze bude nieco, neni zaujem zo strany dvorneho KE vyrobcu a parodiu na nakup 4ks a potom 3ks netreba ani komentovat, uz len to svedci o tom ze neni zaujem (hlavne ze to pan doktor mal uz v prvom volebnom plane)
> plan na cerpanie Eurofondov z vedenia mesta a DPMK hovori jasne, ziadne nove trate a nove troleje (co viac treba ako dokaz ako je to realne s trolejom v KE v buducnosti)
> elektricka ak je pravda, ze sa planuje nakup inej tak nechapem nakup tohto medzi riesenia, teda chapem ak ide o uplatok pre vedenie to dava zmysel, inak koncepcne nie.
> oprava kolajnic tak ako teraz bezi v KE je kapitola sama o sebe, kolkokrat uz padol termin dokoncenia? a harmonogram prace je tajomstvo?
> to ze sa oprava trate zacala tam kde zacala ide tiez na ruku sukromneho developera (kasarne)
> praskaju historicke budovy v okoli, ale radnicu to netrapi, vsak zdvihnu miestne dane a ovce opravu zaplatia
> ANO EU podporuje ekologiu, ale v ponimani DPMK je to nakup naprostej zbytocnosti - baterkoveho SORu (samozrejme jednalo sa o "ulitbu" pre vyrobcu, ktory tak ma dobre zaplatenu referenciu)
> kolajnice sa musia polozit tak, aby sa len upravil obluk a nie aby sa musel rovnat priamy usek trate ...
> a naco mame este cakat, ked uz sa dalo davno kupit a poriadne, ale ANO treba podelit zakazky pre spriaznene firmy, takze obcania pockaju jak sa hovori ... asi ako aj nato, ze uz 5 rokov jazdime po dialnici do BA vsak?
LC2.2.2015 11:06 #17 Re:
Reakcia na #15 od m@rtin:
A preco by sme si to mali vyrabat, alebo si myslis, ze len v CR sa to vsetko vyraba? Ale tu sa nakupuje podla toho kto viac podmaze vedenie a v tomto su cesi majstri sveta a cim horsi vyrobok tym viac sa maze , vysledok viz napr. Kosice, BA -> krySOR a kadibudka VARIO (v BA kupili aspon normalnu elektriku)
filialka31.1.2015 17:05 #16 Re:
Reakcia na #14 od LC:
nerovnost kolajnic sa este bude dodatocne napravat ty lolo kedze smerova a vyskova uprava kolajnic sa robi az uplne na koniec, za prve a za druhe aky hluk? ved sa tam davaju specialne penove podklady a specialne materialy na odhlucnenie navyse sa bude povrch zatravnovat vsade mimo zastavok, toto mam potvrdene priamo z jedneho zdroja, v pasme zastavok bude kamenna dlazba tak ako to je na obrazku tak nekecaj voloviny a nesir poplasne spravy... taktiez o zruseni troleji nepadla ani rec a pokial co viem z nemenovaneho zdroja zatial sa o tom ani len neuvazuje,naopak v meste sa planuje plna podpora ekologickej dopravy a investicie teda aj do rozvoja trolejbusovej ekologickej dopravy nakolko mestu boli dane na to v plnej miere a rozsahu financne prostriedky z eurofondov..a nakoniec podpora ekologickej dopravy v mestach je prikaz z EU a ani s elektrickami to tak cierne nebude kedze sa planuju nakupit aj plne nizkopodlazne viacclankove supravy(teda aj s klimou ako tu tolki spominaju a tuzobne ocakavaju..) takze dockaj casu jak hus klasu ako sa hovori
m@rtin31.1.2015 14:42 #15 Re:
Reakcia na #13 od LC:
"Ze sa nakupi dalsi cesky kram ci bus, alebo elektrika je jasne uz teraz"

Proč si Slovensko tedy nevyrobí něco svého?
LC31.1.2015 10:47 -1#14 Re:
Mimochodom ked som videl foto z rekonstukcie el. drahy na kuzmanke, tak neverim v ziadne zlepsenie profilu trate. Firma evidentne nevie co a ako robi a kolajnice su uz teraz zle polozene a vyrovnane na podklade. Takze zlepsenie vlastnosti (rychlost, hluk) =0 a kedze nepredpokladam, ze by sa polozil aspon zeleny koberec (urcite kvoli cene navrh trate, tak aj vzhlad a ekologia =0 prinos pre KE.
Ale v KE o trave pod kolajnicami ani nepoculi a netusia, ze aj tak sa da, viz napr predstavenie elektronickej tabule s info o odchodoch spojov, ktoru predstavovali ako svetovu novinku
LC31.1.2015 10:39 -1#13 Re:
Reakcia na #12 od forest:
Tomu neverim, nase stare T3 sa dali prerobit na tie nove varia co nejazdia (viz Liberec), klimatizacia bola posudena ako pritaz a nizkopodlaznost ako nepotrebna viz vysledky sutaze na vario, inak by vyhral spaniel.
Ze sa nakupi dalsi cesky kram ci bus, alebo elektrika je jasne uz teraz, otazka je len od ktorej firmy to bude a ta sa dozvieme podla "pozadia pre stranu"
Troleje zrusia nato si vsadim, lebo ked sa pozries do planov vsetky mesta idu rozsirovat a nakupovat troleje (dokonca aj v Ziline, kde spracovali ten slavny prieskum o troleji v KE) len v KE nic.
forest30.1.2015 19:33  +1#12 Re:
Reakcia na #11 od Ámos:
ta dlha kadibudka LF3 nema ani klimu ani plnu nizkopodlaznost, cize nesplna kriteria! boli spominane viacclankove nizkopodlazky s klimou cize ked takto stanovia podmienky sutaze pragoshitex sa nebude moct prihlasit uz do sutaze a to je zaklad! takto boli stanovene podmienky sutaze aj v inych mestach napr debrecene ci miskolci alebo aj v blave
Ámos30.1.2015 18:59 -1#11 Re:
Reakcia na #10 od forest:
vario LF3?
forest30.1.2015 18:42  +1#10 Re:
Reakcia na #9 od LC:
nestras su to cierne scenare pre kosice, ale ja stale verim v maly zazrak.. aj ked je to zatial len svetlo na konci tunela pisem si s technickym riaditelom dpmk Ondrom Turisom a som mu uz aj poslal taketo elektricky a ani on sam nevylucil ze Kosice v blizkej buducnosti po rekonstrukcii kolajnic v meste nakupia viaclankove nizkopodlazky s klimou, takze svetlo v tuneli este nezhaslo pevne verim..
LC30.1.2015 17:13 #9 Re:
Reakcia na #8 od forest:
Ani nahodou, pride to co uz prislo maju opciu a predsa ovcanom z KE a KE-vidiek nic lepsie netreba, ved to potvrdili aj volbami nie
- okrem toho sa nove elektricky tak osvedcili a hlavne unifikacia nastane
- u krySORu je to uz uplna istota, az skonci zaruka pridu nove, kedze vtom case uz bude trolej po
forest30.1.2015 14:52 #8 Re:
a ako ilustracna foto debrecinska elektricka CAF urbos, zeby velka zmena pri dalsom nakupe elektriciek?kiezby..
Dispecer30.1.2015 13:19 #7 Re:
Páči sa mi, že budú vyžadovať existujúcu funkčnú IDS, ale som zvedavý, či to kraje aj donúti v tomto smere k aktivite...
LC30.1.2015 10:16 #6 Re:
http://www.metro.cz/prazsky-dpp-zmeni-vzhled-i-vybaveni-novych-tramvaji-15t-forcity-ps4-/co-se-deje.aspx?c=A150129_164341_co-se-deje_rab#utm_source=idnes&utm_medium=text&utm_campaign=sph
qwix30.1.2015 10:07 #5 Re:
"všetky projekty mestskej koľajovej dopravy budú technicky riešené ako štandardná električková dráha s rozchodom 1000 mm bez zabezpečenia budúcej možnosti prechodu na rozchod 1435 mm." - znamena to definitivny koniec fantasmagoriam o metre, TGV do Pariza a levitujucich vlakoch?

Dokumenty, z kotrych vychadza clanok su uz schvalene alebo sa este daju ocakavat zmeny?
LC30.1.2015 9:31 #4 Re:
Prešov - modernizácia a výstavba trolejbusovej infraštruktúry,
obnova vozidlového parku dráhovej MHD (trolejbusy).

Žilina - modernizácia a výstavba trolejbusovej infraštruktúry,
obnova vozidlového parku dráhovej MHD (trolejbusy).

Banská Bystrica - rozšírenie trolejbusovej infraštruktúry,
obnova vozidlového parku dráhovej MHD (trolejbusy).

Zaujimave ta neokologicka a draha doprava sa dokonca udrzi aj u odbornikov v Ziline, ktory spracovali spravu pre DPMK na ktoru sa tolko odkazuje podnik pri ruseni troleja v KE.
LC30.1.2015 9:27 #3 Re:
BTW2 - z planu je jasne, ze sa po odstavke troleja, uz trolej nespustia
LC30.1.2015 9:26 #2 Re:
Reakcia na #1 od Petto:
nielen SOR neumrie, ale ani najmodernejsia, najspolahlivejsia, najbezpecnejsia ceska elektricka na svete

BTW: naco je v KE zakladna na opravu a udrzbu, ked zmluvne dohodli, ze to ma na starosti firma a aj preto vyhrala sutaz na elektricky?!
Petto30.1.2015 8:59  +1#1 Re:
Takze SOR neumrie

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou

počet 78 ročne