Vyskúšajte pripravované
Petržalská električka - 2. časť: úsek Bosákova - Janíkov dvor

Popis projektu

Úsek električkovej trate Bosákova - Janíkov dvor bude nadväzovať na prvý úsek Jesenského - Jungmannova a oba úseky budú spolu po dokončení vytvárať jeden prevádzkový celok. Sprevádzkovanie druhej časti je plánované najneskôr koncom roku 2023. V druhej časti dvojkoľajnej trate dĺžky 3,78 km sa bude nachádzať sedem zastávok:

 • Chorvátske rameno (dnes približne zastávka Jungmannova)
 • Gessayova (nová zastávka v centre pripravovaného projektu Petržalka City)
 • Zrkadlový háj (medzi dnešnými zastávkami Romanova a Markova)
 • Stred (dnes zastávka Topoľčianska)
 • Veľký Draždiak (medzi dnešnými zastávkami Šintavská a Strečnianska)
 • Lietavská (medzi pôvodne navrhovanými zastávkami Lietavská a Juh)
 • Janíkov dvor (pod podjazdom pod Panónskou cestou)

Aktuálny stav (k 24.3.2020)

Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2012 sa upravila, aby zohľadňovala pripomienky občanov a možnosti financovania z fondov EÚ. Z projektu boli odstránené rozsiahle súbežné cestné komunikácie, vozovňa tram-trainu, ako aj ďalšie prvky nad rámec bežnej električkovej trate bratislavských parametrov.

Koncom júna 2017 vydal Okresný úrad v Bratislave záverečné stanovisko k výsledkom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré prebiehalo od februára 2016. V záverečnom stanovisku sa odporúča realizovať výstavbu v modifikovanom variante 2, v ktorom má byť pôvodne plánované mimoúrovňové križovanie Pajštúnskej a Kutlíkovej ulice nahradené úrovňovou križovatkou.

V novembri 2018 hlavné mesto získalo územné rozhodnutie o umiestnení stavby, proti ktorému však boli podané odvolania. Okresný úrad Bratislava koncom apríla 2019 odvolania voči územnému rozhodnutiu zamietol a rozhodnutie potvrdil.

V lete 2019 sa dokončilo spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v priebehu leta 2019 až januára 2020 boli podané štyri žiadosti o vydanie stavebných povolení. Pripravuje sa dokumentácia pre realizáciu stavby a podklady pre výber zhotoviteľa. Následne sa musí zrealizovať výber zhotoviteľa stavby (predpoklad do konca roka 2020) a mesto sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre financovanie stavby (predpoklad schválenia žiadosti o NFP do leta 2020).

Samotná realizácia stavby sa v zmysle schváleného harmonogramu predpokladá v termíne jar 2021 až leto 2023.

Základné údaje o projekte

 • Hlavné predmety projektu: Električková trať od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os, súbežné a priečne cyklistické komunikácie, priečne cestné komunikácie
 • Dĺžka električkovej trate: 3,78 km dvojkoľajne
 • Počet zastávok: 7
 • Rozchod: 1000 mm
 • Maximálna prevádzková rýchlosť: 50 km/h
 • Predpokladaný termín výstavby: 5/2021 - 7/2023
 • Predpokladané náklady: 69,88 (variant č. 1), 73,17 mil. € (variant č. 2)
 • Financovanie: Operačný program Integrovaná infraštruktúra - Kohézny fond EÚ, štátny rozpočet, Hlavné mesto SR Bratislava
 • Projektant: Reming Consult, a. s. (DÚR, DSP)

 Popis trate

Nová trať bude pokračovaním už vybudovanej trate od zastávky Jungmannova cez nezastavané územie až po lokalitu Janíkov dvor, v ktorej vyrastá developerský projekt Južné mesto. Popri električkovej trati zostanú iba existujúce cesty a nové sa stavať nebudú, čím projekt rešpektuje požiadavky občanov, ktorí sa vyjadrili k pôvodnému zámeru z roku 2012. Navrhnuté sú dva varianty, ktoré sa líšia spôsobom križovania električkovej trate s Pajštúnskou ulicou a rôznym riešením zastávky Lietavská (Lúčanka). Preferovaný je variant č. 2, ktorý je zobrazený v nasledujúcej časti textu.

Na trase bude celkovo 7 zastávok dĺžky 65 metrov, na ktoré bude bezbariérový prístup, a dva električkové mosty cez Chorvátske rameno. Hoci sa pôvodne hovorilo o „rýchlej električke“ a slovenská legislatíva električkovú dopravu umožňuje prevádzkovať bez špeciálnych zabezpečovacích zariadení rýchlosťou 60 km/h, trať je navrhnutá na rýchlosť 50 km/h.

Na medzizastávkových úsekoch bude kryt električkovej trate zelený s využitím rastlín nenáročných na údržbu a závlahu. Samotná trať tak nenaruší súčasný charakter územia, ktorým bude prechádzať. V priestore zastávok a priecestí sa uvažuje s pevnou jazdnou dráhou s betónovým krytom. V obratisku by sa mal využiť otvorený zvršok so zakrytím drveným štrkom.

Celá trať bude umiestnená na úrovni terénu, pričom mimoúrovňové kríženia budú zabezpečené na križovatkách s Pajštúnskou ul. (variant č. 2) a Panónskou cestou (oba varianty). Úrovňové kríženia budú chránené svetelnou signalizáciou s plnou preferenciou električkovej dopravy a následne aj preferenciou autobusovej MHD. Všetky štvor- a viacpruhové križujúce cesty budú mať pravý pruh vyhradený ako buspruh, aby nedochádzalo k meškaniam ani v autobusovej doprave.

V celej dĺžke je navrhnutá súbežná cyklistická komunikácia šírky 4,0 m, ktorá na Pajštúnskej ul. a Betliarskej ul. križuje električkovú trať. Cyklotrasy a chodníky povedú aj po električkových mostoch cez Chorvátske rameno. Cyklistov tiež poteší doplnenie priečnych cyklistických komunikácií, takže pôjde vôbec o prvý veľký bratislavský projekt, ktorý bude komplexne riešiť aj cyklistickú dopravu.

Úsek Bosákova ul. – Rusovská cesta

Výstavba predĺženia trate sa dotkne aj 1. úseku (Jesenského – Jungmannova). Prvou úpravou je odstránenie jednej z najväčších chýb 1. úseku, ktorou je nezabezpečenie prestupov medzi električkami a autobusmi do Ovsišťa na zastávke Farského. Pribudnúť by tak mal prestupný uzol, v ktorom by autobusy liniek 8499 mali zastavovať tesne vedľa električkových nástupíšť.

K už existujúcej trati sa doplní chýbajúca cyklistická komunikácia. Rusovskú cestu projekt navrhuje rozšíriť a presunúť severne vrátane vybudovania nového mosta cez Chorvátske rameno.

Pred úrovňovou križovatkou trate s Rusovskou cestou vznikne nová zastávka s názvom Chorvátske rameno. Táto zastávka nahradí súčasnú konečnú Jungmannova. Pri električkovej zastávke budú zriadené autobusové zastávky na pohodlné prestupovanie medzi električkami a autobusmi.

Súčasná zastávka Jungmannova bude po predĺžení trate slúžiť už len ako občasná v prípade mimoriadnych udalostí.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: zelená = existujúca električková trať, červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Rusovská cesta – Jiráskova ul./Romanova ul.

Trať bude ďalej pokračovať cez budúcu štvrť Petržalka City, uprostred ktorej vznikne zastávka Gessayova s prístupom aj do existujúcej časti sídliska.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Jiráskova ul./Romanova ul. – Pajštúnska ul./Kutlíkova ul.

Pri úrovňovej križovatke trate s Jiráskovou ul. bude vybudovaná zastávka Zrkadlový háj a v jej tesnej blízkosti budú aj autobusové zastávky liniek 68 a 99. Peší prístup je zabezpečený aj do neďalekého supermarketu.

Električky následne budú stúpať na most cez Chorvátske rameno, ktorý bude vybudovaný v miestach dnešných betónových panelov umiestnených nad ramenom. Aj keď na električkovom moste bude chodník, pešie spojenie oboch brehov Chorvátskeho ramena bude komplikovanejšie vzhľadom na to, že prístupy budú zabezpečené výlučne rampami a bez priechodov cez električkovú trať.

Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Pajštúnska ul./Kutlíkova ul. – Šintavská ul.

Križovatka ulíc Pajštúnska – Kutlíkova – Jantárová cesta je navrhnutá variantne. V prvom variante je navrhnutá ako úrovňová so zasypaním zárezu pôvodne hĺbeného pre metro. Druhý variant počíta s klesnutím trate pod úroveň terénu a s mimoúrovňovým križovaním cestnej komunikácie, ktorá by mala viesť po moste ponad trať.

Električková zastávka s pracovným názvom Stred je v 1. variante umiestnená za križovatkou, v 2. variante pod Pajštúnskou ulicou, pričom bezbariérový prístup na ňu by mal byť zabezpečený výťahom. Autobusy liniek 9899 zastavia v blízkosti križovatky, pri niektorých prestupoch bude potrebné prechádzať cez priechody pre chodcov.

Súčasťou výstavby by malo byť rozšírenie Pajštúnskej ul. do plného profilu. Ako samostatná investícia má byť vybudovaný nový most cez Chorvátske rameno na Kutlíkovej ul.

V pôvodnom stave zostane súbežná Jantárová cesta, po ktorej by v tomto úseku aj naďalej mala jazdiť autobusová linka 99.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Šintavská ul. – Lietavská ul.

Za úrovňovou križovatkou so Šintavskou ul. bude umiestnená zastávka Veľký Draždiak v blízkosti zdravotníckeho centra. S prestupom na autobusy sa tu neuvažuje, keďže ten bude možné vykonať na predchádzajúcej a nasledujúcej zastávke.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Lietavská ul. – Betliarska ul.

Tento úsek bol spracovaný variantne – v prvom variante sa v maximálnej miere zachováva súčasné dopravné riešenie, pričom na električkovej trati vzniknú celkovo tri priecestia. Autobusové zastávky Lúčanka zostávajú na súčasnom mieste a v ich blízkosti má vzniknúť električková zastávka s pracovným názvom Lietavská. Pri ceste smerom na Betliarsku ul., Jasovskú ul. a k Nemocnici Antolská tak bude nutné prechádzať cez cestu.

V druhom variante sú v tomto úseku navrhnuté jazdné pruhy po stranách električkovej trate, z ktorých sa oddeľujú buspruhy do prestupného uzla medzi električkami a autobusmi liniek 9899. Celý úsek by takto slúžil ako veľká kruhová križovatka s dvomi križovaniami električkovej trate a bezkolíznym prestupom medzi električkami a autobusmi.

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie došlo k úprave oboch variantov a vznikol variant 2m, pričom navrhované riešenie prebralo väčšinu riešenia z 1. variantu, a to najmä nutnosť prechádzania cez cestu pri prestupovaní z električky na autobus.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy

 

Úsek Betliarska ul. – Janíkov dvor

V poslednom úseku je navrhnutá zastávka s pracovným názvom Janíkov dvor pod mostom na Panónskej ceste. V rámci tejto zastávky by malo byť možné prestupovať medzi električkami a autobusmi liniek 91 a 191 do Jaroviec, Rusoviec a Čunova.

Za poslednou zastávkou pokračuje manipulačná trať, na konci ktorej bude dvojkoľajné obratisko a koľajové spojky. Súčasťou projektu bude aj zázemie pre odstavenie 12 električiek v hale pri obratisku, čo by malo postačovať pre potreby nočného parkovania električiek potrebných na ranné výjazdy z Petržalky. Hala by mala mať 4 koľaje, každú s užitočnou dĺžkou 100 m a vykonávať by sa v nej mala len ľahká údržba, napríklad čistenie interiérov. V projekte je zobrazená aj priestorová rezerva na prípadnú vozovňu električiek, jej výstavba však nebude súčasťou tejto stavby.


Zdroj: Správa o hodnotení EIA (ekojet, s. r. o.)
Pozn.: červená = nová električková trať, ružové = odstavná hala pre 12 električiek, žlté = nové cesty, modré = cyklotrasy, svetlomodré = výhľadové komunikácie Južného mesta a výhľadová vozovňa električiek

Vizualizácia, ako by mohla vyzerať električková trať v Petržalke
© bratislava.sk

Očakávané zmeny v linkách MHD

Zmeny počas výstavby

Pôvodný projekt počítal s výstavbou viacerých úsekov naraz, no možná je aj postupná výstavba od Bosákovej smerom na juh tak, aby bolo možné električkovú linku predlžovať vo viacerých etapách. Počas výstavby trate budú dobudované definitívne spojnice ciest v úsekoch Nám. hraničiarov - Rusovská cesta a Kutlíkova - Pajštúnska. Pri budovaní uvedených spojení a križovatiek s Jiráskovou ul., Šintavskou ul., Lietavskou ul. a Betliarskou ul. bude doprava presunutá na dočasné komunikácie, prípadne vylúčená úplne. Krátkodobé zmeny počas výstavby sa preto pravdepodobne nevyhnú väčšine petržalských autobusových liniek.

Zmeny po výstavbe

Na novú konečnú budú predĺžené električkové linky 1 a 3 z dočasnej konečnej pri Nám. hraničiarov. Predbežne sa počíta so spoločným intervalom električiek 4 minúty v pracovných dňoch a 7,5 minúty cez voľné dni a večer.

Súčasné linkové vedenie autobusov MHD v Petržalke je pripravené na realizáciu električkovej trate bez revolučných zmien. Po vybudovaní trate bude autobusová linka 95 v celom rozsahu nahradená električkovou dopravou. Ostatné linky by mali zostať bez podstatných zmien, uvažovať je skôr možné nad zmenou ich intervalov v špičke v prípade, ak ich odbremení električková linka.

Koncept obsluhy Petržalky bude založený na nosnej električkovej linke a autobusových linkách. Tie budú slúžiť ako napájače na električkovú dopravu, preto na styku električky a autobusov budú zastávky umiestnené blízko seba, aby sa dalo medzi jednotlivými linkami prestupovať. Samozrejme, autobusy budú naďalej zabezpečovať obsluhu po ostatných mostoch. Príklad cestovania si môžme ukázať na spojení Starého Mesta a nemocnice na Antolskej ulici. Cestujúci využije zo zastávky Šafárikovo námestie rýchlu električkovú dopravu a na zastávke Lúčanka prestúpi na nadväznú autobusovú linku 99. Výsledné spojenie bude rýchlejšie než niekdajšou priamou autobusovou linkou 95 a tiež rýchlejšie než autom.

Väzby medzi električkou a autobusmi v Petržalke
© imhd.sk

Nerealizované časti pôvodného projektu

Pôvodný projekt z roku 2012 počítal s električkovou traťou vedenou v celej dĺžke Jantárovej cesty uprostred 4- až 8-pruhovej komunikácie projektovanej už za čias socializmu. Nová cestná komunikácia by však predstavovala pre električku priamu alebo nepriamu konkurenciu. Samotný projekt vykazoval množstvo nedostatkov, obmedzené bolo prechádzanie chodcov a cyklistov cez križovatky, na zastávky bol problematický prístup, električky a autobusy nemali vhodne riešené prestupy. Neriadené cestné prejazdy cez električkovú trať by sa stali rovnakými nehodovými miestami, aké už poznáme z iných električkových radiál v Bratislave. Objavili sa tiež úvahy viesť v celej dĺžke popri električke autobusové linky alebo využiť pravý pruh cesty na parkovanie. Na takto naprojektovaný projekt nebolo možné získať prostriedky z fondov EÚ, preto ho bolo nutné prepracovať.

Súčasťou 2. časti mali byť aj ďalšie prvky, ktoré však realizované nebudú. Trať mala byť s duálnym rozchodom 1000 a 1435 mm, aby ju bolo možné využívať aj pre vlaky do Rajky. Okrem napojenia na železničnú trať sa v Janíkovom dvore malo vybudovať aj depo pre električky a tram-train, ale iba s rozchodom 1435 mm. Celému riešeniu však chýbal udržateľný koncept prevádzky a jej financovanie, preto budú realizované len tie časti, ktoré preukázateľne pomôžu pri rozumných nákladoch zlepšiť MHD v Petržalke.

Prepracovaniu projektu predchádzala urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie rozvoja centrálneho územia Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena a Jantárovej cesty s cieľom nájsť optimálnu koncepciu tohto územia s dôrazom na vytvorenie rôznorodých na seba nadväzujúcich verejných priestorov.

Autori víťazného návrhu vytvorili atraktívne verejné priestory s parkami okolo Chorvátskeho ramena. V tomto novom jadre Petržalky sa vytvorili nové možnosti pre bývanie, služby, pracovné príležitosti, voľnočasové a kultúrne aktivity.

Dopravná sieť má byť postavená na podpore trvalo udržateľných formách mobility, najmä na mestskej hromadnej doprave:

 • električková doprava zabezpečujúca nosné severo-južné prepojenie s centrom mesta,
 • autobusová doprava zabezpečujúca priečne prepojenia a napojenie na nosnú električkovú dopravu,
 • pešia a cyklistická doprava na prepájanie verejných priestorov a uzlových bodov mestskej hromadnej dopravy.

Ďalšie informácie


17.12.2013, aktualizované 26.3.2020
-mhd-

Komentáre

Login: Heslo:

🙂😃😁😂😅
😆😉😊😋😛
😎😗😍🤪🙃
😶😐😏🤔🤨
🙄😣😥😮😲
🙁😕😖😫😞
😭🤐😴😬😨
😱😵😠🤬🤑
😷🤒🤕🤮😇
🤓😈💀👽🤖
❗❓💗👍👎

K príspevku je možné pridať najviac 5 súborov vo formátoch JPG, PNG, GIF a PDF (max. 8 MB).
Ku každému súboru je možné pripojiť bližší textový popis. Pridaním súborov súhlasíte s podmienkami používania.

lostrail21.3.2020 15:28 #304 Re:
Dokonca si dovolim napisat, ze toto je nieco, kvoli comu by aj EU mohla predlzit lehoty. Toto nebude trvat mesiac, ani dva. V pohode sa vsetko moze posunut o rok, mozno aj o viac.
jozin19.3.2020 22:20 #303 Re:
Reakcia na #299 od ramzi:
A tie podklady pripravuju korona-imunni mimozemstania ?
Staci, aby ochorel jeden clovek, ktory s petrzalskou elektrickou nema nic, ale do karanteny pojde cele oddelenie. A ked na mesiac vypadne naozaj klucovy clovek, tak sa ani nenazdame a skonci rok 2020 a este stale mozme byt iba pri papierovackach.
A to este nehovorim o moznosti vaznych zdravotnych komplikacii ci nebodaj o umrti ...

Zatial sa riesi dokumentacia. Cakaju nas este tendre na zhotovitela, vystavba, kolaudacia, ... Kedze sme na Slovensku, tak mam silne obavy 😕
Technopol19.3.2020 22:20 -1#302 Re:
Reakcia na #298 od lumbert:
Ja som v tomto troška schizofrenik. Na jednej strane by som chcel električku, ale vzhľadom na technické riešenie - úrovňové križovania - budem možno aj rád ak sa nepostaví v termíne a bude čas na úpravu projektu alebo sa to nepostaví vôbec. Bojím sa totiž, že sa výrazne zhorší dopravná situácia v rámci Petržalky. Pri predpokladanom potrebnom intervale 2 min jedným smerom nebudú tieto križovatky stíhať rovnako ako je to pri TPD už teraz pri 4 minútach. Pred križovatkami sa budú hromadiť autá, zvýšia sa emisie a hluk čakaním a rozbiehaním vozidiel. Navyše sa s tým spomalí celá doprava (autobusy, autá, chodci, cyklisti). Krásny príklad je Námestie Hraničiarov. Kým tam nevznikli dve "nové" svetelné križovatky, prechádzalo sa plynulo a chodcom sa dávala pravidelne prednosť, takže nemali problém prejsť. Odkedy pribudli semafory takmer vždy sa tam stojí a keďže to tam nie je skoordinované veľa krát sa stojí 2 krát za 100m. Aj vďaka týmto semaforom sa už dávnejšie pridávali minúty v cp 88.
kecho18.3.2020 23:17 #301 Re:
Reakcia na #300 od Andy:
Musi byt, lebo municiu pouzili uz pri moste a meniaren v Karlsdorfe. 😁
Andy18.3.2020 16:37 #300 Re:
Reakcia na #299 od ramzi:
Napriektomu si aj ja myslím, že tá výhovorka použitá bude. 😉
ramzi18.3.2020 16:27 #299 Re:
Reakcia na #298 od lumbert:
S výnimkou dvoch mostov cez Chorvátske rameno projekt neobsahuje žiadne stavebne náročné objekty a samotná trať sa dá postaviť za niekoľko mesiacov. A keďže sa stále iba pripravujú podklady pre dokumentáciu, je absolútne nepravdepodobné aby pandémia realizáciu nejak ovplyvnila.
lumbert18.3.2020 7:59  +1#298 Re:
Očakávam, že táto trať sa nezrealizuje v termíne z dôvodu "lebo koronavírus".
kecho15.2.2020 14:51 #297 Re:
Reakcia na #296 od martinah:
“ boli podané žiadosti na Mestskú časť Bratislava – Petržalka 31.7.2019 s doplnením 20.1.2020”
To im trvalo pol roka doplnenie? Potom preco to podavali v juli, ked na ostatne urady isli ziadost v obdobi december-januar...? Kvoli PR, ze “sa nieco deje”?
martinah13.2.2020 12:45 #296 Re:
aktualny stav

https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/petrzalka/58358-ako-sme-na-tom-s-vystavbou-elektrickovej-trate-v-petrzalke
christianmohamme7.2.2020 18:08 -1#295 Re:
Príspevok bol odstránený.
Ma178rek5.2.2020 22:22  +1#294 Re:
Reakcia na #293 od lumbert:
termíny výstavby sa upresnili pokiaľ dobre vidím,
podľa mňa by bolo vhodné to čo sa akualizuje napísať normálne ako aktualizácia (DD.MM.RRRR) a text
lumbert5.2.2020 15:17 #293 Re:
Čo sa v tomto článku aktualizovalo 03.02.2020?
Solider10.12.2019 19:49 #292 Re:
Reakcia na #290 od martinah:
Napríklad aj niektoré pozemky pod traťou na Záhumeniciach sú vo vlastníctve súkromných osôb, teda stále majetkovo nevysporiadané.
kecho9.12.2019 17:32  +1#291 Re:
Reakcia na #290 od martinah:
Esteze je ta stavba tak perfektne pripravena, ze Petrzalku obrali poslanci o obratisko, lebo hned po dokonceni 1. etapy zacnu stavat dalsiu.🤔
martinah5.12.2019 21:01 #290 Re:
"získanie vlastníckych práv k pozemkom – okrem tých pozemkov, ktoré už sú v poriadku (schválené MsZ dňa 26. 09. 2019adňa 24. 10. 2019), je ešte potrebné doriešiť vlastnícke práva kpozemkom so spoločnosťamiMETRO Bratislava, a. s.; Prodet, s. r. o.; asOkresným úradom (výkup, zámena)"

preco riesia pozemky az teraz a nie su vysporiadane uz predosle roky? ved ten projekt bezi niekolko rokov
lamark5.12.2019 20:06  +1#289 Re:
oprava prilohy č.2 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

lamark5.12.2019 19:54  +1#288 Re:
Aktuality:

Material meske zastupitelstvo Bratislava
1.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech verejnoprospešnej stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor-Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor“ – pokračovanie
2.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Material VLADY SR -schvalene

3)Návrh riešenia aktuálnych potrieb mesta Bratislava ako hlavného mesta Slovenskej republiky,
do pozornosti dávam
a) Tabuľka 6: Dopravné rozvojové projekty Bratislavy na najbližších 8 rokov (sumy v mil. eur),
b) úver 10.mil Eur na elektrićkové trate,odpustenie splatenia úveru vo výške 12.mil Eur meste Bartislava
4) Anlayza vplyvov na statny rozpocet
lostrail19.11.2019 14:52 #287 Re:
Reakcia na #285 od S499.1023:
Ale aj ked sa zrusi trianglove obratisko, pricom sa niekde dalej na radiale nahradi sluckovym, pripadne to sluckove uz vybudovane je (a nie je trianglove), v prenesenom vyzname ide o nahradu (tomu, ze to druhe bude sluckove, zrejme predchadzal nejaky rozhodovaci proces). Dik za vysvetlenie situacie s radicmi.
lumbert18.11.2019 8:45 #286 Re:
Dlho som nepočul žiadne informácie o tomto projekte. V akej fáze sa nachádza? Nastal nejaký posun?
S499.102317.11.2019 18:57 #285 Re:
Reakcia na #283 od lostrail:
Mimochodom, aké rušenie trianglových obratísk máš na mysli. Nahradené klasickou slučkou boli len Komisárky (ktoré ako triangel boli poznačené snahou vykupovať čo najmenej pozemkov), všetky ostatné zanikli pre nepotrebnosť (Nová Doba) alebo pri predĺžení trate (Detvianska, Hanulova).
S499.102317.11.2019 18:52  +1#284 Re:
Reakcia na #283 od lostrail:
V Bratislave nikdy neboli všetky vozidlá dôsledne vybavené zadným ovládaním, takže triangel vyžadoval personálne obsadenie - na západe sa to síce riešilo radičom ale v Ostblocku neboli radiče ani na tie križovatky, kde ich bolo treba, nehovoriac o tragédii slovenských radičov ARD-71 a BD s jeho odnožami, čo boli zariadenia na vytváranie dopravných kolapsov a reálne spôsobilé riadiť tak križovatku na dopravnom ihrisku, aj to len za podmienky neustálej blízkosti servisného pracovníka.
lostrail16.11.2019 21:44  +1#283 Re:
Reakcia na #282 od S499.1023:
Tak potom odkial bola ta hnacia sila, ktora sposobila rusenie trianglovych obratisk, resp. aky bol ten myslienkovy pochod za ich rusenim?
Mimochodom, pri tej frekvencii, ako sa pocas vyluky v KV deju neprijemnosti na kolajovej spojke na Molecovej, si myslim, ze ten triangel je este mensie zlo.

Este mi napadlo, ze OZ Lepsia Doprava tam navrhuje taketo nieco, lebo to ma vyhodu, ze elektricka sa otoci z obidvoch smerov. Klasicke obratisko by sa muselo stavat bud podobne, ako v KV (kolaje na vsetky smery), alebo takto, co je zrejme lacnejsie. Na mimoriadnosti asi aj take lepsie, ako ziadne.
S499.102313.11.2019 19:25  +2#282 Re:
Reakcia na #280 od lostrail:
Rovnako (alebo ešte menej), ako sa dnes stáva na úvraťových.
lostrail13.11.2019 18:36 #281 Re:
Reakcia na #276 od lamark:
Dakujem za info.

Nikde som sa nedocital, ze do stvrte NESTO ma byt privedeny trolejbus, ale Pente za clanky neplatim, takze ak by to mal ktokolvek odomknute, moze informaciu doplnit. To je uplne zakladna vec, ktora ma na tom zaujima, kedze v Petrzalke trolejbusy nie su vobec a teda neviem, ci tam ktosi planuje postavit dalsiu ostrovnu trat alebo sa nebodaj planuje vystavba TT cez niektory z mostov.

K tym navrhom OZ Lepsia doprava - chapem dovody, preco to navrhuju, akurat neviem, preco trianglove a nie sluckove obratisko, ktore by do toho priestoru v pohode voslo.
Stale nikde nevidim dostatocne relevantne odovodnenie, preco nie mimourovnove krizenie s Kutlikovou.
lostrail13.11.2019 18:30 #280 Re:
Reakcia na #278 od S499.1023:
Co som si precital o elektrickovych trianglovych obratiskach, casto sa stavalo, ze vodici si neprehodili vyhybku (ok, niekde aj uplne dobre nevideli, ale to nebolo vsade), pripadne nepockali aj na poslednu napravu a prehodili ju skor, cize sa tam casto stavali nehody. Samozrejme, cest vynimkam, ale prebudovavanie obratisk na sluckove malo priblizne taketo dovody, aspon podla mojich informacii.

Len teda nechapem jednu vec - v tom nakrese triangla od OZ Lepsia Doprava sa zmesti cela kusa kolaj pre elektricku KOLMO na planovanu trat. Preco je uz problem postavit normalne sluckove obratisko? Voslo by bez problemov. Ten triangel nezabera ovela menej miesta (iba po stranach od kusej kolaje).
mku8113.11.2019 13:56 #279 Re:
Reakcia na #276 od lamark:
na moj vkus trosku zbytocne spolitizovane, ale zase chapem, ze ak je to pre ZSVTS, kde je vekovy priemer 60 rokov a sedia tam ludia, co maju pocit, ze oni to za svojich cias robili vsetko dokonale a teraz je to cele zle, tak to sedi...
S499.102313.11.2019 11:23 #278 Re:
Reakcia na #275 od lostrail:
"je to nejakych +/- 20 rokov, co sa Bratislava zbavila posledneho kvoli nie velmi bystrym vodicom elektriciek" - možeš to nejako rozviesť?
Viko13.11.2019 0:35  +1#277 Re:
Reakcia na #275 od lostrail:
Nesto by malo byť za D2 úplne pri hranici, z predbežnej prezentácie mám pocit, že to je až nereálne ambiciózny projekt.
lamark12.11.2019 23:06 #276 Re:
Možný rozvoj mestskej koľajovej dopravy v aglomerácii Bratislavy (prednáška)
Ing. Tibora Schlossera, CSc., vedúceho katedry dopravných stavieb STU

https://www.youtube.com/watch?v=_PQTMco43DE&t=96s

https://bratislava.sk/sk/elektricka-v-novom-centre
Spracovany dopravny model- Ing. Tibora Schlossera, CSc a navrh trati elektriciek
A.(mapka na str.12 vyznacnea trat v Petrzalke po Betliarskej ulici smer Jarovce, vnutorny okruh Petrźalka - Šintavská -Holićská s napojením pri Kauflance a ďalšie)
B.Plus preverovali napojenie Vajanskeho,Safko,Fabriho trať cez Kamenné námestie,Dunajskú cez Nivy, a rozne trasovanie liniek.
C.doplnená hlukova štúdia SND z oktorba 2010

https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/57174-sef-katedry-stu-tibor-schlosser-elektricka-cez-pribinovu-je-najlepsi-variant
A.Spomenuty aj architekt SND,ktory projektoval ,takze je to s nim konzultovane.

https://index.sme.sk/c/22236032/nova-elektrickova-trat-vallo-hovori-o-podunajskych-biskupiciach.html
A. Spomina sa tam nová švrť Nesto v Petržalke

Prikladám prílohy material meske zastupitelstvo
lostrail12.11.2019 10:00 #275 Re:
Reakcia na #274 od lamark:
To vyzera, ze ta elektricka v Petrzalke bude celkom slusny paskvil. Aj ked kolajove spojky schvalujem (su dobre okrem ineho na to, aby nemusela byt uplne zastavena doprava pocas mimoriadnych situacii), tak co sa tyka trianglovych obratisk, je to nejakych +/- 20 rokov, co sa Bratislava zbavila posledneho kvoli nie velmi bystrym vodicom elektriciek a zrazu ma v Petrzalke zasa nieco take vzniknut?

Este k niektorym bodom:

"Takže preto sa nerieši variant mimoúrovňové križovanie a taktiež vnútorný okruh, ktorý je UGD,inak by sa to nedalo napojiť. ( treba to vnímať všetko ako celok !). Tu, ale kde na takúto novú trať zoberieme v budúcnosti, toho sa už mi nedožijeme."

Ved prave, treba to vnimat ako celok v casopriestore. Ked sa tu bude stavat nejaka tangencialna trat v Petrzalke, tak to mimourovnove krizenie v tom case bude sluzit cez 50 rokov. Nemyslim si, ze na taku dobu je nezmyselne, nehovoriac o tom, ako by urychlilo dopravu na radiale. Okrem toho, aj trate sa daju stavat s prevysenim. Bol som v mestach, kde metro prekonava vyssie rozdiely ako by musela elektricka, keby sa spravilo kompletne mimourovnove napojenie. Ale hlavne to zmyslanie, ze teraz to tam cele upchame, lebo ved o 50 rokov tam mozno niekto nieco postavi, to je uplne mimo. V "najhorsom" vyhlade by nemusela vzniknut krizovatka, iba prestupna zastavka.

"nová štvrť, kde bude 15.000 ľudí tj nové NESTO ( developer sa vyjadril),že nechá pri stavbe voľný koridor pre vybudovanie električky (ale neviem, čo tým autor myslel ,lebo do tej oblasti je plánovaný len trolejbus )."

Toto je presne kde? Viem, ze Slnecnice maju mat pripraveny koridor, ale o trolejbuse do tej lokality nic neviem (a bol by to velmi ambiciozny projekt). cize zrejme ide o inu lokalitu. Rad by som ju poznal.

"Problém je, že električka 2.etapa musí a bude financovaná z eurofondov, inak máme smolu. Pribinova a P. Biskupice ??? bude financovať developer. Mesto nemá na električkové trate peniaze. To je reálne vybudovať, ešte pred Pribinovou."

Teraz neviem, co presne je podla tohto realne vybudovat. Petrzalsku elektricku, ci Petrzalsku elektricku aj Biskupicku radialu?

Znenie textu UGD poznam, resp. odporucania k jednotlivym usekom sa nejako zasadne nezmenili. Ta mapa v prilohe (elektrickova siet) tiez v podstate suhlasi s tym, co navrhovala este prva verzia UGD, s vyhodami aj nevyhodami navrhovaneho riesenia.
lamark11.11.2019 18:50  +1#274 Re:
1.Požiadal som o vypracovanie analytickej prezentácie k 2.etape električky, tak ako bolo spracovaná pri Pribinovej ,a aby tam zapracovali pripomienky, ktoré som uviedol.
2.Určite bude informačná kampaň, keďže aj v sobotu vyšiel článok od Konrád, a tam spomína informačnú kampaň a taktiež návrh, ktorý som dal vo februári, že na to aby sa stihol termín výstavby druhej etapy električky je potrebné začať stavbu na viacerých miestach naraz a nie postupne po zastávkach, čo potvrdila aj architekta, že sa to takto bude realizovať, lebo inak sa to nestihne.
3.Odpísali mi zo sekcie dopravy, že k návrhom, ktoré som uviedol a predložil - uvedené nižšie, tie ktoré označuješ ako scifi, budú opäť mať sedenie.
4 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave zo dňa 28.3.2019
a) Prvá slepá koľaj v 2.etape električky
Požadujeme za zastávkou Farského v smere do Janíkovho dvora vybudovať koľajový triangel, zaústený zjazdovými výhybkami do traťových koľají (t.j. do kusej koľaje by vozidlá z traťových koľají cúvali). Koľajové spojky pri súčasnej zastávke Jungmanova navrhujeme zrušiť.
b) Druhá slepá koľaj v 2.etape električky
Navrhujeme bezprostredne za zastávkou Stred v smere k Janíkovmu dvoru zabudovať do električkovej trate koľajovú spojku so zjazdovými výhybkami a za ňou vybudovať západne od traťových koľají kusú koľaj.
Poznámka:
c) Keď A a B, tak prečo nie na Holičkej, kde to v plánoch je.
d) Prečo nie na Betliarskej, keď to v plánoch je.
Lebo a) a b) je blbosť, aby sa na hlavnej trati, kde majú premávať električky každe 2 minúty točili do slepej koľaji električky. A! a B! Si tam dotlačili svojpomocne akože lepšia doprava a na Gesaovej poslanci tlačili na vybudovanie tej medzi zastávky, lebo tam niekto práve býva. Pri Kauflande navrhuje Centrálna rozvojová os Petržalka.
Zastávka Lučanka
Požadujeme riešiť zastávku Lietavská tak, aby cestujúci pri prestupe z električky na autobus a späť nemuseli prechádzať cez cestu, a to buď vybudovaním spoločnej zastávky pre električky aj autobusy, alebo, ak by to predpokladaná frekvencia dopravy alebo technické riešenie zastávok neumožňovalo, vybudovaním pridružených (primknutých) zastávok. Vzhľadom na to, že cestná komunikácia je vedená iba po jednej strane, je možné použiť napríklad nasledujúci spôsob
5. UGD definuje rozvoj tratí do roku 2040 ( príloha) a jednou časťou bolo aj vybudovanie nove električky od ŽT Peržalky cez Pajštunsku, Kutlíkovu a smer Slovnaft s napojením na P.Biskupice za 80 mil Eur. Technická dokumentácia už bola spracovaná a plány sú na internete. Takže preto sa nerieši variant mimoúrovňové križovanie a taktiež vnútorný okruh, ktorý je UGD,inak by sa to nedalo napojiť. ( treba to vnímať všetko ako celok !). Tu, ale kde na takúto novú trať zoberieme v budúcnosti, toho sa už mi nedožijeme.
6. Otázka nových trás električiek sa opäť otvorí, pretože aj nová štvrť, kde bude 15.000 ľudí tj nové NESTO ( developer sa vyjadril),že nechá pri stavbe voľný koridor pre vybudovanie električky (ale neviem, čo tým autor myslel ,lebo do tej oblasti je plánovaný len trolejbus ).
Problém je, že električka 2.etapa musí a bude financovaná z eurofondov, inak máme smolu. Pribinova a P. Biskupice ??? bude financovať developer. Mesto nemá na električkové trate peniaze. To je reálne vybudovať, ešte pred Pribinovou.
7.Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08.12.2016 zo dňa dňa 27.06.2019 (konečne som našiel ten materiál k dopravným modelom)
Posudzované a vyhodnotené boli nasledovné električkové a trolejbusové trate:
1, Električkové trate:
1a, Vybudovanie Petržalskej radiály - ÚGD odporúča realizovať výstavbu úseku Bosákova – Janíkov dvor.
1b, Prepojenie Kamenné námestie – Dunajská – Mlynské nivy – Domové role - Kazanská - ÚGD odporúča úsek Kamenné námestie – Slovnaft preveriť štúdiou realizovateľnosti. Výstavba tejto trasy je podľa ÚGD po ulicu Parková opodstatnená, pričom v tomto mieste sa k tejto trati pripája aj trať Račianska – Vajnorská – Ružinovská. Pokračovanie trasy ďalej do oblasti Domové role/ Kazanská ÚGD odporúča len v rovine územnej rezervy. V prípade zvýšenia prepravných prúdov je výstavba tohto predĺženia opodstatnená. Vplyv na opodstatnenosť tejto trate môže mať aj prípadne vytvorenie záchytného parkoviska v oblasti križovatky ulíc Kazanská – Slovnaftská – Ulica Svornosti.
1c, Tangenciálne prepojenie radiál Račianska – Vajnorská – Ružinovská - ÚGD odporúča trasu Riazanská – Tomášikova – Prievoz preveriť štúdiou realizovateľnosti nakoľko na predmetnej trase sú dostatočné prepravné prúdy.
1d, Predĺženie Ružinovskej radiály k plánovanému TIOP Ružinov - ÚGD z hľadiska možnosti prestupu z MHD na železnicu odporúča predĺženie električkovej trate k plánovanému TIOP Ružinov. ÚGD odporúča preveriť predĺženie štúdiou realizovateľnosti.
1e, Predĺženie Dúbravskej radiály do Devínskej Novej Vsi (cez lokalitu Bory) - ÚGD tento zámer odporúča len v rovine územnej rezervy.
2, Trolejbusové trate:
2a, Prepojenie Patrónka – Karlova Ves - ÚGD tento zámer odporúča k realizácii. Realizáciou tejto stavby sa prepojí izolovaná časť trolejbusovej trase s ostatnou sieťou.
2b, Prepojenie Patrónka – TESCO Lamač - K predmetnej trati ÚGD nedefinuje odporúčanie. Vzhľadom na počet prepravených osôb za špičkovú hodinu v scenári Rastový 2030, ktorý predstavuje max. 599 osôb v jednom smere odporúčame trasu ponechať len v rovine územnej rezervy. K zvýšeniu počtu prepravených osôb v uvedenom úseku by mohlo prísť pri realizácii predĺženia trolejbusovej trate aj do rozvojového územia Zečák, prípadne vybudovaním novej univerzitnej nemocnice v tejto oblasti.
2c, Prepojenie Košická – Most Apollo – Bosáková - K predmetnej trati ÚGD nedefinuje odporúčanie. Vzhľadom na počet prepravených osôb za špičkovú hodinu v scenári Rastový 2025, ktorý predstavuje max. 713 osôb v jednom smere odporúčame trasu ponechať len v rovine územnej rezervy. Je potrebné však podotknúť, že výstavba tejto trate by umožňovala priame spojenie Petržalky s oblasťou Trnavského a Račianského mýta a nemocnicami na Kramároch prostredníctvom trolejbusovej dopravy. Potrebné je však zohľadniť aj investičné náklady na výstavbu trate a nákup nových vozidiel.
2d, Prepojenie Trnávka – Zlaté piesky - ÚGD odporúča tento zámer len v rovine územnej rezervy.
2e, Prepojenie Trnávka – OC Avion Shopping Park, možné predĺženie po letisko - ÚGD odporúča tento zámer len v rovine územnej rezervy.
2f, Prepojenie Karadžičova – Eurovea - ÚGD odporúča tento zámer len v rovine územnej rezervy. Vzhľadom na nutnosť nasadzovania trolejbusov s pomocným diesel -elektrickým agregátom a dostatočným dopytom na tejto trase sa odporúča možnosť realizovania výstavby predmetnej trolejbusovej trate.

Je potrebné mať na zreteli:
-to, čo uvádza územný generel dopravy, čo je živý a nie nemenný dokument z roku 2015 a z neho overené dopravné modely uvádzam zo dňa 27.06.2019. Na tom magistrát pracovali 6 mesiacov.
-vyhodnotenie pripomienok občanov Bratislavy –prebieha ( centrálna os Petržalky a návrhy občanov k električke a k MHD). Výsledok aj výzvy na návrhy MHD od DPB je zlepšenie intervalov autobusových liniek 93,94,92,98.
-to, čo uvádzajú trendy po verejných prezentáciách k električke(Petržalka, Karlovka-Dúbravka, Pribinova). To sú nové veci, kde nie je dokumentácia v stave na realizáciu a to sa musí naplánovať a zadať - to, čo dá technicky zvládnuť sa a naplánovať druhé programové obdobie, kde to pokryjú Eurofondy. To je na rokovanie Magistrátu a Ministerstva dopravy, aby to do stratégie rozvoja MHD v Bratislave do strategického dokumentu na roky 2022-2027 zapracovali a schválili.
- rozpočet, kde na to vziať ???
- dôležitý fakt z novembra 2019,kde NKU (kontrolný úrad) vydal stanovisko vo forme analýzy, že Bratislava ako územný celok nie je dobre nastavený a potrebuje zmenu, lebo často dochádza ku kolíznym konaniam v rámci územného a stavebného konania medzi jednotlivými mestskými časťami.
Problém k súčasným električkovým radialám nastal z dôvodu, že dokumentácia je už vysúťažená, takže akékoľvek aj dobré zmeny sa nedajú naplánovať a nie to ešte technicky uskutočniť ( napr. to obratisko na Trnavskom Mýte)


lostrail11.11.2019 13:37 #273 Re:
Reakcia na #272 od lamark:
Ten vnutorny okruh ma byt to iste, co je zakreslene v UGD, ci nieco celkom ine? Lebo tieto krizovania a dalsie slepe trate, ktore sa tu spominaju, zneju ako sci-fi.
lamark8.11.2019 10:34 #272 Re:

- čo sa týka mimourovňového kriźovania,to nie je tiež štastné riešenie a totoho dovodu,že by nevedeli napojiť vnútorný okruh prípadnej novej elektrićkovje trate električky,ktorý je tiež v plánoch v Petržalke.
- žiadal som o zapracovanie a prípravu všetkých križovatiek v Petržalke tak,aby boli v súlade s budúcim rozvojom trolejbusovej a lektrićkovej dopravy v Petržalke
-vo februar 2019 z verejnej prezentácie vystalo,že je nespokojnosť z otáčaním autobusov na Holičkej ulici
- problémový prestupný uzol Janíkov dvor a vyťaženosť zastávky Lučanka,na čo upozorňovali diskutujúci na verejnej prezentácii vo februári 2019
- od toho bude závisieť,kde bude odstavná koľaj v budúcnosti,z ktorou projekt nepočital
- otáćanie elektrićiek na Holičkej s budúcim napojením na vnútorný okruh,tak ako je v plánoch
- vybudovanie odstavnej koľaju Jungmanova,tak ako tušim uź schváli magistrát,
- zosúladnie návrhu ostavej kolaji pre elektrićky z plánu centrálnej rozvojovej osi Petržalke pri Cauflande
-v plánoch je aj vybudovanie odbočky cez Betliarsku ulicu s napojením na Janíkové pole( kde sa stavia -takźe to sa uź asi nedá),ale dá sa to potiahnúť do autobusového depa.
-tak by mohla vniknúť nová zastávka pre Antolskú nemocnicu,alebo odstavná koľaj na tejto ulici. Problémom je asi opetovne vysporiadanie pozemkov.

- takže sa sa nakoniec bude musieť pristúpiť aj k zmene linkového vedenia autobusov nie len počas výstavby elektrićky,ale aj po nej.

Doplnenie posilových liniek v oblasti Lúky 1.-8 cez linku 93,94,92,192,99,

https://www.bratislavskenoviny.sk/doprava/57111-dpb-vypocul-hlas-cestujucich-mhd-v-petrzalke-prechadza-zmenami

https://www.bratislavskenoviny.sk/doprava/57078-dobra-sprava-dpb-posilnuje-prevadzku-mhd-do-petrzalky

Linky 68,93,94 smer do depa a spať na Betliarksje ulici zastavujú na zastávke Lúčanka,ale nie je to tam explicitné uvedené, čo som žiadal doplniť v Dopravom podniku,aby tam vyvesili časi príchodov spomínaných liniek.

Dúfajme,že projekt bude realizovaný podľa plánu,keď ho dozoruje európsky poradenske orgán Jaspers.

https://www.yimba.sk/nosny-system-mestskej-hromadnej-dopravy-ii-etapa/druha-cast-petrzalskej-elektricky-ziada-o-stavebne-povolenie

https://www.yimba.sk/nosny-system-mestskej-hromadnej-dopravy-ii-etapa/druha-cast-petrzalskej-elektricky-ziada-o-stavebne-povolenie

https://www.yimba.sk/nosny-system-mestskej-hromadnej-dopravy-ii-etapa/uzemne-rozhodnutie-pre-petrzalsku-elektricku-je-potvrdene
lostrail6.9.2019 11:10 #271 Re:
Reakcia na #269 od Valec:
No dobre, mozno doprava na Molecovej nekolabuje dennodenne, ale nehody aut s elektrickami su tam pomerne caste (a doprava vdaka "schopnostiam" dispecingu byva bezne zastavena na dve-tri hodiny). Zaroven je tam z hladiska IAD vytazeny prakticky len smer Dlhe Diely (opacne, t.j. z Dlhych Dielov uz auta elektrickovu trat nekrizuju, resp. ide o zanedbatelne intenzity). Navyse este uvidime, ako to tam cele bude vyzerat, ked sa zapne preferencia. Bez preferencie na takychto krizovatkach nosny system MHD stoji. Ta preferencia zasiahne vsetky odbocenia na DD, no dovod, preco by to nemuselo vadit, je prave vyssi pocet odboceni. Navyse, konkretne na Molecovej bude treba osetrit aj busy odbocujuce na/z DD.
Ze su medzi vodicmi napr. aj mentalni atleti, ktori dokazu strhnut troleje, sme zasa nedavno videli na Farskeho.

Zaroven neporovnavajme sposob riadenia dopravy na zeleznici s elektrickou. To su ine vesmiry. Idealny stav by bol, keby vsetky krizovania so zeleznicou na uzemi mesta boli mimourovnove a vsetky krizovania hlavnych tahov s elektrickou tiez. Porovnavat napr. Kutlikovu so situaciou v Karlovke nie je uplne namieste, kedze tych odboceni na DD je v Karlovke viacero a hlavne ani jedno krizovanie na sidlisku nema charakter Kutlikovej. K tomu uz len dodam, ze v KV ide o cielovu dopravu (krizujucu trat), co sa o Kutlikovej neda povedat.

Ako uz napisali ini na SkyScraperCity, sposob, akym sa tu planuju a buduju elektricky, postupne sposobi, ze tu to metro nakoniec bude treba stavat.
trolejbus62075.9.2019 20:30 #270 Re:
Reakcia na #269 od Valec:
K tej Nobelovej - niekedy dosť ťažko, ja tam príliš nechodím, ale už sa mi zopárkrát stalo, že som cez koľaje prešiel "na tretí pokus". To ale neznamená, že schvaľujem Palčákove argumenty...
Valec5.9.2019 20:19 #269 Re:
Reakcia na #268 od jozin:
Dotyčný expert bude hovoriť to, čo si u neho, resp. vo VÚD, a.s., zaplatíš. Ale však posúďme sami... kolabuje nejako doprava na Molecovej alebo v Mlynskej doline, kde bol už niekoľko rokov 2-minútový interval v špičkách?
Na druhej strane, ako je prejazdná Nobelova, ktorú križujú vlaky 4x za hodinu (v každom smere)?
jozin4.9.2019 9:35 #268 Re:
V Petržalke môžu hroziť zápchy, ak električkovú trať nepostavia bezkolízne
https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/v-bratislavskej-petrzalke-mozu-hrozit-zapchy-ak-buducu-elektrickovu-trat-nepostavia-bezkolizne/

Kde bol expert doteraz ? Preco prichadza s takymto vyhlasenim az teraz, ked uz je projekt prakticky hotovy a nic sa neda zmenit ?
lostrail18.8.2019 21:02 #267 Re:
Reakcia na #266 od 3pa3ck3:
Hm. A to este pred rokom bola Kratochvilova naklonena mimourovnovemu rieseniu, lenze to sa este len zvolebnievalo a pravdepodobne nevidela do celej tej casti chobotnice, ktoru vidi teraz.

Som sklamany, ze takto otocila, nech uz su dovody akekolvek.
3pa3ck317.8.2019 10:55 #266 Re:
https://bratislava.sme.sk/c/22191901/vystavba-novej-elektrickovej-trate-v-petrzalke-rata-s-urovnovymi-krizovatkami.html?ref=trz
Ámos13.8.2019 21:27 #265 Re:
Reakcia na #264 od lostrail:
Ty ne, tvoj spoludiskutujuci v #255. 😉
lostrail13.8.2019 15:37 #264 Re:
Reakcia na #263 od Ámos:
Kde presne som sa rozculoval? Pokial viem, vsetky pripomienky boli vecne.
Ámos13.8.2019 6:48 -1#263 Re:
Reakcia na #261 od lostrail:
Myslel som akceptovat moj nazor. Ked sa Vam nepaci ze je to tak bojujte. Ale miesto rozculovania sa na ineho diskutujuceho, to skuste na spravnych miestach.
Adam312.8.2019 23:57 #262 Re:
V tomto sa sice uplne nevynam, ale nedavno som videl toto video. https://youtu.be/oFOqiVyOzUw?t=150 Mozno by tiez stalo za zvazenie pri budovani svahov.
lostrail12.8.2019 20:46 #261 Re:
Reakcia na #260 od Ámos:
"Treba to len akceptovat."

Som zvedavy, co by si napisal, keby bol ten projekt v opacnom garde. Teraz netreba odpovedat, lebo teraz ta situacia nenastala.
Ámos12.8.2019 17:48 #260 Re:
Tak ako som napisal, dnes som si odstopoval signaly na Hodzku smer Petrzka. Myslim ze dostatocny prepravny prud, aby bol relevantny pre Romanovu.
30 sekund od naskocenia oranzovej, po naskocenie cervenej.
5 sekund od naskocenia cervenej, po rozbeh aut smer Palisady. Bohuzial netusim, ci sa rozbiehali uz na oranzovu alebo az na zelenu.
Cize mi z toho vychadza:
30s pre IAD (postacujuce)
5s opustenie krizovatky IAD
5s prejazd eliny (postacujuce pre plnu preferenciu)
5s opustenie krizovatky eliny
Z tohto povazujem 90 sekundovy interval elektriciek v Petrzalke za mozny a pri 45m vlakov a 8os/m2, hodinovu kapacitu 20 000 osob jednym smerom za plne postacujucu.
Samozrejme podjazd je odolny mimoriadnostiam v krizovatke a to je velke plus. O tom sa priet nebudem.


Pre mna je to betonova bariera, ktora do parku nepatri. Je to o estetike a ta je pre kazdeho subjektivna. Pre teba je to v poho, pre mna nie. Rovnako ako mosty ponad ChR. Treba to len akceptovat.


lostrail12.8.2019 15:58 #259 Re:
Reakcia na #256 od Ámos:
K tomu prejazdu vidim, ze uz nic pisat nemusim.

Nechapem, kde si vzal, ze pri navsteve lokality okolo Kutlikovej by si musel ist do podjazdu pre elektricku, nehovoriac o tom, ze porovnavat MUK s kompletnymi vetvami a nadjazd jednej cesty je tiez dost mimo. Cakanie na spoj je jedna vec, no vsetky ostatne aktivity by prebiehali "hore". Navyse, keby sa to urobilo s rozumom, vybudovali by sa bocne mury, ktore by este viac zmensili priestor podjazdu a zvacsili priestor pre ludi.
Keby len o to slo, mohol by sa vybudovat zahlbeny a zakryty podjazd pre cestu, ale to uz asi zachadzam prilis do sci-fi a hlavne by sa tym zmazala vyhoda uz vytazenych zahlbeni.

Neviem, co je tak otrasne na tomto:
https://scottishtrains.zenfolio.com/img/s/v-3/p653704965-3.jpg

alebo tomto, ked si odmyslis tie postranne cesty a pripocitas chodniky a zelen:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWBbm7Jb3tIMcD4xdQqHvMb2rbB1Agqv8S5YuP5nc2binp3Xy71g
810zssk11.8.2019 23:45 #258 Re:
Reakcia na #257 od si:
Plus nezabudajme na medzicasy, ako pred elektrickou (medzicas po volne pre auta), tak po nej (medzicas po volne pre tram). A tiez ze to nie je vsetko na sekundu presne a musia tam byt nejake rezervy.. do toho chodci, atd.
si11.8.2019 21:24 #257 Re:
Reakcia na #256 od Ámos:
co sa tyka volna pre elektricku, musis ratat ak ma vediet prejst plnou rychlostou, ze to volno bude mat uz v case ked vstupi dozabrzdnej vzdialenosti od krizovatky (pretoze co ak nie, musi vediet zacat brzdit a zabrzdit) + prejazd + 0 za predpokladu ze sa bude vediet hned po prejazde odhlasit z useku podobne ako to robia vlaky na zeleznicnych priecestiach)
dokopy to v kazdom pripade je viac ako 10 sekund ktore pocitas na jeden spoj...
Ámos11.8.2019 18:45 #256 Re:
Reakcia na #254 od lostrail:
Nejde o to ci ide elektricka polozapustena alebo pi povrchu. Ide o betonove monstra - MUK. Ako sa citis pod Novym mostom? Ci pod Estakadou Pristavneho mosta? Prijemne?


Ale ok berme premisu, ze elina pojde kazdych 90sekund.
(Co pri planovanych 45m vlakoch a trojickach je z rise snov)
Cize z oboch smerov 45sekúnd.
Kolko potrebuje rozbehnuta elektricka na prejazd križovatky Romanova ak pojde plynulo a nebude sa musiet rozbiehať? Pri 50km/hod = 14m/s (60=16,5m/s).
Sirka Romanovej aj s chodnikmi 20metrov.
Fakt netusim ake su povinne casy na krizovatkach, niekto ma doplni/ opravi, ale dajme cyklu pre eliny 10sekund. 2 sekundy na prejazd a 8 na naskocenie zelenej pre IAD. Samozrejmostou predzvest pre eliny a odpocitavac cervenej pre IAD.
35s pre IAD /10 s pre elinu. Krizovatka nema ziadne prave a lave odbocenia. Len priame smery, kapacita 2+2.
Samozrejme niekedy dostanu IAD dlhsi cas, lebo nepojde nic alebo prejdu eliny z oboch smerov sucasne. Niekedy pockaju dlhsie, lebo sa prihlasia dve eliny za sebou. Ale priemer vychadza takto.
Prave 100% preferencia da viac zelenej autam, kedze elina len prefrci cez cestu.

Neviem ci je 35s na zelenu dost, nikdy som to nemeral. Ale zajtra si pojdem odstopovat zelenu na Hodzku, smer Petrzalka.

Ak je to cele inak, uprimne rad sa necham poucit. 🙂

Trat v KV nie je nosna?

V Petržalke bude stale podstatnu cast vykonov robit 68, 83 ,84, 93, 94, 98.
810zssk11.8.2019 16:06 #255 Re:
Reakcia na #250 od Ámos:
Aka plna preferencia prosim ta. Tam budu elektricky jazdit minimalne tak casto ako v KV, co je v kazdom smere i=2 min. Dokopy teda priemerne jedna elektricka za minutu. Tam ziadnu absolutnu preferenciu na velkych krizovatkach nespravis lebo by auta nemali volno takmer nikdy.

Dve-tri MUK tam mali byt urcite. Absolutna preferencia je mozna len na malych krizovatkach. Sa divim ze s tymto pristupom nikoho nenapadlo este aj Panonsku krizovat urovnovo.
lostrail11.8.2019 15:25 #254 Re:
Reakcia na #253 od Ámos:
Aky je presne vzorec na prepocet poctu ludi, ktory elektricka pritiahne do lokality, ked ide po povrchu a ked je polozapustena? Ked si ides oddychnut, robis to kvoli tomu, aby si videl na elektricky? Ked na ne nevidis, tak tam skratka nejdes?
To akoze ked niekde bude zeleny park a kaviaren, tak niekto si tam neda kavu preto, lebo nebude vidiet na elektricky? Znie to ako kvalitna sotousovina.

1. Ci nejake miesto pritiahne ludi, zavisi najma od jeho charakteru (ci je tam prijemne, ci su tam napr. ihriska, vhodne prevadzky ako restauracie a kaviarne, tien...), dalej stavu a samozrejme od dopravy ako takej, teda, ci sa tam da dobre a lahko dostat.

2. Ak sa na to miesto bude dat pohodlne dostat elektrickou, bude uplne jedno, ci pojde po povrchu alebo ako polozapustena, pokial sa vyriesia bezbarierove prechody cez trat (mostiky). To sa da sklbit aj s funkciou oddychovej zony.

Mestotvornost je sice pekna vlastnost, ale nemozeme jej obetovat vsetko. Najma nie rychlost a efektivitu (az neverim, ze toto pisem, ked zo vsetkych krizovani v Petrzalke mali byt mimourovnove dve a aj z toho jedno zrusili). Ak by mal Petrzalku obsluhovat spoj v jednom smere kazde dve minuty, to by bolo (bude) krizovanie s Kutlikovou zastavovane kazdu minutu (iba, ze by boli v dokonalom tandeme a prechadzali by naraz, co v podmienkach DPB zatial radim do zanru sci-fi). A ani tie dve minuty mozno nebudu stacit. No ale hlavne, ze par jedincov bude ochkat nad tym, ake je to pekne, ze vidia na elektricky.
Nezabudajme, ze cez tu istu krizovatku pojdu aj autobusy MHD.

Preto si dovolim tvrdit, ze "prinesie zivot, tak ako to dokaze len mestotvorna elektricka" sa nezaklada na ziadnych realnych cislach.
Mestotvornost moze byt v Karlovke, kde jedinym zasadnym krizovanim cez trat je krizovatka Molecova x Karloveska a pri novej hustote spojov (1x Karlovka, 1x Dubravka) to vaznejsie neohrozi prakticky jedine zasadnejsie odbocenie - smerom na Dlhe Diely (ktore je aj tak rozlozene medzi Devinsku cestu a Molecovu). Navyse trat v Karlovke nikdy nebola a nebude nosna. Tuto funkciu by mala plnit druha zapadna radiala. Momentalne ju plni busmi 83/84.
Ámos11.8.2019 9:31 #253 Re:
Reakcia na #251 od si:
No ved u Durkovskeho som bol vtedy tiez 🙂
Skutocne vyuzitelne zahlbenie, v zmysle podurovnoveho vedenia trate sa da vyuzit len kusok na Jantarovej ceste od Sintavskej po zastavku Topolcianska.
Na zvysku trasy nie je vyhlbena jama, ale len stiahnuta ornica po bokoch a neodvezena.
Vyuzit tieto valy ako protihlukovu barieru je dobry napad. A tiez ako barieru proti pohybu chodcov so zvysenim Vmax na 60km/hod.

Prechod cez Chorvatske rameno s betonovymi panelmi je stale existujuce. Ale ChR je oddychovou zonou Petrzalky, rameno sa bude prekonavat mostom aby vzniknute korzo bolo zachovane. Dokonca po 35 rokoch sa ide budovat VO popri ramene.

Urovnove krizovanie a intenzita dopravy moze v buducnosti robit problem pri Zrkadlaci krizovanim Romanovej. Pri Rusovskej ceste ma byt mimourovnove krizovanie a vzadu v Petrzalke nie je taka intenzita dopravy, ze by to mal byt problem. Okrem toho existuje alternativa. Dnes mnozstvo ludi vyuziva Kutlikovu, lebo je to kratsie. Ale Petrzalka ma svoj vlastny obchvat (Dolnozemska, Panonska) a tak v pripade, ze cesta stredom bude zasekana elektrickami, budu sa da vyuzit aletrnativa po Dolnozemskej a Panonskej.
Ja si myslim, ze z dlhodobeho hladiska a pre rozvoj Petržalky, bude povrchove vedenie elektricky vyhodou. Do centra Petržalky to prinesie zivot, tak ako to dokaze len mestotvorna elektricka.
si10.8.2019 22:48 #252 Re:
Reakcia na #250 od Ámos:
a este jedna vec... brehy zahlbenia osadene stromcekmi by vedeli tvorit aj celkom dobru protihlukovu barieru...
si10.8.2019 22:45 #251 Re:
Reakcia na #250 od Ámos:
neviem presne aky je sucasny stav, v lokalite petrzalky sa v poslednych rokoch pohybujem velmi zriedkavo, ale pred mnohymi rokmi ked sme sa vobec snazili presvedcit vedenie mesta o tom ze stavat dalsi system (metro) je v tomto meste blbost a ze by sa v tej trase dala tahat aj elektricka sme si tu trasu komplet aj presli a ten vykop existoval od jantarovej cesty az po sintavsku, preruserny bol len nasypmi jednotlivych ciest....
dokonca aj to povodne ramena dunaja sa v mieste krizovania s trasou dalo prejst suchou nohou (boli tam betonove profily ktore umoznovali tok vody podod)

"Pre rozvoj Petrzalky a buduci centralny park je urovnove krizovanie s plnou preferenciou urcite vhodnejsie. "
a potom zrazu narazime na to, ze nemozes viest elektrickove vlaky castejsie ako nejake cislo, lebo sa cez krizovatku v pripade absolutnej preferenice uz nepomesti poriadne ziadny iny dopravny prostriedok v koliznej trase... a tak po naplneni dostupnej kapacity mozes dalsich obyvatelov opat (nepriamo) odkazat k pouzivaniu aut (ako to toto mesto uz nie raz spravilo aj inde)
Ámos10.8.2019 22:23 #250 Re:
Reakcia na #246 od si:
V polovici trasy? Ja registrujem jediny plnohodnotny pouzitelny vykop na zapustenie trate na Jantarovej, ktory ma mozno 200-300m.

Z dopravneho hladiska je mimourovnove krizovanie urcite super. Z mestotvorneho je to katastrofa.
Pre rozvoj Petrzalky a buduci centralny park je urovnove krizovanie s plnou preferenciou urcite vhodnejsie.
Za zlomok ceny dostanes priblizne rovnaky vysledok.
pharel9.8.2019 9:16 #249 Re:
Inak neviete pani, ci sa bude aj ta Jantarova cesta od krizovatky s Kutlikovou az po modry dom (co ide popri jame na metro) rozsirovat? Lebo teraz je dost uzka ako volakedy Stary most a autobusy spomaluju a vyhybaju sa uplne na kraj a ten kraj teda vyzera dost hrozne, same vytlky a vytlace asffaltu.
Viko8.8.2019 23:14 #248 Re:
Reakcia na #246 od si:
Bude sa aspoň naozaj spojnica Kutlíkovej a Bratskej prekladať do definitívnej polohy? Lebo nemám veľmi pocit, že by bol záujem stavať pri Technopole fuj fuj most, keď tam je úžasný dočasný presyp už deiatky rokov 😞
810zssk8.8.2019 22:11  +2#247 Re:
Reakcia na #246 od si:
Likvidácia mimoúrovňového riešenia petržalskej radiály aspoň na najväčších križovatkách je najväčší hriech v novodobej histórií bratislavskej dopravy. Mohli sme mať konečne jednu poriadnu radiálu a nič z toho.
si8.8.2019 21:35  +3#246 Re:
Reakcia na #245 od marcello:
toho *uja co vymyslel trasu sposobom ze zahrniem existujuce zahlbennie (existuje v cca 1/2 trasy) a spravim vsade urovnove krizovania by bolo treba zavesit za gule do prievanu....
marcello8.8.2019 17:15 #245 Re:
No neviem,ako pojde ta elina cez chorvatske rameno.Teraz tam je Esicko a ked idu ludia cez prechod,Auta musia zastavit a niekedy je tam uz mala kolona a elina bude mat prednost,potom bude kolona vacsia
Ámos8.8.2019 12:38 #244 Re:
Reakcia na #243 od martinah:
Nebudu teraz prerabat projekt. Ak budu nieco menit, tak zabehu a poziadaju o zmenu stavby pred dokoncenim.

Ale velke zmeny by som necakal.
martinah8.8.2019 12:00 #243 Re:
Reakcia na #242 od lostrail:
podla tohto ostavaju stale pri povodnom variante

https://www.yimba.sk/nosny-system-mestskej-hromadnej-dopravy-ii-etapa/druha-cast-petrzalskej-elektricky-ziada-o-stavebne-povolenie
lostrail8.8.2019 11:02 #242 Re:
Mna zaujalo toto:

„My sme pri preverovaní projektu došli k takým záverom, že budeme chcieť určité zmeny. Ide nám o to, aby tá stavba bola čo najbližšie k ľuďom, aby v prístupe na električku neboli zbytočné prekážky a výsledok bol v zmysle príjemnej a udržateľnej mestskej hromadnej dopravy“

Bolo by strasne super, keby sa tam dostala mimourovnova Kutlikova, aj ked nepredpokladam, ze sa dostane. Bolo by dobre vediet, o ake zmeny pojde.
marcello7.8.2019 11:08 #241 Re:
Reakcia na #240 od martinah:
SUPER SPRAVA,UZ BY MALI KONECNE ZACAT,LEBO TO NESTIHNU DO 2023
martinah7.8.2019 10:30 #240 Re:
prva ziadost o sp podana

https://bratislavaden.sk/hlavne-mesto-caka-na-prve-stavebne-povolenie-na-predlzenie-petrzalskej-elektricky/
BrysonWalkker27.5.2019 0:39 #239 Re:
Príspevok bol odstránený.
pharel25.4.2019 15:29 #238 Re:
Reakcia na #237 od lumbert:
To sa treba opytat na magistrate 🙂 potom daj vediet ak ti odpisu
lumbert25.4.2019 7:35 #237 Re:
Deje sa v tejto veci niečo alebo ani nie? 🙄
Petto30.1.2019 0:07 #236 Re:
Reakcia na #234 od 810zssk:
To boli kinderka z 30 a tusim aj povodnej 29 po Devin. 3514 tam byvala
piggee29.1.2019 20:13 #235 Re:
https://www.bakurier.sk/doprava-a-parkovanie/clanok-doprava-uzemne-rozhodnutie-k-2-etape-elektricky-v-petrzalke-nie-je-pravoplatne?fbclid=IwAR06KUwDAJRuEPGeToiYAvpeARoPqEq9w9QcP_-ePPm7dj58VZQ0U0L89uI
810zssk15.11.2018 21:48 #234 Re:
Reakcia na #233 od TomJ:
Ja si viem predstavit aj odstavovanie na niektorych konecnych. Kedysi sa napr. vozy z 37 odstavovali na tom parkovisko pri zastavke Park kultury.
TomJ15.11.2018 21:29  +4#233 Re:
Reakcia na #232 od Solider:
Inak je nejaký racionálny dôvod, prečo autobusy na delených poradiach liniek jazdiacich v západnej časti mesta jazdia na medzidiel na Trnávku / Jurák a neodstavia sa proste na Hroboňke, v ktorej je počas dňa na to dosť miesta? Neverím, že na všetkých týchto vozoch sa cez medzidiel robí nejaká údržba.
Solider15.11.2018 21:17 #232 Re:
Reakcia na #231 od 810zssk:
Presne niečo také. Bude to hala s koľajami, pod ktorými bude kanál, a budú tam odstavené vozy pre raňajšiu výpravu z Petržalky. A niečo také by mohlo stačiť aj v Dúbravke. Tam však zrejme pôjde o A+E vozovňu.
810zssk15.11.2018 20:26 #231 Re:
Reakcia na #230 od Solider:
Pod malou vozovnou si mam predstavit nieco kde sa len odstavuju vozy a robi denna udrzba? To by potencialne mohlo stacit aj v tej Dubravke, nie?
Solider15.11.2018 20:17  +2#230 Re:
Reakcia na #229 od 810zssk:
Bude sa stavať malá vozovňa pre 12 vozov. Veľká vozovňa sa nebude stavať, nakoľko sa budú modernizovať existujúce vozovne na Trnávke a v Krasňanoch a pripravuje sa štúdia na vybudovanie novej vozovne v Dúbravke.
810zssk15.11.2018 16:57 #229 Re:
Reakcia na #227 od pharel:
Autor clanku teda spravil dobry skok od obsahu "vydane uzemne rozhodnutie" po nadpis "mozu zacat stavat" 😃

Ako to vlastne je s vozovnou? Je to sucast projektu, alebo sa to zakonci obratiskom a vozovna sa dostavia vyhladovo za ine prostriedky?
martinah15.11.2018 14:11 #228 Re:
Reakcia na #227 od pharel:
este verit, ze obcan S nezacne strajkovat pri schvalovani stavebneho povolenia
pharel15.11.2018 13:26 #227 Re:
Tak a mozme zacat odratavat cas, kym vyhlasia sutaz...
https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/52030-elektrickova-trat-v-petrzalke-mesto-ziskalo-od-stavebneho-uradu-uzemne-rozhodnutie-a-moze-ju-zacat-stavat?fbclid=IwAR1wj3ZQaJpCVZtzQw8h2LhwtGZYTaway6u5IFvayzsJQPBj_GEXgQnywUQ
martinah17.9.2018 21:05 #226 Re:
takmer tri mesiace od podania na zacatie uzemneho konania

https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/51103-petrzalka-urobila-dalsi-konkretny-krok-k-pred-zeniu-elektrickovej-trate
lumbert20.7.2018 8:02 #225 Re:
? Pri všetkej úcte. Po voľbách sa náhodou zmenia ľudia vo vedení mesta/mestskej časti a proces sa ešte spomalí... U nás jednoducho existuje iba diskontinuita. Všetko staré odstrániť, zmeniť...?
Error 0x00713.7.2018 18:21 #224 Re:
Reakcia na #220 od Viliam22:
Väčšieho idiota (ako fakt) v politike ako Nesrovnala svet asi ešte nevidel...
martinah9.7.2018 12:32 #223 Re:
Reakcia na #222 od pharel:
veru neviem ani ja, tak sa tiez priucim, ak by niekto vedel, spravidla niekolko mesiacov, ci su aj zakonne lehoty som sa nedopatrala, ci aj obyvatelia mozu pripomenkovat netusim, vacsinou su to klasicky jednotlive organizacie od policie cez spp az po telekomunikacie, obcas S ma volny ring tusim az pri stavebnom, nie som si ista
hej, po uzemnom budu ziadat stavebne
pharel9.7.2018 9:58 #222 Re:
Reakcia na #221 od martinah:
Aka je lehota na schvalenie ziadosti? Bude tam aj priestor na nejake pripomienkovania? A o stavebne povolenie mozu poziadat az po uzemnom? Dik 😉
martinah2.7.2018 22:51 #221 Re:
slimacie tempo pokracuje
ziadost podana 27/06/2018

https://www.petrzalka.sk/2018-06-27-nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-safarikovo-nam-2-cast-bosakova-ul-janikov-dvor/
Viliam222.7.2018 22:47 #220 Re:
Bordel na magoriáte pokračuje: https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/54202/slovnaft-bajk-dokovacia-stanica-v-trase-elektricky
kecho22.6.2018 22:52 #219 Re:
Reakcia na #218 od martinah:
"dňa 25.6.2018 sa uskutoční stretnutie hlavného mesta SR Bratislavy, Ministerstva dopravy a organizácie JASPERS vytvorenej na podporu projektov v európskych regiónoch, na ktorom bude odprezentovaný aktuálny stav prác spolu s harmonogramom na najbližšie 2 mesiace."

To bude veľmi rýchla prezentácia stavu prác, keď doteraz urobili veľké h...nič.
martinah21.6.2018 14:38 #218 Re:
to je nekonecne

"Hlavné mesto tiež oznámilo, že do konca mesiaca jún 2018 podá na MČ Petržalka Žiadosť o zmenu územného rozhodnutia a súčasne požiadalo jej zástupcov o súčinnosť v procese získania územného rozhodnutia. "

zdroj: https://bratislava.sk/sk/sprava/primator-bratislavy-zvolal-koordinacne-stretnutie-k-projektu-predlzenia-elektricky-do-petrzalky
Error 0x00718.6.2018 20:19 #217 Re:
Reakcia na #216 od Viko:
Fakt by bolo treba niečo vycapiť/nasprejovať na jeho plagáty...
Viko9.6.2018 10:36 #216 Re:
Reakcia na #215 od Ámos:
Presne ten. Už snáď 10 rokov duchom mladý exot s podozrivo veľkým priestorom v tendenčných Petržalských novinách a prispievateľ Parlamentných listov. Občas robí dobrovoľnícku údržbu či boj za hrádzu, ale inak je jeho činosť bieda, či už na svoje meno, alebo cez Mladú Petržalku, kde na svoje politické ciele využíva naozaj mladých ľudí (ako bolo vidno pri petícii za L97, kde mimochodom ani nemali povolenie na stánok a polícia ich musela vyháňať). Z jeho rukopisu je aj petícia proti neplánovanému privádzaču z D2 na Vyšehradskú ? Figúrka na pohľadanie...
Ámos8.6.2018 23:47  +1#215 Re:
Reakcia na #212 od piggee:
Tento pan Kriz?
http://www.janhrcka.sk/blog/ako-sa-v-olo-kradne-na-hulvata/
S499.10234.6.2018 21:25 #214 Re:
Reakcia na #212 od piggee:
Tak zasa aby sme boli spravodliví, neprekrúcaj to. Kríž nebol proti električke an sich ale proti prestupu jednu zastávku pred cieľom. Takže podpora dostavby električky je s tým úplne konzistentná.
Error 0x0074.6.2018 21:22 #213 Re:
Reakcia na #212 od piggee:
Tomu by musel nejaký aktivista na každý jeho billboard nalepiť "Obral som mesto o pol milióna eur!" nech konečne zmizne tam odkiaľ vyliezol ?
piggee4.6.2018 9:17 #212 Re:
Reakcia na #211 od martinah:
To je iba Kriz, co sa zase chce zviditelnit. Vsak este pred nedavno bol proti elektricke a potreboval to substituovat L97 za kazdu cenu.
martinah3.6.2018 11:24  +1#211 Re:
prva peticna lastovicka za popohnanie druhej fazy

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=971148
Error 0x00730.5.2018 20:49 #210 Re:
Reakcia na #209 od Mike:
To by som nepovedal - ako môže trvať spracovanie požiadavok KDI niekoľko mesiacov??!!
Mike29.5.2018 13:34  +2#209 Re:
Reakcia na #206 od martinah:
"V rámci procesu EIA sa hlavné mesto muselo vysporiadať s množstvom odvolaní zo strany jedného občana, čo predĺžilo tento proces až na 6 mesiacov. Okrem toho sa do projektu museli zapracovať požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu na zmenu križovatky Betliarska – Lietavská, čo trvalo ďalšie mesiace."

Takže okrem neschopnosti mesta hrajú veľkú rolu aj spevavec a orgán.
Solider29.5.2018 12:59 #208 Re:
Reakcia na #207 od lostrail:
Cieľom bolo hlavne získať ďalšie eurofondy na projektovanie, keďže sa teraz projektuje druhý raz to isté ?
lostrail29.5.2018 12:18  +1#207 Re:
Reakcia na #206 od martinah:
Hlavne ta Ivonova vyhovorka, ze projekt sa zdrzal kvoli tomu, ze ludia protestovali proti subeznej stvorprudovke, co sa stalo tak pred cca. 5 rokmi. On tusim Orwellov 1984 berie ako manual.
martinah29.5.2018 11:56 #206 Re:
kratka sprava nekonecneho pribehu

http://petrzalcan.sk/o-druhej-etape-elektricky-v-petrzalke
bobitwo14.5.2018 20:10 #205 Re:
Reakcia na #202 od lostrail:
nehovorím, že anglické železnice sú pre mňa vzor, ani že to je dokonalé riešenie. Má svoje chyby, ale reálne funguje, síce s menšími chybami, ale systém funguje. Viem aj o peripetách za zrušenie linky a tzv. vlakoch duchov. Narozdiel od väčšiny ľudí v mojom okolí, čo sa týka čistoty MHD v BA, tak vždy hovorím, že sme na tom špičke v Európe. Čo sa týka železničnej dopravy, tak sme na tom podobne ako hocikde inde v Európe. Napr. anglické vlaky, čo premávajú podobne ako u nás IC, EC sú na tom podobne ako u nás, len iný dizajn. Čo sa týka prímestských vlakov v Anglicku, je tam bordel, ale na druhej strane nemôžem čakať, že vlak ktorý premáva od 4:00 do 23:00 permanentne bude aj o 18tej ako práve vyčistený, to je nereálne. Tak isto to je aj v Nemecku, Francúzku. Navyše aj Slováci sú vedia celkom slušne narobiť bordel. Tam by som kvalitu prímestských vlakov prirovnal ku kvalite našich lokálnych vlakov.

Čo by som vypichol ohľadom vlakov, čo veľa ľudí slovenským vlakom vyčíta, že sa prerába len na max 160km/h, keď v Nemecku, či Francúzku to jazdí cez 250km. Áno, je to pravda, ale do rýchlosti 160km/h sa nemusia ešte meniť polomery zákrút, môže ostať sklon v zákrutách, netreba špeciálne koľaje (dĺžka koľajnice pre TGV je 400m). Na Slovenské pomery tých 160km/h stačí, aj tak väčšina ľudí chce, aby IC stálo pomaly každej dedinke. Chápem, že každý by chcel cestovať v novom vozni, ale životnosť vozňa je 50 rokov. Bol som veľakrát svedkom ako tu na Slovensku dokázali naši za 2-3 roky zničiť nový vozeň, však z cudzieho krv netečie. Ja osobne som v Japonsku nebol, ale kamoš bol. Hovoril, že tam tiež na menej významných tratiach a lokálnych vlakoch jazdia staré vozne, kľudne 30-40 ročné, ale všetky vyzerajú nepomerne lepšie ako naše. Pritom minimálne čo sa týka čistoty, tak sa to nedá porovnať.
S499.102314.5.2018 15:57 #204 Re:
Reakcia na #200 od Error 0x007:
Ako som už raz písal, sú dva zásadne odlišné druhy S-Bahnov:
1) Plne segregovaný, kde potom môžu byť aj metrové peróny, napr. Berlín.
2) Štandardný železničný.
perets14.5.2018 15:35 #203 Re:
Reakcia na #197 od bobitwo:
5) ZSSK prepravili 65.6 mil cestujúcich za rok 2016. S takmer 15% ným nárastom oproti 2015.
lostrail14.5.2018 12:46 #202 Re:
Reakcia na #197 od bobitwo:
Dobre, snad to zhrniem.

1. Vzhladom na skutocnost, ktoru si celkom primerane zhodnotil v bode 4, co myslis, nakolko bude potencial tej vlecky realne vyuzity? Resp. kto s peniazmi, prip. mocou rozhodnut na tom mieste vidi cokolvek ine, ako dalsi development? Aky zmysel ma potom tryznit sa tym, ze ty by si vedel lepsie? Iste, aj ja mam rozne predstavy o tom, ako by sa dala napr. vylepsit Hlavna Stanica (napr. kolajisko, priepustnost), aj mnohi na imhd.sk, na Skyscrapercity a dalsich forach maju nadherne myslienky, ale zrejme sa nikdy nezrealizuju.

2. OK

3. Nemam teraz cas ani chut overovat si vsetky tie cisla, ale pointa bola niekde celkom inde. Presne kvoli tomu, ze tam bola stavebna uzavera z dovodu ochranneho pasma metra, ktore sa nikdy nepostavilo, sa teraz vsetci developeri len tak trasu, kto bude ten "stastlivec", kto to tam zaplaca budovami. Je to ako nanukova torta pre tretiaka za celorocne vysvedcenie, ibaze ked pocitam od roku 1993, trvalo to 25 rokov. Sam vidis aj na zaklade tych ploch, co spominas, ake slovo v tomto meste maju developeri a co si mesto realne dokaze (resp. chce) vyjednat. Opat, je sice chvalyhodne, ze si proti tomu, ale obavam sa, ze na tomto nic nezmenis (mozno este tak ziva retaz 24/7, ale pochybujem).

4. Tak som ju asi nepodchytil. Uz Error 0x007 napisal cosi o vyske nastupisk a to je ta "drobnost". Sam si jasne popisal sposob, akym u nas "funguju" zeleznice a co sa tyka ZSR, plne sa s tym stotoznujem (mam aj skusenost z prvej ruky, na zaklade ktorej mozem smelo vyhlasit, ze je to jeden velky, financny tunel, v ktorom peniaze miznu v ciernej diere vari aj rychlejsie, ako pri vystavbe dialnic). Nepoznam tam jedineho "manazera", resp. hocikoho, kto nie je len radovym zamestnancom, ktoremu by realne slo o dobro zeleznic ako takych. Preto napr. ja budem osobne spokojny, ked sa vobec postavia planovane TIOPy a k nim niekto ako starosta Vrakune necha nasypat aspon provizorne nastupiska na Einsteinovu, mesto nakresli elektrickovu zastavku "Bratislavskeho" typu a schodisko na prestup bude aspon kovove. Realne fungujuca doprava? Ak sa takeho niecoho vobec dozijem, tak to uz budem zasa kadit do plienok a jest kasicky. Od zeleznic treba chciet jednoduche veci. Par zastavok a jednoducho vedene spoje v relativne dobrom intervale (toto bude kovbojka), co samo o sebe dost pomoze.

5. Zas napr. anglicke zeleznice, fungujuce na sukromnikoch podnikajucich na sposob francizy, nie su az tak uzasny priklad (aj ked iste, funguje to lepsie ako tu). Tam maju opacne problemy. V ramci garancie niektorych spojov tam napr. chodia vlaky duchov, pretoze podla zmluvy sa zaviazes prevadzkovat linku k nejakej vrbe, kam nikto nechodi, resp. chodia tam ludia z inej stanice, no na to, aby si tu linku mohol zrusit, musis poziadat drahovy urad (a vyplnenie tej ziadosti nie je vzdialene nasmu danovemu priznaniu), ten spusti konanie, je tam tusim rok pripomienkovania zo strany verejnosti a vobec, ked sa ti postasti, o 3-5 rokov mozes linku zrusit, ale staci jeden, jediny hlas a cely ten proces bol zbytocny (vyhodene peniaze). A tak ides podla zmluvy. Raz za tyzden posles prazdny vlak tam a spat, lebo je to lacnejsie a nestoji to za tie nervy. Celkovo mi ale uroven ich vlakov nepride ovela vyssia, ako u nas, jednak su to neskutocni bordelari, po druhe aj ten personal je taky nejaky otupeny (nie, ze by boli arogantni, ako u nas, to nie).
Porovnavat Novy Zeland so Slovenskom je navyse nieco ako porovnavat Neverland s Albanskom. Iste, pocty by +/- sedeli, ale Zeland poslal svojich vojakov do II. svetovej vojny nie preto, ze by musel, ale preto, ze chceli. Vsetko to tak trochu stoji a pada na mentalite. Ked tu kazdy robi "len do vysky svojho platu", "len to, co musi" a najpodstatnejsie pre neho je, ked padne piata hodina a vsetko mu same od seba vypadne z ruk, aby stihol este zaciatok zapchy a doma v Senci bol aspon o siedmej, tazko sa tu nieco zmeni. Ako namotivovat slovaka, aby casom nezatrpkol pri comkolvek, to by vydalo na 5 dizertaciek a hlavne je to na inu debatu.
martinah14.5.2018 9:15 #201 Re:
Reakcia na #197 od bobitwo:
prrrr, o com tocis? vsak v slnecniciach viladomy su zriadene jasle, skolka, lekaren, zubar, ortopedia, 2xfutbalove ihrisko a dalsie sportoviska, naplanovany park, v zone mesto je naprojektovana zakladna a stredna skola, park detto

takze prosim o akej absencii obcianskej vybavenosti pises? vsak to je jeden z projektov, kde mate doslova jasle a skolku par krokov z domu, ako aj ostatne sluzby, okrem prekliateho chodnika a pristreskov
Error 0x00713.5.2018 21:57 #200 Re:
Reakcia na #197 od bobitwo:
Tie jednotky DB som minule študoval aj ja, problém je (ak som to správne pochopil), že v Nemecku pri S-Bahnoch majú nástupištia výšku 960mm, preto sa tie jednotky viacej podobajú súpravam metra, ako "klasické" EMJ ako Talent alebo Desiro, ktoré majú dvere vo výške cca. 550mm (aj to niekedy nestačí, napr. nástupište č. 1 v Petržalke má výšku asi 300mm, takže ani do "bezbarierových" súprav človek nenastúpi bez prekonania bariéry...)

3) A to akože keď električka nebude jazdiť pod oknom, tak nebude využitá? Aké bude využitie je ľahké si predstaviť, keď sa človek pozrie, aké sú električky využívané už teraz, a to majú v Petržalke len 3 zastávky (z toho jednú "v lese" pri Dunaji)...

Zafantazírujem aj ja: Ani nie pol storočia dozadu sme mali položené kolajnice z Petržalky až do Rači, v priamom dotyku s centrom mesta. Škoda, že komunisti boli takí neskutoční tlci, svojím idiotským (ne)plánovaním poškodili toto mesto na veľmi dlho...
Error 0x00713.5.2018 21:25 #199 Re:
Reakcia na #185 od bobitwo:
"S-bahn dokáže..., má ..., nie sú naň kladené také nároky ako na železničnú dopravu"
S-Bahn je železnična doprava, pán Šestina.
Error 0x00713.5.2018 21:22 #198 Re:
Reakcia na #184 od bobitwo:
ČuŇovo? To sa nachádza niekde v blízkosti Bratislavy?
bobitwo11.5.2018 17:39 #197 Re:
Budem sa snažiť postupne odpovedať.

1) Jednu vec, nepoznám presné rozdiely medzi tram-train a podobným, skôr som mal na mysli nejakú ľahšiu formu vlaku, možno trepnem teraz blbosť, ale predstavoval som si niečo ako toto https://en.wikipedia.org/wiki/DBAG_Class_430, a niečo také som si predstavoval aj pre S-bahn. O tej vlečke k McDonaldu, bol to len nápad. Len tu vidím budúci potenciál, pribudnú Slnečnice, chystá sa masívna výstavba za Matadorkou, má sa stavať to nové Lido, či ako sa to má volať (podľa investora by sa tam denne malo nachádzať či už ako obyvateľ, alebo ako zamestnanec 30 tisíc ľudí. Jediné cestné napojenie, s ktorým investor ráta je Einsteinova a to nájazd od Prístavného mosta. Lebo že vraj to stačí. Čo som čítal nejaké prognózy, tak Slnečnice by mali mať cca 15 tisíc obyvateľov po dokončení, po dostavbe v okolí Matadorky by to malo byť okolo 15-20 tisíc, Lido okolo 30 tisíc. To je okolo 60-65 tisíc
ľudí, čo bude potrebovať cestovať). Ďalšou vecou, treba myslieť dopredu, koľajová doprava nie je niečo, čo sa dá presúvať hore dole, preto by treba navrhovať do búdúcnosti. Otázka depa pre niečo takéto, tak podľa mňa nemusí byť priamo v BA, môže sa nachádzať na kraji BA. Nebude to nič zvláštne.

2) Po Londýne som toho dosť pobehal, takže mám presnú predstavu, ako vyzerajú miestne stanice metra a rôzne napojenia na bus/vlak. Nehovorím, že je všetko optimálne, ale nedá sa mať všetko. Preto som napríklad odporca metra v BA, kde BA proste nemá ani potrebnú kapacitu pasažierov a ani nie je dostatočne veľká, aby malo zmysel stavať ho stavať. Navyše, aj keď sa to nezdá, tak na stanice metra treba veľa priestoru. Bol som aj v Franktfurte, Berlíne, Paríži. Predstavu teda celkom mám ako vyzerá aj v iných mestách. Otázka rozchodu polomerov zákrut nezávisí len od rozchodu, ale rázvoru náprav.

3) Nehovorím, že to je zelená lúka, len hovorím to, že som proti tomu stavať na každej voľnej ploche, kde sa dá. To, že električka má viesť po trase metra navrhovaného niekedy v 70tych rokoch, ktoré sa nerealizovalo, namiesto toho tu budeme mať električku. Problém je ten, že vďaka tomu, že tam bola stavebná uzávera, tak sa Petržalka zahusťovala po obvode a okolie Chorvátskeho ramena ostalo nedotknuté. To znamená, že električka už nereflektuje reálne potreby obyvateľov. Projekt ako taký teda považujem za zlý. Problémom čo vidím, je masívna zástavba okolo električkovej trasy. Podľa nejakých vizuálizácií, čo som videl od viacerých autorov má ísť cca od 10-12 poschodové domy a majú tomu padnúť za obeť všetky trávniky v okolí ramena. Ďalej je tam naprojektovaných okolo 700 tisíc m2 kancelárskych plôch a cca taká rozloha aj nákupnej plochy. Podľa štatistiky, čo som čítal za rok 2016, tak bolo uvedené, že v BA je cez 600 tisíc m2 kancelárskych priestorov dlhodobo bez využitia a v roku 2017 sa má dokončiť ďalších 400 tisíc m2. Tento rok 2018 by sa malo dať do úžívania ďalších 700 tisíc m2 kancelárskych priestorov. Ak sa tak udeje, tak v BA bude niečo cez 1,3 milióna m2 kancelárskych priestorov bez využitia. Potrebujeme teda ďalšie kancelárske priestory? Podľa mňa nie. Už teraz máme v BA na 1 obyvateľa 3x toľko predajnej plochy ako Londýn, Berlín, Paríž. Potrebujeme ďalšie obchodné centrá? O to mi ide. Podľa všetkých projektov, čo som videl, tak sa odhaduje, že okolo električkovej trate by mohlo vyrásť bývanie pre cca 15 tisíc ľudí a a kancelárske priestory pre cca 20 tisíc ľudí. Zástavba má lemovať električkovú trať, a na každom projekte pôsobila ako bariera, ktorá rozdeľuje Petržalku ďalšie 2 časti. Už teraz vlastne železnica rozdeľuje Petržalku. V ani 1 projekte neboli ani len spomenuté nové cesty, všetko len napojenie na už existujúce cesty, žiadna nová občianska vybavenosť ako škôlka/základná škola. V ani jednom z projektov Slnečnice, Matadorka, Lido a okolo električky, kde sa má prisťahovať cca 70-80 tisíc ľudí nie je ani zmienka o žiadne škole/škôlke, zdravotnom stredisku, nejakých športoviskách, parkoch, všetko len byty, kancelárie a obchody. Takže áno, nie som zrovna odviazaný z týchto projektov. V Petržalke momentálne žije okolo 150 tisíc ľudí a má pribudnúť ďalších 70-80 tisíc, čo predstavuje nárast o polovicu (podľa sčítania obyvateľstva tu má trvalý pobyt cca 104 tisíc ľudí, čo predstavuje tých 3600 osôb/km2, ak si to prerátame na 220 tisíc, tak dostaneme sa 7500 ľudí/km2.)

4) Svoju predstavu S-bahnu vozidla som už prezentoval. Žiaľ naše železnice žijú ešte stále niekedy v roku 1920, o vedení železníc a neschopnosti riadiacich pracovníkov by to bolo na dlho. Akúkoľvek stratu zaplatí štát, teda aj ja a každému to tam je jedno. Nemajú ochotu ako komunikovať ako železnice, tak aj SAD za účelom vytvorenia reálne fungujúcej dopravy, každý sa hrá na vlastnom piesočku a z výšky kadí na potreby obyvateľov VUC, kraja a podobne. Hlavná vec, že dostávajú peniaze za km.

5) ten bod som zodpovedal už v bode 4), proste železnice sú neschopné, všetko in trvá 15 rokov a keď už niečo spravia, tak už je koľkokrát neskoro, alebo to nie je aktuálne. Je jasné, že slovenské železnice sa nemôžu porovnávať s nemeckými, francúzkymi, anglickými čo sa týka prepravných výkonov, ale keby si sadli za stôl a začali zlepšovať služby a grafikony, tak do 10 rokov nebudú prepravovať za rok 5 miliónov ľudí, ale kľudne aj 10 miliónov. Len tak pre info, Nový Zéland má 4,8 milióna obyvateľov a za rok 2015 prepravil 26 miliónov pasažierov a majú tiež len 1 prepravcu ako na Slovensku. Slovenské železnice prepravili ten rok 4,8 milióna pasažierov. A to nás je o 700 tisíc obyvateľov viac. Takže kde je teda chyba?
lostrail10.5.2018 14:59 #196 Re:
Reakcia na #195 od S499.1023:
OK, ale niektore miesta by sa tu museli preprojektovat zrejme tak, ci tak. A ostatne argumenty zostavaju.
S499.102310.5.2018 14:45 #195 Re:
Reakcia na #194 od lostrail:
2. Opätovne si dovolím upozorniť, že širší rozchod neznamená potrebu väčšieho polomeru oblúkov - tam je určujúci rázvor náprav v podovozku a rázvor podvozkov.
V Mníchove jazdili vozy donedávna na normálnom rozchode oblúky o polomere 14,5 metra.
lostrail10.5.2018 14:38 #194 Re:
Reakcia na #192 od bobitwo:
OK, tiez odpoviem k jednotlivym bodom. No a vzhladom na to, co si napisal, tak 20-30 rokov je nic. Na to by mestu s takou spravou, aka tu aktualne je (ako aj financovanim), bolo treba prinajmensom tak 60 rokov.

1. Pokial ma ist o existujucu trat, preco prave tramtrain? To uz mozu pojazdovat lahke jednotky, s ktorymi nie je problem a su lacnejsie. Pravda, napr. od Kittsee by museli byt dvojsystemove, ak by nekoncili v Petrzalke. Ta Prievozska nemusi byt uplne zly napad, ibaze otazkou potom je, co by stalo vybudovanie spojky k vlecke k McDonaldu, ci by sa tato nemusela aj zrekonstruovat, no a o elektrifikacii a peronizacii ani nehovorim. Este stale nemame ani tu mysterioznu studiu zeleznicneho uzla pre ZSR, ktore maju problem do 5 rokov niekde postavit zastavku, nie este zapojit do siete osobakov vlecku, ktora zarasta travou, nie je ani vhodne napojena a je neelektrifikovana. Vlecku, ktora okrem ineho konci v zapchovom mordore, t.j. vyuzivali by ju asi len ti, ktori by sa dopravovali do oblasti (a neprestupovali by na MHD). Iste, v tom case by tam uz mozno bola elektrickova trat smerom do/z Vrakune, ale tazko tu s niecim pocitat. Este dodam, ze na tieto pozemky uz urcite ma zalusk nejaky developer a osud tejto vlecky je vselijaky. Pracujem s tym, aka je realne situacia v meste, nie s tym, co by mohlo byt, keby.
Okrem toho, UGD pocita s variantnym vedenim elektricky popri UNS ku Slovnaftu. To uz by bolo mozne nechat vlak zastavit na UNS a tam vyriesit prestup na elektricku. Ano, je to prdel, kde nic nie je, ale to bude v konecnom dosledku aj Janikov Dvor, Vajnory a dalsie okrajove casti.
Okrem toho by pri tom McDonalde slo o konecnu uvratovu stanicu, cize potencial vlaku vedeneho z Rusoviec by skoncil tu. Bratislava by potrebovala skor priebezne vedene vlaky do a zaroven z mesta, t.j. Rusovce - Pezinok, Kittsee - Senec, Malacky - Dunajska Streda a podobne. Takto by efektivne pobrali ludi z najroznejsich stanic po meste.

Okrem ineho, pre vlaky alebo tramtrain by bolo potrebne vybudovat aspon jedno depo s patricnou udrzbovou zakladnou, kedze Bratislava-hlavne to vykryva tak-tak. O Vychodnom aktualne nemam prehlad, ale aj tak nevykryje celu potrebu buduceho S-Bahnu. Pravda je, ze jedneho dna to uz bude nevyhnutne, takze radsej zacat skor, ako neskor, no uz to len vysvetlit papalasom.

2. Pri zmene rozchodu elektriciek v Bratislave okrem financii narazis na jeden"mensi" problem. Su nim ostre obluky, ktore nie je mozne tak lahko "narovnat", resp. zmiernit, aby bolo po nich mozne jazdit na "normalnom" rozchode. Niektore by sa dali vyriesit jednoduchsie, pri inych zasa vidim velky problem. Napr. taka trat do tunela ustupila zidovskemu cintorinu a obluky su teda ostrejsie, ako boli predtym.Prave vzhladom na ten cintorin nevidim moznost toto vyriesit. Ale ani trat pri tuneli od centra nie je z tohto hladiska lahke "previazat". Taky ostry obluk na Cachtickej, ci zalomenie a obluk na Spitalskej, to su dalsie priklady.
Niekde by to neslo bez toho, aby to nebolo za cenu burania objektov, ci upravy trasovania komunikacii.
Ako napisal Laminatka, rozchod nie je problem, navyse kvalitna elektricka v pohode nahradi tramtrain. Dnes existuju 7-clankove, resp. 9-clankove elektricky a prestupne stanice sa daju vybudovat aj tak, ze staci prejst cez jedno nastupisko, ale aj keby nie, tak prejst dve minuty k elektrickam uz naozaj nie je taka "obet", aby sme museli platit tazke peniaze za tramtrain len kvoli pohodlnosti par ludi. Urcite by ten prestup mal byt rieseny v co najvacsej miere bezbarierovo a bezkolizne. Ked uz o tomto pisem, tak mesta, ktore maju metro, maju dnes prave problemy s bezbarierovostou (napr. v starom Londyne nie su vsade ani len eskalatory, cize prejdes 2-3 eskalatory a este 2 klasicke schodiska, kym sa vobec dostanes k vlaku a to tam nie je vytah, po celom dni presunov metrom sme si radsej pockali na bus a to nemame problem chodit po svojich).

3. To je sice chvalyhodne, ze ty osobne si proti niecomu, ale ta zastavba tam bude. Pisat, ze ta elektrickova trat tam nema zmysel, lebo ty si proti niecomu, co tam aj tak bude, je trochu mimo, nemyslis? Okrem toho, vobec to nie je len o najblizsich budovach, na elektricku sa radi presunu ludia pesi aj z trochu vacsej vzdialenosti, ak to bude znamenat, ze nemusia niekde dalej prestupovat (a zas take pole neorane to tam nie je).

"Londýn má síce 5600 osôb/km2, ale nie je to taká šialená zástavba ako tu. Je presne určené, čo kde môže postaviť, kde bude park, kde bude bývanie, kancelárie a podobne a je povinný postaviť adekvátnu infraštruktúru aby sa tam dalo dostať"

No prave, ako asi myslis, ze to dopadne v meste, ktore v tomto smere nema dohromady nic? U nas nie je developer povinny zabezpecit prakticky nic navyse. Ziadna dopravna obsluznost, obcianska vybavenost, no a park, to je uz uplne sci-fi. Preto tvoj odmietavy postoj radim pomaly az do kategorie Utopia, nakolko vymyslat, co by sme tu mohli v buducnosti mat je uplne v pohode, ale nebrat pri tom do uvahy, co sa medzitym urcite postavi, odsudzuje akekolvek take rojcenie na zanik. Ta zelena plocha mnohym sposobuje slintavku uz cele desatrocia a uz aj prebehla sutaz na vystavbu v okoli trate.

4. Ano, s tym suhlasim a preto je potrebne nie len zvysit kapacitu suprav, ale aj trate. Co sa tyka tych oznaceni tramtrain, S-Bahn, "klasicky" vlak, nie je to jedno? Pokial ide o malu lahku jednotku, moze rovnako dobre zachadzat do mesta k prestupnym bodom na MHD a zastavovat pomerne casto. Mozeme si to nazvat ako chceme. Kazdy druhy vlak z polhodinoveho intervalu by mohol koncit v DS a nemuseli by sme tomu davat zbytocne honosne nalepky, ci iny system riadenia. Nech si to vsetko zatial osefuju zeleznice (ZSR), resp. neskor pripadna dopravna autorita, ktora tu dufam jedneho dna vznikne. Ak casom vznikne potreba osobakov, ktore nebudu stat pri kazdej vrbe, mozu sa vlozit medzi tieto vlaky (ale to uz samozrejme suvisi s patricnou upravou zeleznicneho uzla).

5. Zas je to len o nejakom oznaceni. Hustejsie osobaky (tak kazdu polhodinu v spicke, kazdu hodinu v sedle) a vhodne vybudovane prestupne zastavky na uzemi mesta, by vlastne taky kvazi S-Bahn vytvorili. Mnohym by to stacilo. Len dnes, ked na tratiach po Bratislave sa prehanaju akurat chumace sena (napr. UNS), to mozno vyzera, ze konvencnymi vlakmi sa to obsluzit neda. Opak je pravdou.
Preto, ako napisal Laminatka, skus najskor jasne definovat, co si ty predstavujes pod pojmom S-Bahn a aky rozdiel vnimas povedzme oproti konvencnej lahkej vlakovej jednotke (napr. Desiro, ci Talent). Potom mozeme debatu rozvinut.

K zaverecnemu odseku: Ako by si teda zakoncil ten S-Bahn pred centrom? Kde by bolo odstavne kolajisko, kde by boli depa? Ako by sa vypratal elektricke z cesty a zase sa mohol vratit na trat najma, ked v sirsom centre je pomerne husta zastavba?
A este dodam, ze aby sa tu mohli prevadzkovat primestske/mestske vlaky, okrem obnovy a skapacitnenia infrastruktury by bolo potrebne nakupit aj nove supravy, kedze s tymi starymi by sa to nedalo vykryt. Mestske vlaky v Londyne poznam dobre, len neviem, aky je ten rozdiel medzi tym, keby tu pendlovali povedzme Talenty a takym niecim, ako jazdi tam (samozrejme z hladiska prevadzky, rychlosti, dispecingu, a pod.).
S499.102310.5.2018 9:15 #193 Re:
Reakcia na #192 od bobitwo:
1) Tram-train nie. Nemajú na to ani bohatšie štáty ako Slovensko.
2) To by znamenalo upraviť na duálny rozchod aj jednu radiálu, kúpiť nové dvojsystémové vozidlá - mieniš na to benovať zlatý poklad Matice Slovenskej alebo máš tlačiareň na peniaze?
3) A načo by tam potom bola tá električka cez rekreačnú oblasť?
4) Áno, bola. Najmä pre nákladnú dopravu. Lenže keby sa to zrealizovalo, tak tú začnú všelijakí Dunčovia škriekať, že sa to robí pre zlýýýýých súkromníkov.
5) Lokálne vlaky jazdia samozrejme aj 140, mohli by aj 160, keby Jánošíky mali ETCS. Ďalej musíš DEFINOVAŤ, čo je to S-Bahn. Pretože to nie je žiadna jednoznačná kategória, S-Bahny jazia niekde okolo Mníchova aj 140, zatiaľ čo v Berlíne len 80. Úžasný prímestský a mestský vlak v Londýne vyzerá znútra celkom ako šukafón ? .
bobitwo9.5.2018 23:34 #192 Re:
Reakcia na #187 od lostrail:
Nehovorím, že som neuletel troška. Ale snažil som sa pozrieť 20-30 rokov dopredu, keďže budovanie takéhoto systému je beh na dlhé trate. Ale čo by sa dalo aj teraz zrealizovať za minimálne peniaze.

1) tram-train z Rusoviec po už existujúcej trati do ŽST Petržalka (predsa len Slnečnice budú dosť veľký komplex), ďalšiu zastávku by som videl niekde ako je teraz KFC, aby bolo možné vybehnúť hore na električku a posledná zastávka ako je McDonald´s na Prievozskej. Stačila by na to 1 súprava, daná trasa by sa dala spraviť tak za cca 30 minút. Ako pozitívum by som videl že sa takto obslúži časť Petržalky ako je Matadorka, umožní tej časti prestup na električku na nadjazde na Starý most a zbytok dovezie na Prievozskú, teda ľudia, čo sa potrebujú dostať do Ružinova a tých málo nebude. Navyše sa tu chystá megaprojekt medzi Auparkom až po Most Apollo (možno až po Prístavný most.

2) čo som hovoril o prejdení na rozchod 1435mm, tak som nemyslel, že teraz vo veľkom búrať, ale chystajú sa rekonštrukcie tratí do Dúbravky, Ružinov to čaká tak do 10 rokov, Rača to isté. To znamená, že trate by sa prerobili na duál, aby mohli jazdiť aj staré električky z rozchodom 1000mm a na už zrekonštruovaných tratiach by postupne mohli nabiehať už električky s 1435mm rozchodom. Síce si to vyžiada aj nejaké zmeny vo vozovni, ale stačilo by na začiatok len 1 vozovňu upraviť.

3) ja osobne som proti plánovanej zástavbe v okolí električky. To miesto by som už nechal na relax, niečo ako Central park alebo Hyde park. Petržalka má už teraz hustotu obyvateľov cez 3600/km2. Londýn má síce 5600 osôb/km2, ale nie je to taká šialená zástavba ako tu. Je presne určené, čo kde môže postaviť, kde bude park, kde bude bývanie, kancelárie a podobne a je povinný postaviť adekvátnu infraštruktúru aby sa tam dalo dostať. Tu sa len postavia obrovské kocky a infraštruktúru nikto nerieši. Napríklad projekt Lido. Že vraj tam má byť cez 300 000m2 kancelárskych priestorov, okolo 8 tisíc bytov a má tam byť cez 500 000m2 obchodných priestorov. Celé sa to má podľa investora obsluhovať cez Einsteinovu, lebo že vraj to stačí.

4) zdvojkoľajenie trate minimálne BA-DS bola nutnosť už dávno, po Komárno by to bolo optimum. Kolega takto chodí z DS do BA a hovorí, že už v DS je taký nátresk do vlaku, že to vyzerá ako v japonskom metre, už len natláčač chýba. A snažiť sa nastúpiť v Kvetoslavove, či Miloslavove je ťažký hazard, či sa vôbec zmestia ľudia do vlaku, nehovoriac o tom, že sú obrovské problémy so spoľahlivosťou RegioJetu a jeho technikou na tej trase. Navyše časy kedy ten vlak chodí sú dosť nevýhodné, kope ľudí to vychádza tak, že proste majú kľudne aj 30minútové okno kedy príde do roboty a kedy by mal začať pracovať. Na trase BA-DS by som si vedel predstaviť tram-train alebo S-Bahn, kde tých cca 40km nie je až tak veľká vzdialenosť a zastávky na tej trase sú relatívne blízko pri sebe, takže by to bolo vhodnejšie. Od DS do Komárna už také množstvo ľudí necestuje, takže tam by som nechal klasický vlak s tým, že od DS smerom do BA by nikde už nestál, až v BA a v opačnom smere tak isto. Ak by niekto potreboval vystúpiť niekde medzi DS-BA, tak by v DS prestúpil. Nastaviť vhodne grafikon, aby sa čakalo pod 10 minút by nemal byť problém.

5) Ja by som si predstavoval tak, že nech po BA jazdí električka, po okolí BA do tých cca 50km by jazdil S-bahn (je to cca priestor, odkiaľ chodí najviac ľudí denne do BA, že vraj to je okolo 85%, ak sa dá veriť prieskumom) ktorý by nahradil na týchto tratiach lokálne vlaky, tak či tak lokálne vlaky jazdia tak okolo 100-110 max, čo S-bahn tiež zvláda. Rýchliky a REX by mohli ostať bez zmeny. Na čo by som ale chcel trvať je to, aby S-bahn mal niekoľko spoločných zástaviek s električkou v meste preto rozchod 1435mm, alebo teda duálny systém. S-bahn by nemusel zachádzať až do úplného centra, ale do nejakého širšieho áno. To preto, aby došlo k postupnému rozptylu cestujúcich a nekončili všetci na 1 mieste.

Možno som sa vtedy nie celkom presne vyjadril, ale električku som myslel v centre, S-bahn v okolí s tým, že by bola na istých miestach previazanosť zastávok. Električky by patrili pod MHD, S-bahn by mohol patriť pod železnice. Ale ak by niekto chcel využívať kombináciu električka+S-bahn, aj keby cestoval z DS, tak aby sa dalo takto jazdiť aj na klasickú električenku. Je to síce veľký projekt, preto by podľa mňa sa na ňom mali podieľať aj dotknuté obce, ide predsa aj o ich obyvateľov a v niektorých prípadoch až 90% obyvateľov obce dochádza za prácou do BA, hlavne čo sa týka S-bahnu. Alebo namiesto S-bahnu tram-train, v princípe nejaká ľahká forma vlaku, niečo s vnútorným usporiadaním ako električka, ale s viac sedačkami, ako napríklad toto http://www.citymetric.com/sites/default/files/article_body_2017/06/peter_skuce_315.jpg takto nejak vyzerá prímestský a mestský vlak z vnútra v Londýne.
S499.10239.5.2018 14:36  +1#191 Re:
Reakcia na #190 od lostrail:
Tými fantazmagóriami som tentokrát nemyslel Teba ale blúznenie užívateľa "bobitwo". Súhlasil by som s projektami, o ktorých sa písalo už toľkokrát - druhé napojenie Dúbravky, Thebenneudorf, tangenciálne prepojenie radiál, rozšírenie siete v Petržalke...
lostrail9.5.2018 13:39 #190 Re:
Reakcia na #188 od S499.1023:
Napisal som to tam - nie je zle si obcas zafantazirovat. Pointa mala byt, ze by sa mesto uz malo konecne zamerat na dokoncenie toho, co zacalo. Nasledne sa moze zacat rozmyslat, co dalej. Ale mohol by si skor napisat, s akymi projektami by si do buducna suhlasil ty sam. K rozchodu len tolko, ze proti tomu sucasnemu na uzemi BA nic nemam (proti zanedbanej udrzbe uz viac).
kohut20128.5.2018 22:17 #189 Re:
v Rakuskom meste Linz maju elektrickove kolaje rozchod 900 mm a bez problemov po nich jazdia aj elektricky dlhsie ako 32.5 m rychlo ticho a hladko. Je to len o udrzbe a kvalite.
S499.10238.5.2018 15:31 #188 Re:
Reakcia na #187 od lostrail:
To sú všetko úplné fantazmagórie. Len jednu technikáliu by som chcel uviesť na pravú mieru: Najrozšírenejší rozchod na svete pri električkách je práve metrový. Lebo celé Rusko okrem Rostova nemá 1438 ale 1520, keď ideme len po okolí, Drážďany majú 1445, Lipsko 1450, keď ideme ďalej, tak jeden z najväčších električkových systémov na svete, Toronto, má 1495 etc.
lostrail8.5.2018 14:12 #187 Re:
Reakcia na #185 od bobitwo:
Tak sme si dali mokry sen (ziaden problem, aj ja sa tu obcas opustim a predstavim si, ake by to bolo, keby toto mesto nebolo organizacne a financne v takom prusere, v akom je a keby bol svet dokonaly).

Ale podme naspat do reality:

1. Ked sa dobre pozries na mapu, tak tie Rusovce a Cunovo su predsa len dost mimo mesta. Prakticky ide o obce, ktore sa stali mestskymi castami. Vzdialenost od Petrzalky je podobna, ako napr. Zahorska Bystrica od Lamaca. Namiesto tahania elektricky pre tieto male casti, kde neexistuje potencial pre navratnost (obzvlast vzhladom na skutocnost, ze Bratislava ma ovela vacsie casti s velkym mnozstvom ludi, ktore elektricku potrebuju ovela akutnejsie), by bolo vhodnejsie zriadit zastavku vlaku na juhu Slnecnic s prestupom na elektricku a konecne zacat postupne integrovat vlakovu dopravu do nosneho systemu MHD (to tiez nepojde rychlo, ale ked ta infrastruktura uz existuje, je to lacnejsie a aj systemovejsie, ako tahat elektricku do kazdeho pola za Bratislavou). Dalsia prestupna zastavka sa pyta na Einsteinovej (pri vhodnom umiestneni by mohla pri trochu dlsom pesom presune vykryt elektricku aj autobusy, ale ak si treba vybrat, som viac za prestup na elektricku). Keby na tuto trat vypravili vlak v spicke aj kazdych 40-45 minut, uz by sa situacia vyrazne zlepsila. Zaroven ako subezne opatrenie by sa mohla rozsirit cesta do tychto casti na 2+2, ale pravy pruh vyhradit pre autobusy a pokojne aj vyskovo oddelit vsade tam, kde by to bolo mozne. Busy by zachadzali ku konecnej elektriciek (aj dalej, samozrejme). Na prestupnych staniciach by boli kapacitne zachytne parkoviska. Tymito opatreniami by boli Rusovce a Cunovo vzhladom na pomery slusne zalepene.

2. Zmena rozchodu vs. dualny rozchod: O tomto sa uz viedli siahodlhe debaty a takmer vzdy z nich vzislo, ze dnes sa uz celoplosna zmena rozchodu neoplati. Jednak je to preto, ze cena novej elektricky na uzky rozchod je len o malo vyssia v porovnani s "normalnorozchodnou" (co je to normalny rozchod? - ked si vygooglis, kolko roznych rozchodov sa pouziva po svete, tak nech je aj 1435mm rozsireny najviac, jednoducho je prilis kratkozrake sa zamerat len na najrozsirenejsi rozchod, ked vyrabas vlaky a elektricky), za druhe, prave ta vymena podvozkov na existujucich vozidlach vobec nemusi byt tak jednoducha, ako sa zda (obzvlast, ak je vozidlo vyrobene na mieru). Napr. v opacnom garde (na uzky rozchod) nebolo mozne "prestavat" obojsmernu elektricku KT8D5. Financie vynalozene na celoplosnu zmenu rozchodu dnes uz nestoja za mierne vyssiu sumu za nove vozidlo na uzky rozchod. Akekolvek nevyhody vyplyvajuce z uzkeho rozchodu, ktore mnohi spominaju (stabilita vozidla, rychlejsie opotrebovanie podvozkov, kolajnic, zberacov a trolejoveho vedenia), su sposobene zanedbanou udrzbou v Bratislave, nie problemom rozchodu ako takeho.
Trochu ina vec je s dualny rozchodom. Bol som povodne proti tomu, aby ho davali na trat do Petrzalky, ale prva etapa sla prave v takej podobe. Teraz naopak, ked uz je to polozene, by som bol za to, ze ked uz sa zacalo, mali by ho potiahnut za na konecnu a pripojit k zeleznicnej trati, aby tadial mohli jazdit tramtrainy (ale zasa by ich bolo zbytocne tahat vsade po meste). Samozrejme, v meste by sa muselo vyriesit otacanie, ktore by s najvacsou pravdepodobnostou muselo byt uvratove a zaroven by nesmelo blokovat ostatnu elektrickovu dopravu - viem si take nieco predstavit na Kamennom namesti, kedze su tam megalomansky ulozene tri kolaje). Ano, tak by boli Rusovce, Cunovo a mozno az Rajka vykryte doslova luxusne. Ale druha etapa ide uz len na uzkom rozchode, takze zasa nic.

3. Trasovanie trate napriec Petrzalkou a potreba inych elektrickovych trati - "Zelena luka", ktorou ma elektricka viest, sa ma po jej vybudovani zastavat novou vystavbou. Trat rozhodne je potrebna, ked len preto, aby co i len cast ludi, ktori tvoria zapchy na mostoch, vytiahla z aut. Uz dnes chodia tie elektricky preplnene, takze opodstatnenost trate hovori sama za seba. Potreba inych trati na uzemi Petrzalky je ina vec a na tuto temu som sa uz davnejsie opustil vo vseobecnej diskusii. A to konkretne, ze k radialnym smerom napr. chyba mestsky okruh (ciastocne suhlasi s tratou, ktoru navrhuje UGD po Bratskej). Tiez ma trapi obsluha Kopcianskej a okolia (ciastocne by to opat mohli vykryvat vlaky, s novymi zastavkami za ZST Petrzalka). Podobne by som nieco take uvital na Panonskej ceste, ktoru obsluhuje nosna linka 93 (miesta je tam na rozdavanie). Lenze co v smere do mesta? Most SNP na elektricku nikdy nebol projektovany, cize bud by musela prejst po samostatnom mostnom telese, odbocit k Staremu mostu alebo pekne do tunela popod Dunaj (a to sme tu tiez uz mali nakreslene, ale pre vlaky). Je pravda, ze Petrzalke by sa dalsie trate urcite zisli, no staci sa pozriet, ake je mesto neschopne postavit elektricku na zelenej luke, kde je prakticky vsetko pripravene (a aj to idu pokazit) a netreba byt raketovy vedec, aby si zistil, ze toho sa my s najvacsou pravdepodobnostou nedozijeme. Preto je lepsie zamerat sa na jednoduchsie a lacnejsie riesenia. Osobne by som bol vdacny aj za to, keby sa do Petrzalky konecne dostali trolejbusy (v UGD navrhovane Ovsiste, ale pokojne aj spominana L93 by mohla byt trolejbusova), pricom, ak by sa spocitalo, ze Most SNP neznesie zataz trolejoveho vedenia, resp. z najroznejsich dovodov nie je mozne ho tam umiestnit, tak by linku obsluhovali parcialne trolejbusy (s bateriovym pohonom) a na moste by sli na baterku. Samozrejmostou na uprednostnenie MHD by po vybudovani obchvatu mali byt suvisle BUS pruhy na Moste SNP.

4. Zdvojkolajnenie trate smer DS - Toto by sa jednoznacne malo urobit a to az do Komarna, pricom trat by sa mala aj elektrifikovat. Ale zasa nie kvoli elektrickam. Viacero zastavok moze mat aj vlak a uzemie obsluzit v podobnej, ba mozno miestami aj lepsej kvalite, ako elektricka. Tahat MHD do ineho samospravneho kraja je uz celkom sci-fi. Dnes je trat vyuzivana na hranici priespustnosti, ale zas sa musi uznat, ze RegioJet to vykryva celkom slusne (vzhladom na to, aka je to firma) a teraz aj navysili kapacitu suprav.

5. "S-Bahn": Je pravda, ze na vykony tohto typu nie je vhodne kazdu polhodinu vypravit klasicku tazku supravu, kedze take supravy nie su dobre stavane na caste zastavovanie a rozbeh. Ak by sa nieco ako S-Bahn v Bratislave malo realizovat, bez nakupu novych suprav by to neslo. Rovnako je potrebne upravit existujucu siet kolajovych trati na uzemi mesta, aby sa zvysila priepustnost. Som zvedavy, co ukaze ta tajomna studia Bratislavskeho uzla, ktoru si nechali vypracovat ZSR a mali sme ju mat hotovu pred rokom.
TomJ7.5.2018 19:38 #186 Re:
Reakcia na #185 od bobitwo:
Prestavba celej siete na normálny rozchod je podľa mňa hlúposť. S-bahn je fajn vec, ale dokáže fungovať aj bez prepojenia na električkovú sieť. Koniec koncov, v Prahe, Brne, Viedni, Grazi, ... sú električky tiež samostatný systém, hoci majú normálny rozchod.
Región treba riešiť, to je pravda, ale nie ťahať električku do Pezinka po železničnej sieti, ale vhodne zahustiť vlaky a dobudovať zastávky s jednoduchým prestupom na MHD.
Čo sa týka Petržalky. V prvom rade treba dobudovať trať po Janíkov dvor (ideálne až po Slnečnice). Do Rusoviec by som ju neťahal, radšej rozvinúť sieť na území Petržalky.
bobitwo7.5.2018 0:36 #185 Re:
Reakcia na #184 od bobitwo:
Zabudol som pripísať druhú alternatívu, že by električka hneď z Janíkovho dvora kopírovala železničnú trať a tým pádom by sa Slnečnice (časť medzi Janíkovým dvorom a kruháčom) obišla zozadu, a od Súčasnej zastávky Slnečnice by išla ako v prvom variante. V oboch prípadoch minimum búrania (variant č.1 viac búrania a väčší rozsah prác, ale podľa mňa bude dávať väčší zmysel ako variant č.2). V prípade, že by konečne niekto v BA dostal rozum a zainvestoval do budúcnosti, je v konečnom dôsledku, je tu vec, čo by dokázala ušetriť veľké množstvo peňazí. Prešlo by sa na vlakový rozchod. Pri každej súprave, čo v BA premáva je to záležitosť výmeny podvozku a pár drobností. Ďalej výrobcovia už dokážu vyrobiť električky, ktoré bez prepínania motorov a podobne dokážu jazdiť aj na vlakové, aj električkové napätie. Takže tým pádom by stačilo len postaviť druhú koľaj od ŽST Rusovce k ŽST Petržalka. Z ŽST Petržalka by po už existujúcich existujúcej trati mohla prejsť cez Prístavný most, cez BA ústrednú nákladnú stanicu, okolo Harleya (cintorín Vrakuňa), odtiaľ Vraknské cesta, ŽST Nové mesto. Tieto koľaje sú využívané len veľmi málo rýchlosť 80km/h by stačila pre električky, nástupišťa by sa spravili bokom. Keby šiel vlak, tak električka počká v stanici, ako keby to bol iný vlak. Potom vidím pár možných prepojení, napríklad pod prístavným mostom by mohla električka zachádzať až k McDonald´s na Prievozskej. koľaje neviem, či budú použiteľné, ale minimálne sklony a podložie bude vyhovovať (ako veľkosť prínosu neviem určiť, ale je to možnosť). Ďalej by týmto bolo možné napojiť Astronomickú s traťou, čo ide popri Vrakunskej ceste, možné prepojenie ŽST BA-Nové mesto na existujúce trate smer Rača alebo Zlaté Piesky. Z Vrakunskej cesty sa dá napojiť na už existujúcu trať cez Horné Diely, Vrakuňu, Dolné Hony a Podunajské Biskupice. A teraz niečo, čo sa veľmi netýka MHD, ale je to niečo, čo by výrazne pomohlo samotnej BA, ale aj obciam smer Dunajská Streda. Zo súčasnej 1 koľajky z Podunajských Biskupíc do Dunajskej Stredy spraviť 2 koľajku. A električky by mohli fungovať ako S-bahn až do Dunajskej Stredy. Celé to núka pár výhod, ako z vlaku prestúpim na pár metroch do MHD v niektorých prípadoch, alebo v prípade BA-DS sa MHD (v tomto prípade na lístok integrovanej dopravy) dostanem priamo do BA a nebudem nútený vystupovať len na jednej stanici, alebo budem mať na výber viac, podľa toho, čo mi bude viac vyhovovať. Bude tam môcť byť menší interval ako pri súčasnom vlaku, tým pádom aj ľudia nebudú všetci chodiť naraz, ale sa to rozpustí vo väčšom časovom úseku, bude to praktickejšie a lacnejšie, čo zase bude ľudí motivovať presadnúť z aut do MHD (menej áut v BA, potreba menej parkovacích miest, menšie zápchy, menšie emisie). Podobný systém zaviesť aj BA-Stupava-Lozorno-Malacky, BA-Sv. Jur-Pezinok-Modra, BA-Senec. Nech pozerám, či čítam čokoľvek, všetci politici riešia len MHD v BA, pritom hromadnú dopravu treba vyriešiť v regióne. S-bahn dokáže pružnejšie reagovať, má lacnejšiu prevádzku, nie sú naň kladené také nároky ako na železničnú dopravu, môže využívať už existujúce železničné trate, tým pádom sa šetrí na priestore, na stavebných prácach (sklony pre vlak sú prísnejšie ako pre električku), navyše dokáže rýchlo a za relatívne nízke náklady prepraviť množstvo cestujúcich. Pokiaľ to bude fungovať ako má,tak do hodiny môžem byť z Malaciek, či Dunajskej Stredy v BA a nemusím prestupovať na 1 mieste a odtiaľ ešte prestupovať 2-3x MHD, aby ma to doviezlo do roboty, takto budem si môcť lepšie zvoliť, čo je pre mňa lepšie, rozpustí sa masa ľudí na väčšej ploche a väčšom časovom úseku. Ale toto celé nie je možné bez toho, aby to pochopili aj poslanci a starostovia dotknutých obcí. Kamoš z Bernolákova hovorí, že 90% pracujúcich ľudí odtiaľ pracuje v BA. Tak isto Rovinka, Dunajská Lužná atď. Starostovia by sa teda mal zaujímať ako sa ich ľudia dostávajú do práce, ale evidentne to majú na háku. Ale neuvedomujú si, že menej áut = čistejší vzduch, cesty sa tak neničia, obyvatelia dotknutých obcí zrazu nebudú 2 hodiny ráno a 2 hodiny po obede sedieť v kolónach, ale za 1 hodinu bude môcť byť v práci alebo doma. To sú 2 hodiny voľného času.
bobitwo6.5.2018 23:15 #184 Re:
Podľa mňa, tak ako je teraz tá električková trať naprojektovaná, tak reálne nič nerieši. Bude prechádzať územím, kde bola stavebná uzávera a Petržalka sa rozširovala viac po obvode. Takto bude úplne zbytočná pre časť Petržalky za za ŽST Petržaka, ako je Matadorka. Keďže sa tam vo veľkom plánuje výstavba bytov a kancelárií, tak by stálo za to, to pripojiť. Ďalšou vecou je to, že bude končiť na Janíkovom dvore. s výstavbou Slnečníc a rozširovaním sa Jaroviec, Rusoviec a Čuňova by stálo za to, aby sa električka potiahla aspoň na ŽST Rusovce. Priestor by na to bol, od Janíkovho dvora by som trasu videl na 2 alternatívy 1) Panónska je postavená v parametre diaľnice. Od nadjazdu nad Janíkovým dvorom po kruhový objazd by sa zrušil stredový ostrovček a zúžili by sa pruhy. V súčasnosti tam má jazdný pruh 3,75m, pritom pri cestu s návrhovou rýchlosťou 70km/h by stačílo 3,0m. Takto na 4 pruhoch ušetríme 3m, stredový ostrovček má myslím 4m. To už máme 7m. Električka potrebuje na svoje fungovanie minimálnu šírku 5,5m, takže nám tam ostáva ešte 1,5m k dobru. Pri kruháči by pokračovala rovnobežne s cestou do Čuňova. Niekde za súčasnou zastávkou Slnečnice by sa odklonila k železničnej trati a popri nej by došla až na ŽST Rusovce. Električková trať by viedla po pravej strane Panónskej (smer Čuňovo). Zastávky by boli Janíkov dvor, Jasovská, Slnečnice, Jarovce - záhrady, na kolmici k trati ako je Kovácsova, Gerulata a konečná ŽST Rusovce. Tým pádom by sa mohla zrušiť L90, čo sa niektorým páčiť nebude, ale električka pôjde na Šafko, takže tak ďaleko to nebude od súčasnej konečnej. Navyše električka bude môcť jazdiť častejšie a je to aj ekologickejšie ako autobus. Tým pádom by sa mohla aj zredukovať L91/191, keďže časť ľudí by prešla na električku keďže pre nich bude výhodnejšie ísť cez Šafko. Takže nebude potreba dlhé autobusy, budú stačiť krátke autobusy a dlhé sa môžu presunúť na linky, kde ich bude viac treba.
Solider5.5.2018 13:18 #183 Re:
Reakcia na #181 od JerryBA:
Keďže dokončenie úseku bolo naplánované v prvej polovici roka 2020 a súčasný termín je koniec roka 2023, tak je omeškanie projektu už 3,5 roka.
kecho5.5.2018 8:28 #182 Re:
Reakcia na #181 od JerryBA:
Smutné je, že oproti úplne neschopnému IvoNovi dokázal neschopný politruk Ftáčnik vypestovať aspoň tie paradajky... ?
JerryBA5.5.2018 6:53 #181 Re:
http://dajto.markiza.sk/aktualne/1918101_dostavba-trate-petrzalskej-elektricky-vyrazne-meska
kecho29.4.2018 20:31 #180 Re:
Reakcia na #177 od Ma178rek:
“proste ak sa odpáli niečo na šafku... je celá petržalka odrezaná”
A preto mozeme podakovat iniciativnemu idiotovi, ktory zrusil obratisko Jungmannova, po ktorom ostalo len vyvalcovane podlozie a klukaty chodnik. Pri probleme na Safku by stacila NAD cez most a zvysok Pe radialy by bol obsluzeny. Rovnako aj v pripade MU v ramci Petrzalky - stacili by busy iba na problemovom useku. Takto vsak budeme tahat busy po celej dlzke tram trate.
kecho29.4.2018 20:27 #179 Re:
Reakcia na #176 od Ámos:
Garantujem ti, ze prazdna nebude, pretoze ide cez obyvanu oblast. Plus Euba je v pesej dostupnosti od tej trate, v lete by mozno zmensila napor autistov pri hradzi a celorocne by v ramci Slnecnic odlahcila 91/191 a najma 90.
lostrail22.4.2018 19:13 #178 Re:
Reakcia na #177 od Ma178rek:
Takychto miest je viac a nejde len o potrebu mostov. Ked sa zomelie nieco na nabrezi, Karlovka aj s Dubravkou su odrezane, podobne pri Salezianoch (a odrezany je Ruzinov). Kym sa elektrickova siet dostane do stavu, v ramci ktoreho bude mozne zabezpecovat obsluhu okrajovych casti, resp. sidlisk odklonom, to my tu s najvacsou pravdepodobnostou uz nebudeme.
Ma178rek22.4.2018 15:03 #177 Re:
ja by som navrhol ak by bola odbočka v lidu potiahnuť to do lokality EUBA, myslím že tam je potenciál, ale časom by trebalo ešte1 most do Petržalky na električku... proste ak sa odpáli niečo na šafku... je celá petržalka odrezaná
Ámos19.4.2018 20:59 -1#176 Re:
Reakcia na #174 od kecho:
TOo si memyslim, ze by bolo prinosom. vybudujeme trat, kam sa posle jedna linka, ktora bude jazdit prazdna, cim oslabime kapacitu na zvysku radialy.
A aby sme tomu dali nejaky zmysel, potiahneme ju za desiatky milionov po Dolnozemskej, aby obsluhovala les a konci nemocnicu.

S499.102318.4.2018 12:08 #175 Re:
Reakcia na #174 od kecho:
Prečo kriesiš trolla?
kecho18.4.2018 7:47 #174 Re:
Reakcia na #170 od chodec:
Odbocka k Lidlu by nebola naskodu. Bosakova je siroka viac nez dost, Sustekova ma medzi trhom a cestou tiez velky nevyuzity priestor a potom uz len potiahnut do Ovsista (z parkovacieho pruhu staci spravit bus/tram) a vyhladovo cez Dolnozemsku rychle spojenie bud k Antolskej, do vozovne alebo ku Cresco projektu a tam pripadne prepojenie s novou tratou.
loicsop7.4.2018 23:46 #173 Re:
Príspevok bol odstránený z dôvodu možného porušovania zákonov SR.
Error 0x00728.2.2018 20:26  +1#172 Re:
Reakcia na #170 od chodec:
"Existuje na magistráte vôbec niekto kto... rozumie doprave?"
Nie. (Teda úplne zjednodušene povedané. Zmena nastane ak vypadne Neschopnal.)
To ostatné: No comment...
pharel27.2.2018 17:02  +2#171 Re:
Reakcia na #170 od chodec:
Lido, nie Lidl 😃
chodec27.2.2018 10:43 -3#170 Re:
Reakcia na #169 od zezel:
odbočku k Lidlu navrhli developeri v rámci svojich aktivít, kde patrila aj električka na Pribinovej, Košickej, lanovka cez Dunaj. Všetko nekoncepčné veci z hľadiska celkového riešenia katastrofálnej dopravy. Lenže kto už vidí v tomto meste veci komplexne. Veľká väčšina naskočí na nejaký podhodený lokálny "bonbónik" ako kameň hodený do vody, podiskutujú, hladina sa rozčerí a za chvíľu "klídek po pěšině".
Existuje na magistráte vôbec niekto kto, nie že sa venuje doprave (tomu rozumie každý kto drží v ruke volant alebo niečo čo sa podobá na volant) ale kto rozumie doprave ? Kto vidí do budúcnosti ? Magistrát má dosť dokumentov ktoré riešia koncepciu dopravy. Lenže všetky ostali v šuflíku. A všetky sa postupne ani nevenovali riešeniu výhľadu, ale navrhovali riešenia ako zachrániť dopravnú krízu za minimalizácie vloženia investičných prostriedkov. Ale na rozdiel od magistrátu developeri nečakali. Takže stav je taký aký je. Plne súhlasím s Tvojím konštatovaním " Chýba komplexné riešenie dopravy, ani sa nim nikto nezaoberá ved načo, aj tak na to nie sú financie."
Nik nemá záujem o skutočnú integráciu dopráv na území mesta. Kubáčkovci sa starajú len o železničnú dopravu - my si svoje potreby vyriešime, nestarajte sa o nás. MHD-čkári sú najšťastnejší keď majú wifinu a môžu na konečných blunkať do smartfónov a ak ešte je vo vozidlách nabíjačka už sú na vrchole šťastia. Cyklo-koalično-kuchynské spolky očakávajú, že napriek bratislavským podmienkam či už prepravným (obslúžiť lokality škola, škôlka, práca a poobede naopak aj s nákupom), geografickým, vzdialenostným, poveternostným) skoro všetci presadnú na bicykle. A magistrát ? nuž primátor sa posadí na SMART lavičku a jeho okiadzači a novinári sú v nemom úžase. TO JE ONO, TO JE ONO.
A k tomu sekunduje slávny JASPERS a teší sa ako Bratislave ponúka zakaždým drobky a oni sú prešťastní a peniažky sa vracajú ako sa hovorí "čistým plátcom".
zezel12.2.2018 10:29 -3#169 Re:
Reakcia na #168 od chodec:
K comu je dobra odbocka k lidu, ked je to 3-4 minuty peso k zastavke sad J.Krala? Mala by zmysel pri predlzeni do Ovsista, pripadne dalej po dolnozemskej k nemocnici a uzavriet okruh cez antolsku no to je zopar hluchych kilometrov ktorych vystavbu nikto neobhaji.
To uz by sa ziadal nejaky prejazd cez dunaj idealne po pristavnom moste s napojenim na prievoz. Ale co spravit so zeleznicou? Na nu sa mohlo mysliet pri projektovani nulteho obchvatu. Pre osobnu dopravu je jej sucasna hodnota nula. Zaujimave, ze madari aj rakusania pochopili uz pred x-rokmi, ze bratislava je lievik no bohuzial ich akakolvek snaha o spolupracu s nasou stranou stroskotala a museli veci riesit inak, ci uz zeleznicnu alebo cestnu dopravu. Chyba komplexne riesenie dopravy, ani sa nim nikto nezaobera ved naco, aj tak na to nie su financie. Dnes nie su, a ked raz budu? Vsetko zastavane, obyvatelov pribuda, a nemaju alternativu k individualnej doprave. Preco ked sa zmietla zo stola spominana filialka, nevidim snahu priviest tam aspon primestske vlaky? Verte ci nie, raz to metro bude (to uz budem pod drnom) ale pre ine alternativy nevytvarame podmienky
chodec12.2.2018 6:21 -2 +1#168 Re:
Reakcia na #167 od zezel:
Fantastická myšlienka ktorá to určite zachráni. To znamená že teoreticky do každej úrovňovej svetelne riadenej križovatky vojde každé 2 minúty električka, samozrejme z protismeru tiež každé 2 minúty a keďže nebude taká synchronizácia aby vošli naraz, križovatky sú úrovňové každých 500 - 600 m, veľmi často sa stane že prídu v "polovičnom" intervale t.j. každú minútu si "preferencia" vyvolá stopku pre automobily. Pritom preferencia je odstupňovaná v poradí električky, zmeškané autobusy, autobusy podľa grafikonu a až potom ostatná automobilová doprava, k tomu treba vybaviť aj chodcov. A ešte nám tam developeri pridajú linku na obsluhu LIDA na druhej strane Dunaja takže križovatka na Šafku je vybavená, električky stoja v šóóóóóóre. Už to vidím ako to po mesiaci vypnú.
zezel11.2.2018 16:57 #167 Re:
Reakcia na #161 od chodec:
S linkami 1 a 3, a predlzenim 6 a 8 sa da dostat na 2 min. interval co sa v kombinacii s novymi vozmi blizi ku 10k/hod. Cas ukaze ci to staci
Solider11.2.2018 15:19 #166 Re:
Reakcia na #165 od Mike:
Koľajová spojka na úrovni Technopolu by sa eventuálne mohla dopracovať aj teraz vo fáze DUR, takisto, ako sa teraz mohli prepracovať križovatky a ďalšie veci. Keby sa chcelo.
Mike11.2.2018 11:38 #165 Re:
Reakcia na #161 od chodec:
Zaujímavé číslo ale tá kapacita tam môže byť určite vyššia. A po druhé, ak aj projekt je tak obmedzený že počíta iba s jedným obratiskom v Janíkovom dvore a ďalej po trase s ničím, po 5 ročnej udržateľnosti kvôli eurofondom sa môže dorobiť koľajová spojka napr. na úrovni Technopolu a tam končiť linka s obojsmernými vozmi.
810zssk11.2.2018 11:12  +3#164 Re:
Reakcia na #161 od chodec:
To uz treba obuchat o hlavu tym co cely cas bluznili o stvorminutovom intervale, horsiom nez je v Karlovej Vsi, a aj skrz to nepresadili mimourovnove riesenie aspon najdolezitejsich krizovatiek. Ale to nie je chyba elektricky, len jej prevedenia.
S499.102311.2.2018 8:22  +4#163 Re:
Reakcia na #161 od chodec:
Inak opäť ukazuješ, aký si totálne nezorientovaný, keďže Nesrovnalova nie je električka, Nesrovnalova bola naopak tvoja milovaná Filiálka. Vďaka bohu to neprešlo.
S499.102311.2.2018 8:19  +5#162 Re:
Reakcia na #161 od chodec:
Zatiaľ čo tvoja Filiálka s TGV do Paríža by to vytrhla!
chodec11.2.2018 5:46 -6#161 Re:
Reakcia na #160 od zezel:
Príspevok je skrytý z dôvodu udeleného výrazne záporného hodnotenia ostatnými používateľmi. [Odkryť]
zezel9.2.2018 18:10 #160 Re:
Reakcia na #159 od Mike:
O tom prieskume som cital. Narazam na to ze obytne stvrte sa stavaju aj na vacsom sajrajte, ako certifikovany podklad pod dopravnu stavbu by to asi nepreslo. Ja som si spravil obraz co vsetko tam moze byt ked sa vyberal kufor pod dialnicou pri byvalej vozovni na einsteinovej.
btw. ma zaujima, ci sa da 150-tisicove sidlisko obsluhovat dvomi kolajami. Zaroven si myslim ze je najvyssi cas sa zamysliet nad dopravou z jaroviec a rusoviec, ako aj juzneho mesta. Je iba otazkou casu kedy sa cele to uzemie zastava, ak sa uz teraz nevynechaju koridory, nepomoze ani supernulty obchvat
Mike9.2.2018 17:06 #159 Re:
Reakcia na #158 od zezel:
Developer Južného mesta si tam dal spraviť geologický rozbor, lebo celý umelý kopec idú odstrániť. A spomínali, že nič životu nebezpečné či ohrozujúce, ako sa tradovalo, sa tam nenašlo. Takže tá ortuť a staré zbrane z pivníc zbúraných domov atď môžu byť do veľkej miery iba urban legend.
zezel9.2.2018 16:35 #158 Re:
Reakcia na #134 od cestujuci34:
Ten kopec je nepouzitelny. To nie je len sut zo starej petrzalky. Su tam prevezene smetiska a rozny iny bordel co sa nedal zuzitkovat ani na zasypy. Kedysi sa na kopci pasli ovecky, skumali sa na nich ucinky toho kopca. Vysledok nepoznam a nikto nikdy sa s nim nechvalil...
emko17.1.2018 17:11  +4#157 Re:
petržalská električka dnes získala právoplatné rozhodnutie EIA

ani pri tej najlepšej vôli sa nezačne stavať do 2020 (v územnom pláne je, ale ak by sa aj objednala všetka dokumentácia naraz, zabije to aspoň rok a pol, ak nie dva).

pri EÚ fondoch by to nemal byť problém, keďže platí pravidlo t+3 (preplatia sa výdavky na projekty do troch rokov po skončení programového obdobia, teda do 2023). "stačí" do 2020 stihnúť všetku prípravu 🙂
piggee11.1.2018 21:34  +1#156 Re:
Reakcia na #155 od kecho:
Ale v podstate ma chodec pravdu. S druhou castou Petrzalky sa mozeme rozlucit na najblizsich niekolko rokov. Vdaka neschopnosti Nesrovnalovej particky.
kecho28.12.2017 8:37  +3#155 Re:
Reakcia na #154 od chodec:
Penazi ma mestska kasa dost. Ze ich predrbe na “zbytocnosti”, ktore bud nie su potrebne alebo su predrazene (optimalna je kombinacia oboch faktorov), to je druha vec.
chodec27.12.2017 6:12  +1#154 Re:
Reakcia na #153 od martinah:
Som zvedavý odkiaľ mesto po r. 2020 zoženie peniaze bez fondov EÚ? Droba nebude mať peniaze ani na seba a p. Ožvaldová ako odborníčka na dopravu ich asi nezoženie. Mesto sa zahusťuje a rozširuje, ale pre dopravu sa nerobí nič.
martinah17.12.2017 20:12 #153 Re:
Reakcia na #149 od pharel:
cize z 2020 sme uz na 2023
aj by boli peniaze, aj je projekt, a aj tak prd z toho
piggee16.12.2017 20:58 #152 Re:
Reakcia na #149 od pharel:
Inak povedane - zatial sereme na to, aj tak musime riesit Karlovku a kedze buduci rok tu uz nebudeme, tak nam to je vlastne jedno.
kecho16.12.2017 7:47 #151 Re:
Reakcia na #149 od pharel:
Kopec nekonkretnych dristov...?
810zssk15.12.2017 15:34 #150 Re:
Reakcia na #149 od pharel:
IvoN to dal ?
pharel15.12.2017 15:08 #149 Re:
Ahojte, mam odpoved z magistratu hl.mesta, ta posledna veta ma zarazila:
Dobrý deň pán XX,
v súčasnom období prebieha proces správoplatnenia Záverečného stanoviska EIA (posúdenie stavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie), ktoré očakávame v najbližších dňoch. Následne budú závery zo stanoviska EIA zapracované do dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá bude predložená na schválenie hlavnému mestu. Súčasne v uvedenom období hlavné mesto predloží na Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o vykonanie štátnej expertízy, ktorú zo zákona zabezpečuje a spracováva MDV SR.
Následne hlavné mesto spustí prípravu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad MČ Petržalka v zmysle stavebného zákona.
O predpokladanom začiatku stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" je ešte predčasné hovoriť, nakoľko do uvedeného procesu vstupuje viacero faktorov. V prvom rade je potrebné dopracovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie a dokumentácie na realizáciu stavby), vysúťažiť zhotoviteľa stavby a v neposlednom rade získať financovanie stavby cez OPII, tzn. podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EU zdrojov prostredníctvom MDV SR. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené kroky, ktoré hlavné mesto vykonáva a plánuje realizovať, podliehajú všetky procesy dvojitej kontrole, t. j. kontrole objednávateľa (hlavné mesto SR Bratislava) a Riadiaceho orgánu OPII (Ministerstvo dopravy a výstavby SR).
Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že ide o prioritný projekt hlavného mesta, venujeme mu maximálnu pozornosť a veríme v úspešnú realizáciu stavby do konca roka 2023.
lostrail14.12.2017 18:15 #148 Re:
Reakcia na #147 od radoslavius:
Ako by ma odhadol Laminatka, konecne sa zasa trochu nasosam sotousovin, ked budu fotky, ako to (aj ked pomaly) napreduje.
radoslavius13.12.2017 21:45 #147 Re:
.....Pokračovať sa bude v prípravných prácach na modernizácii Vajnorskej a Ružinovskej radiály a na budovaní električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor. Na modernizáciu Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály vyčlenilo mesto v budúcom roku 49,5 milióna eur....zdroj Bratislavske noviny....ze by sa ozaj zacalo stavat a pokracovat uz v roku 2018??
legnaw15.11.2017 15:27 #146 Re:
ked vidim ako namalovali krizovatku jantarova-lietavka je mi bľuvno... a o par rokov sa zisti ze urovnove krizenie je naprd tak dohodime prestavbu nasim... ?
chodec15.11.2017 6:05 #145 Re:
Reakcia na #139 od Daniel:
Vraj to majú na svedomí "dopravní experti" mesta.
kecho13.11.2017 22:16 #144 Re:
Reakcia na #139 od Daniel:
To je tento?
http://www.zisk.eu/sk/Katalog-firiem/Zoznam-kontaktov/ContactDetail.alej?contactid=31145
kecho13.11.2017 22:13 #143 Re:
Reakcia na #139 od Daniel:
Tam neexistuje nejaká lehota na vybavenie odvolania? Lebo ten pán z Pražskej, okolo ktorej električka ani nepáchne, to podal 11.7.. Teraz je už november a žiadne pokračovanie v danej veci na webe nie je...
lostrail13.11.2017 14:13 #142 Re:
Reakcia na #141 od runother:
Pre porovnanie, povodny plan rekonstrukcie KV radialy bol zacat v roku 2017 a skoncit v roku 2018. Aktualne budeme radi, ak sa vobec na buduci rok zacne KV radiala robit (podla dokumentov, ktore k tomu zatial vysli, hadam sa teda zacne).
Petrzalska radiala mala povodne zacat v roku 2018 a skoncit v roku 2020. A podla toho, ako to vyzera, mam pocit, ze tiez budeme radi, ak v tom roku 2020 vobec nieco zacne.
runother12.11.2017 8:31 #141 Re:
Myslite si,ze zacnu na bud.rok stavat? Dako sa o nej mlci
Ibiza29.9.2017 17:36 #140 Re:
Po spustení 1. úseku som tu písala, že 2. etapa bude najskôr za 10 rokov od spustenia 1. etapy. Bolo že to štekania. ? ? ? ? A TRVÁM NA TOM STÁLE!
Daniel29.9.2017 10:49 #139 Re:
Reakcia na #138 od pharel:
Údajne sa Ing. Kačo z DOPRAVOPROJEKTu mstí mestu za verejne prejavenú nespokojnosť s dokumentáciou modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály, ktorú DOPRAVOPROJEKT nedokázal spracovať podľa požiadaviek mesta v určenom termíne.
pharel29.9.2017 10:27 #138 Re:
Takze tam mame dalsie odvolanie pod datumom 24.8.2017: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-safarikovo-namestie-v-b-3
Takto sa tej vystavby nedockame. V inych krajinach to tiez takto funguje? Mne sa zda, ze tam to ide vzdy tak rychlo, od zameru az k realizacii. Fakt by ma zaujimalo, ci novu Hauptbf vo Viedni pripomienkovali vsetci Viedencania, nakolko rozloha celeho projektu je obrovska.
martinah15.9.2017 16:48 #137 Re:
Reakcia na #134 od cestujuci34:
hej, maju uz povolenie na asanaciu, pre zaciatok 30%, cresco uz stavia plot okolo celeho kopca, bude zaujimava akcia
Solider15.9.2017 14:49 #136 Re:
Reakcia na #133 od kecho:
Tak dôvodom je skôr rozhodnutie politkov, že sa bude realizovať úrovňový variant. Tým pádom sú zárezy nepoužiteľné a treba ich zasypať.
810zssk15.9.2017 14:43 #135 Re:
Reakcia na #133 od kecho:
Ano, je.
cestujuci3415.9.2017 14:29 #134 Re:
takze ten kopec za Petrzkou sa bude likvidovat ? tam je pochovana velka cast starej zburanej petrzalky. takze sa stara petrzalka opat raz bude "presuvat" 🙂
kecho14.9.2017 17:25 #133 Re:
Reakcia na #132 od martinah:
"Vzhľadom na rozhodnutie projektantov nevyužiť terénny zárez plánovaný pre metro sa bude zavážať zeminou. "
Je to len zhoda okolností, že Cresco pri ďalšej výstavbe South Parku bude potrebovať "odpratať" ten kopec za Petržalkou?
martinah12.9.2017 15:40 #132 Re:
nieco aktualnejsie k teme:

http://www.petrzalskenoviny.sk/samosprava/09/2017/predlzenie-elektrickovej-trate-sa-opat-posuva/
runother28.8.2017 17:49 #131 Re:
Nevie dakto daco new o pripravach?
lostrail12.7.2017 11:21 #130 Re:
Reakcia na #129 od pharel:
Tak to si asi nezachytil prve odovodnenie MC Petrzalka, preco to vlastne chcu urovnove. Jasne, teraz si uz vymyslaju vselijake prvoplanovo "vznesene" dovody, ako napr. bezbarierovost, mestotvornost, privetivost k cestujucim a podobne bludy, ale prva reakcia bola, ze problem s mimourovnovym krizovanim je kvoli tomu, lebo, citujem: "O to sa treba starat". Neviem uz meno tej poslankyne, co toto vypustila, ale v jednej takejto hlaske zhrnula cely sposob fungovania niektorych samosprav na Slovensku. Len preboha, aby sa nemuseli o nic starat a vobec nieco robit.
pharel12.7.2017 10:17 #129 Re:
Akoze to fakt nechapem preco riesia hore dole varianty ci urovnova alebo mimourovnova krizovatka, sak je to uplne jedno, plati to EU tak snad im nejde o to, ze co je lacnejsie. Len nechapem fakt preco tak zdrziavaju rozhodovanim sa, nech sa pozru na Vieden, Prahu kde su aj mimourovnove prestupne uzly a nikomu to neprekaza.
lostrail8.7.2017 21:17 #128 Re:
Cely ten dokument je nejaky pozliepany. Asi na troch miestach sa pise o mimourovnovom krizeni na Pajstunskej a kdesi o kus dalej zas nieco na sposob, ze ked budu dodrzane vsetky normy a predpisy, tak nech si tam (stavebnik, mesto, mestska cast?) postavi aj urovnove krizovanie, ak sa im to zda vyhodnejsie. Dovolujem si napisat, ze on tak nejako vznikol hlavne preto, aby si OU splnil svoju povinnost. Otazkou zostava, ci z tohto projektu vobec nieco bude a ak nedajboze aj ano, v akej podobe. Uz Variant 2m je dost kompromisny a urovnove krizovanie na Pajstunskej ho v podstate posuva na uroven nevyhovujuceho Variantu 1. Ze niekto laskavo ponecha mimourovnove krizovanie tam, kde je uz vlastne vybudovane (pri Janikovom dvore), no parada, na takych ludi sa tu cakalo.
Solider8.7.2017 10:03 #127 Re:
Reakcia na #120 od pharel:
„kedze buduci rok sa uz ma zacat stavat“ – ? Však to už neplatí.
Viko7.7.2017 18:52 #126 Re:
Reakcia na #124 od Petto:
Ja ti asi nerozumiem. Priebeh bol predsa taký, že pôvodne sa len plánovala MUK v križovatke Pajštúnska/Jantárová, potom sa k tomu pridalo nahradenie presypu ramena premostením aby riešenie bolo komplexné. A ja sa pýtam, či správne chápem že tvrdíš, že tieto dva objekty sa vystavajú nie na definitívnom mieste, ale na trase dočasnej úzkej preložky Pajštúnskej raz na jednom, raz na druhom boku zatiaľ neexistujúcej štvorprúdovky.

K dôvetku: mesto by si to mohlo samo riešiť, keby skôr vedelo, čo chce a nemalo tam stavebnú uzáveru. Lenže uvažovacie schopnosti komunálu sú v rovine "nechceme MUK, lebo podchody sú zanedbané miesta" (© MČ Petržalka ?).
radoslavius7.7.2017 15:43 #125 Re:
....na vnutornom obratisku je trat ukoncena tupikmi,ktore sa daju odstranit a trat moze pokracovat v smere na Petrzalka juh s ktorou vyhladovo pocitame? ?
Petto7.7.2017 15:16 #124 Re:
Reakcia na #123 od Viko:
To esicko netusim. Ale to by si mohlo aj samo mesto riesit a nie na vsetko cucat EU fondy.
Viko7.7.2017 15:07 #123 Re:
Reakcia na #122 od Petto:
Na dnešnej úrovni v zmysle, že sa zachová to niekoľkonásobné esíčko vybudované s cieľom, aby výstavba premostení neobmedzovala premávku?
Petto7.7.2017 14:08 #122 Re:
Reakcia na #121 od lostrail:
Chapem to tak ze jestvujuca cesta/ krizovatka bude sice na moste ale kvazi v dnesnej urovni len tych 1,6metrov vyssie a popod cestny most pojde tramvaj. No v dokumente skoda ze stale su uvadzane len 1,3 na Janikov dvor- co samozrejme nemusi byt predmetom dokumentu presne trasovanie asi.
lostrail7.7.2017 13:33 #121 Re:
Pise sa tam, ze:

"Vo variante 2m - (modifikovany) v uzle krizovatky Jantarova cesta - Pajstunska dojde nad elektrickovou tratou (km 4,06 - zastavka Stred v zareze) k vybudovaniu mostneho telesa, ktoreho osadenie si vyziada zdvih Pajstunskej ul. v prislusnom stavebnom useku/profile o cca 1,6 m s premostenim Chorvatskeho ramena".

Co toto presne znamena? Ze zostava v platnosti mimourovnove krizenie alebo sa ide ulica zdvihnut kvoli tomu, aby sa zrovnala s novym nasypom?
pharel7.7.2017 11:49 #120 Re:
Reakcia na #119 od TeBeCe:
Mas nejake kratke zhrnutie prosim? Nechce sa mi to citat. Chcem len vediet ci sa vsetko schvalilo ako malo a ci uz mozu pristupit k dalsim vybavovackam, povoleniam, verejnym sutaziam, ... kedze buduci rok sa uz ma zacat stavat 🙂 dik
TeBeCe6.7.2017 18:36 #119 Re:
Záverečné stanovisko OU BA
http://www.enviroportal.sk/eia/dokument/260741
Rubber382.7.2017 10:36 #118 Re:
Tak žeby si na túto potrebu predsa len niekto spomenul? ? Škoda ale tých elektrobusov v 2. polovici správy

https://www.bratislavskenoviny.sk/doprava/45669-dopravny-podnik-planuje-nakup-novych-elektriciek
Valec21.4.2017 7:21 #117 Re:
Ten vizualizačný obrázok s podjazdom už možno z článku vypustiť.

http://www.petrzalskenoviny.sk/samosprava/04/2017/maraton-elektricky-v-petrzalke/
Solider20.4.2017 20:29 #116 Re:
Reakcia na #115 od piggee:
Oni sa iba bezvýhradne riadia príslovím, že kto nič nerobí, nič nepokazí. A preto sa len tvária, že robia, aj keď reálne nič nerobia ?
piggee15.4.2017 22:45  +1#115 Re:
Reakcia na #114 od slavius:
Tak na zaklade tejto logiky mi je uz jasne, preco to nijako dalej nenapreduje. O novu trat sa bude treba starat a kedze sa nedokazu poriadne starat ani o tie stare, tak sa rozhodli, ze sa dalej stavat nebude ?
slavius14.4.2017 12:16 #114 Re:
Reakcia na #113 od piggee:
Ja som to videl napr. tu: http://www.petrzalskenoviny.sk/samosprava/04/2017/maraton-elektricky-v-petrzalke/
piggee14.4.2017 12:11 #113 Re:
Reakcia na #112 od Viko:
To si kde nasiel ten citat?
Viko14.4.2017 10:50  +2#112 Re:
Ak by niekto chcel vedieť, na koho obracať hnev za budúce zdržania, kolízie a vyčkávanie na semaforoch križovatky Jantárova-Pajštúnska, tak v aktuálnom čísle PN sa k tomu hrdo hlási MČ:
„Uprednostňujeme úrovňové kríženie. Chceme predísť vytváraniu zbytočných bariér nadchodmi a podchodmi. O takéto stavby je potrebné sa starať, pričom Petržalka ani mesto nemajú dostatok financií na starostlivosť o už existujúce objekty, akými sú napr. terasy panelákov. Mesto nám dalo za pravdu, našu pripomienku akceptovalo a zapracovalo do projektu."

Takže ďakujeme, milá samospráva!
lostrail21.2.2017 12:51 #111 Re:
Na stranke http://bratislavayimby.blogspot.sk/2017/02/slnecnice-sa-rozrastu-o-dalsiu-etapu.html som si vsimol, ze predmetny development nejako zanedbava najnovsi variant (2m) Petrzalskej elektricky. Najma predposledny obrazok nad mapou je zaujimavy. Tam je este velka vozovna a jednostranne obratisko. Okrem toho je to cele posunute dalej s napisom "zastavka" priblizne v mieste planovanej krizovej vyhybky.

Nevie niekto, ci sa pohlo nieco v tejto veci, t.j. ci sa vobec pocita s upravou projektu alebo zas pojde o "vyvolane naklady", ktore "nikto necakal"?
mido8.1.2017 18:17 #110 Re:
Otázka - neviete kde sa teraz nachádza základný kameň bratislavského metra z roku 1988?

http://www.cs-dopravak.cz/zpravy/2017/1/4/hledme-zkladn-kmen-bratislavskho-metra-nevte-o-jeho-osudu ?
lostrail30.11.2016 13:44  +1#109 Re:
Reakcia na #108 od TeBeCe:
Zaujimave citanie (a prezeranie). Kazdopadne Variant 2m povazujem za predychatelnejsi ako povodny Variant 2 a omnoho lepsi ako Variant 1. Aj tak ma vsak vela nedostatkov, ktore bude mesto lepit s krizikom po funuse, ked sa tam niektori konecne uvedomia. Najma nehody cyklistov s chodcami a ich psami budu este strasne "zabavne" (najma, kym je podla slovenskej legislativy pes vnimany ako vec).
Dokonca by som ani nezatracoval sancu na to, ze mesto po urcitom case prevadzky prerobi niektore krizenia na mimourovnove (najma, ak bude na to priestor a nejaky maf... ehm, developer sa to tam nerozhodne cele zadrbat presklenymi skatulami).
TeBeCe30.11.2016 12:39 #108 Re:
samotna sprava o hodnoteni:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-safarikovo-namestie-v-b-3
TeBeCe29.11.2016 19:16 #107 Re:
Verejne prerokovanie:
http://www.bratislava.sk/nosny%2Dsystem%2Dmhd%2Dprevadzkovy%2Dusek%2Djanikov%2Ddvor%2Dsafarikovo%2Dnamestie%2Dv%2Dbratislave%2D2%2Dcast%2Dbosakova%2Dulica%2Djanikov%2Ddvor/d-11052587/p1=11049947
pjj16.11.2016 0:38 #106 Re:
Reakcia na #104 od TeBeCe:
Vdaka za link. V tej sprave sa pise, ze: 'V 40. týždni došlo ku dohode s Krajským dopravným inšpektorátom PZ v Bratislave na
riešení križovatky Lietavská- Betliarská.'

Ktory variant sa vybral?
piggee13.11.2016 18:29 #105 Re:
Reakcia na #104 od TeBeCe:
Aha, takze este zatial prebieha byrokraticky ping-pong. Diki moc.
TeBeCe13.11.2016 14:52 #104 Re:
Reakcia na #103 od piggee:
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/11953.pdf
piggee12.11.2016 20:45 #103 Re:
S tymto sa nieco pohlo?
Error 0x0079.3.2016 20:16 #102 Re:
Jednoduche vizualizacie:
Magoriat Fejsbúk:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1148625675200468.1073741893.166688783394167
Prip. trochu väčšie:
http://www.aktuality.sk/fotogaleria/320252/vizualizacie-bratislava-pripravuje-predlzenie-elektrickovej-trate-v-petrzalke/

Tie pristresky ?
Petto8.3.2016 12:49 #101 Re:
Reakcia na #98 od lukaas:
Lietavsku urcite nie, kedze to bude hlavne prestupny terminal z 98,99 na 1,3. Gessayova je tak 50:50. Chorvatske rameno a Zrkadlovy haj su daleko od seba asi najvacsia zast.vzdialenost v Petrzalke, tak Gessayka pride vhod.
lukaas8.3.2016 12:29 #100 Re:
Reakcia na #99 od Error 0x007:
Tak je to 10 zastávok, priemerná cestovná doba električiek na 1 zastávku čo sa mi podarilo vypočítať je 1,5 minúty.
Error 0x0075.3.2016 22:01 #99 Re:
Reakcia na #98 od lukaas:
Nemyslim si, ze cesta bude trvat viac nez 15 minut, skor menej (elektricka ide dost priamo)...
lukaas4.3.2016 13:33  +1#98 Re:
Ku koncepcii, príde mi že tie zastávky sú od seba strašne blízko, teda niektoré. Vyhodil by som minimálne Lietavskú a Gessayovu, zastávky môžu byť vzdialené pokojne 700m. Veď už pri týchto zastávkach cesta z konca Petržalky na Šafárikovo námestie zaberie minimálne 15-20 minút. Ľudia by si mali zvykať na to, že prejsť kúsok k zastávke električky je normálne alebo ak nie môžu sa zviezť autobusom. Pohyb na čerstvom vzduchu je zdravý pre každého. Podľa mňa je oveľa lepšie stráviť v prostriedku MHD namiesto 20 minút len 10 vykúpené tým že idem napríklad o 5 minút dlhšie pešo na zastávku.
S499.10234.2.2016 18:07 #97 Re:
Reakcia na #96 od Solider:
Plánuje sa malá odstavná plocha s minimálnym údržbárskym zázemím (denné ošetrenie), to má vždy význam kvôli prvým ranným spojom.
Solider4.2.2016 16:39  +2#96 Re:
Reakcia na #93 od Ámos:
Pokiaľ viem, v Petržalke sa vozovňa neplánuje stavať ani rozširovať, keďže sa modernizuje a rozširuje vozovňa na Trnávke. Keď sa bavíme o nových vozovniach, určite väčší zmysel investovať do novej vozovne v Dúbravke, primárne pre autobusy, kvôli zníženiu emisného zaťaženia, ktoré denne vzniká pri manipulačných presunoch cez celé mesto.
Ámos1.2.2016 22:16 #95 Re:
Reakcia na #94 od Technopol:
Vsetko sa da, len treba chciet. Mesto vlastni naokolo dostatok pozemkov na zamenu. Popripade by ju bolo mozne tahat medzi bytovkami a panonskou. Je tam celkom dost siroky pas zelene.
Technopol1.2.2016 20:41 #94 Re:
Reakcia na #92 od Ámos:
Dopyt by aj bol, ale už nie je kadiaľ potiahnuť električku k A-bus vozovni. http://www.slnecnice.sk/slnecnice/3d-navigacia. To čo vidíš na obrázku je už viac menej celé naprojektované, mesto ani MČ dané pozemky nevlastnia a tá zeleň a ihriská tam budú musieť zostať, lebo boli tuším podmienkou k vydaniu stavebného povolenia.
Ámos1.2.2016 19:55 #93 Re:
Reakcia na #89 od Gryzly65:
Tak samozrejme sa bavime o rozsireni vozovne.
Synergia by casom zaplatila aj to predlzenie.
Ámos1.2.2016 19:53 #92 Re:
Reakcia na #88 od 810zssk:
Hm... co by to tak mohlo byt? Pockaj,..... ze by obsluhu sidliska pre cca 5 tis. obv. a vyhladovo pre 15tis. Mozno si treba pozriet uzemny plan co sa tam chysta.
Dispecer30.1.2016 16:34 #91 Re:
Ja len...
https://www.facebook.com/projektn.sk/videos/1080449292044629/?permPage=1
Rubber3830.1.2016 14:45 -1 +2#90 Re:
Reakcia na #87 od Ámos:
A veď predsa aj tak bude končiť pri Slnečniciach... ?
Gryzly6530.1.2016 10:54 -1 +2#89 Re:
Reakcia na #87 od Ámos:
...kde sa pomaly nepomestia ani tie autobusy, pre ktoré je určená...
810zssk30.1.2016 10:46 -1 +4#88 Re:
Reakcia na #87 od Ámos:
A co presne by sme tym dosiahli, okrem nutnosti stavby dlhsej trate za ucelom dostania elektricky do autobusovej vozovne?
Ámos30.1.2016 10:27 -4 +1#87 Re:
Reakcia na #85 od 810zssk:
Jednu vozovnu v Petrzke uz mame. Trat by sa mala v Janikovom dvore stocit dolava a koncit az pri Slnecniciach.
Jajboli30.1.2016 8:59 #86 Re:
A znovu stĺporadie? To nevedia dať stĺpy do stredu električkových koľají? Človek už má podozrenie že reming má u dodávateľa stĺpov percentá zo zisku.
810zssk13.1.2016 13:10  +3#85 Re:
Reakcia na #80 od Jajboli:
Ved sa robia co najefektivnejsie. Budu viest do vyrastajuceho noveho velkeho sidliska. Nehovoriac o tom ze tam je miesto na vozovnu.
juraj.k13.1.2016 13:08 -1#84 Re:
Reakcia na #80 od Jajboli:
K Antolskej by sa perspektívne mohla vybudovať odbočka. Ale asi by stačil aj návoz autobusom k hlavnej trati.
piggee12.1.2016 18:08 #83 Re:
Reakcia na #82 od Rubber38:
Aj ked prestupovat na bus (kedze vlaky su zrusene a aj tak nic tade nejazdi) do Rajky by teoreticky vedeli v podstate aj pri Antolskej a v nejakej dalsej faze (rok 3000+) by sa to dalo tahat az ku Slnecniciam 😉
Rubber3812.1.2016 18:03 -1 +3#82 Re:
Reakcia na #81 od Rubber38:
Plus som zabudol na rozrastajúce sa Slnečnice, či návoz od Rajky. Skrátka prestupý uzol Janíkov dvor má naozaj potenciál dosť vysoký na to, aby sa oplatilo nechať obsluhu Nem. Antolská na L99, resp. nechať cestujúcich z el. prestúpiť na hrane a odviezť sa 1-2 zastávky busom
Rubber3812.1.2016 18:00 -1#81 Re:
Reakcia na #80 od Jajboli:
Od Jar/Rus/Čun plus okolia Vyšehradskej nazbieraš určite viac (a navyše často pravidelných) cestujúcich v smere do centra mesta, než od Nemocnice Antolská, ktorá aj tak do značnej miery slúži obyvateľom BA 5, načo dobre slúži L99
Jajboli12.1.2016 17:46 -5 +1#80 Re:
Prečo sa neráta s konečnou pri nemocnici Antolská? veď si uvedomme aký význam a návštevnosť má táto nemocnica, určite by trať bola využívaná. Pozemky sú tam zatiaľ voľné. Dopr*le, keď už robia nové trate, tak nech sú čo najefektívnejšie.
Rubber3812.1.2016 11:05 -1 +1#79 Re:
Reakcia na #70 od Reverse Ǝ:
Tak čo, odpísal čosi? ?
UltraM11.11.2015 14:15 #78 Re:
Reakcia na #77 od runother:
Navrhov je vela, ale ako to v skutocnosti bude nevie nikto, zrejme ani samotne mesto.
runother11.11.2015 13:53 #77 Re:
Viete povedat,ako bude riešené pokračovanie cez chorvatske rameno smerom ku Kauflandu? Bude daky nadjazd,kde idu teraz autobusy? Neviem si to predstavit. dakujem
Mike11.11.2015 11:25  +1#76 Re:
Reakcia na #75 od Petto:
#71

Budú sa líšiť podľa variantov.
Petto11.11.2015 11:10 #75 Re:
Postol by sem dakto link na projekt, kde budu v nakrese polohy zastavok 2.fazy ? Medzi terajsou Jungmannkou konecnou a Kauflandom bude este nejaka zastavka ?
Reverse Ǝ11.11.2015 10:24 -1 +1#74 Re:
Reakcia na #73 od Reverse Ǝ:
Pani si asi nevšimla že to boli viaceré otázky ,na ktoré mi odpovie , že o ďalšom pokračovaní sa dozviem z ich stránky.... Už teraz viem viac z diskusného fóra ako od Vás pani Lipovská. Nemuseli ste sa obťažovať mi odpisovať .
Reverse Ǝ11.11.2015 10:17 -1 +1#73 Re:
Pani Lipovská dala konečne vedieť
Velmi skoro ?‍☠️

Dobrý deň pán Susko,
dňa 05.11.2015 ste zaslali mailom primátorovi mesta Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Ivo Nesrovnalovi (primator@bratislava.sk) otázku ohľadom projektu NS MHD úsek Bosákova – Janíkov dvor, ktorá bola z dôvodu vecnej príslušnosti presmerovaná na priame vybavenie na oddelenie stratégie a projektov .
V súvislosti s prípravou NS MHD úsek Bosákova – Janíkov dvor si Vás dovoľujeme informovať, že v mesiaci október Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podpísalo a zverejnilo zmluvu o dielo na zapracovanie zmien a doplnení do realizovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby: "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor". Dodávateľom je firma REMING CONSULT a.s. Táto zmluva je zverejnená na webovom sídle mesta Bratislavy:
http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36749&p1=15322

Zároveň bola v októbri podpísaná zmluva o dielo na vypracovanie a dodanie dokumentácie zámeru EIA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na stavbu: "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor". Dodávateľom je firma EKOJET, s.r.o. Zmluva je zverejnená na webovom sídle mesta Bratislavy:
http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36751&p1=15322

Verejné informácie o pokračovaní projektu budú priebežne zverejňované na webovom sídle Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
kecho11.11.2015 10:16 #72 Re:
Reakcia na #71 od TeBeCe:
"zjednodušenie križovania Jantárová – Rusovská," znamená čo? že to klasicky pretne cestu čiže žiadne MUK?
TeBeCe10.11.2015 22:25  +2#71 Re:
http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36749&p1=11050333

...zapracovanie nasledovných zmien a doplnení dokumentácie pre územné rozhodnutie:

a) dopracovanie variantu A v zmysle pôvodnej DUR s vylúčením rozchodu trate 1435 mm,
zjednodušením depa, vypustením haly údržby a údržby vozidiel Tram Train, vypustením zapojenia
do železnice na smer Kittsee, vypustením napojenia na železničnú trať Rusovce Petržalka,
vypustením obratiska Bosáková, s možným preriešením mimoúrovňových križovaní
s cestným komunikačným systémom;

b) dopracovanie variantu B v zmysle pôvodnej DUR a doplnenie o akceptované návrhy víťazného
návrhu v súťaži návrhov najmä nasledovným spôsobom: vypustenie obratiska Bosáková,
vylúčenie rozchodu trate z 1435, zrušenie depa a nahradenie krytým státím a halou
s dennou údržbou na rozchod 1000 mm, vypustenie prepojenie obratiska na smer Kittsee, vypustenie
zapojenia na železničnú trať Rusovce Petržalka, zjednodušenie križovania Jantárová
– Rusovská, vypustenie súbežných komunikácií Romanová a Kutlíková, upravenie smerového
a výškového vedenia trasy kopírovaním súčasného terénu, s možným preriešením mimoúrovňového
križovania Jantárová ul. - Kutlíková ul.;
Reverse Ǝ5.11.2015 18:14  +2#70 Re:
Reakcia na #69 od Rubber38:
Dnes som poslal dNesposral-ovi velmi vela otázok ohladom NSMHD part 2 .Som zvedavý čo odpíše. Potom to sem hodím ?
Rubber3816.10.2015 15:53 #69 Re:
Reakcia na #68 od berny:
Nech si tam pestujú aj ružičkový kel, ale ide o to, že ešte sme sa vôbec nikam nepohli ani s novým ÚP zóny, ani so samotným z neho vychádzajúcim projektom trate (teda ak hej, tak som samé ucho, ale zatiaľ o ničom neviem), a bez neho nebudú žiadne bagre, ani záhony, pochopil?
berny16.10.2015 15:46 #68 Re:
Reakcia na #67 od Rubber38:
2. časť by mala byť sprevádzkovaná v roku 2018, takže to celé rozbagrujú v roku 2016 a začiatok výstavby môžeme očakávať niekedy v druhej polovici 2018 aby sa to do 31.12.2018 stihlo.

Dve sezóny sa tam budú pestovať paradajky a možno aj iná zelenina.
Rubber3816.10.2015 15:35 #67 Re:
Reakcia na #66 od Error 0x007:
No dobre, mesto čosi vybralo (extra úroveň víťazného návrhu komentovať nebudem), ale kde je nejaký ďalší progres, nejaká definitívna oficiálna štúdia na základe schváleného návrhu, nejaká (aspoň reálne v blízkej budúcnosti plánovaná) zmena územného plánu, atď.? Nevidím žiadny posun, a to by už v týchto mesiacoch mal byť ideálne hotový celý ÚP spolu s projektom, keďže otvorenie 1. úseku je už za dverami...
Error 0x00715.10.2015 21:06 #66 Re:
Reakcia na #65 od Rubber38:
No bola nejaka urbanisticka sutaz, ta uz davno skoncila:
http://www.bratislava.sk/vyhodnotenie-urbanistickej-sutaze-navrhov-na-riesenie-centralnej-rozvojovej-osi-petrzalky/d-11041800
Rubber3815.10.2015 17:38 #65 Re:
Je známe, v akom štádiu je tá velenádejná urbanisticko-architektonická štúdia, aký je ďalší približný časový plán, resp. približne kedy by sme mohli poznať víťazný návrh a posunúť sa tak konečne ďalej? Díky
810zssk9.8.2015 23:40  +1#64 Re:
Reakcia na #63 od Jony:
Ide o (ocividne) pracovne nazvy.
Jony9.8.2015 23:12 #63 Re:
"Stred", "Juh" to čo sú za názvy zastávok. Čo nás potom čaká v budúcnosti? "Zadná", "Predná", "Pravá", "Ľavá"???? ?
Error 0x00716.4.2015 16:12  +3#62 Re:
Reakcia na #61 od lapčo:
Nemyslim.
Ale ked si o tom presvedceny, ze to je zlata cesta Bratislavy tak ta necham v tom.
lapčo16.4.2015 14:47 -1#61 Re:
Reakcia na #60 od Error 0x007:
alebo rovno použime na linku a dajme linku až do rajky nemyslíš a tá turistická atrakcia by odpadla
Error 0x00715.4.2015 19:36  +2#60 Re:
Reakcia na #59 od lapčo:
A kvoli "Turistickej atrakcii" ideme rozkopat centrum a vyliat vela penazi (do tunelov)? Ci by sa nedali pouzit efektivnejsie?
lapčo14.4.2015 21:33 -1#59 Re:
Reakcia na #58 od Error 0x007:
ale ako turirstická atrakcia s tou električkou by bola dobrá vec
Error 0x00712.4.2015 21:07  +1#58 Re:
Reakcia na #57 od lapčo:
Mas pravdu, ale ked to je zbytocne, tak to je zbytocne, aj ked to clovek chce.
lapčo12.4.2015 14:50 #57 Re:
Reakcia na #56 od Error 0x007:
myslím si že všekto ide len treba chcieť
Error 0x00710.4.2015 19:28  +5#56 Re:
Reakcia na #54 od lapčo:
Skromný? Skromné by bolo zabudnúť na mačkopsa...
lapčo10.4.2015 17:08 -1#55 Re:
myslím si že magoriát by na to našiel peniaze ,aj ked najnáročnejšia časť by bola v centre. kedže by sa museli odkloniť linky cez tunel . prápadne L1 premerovať do KV dočastne na jeden týždeň pri správnom plánovaní sa to dá zvládnuť aspoň myslím výhybky a potom spraviť len jednosmernú prevádzku. Lebo bude sa robiť na časti z šafárikovho nám., jesenského na Nám. lud. štúra zdvojkolajnenie tohoto úseku a až po most (stará teraz nepoužívaná spojka medzi nám. lud. štúta a Univerzitou Komenského) . ? ? ?
lapčo10.4.2015 17:02 -1#54 Re:
Napadol ma skromný návrh čo takto spraviť iba v centre dvojrzohodku čiže : šaf. nám. - jesenského - nám lud. štúra späť na most to by bolo ako za viedenskej električky len opačne . Obratlisko by som zručil dal by som vozovňu janíkov dvor do vozovne by sa dali nové eliny 30T a 29T , kde by bol rozchod 1000mm a od konca zastávky by sa odkloňoval rozchod 1435mm kde by sa spavil dvojkolajový triangel pre eliny tram-train do Rajky ,Rusoviec a smer stanica Petržalka (WIEN) .
Error 0x00711.4.2014 20:25 #53 Re:
Reakcia na #52 od Michal111:
Co som si az teraz vsimol:
Na vitaznom navrhu vidno mimourovnove krizovanie Bosakovej. Ma to len tu chybu, ze sa uz realizuje zbabrana prva etapa, kde ziadna MUK Bosakova neni... Neviem ci tym chceli autori navrhu ziskat body sympatie, alebo neboli informovany o po-J&T-ovanej prvej etape...
Michal11111.4.2014 10:08 #52 Re:
Takže magoriát si z nás opäť robí dobrý deň? Súťaž vraj ešte nepozná definitívneho víťaza, ale do druhého kola postúpili 3 návrhy.
http://bratislava.sme.sk/c/7164846/vstup-do-novej-petrzalky-ma-byt-pompezny-pribudnu-namestia-aj-parky.html
Error 0x0077.4.2014 21:14 #51 Re:
Reakcia na #48 od Michal111:
100%-ny suhlas ? Jedine pozitivum je jedno mimourovnove krizovanie, ale to taky rozdiel nerobi. Neni to projekt pre ludi.
Napr. navrh cislo 2 ma ovela viacej zelene. Ale to neni asi to co pozitivne hodnotili ludia v porote. Skor aby tam bolo co najviac pozemkov ktore sa daju zamenit (pozdravujem ftacatko ? ).
Michal1117.4.2014 20:19 #50 Re:
Darí sa 😃
*z najmenej
To predtým prosím vymazať.
Michal1117.4.2014 20:18 #49 Re:
Reakcia na #48 od Michal111:
*z namenej
Michal1117.4.2014 20:17 #48 Re:
Víťazný návrh riešenia centrálnej osi Petržalky.
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11041755&p1=11049947

K dispozícii sú tam aj ostatné súťažné návrhy.
Podľa môjho názoru vyhral jeden s najmenej prepracovaných návrhov mysliac viac na urbanizáciu ako na nejaký park či zeleň.
Tedomík14.3.2014 16:52  +3#47 Re:
V podstate súhlasím s návrhmi Rubbera38 ale aj inými. Tiež som toho názoru, že po dostavaní električky bude treba prekopať súčasné LV autobusov. Myslím si, že tá 83 po Dostihovú dráhu stačí a bolo by fajn, že za jedno obslúži túto lokalitu a za druhé, že by síce zostala zachovaná, ale nebola by až taká veľká motivácia ju využívať. V tom prípade by však bolo niečo potrebné aj na Hrobákovej, ale to by nové LV vyriešilo. So zmenou 93 (zrušením) taktiež súhlasím., samozrejme s predĺžením 94 na Vyšehradskú, prip. ešte ďalej a zlúčenie s inými linkami.... Bol tu argument, že by nebola linka na úseku Zochova-Hlavná stanica. Myslím si, že by to mohla vyriešiť aj linka 31. Hoci so mnou určite veľa ľudí nebude súhlasiť, nemyslím si, že treba 31+39 zachovávať v súčasnej podobe, keďže tie tiež kopírujú električku v úseku od Lafranconi až po Trnavské mýto. Navrhoval by som, aby 31 jazdila na trase CSÚ-Zochova-Štefánikova-Hlavná stanica, 39 sa zrušila a 61 sa výrazne posilnila. Spojenie CSÚ a STU by bolo prestupom na Zochovej na posilnenú 94, alebo prestupom na linku 5 (čo by však ľudia asi moc nevyužívali)
Tiež sa mi páči nápad so zrušením Holíčskej a presunutím obratiska k električke....
Michal11112.3.2014 19:03  +1#46 Re:
A je to tu zase, nikto nič nevidel, nikto nič nepočul. Už dávno sa mali prezentovať návrhy, no magoriát
mlčí.
http://petrzalcan.sk/mesto-o-vysledkoch-sutaze-mlci
mark1787.2.2014 7:12 -2#45 Re:
Reakcia na #40 od lapčo:
pekná predstava ale vieš ide o to že či máš dostatok financií 🙂 a pri tomto asi nebude dosť
Error 0x00723.12.2013 20:46 #44 Re:
Reakcia na #43 od AAA:
? ? ?
AAA23.12.2013 20:30  +1#43 Re:
Reakcia na #42 od AAA:
Vidno, že sú prázdniny v plnom prúde a žiaci ZŠ sa už nudia.
AAA23.12.2013 20:29  +2#42 Re:
Reakcia na #40 od lapčo:
Vidno, že sú prázdniny v plnom prúde a žiaci ZŠ sa už mudia.
Error 0x00723.12.2013 20:13  +1#41 Re:
Reakcia na #40 od lapčo:
Moc vela zdvojrozschodnenia + bagety v centre???

Ja som radsej za vybudovanie kvalitneho Nosneho Systemu (elektricky) na rozchode 1000mm s kvalitnymi, bezbarierovymi prestupmi zo zeleznice na elektricku.
lapčo23.12.2013 19:05 -3#40 Re:
Ja by som to spravil tak,že by som zvojrozchodnil trať s Rusoviec cez Petržalku až po Filiálku L10 a okrem toho by som aj spravil normálne rozchodnú trať 1435mm k novému SND a aj zdvojrozchodnil trať po hl.stanicu okrem obratliska kde by trať z rochodom 1435mm odbočovala a zapojila sa do sústavy žsr a ešte by som aj do Rače,Ružinova a Zlatých Pieskov zdojrozchodoval trať
ale vrátim s k hl. stanici tú trať by obsluhovali motor. vozne radu 810 a 812 a by to bola linka L12 pričom by jazdila aj X13 až do vybudovania trate s rozchodom 1000 mm.
a šafko by mohlo ostať ako je len zo zmenami asi takými že by tam bola dvojkolajka s rozchodmi 1000 a 1435 mm až do Petržalky ,od šafka by sa ešte odpojovla trať s rochodom 1435mm k novému SND
vytvoril by som aj novú linku L11 ktorá by jazdila z Petržalky do Dúbravky cez centrum samozrejme ? ? čo vy na to vážený?
Juro_BA23.12.2013 9:42  +1#39 Re:
Škoda, že tu nie je nič o tom, ako sa plánuje prestup z električky na železnicu v v Janíkovom dvore. Pokiaľ si spomínam, v istom čase sa hovorilo a vybudovaní nových železničných zastávok na určitých miestach, ktoré by boli vhodné z hľadiska zastavovania regionálnych vlakov.
BigMac20.12.2013 15:19  +3#38 Re:
Reakcia na #27 od d3k0:
d3k0: môžem Ťa ubezpečiť, že všetky súčasné klobásy v stave DPB (Ik 435, NB18, MB-CC) sa na Úderníckej otočia s veľkou rezervou, mám to osobne odskúšané.
Rubber3819.12.2013 20:47 #37 Re:
Reakcia na #36 od Dave177:
Jasné, že by to bolo lepšie. Ale zas by sa našiel niekto, komu by to znemožnilo prestup na T-Busy ? Preto ma napadlo urobiť novú aj nechať starú, i keď by potom busy stáli každých 150 metrov. Jedine teda, že by namiesto na 1. mája stávali na Hodžku, ale to by bolo ešte väčšie spomalenie
Dave17719.12.2013 20:26 #36 Re:
Reakcia na #35 od Rubber38:
Tak ja by som bol najradšej, keby tú zastávku prehodili, ale nejako tomu neverím.
Rubber3819.12.2013 20:15  +1#35 Re:
Reakcia na #34 od Dave177:
Ako keby bol problém presunúť neďalekú zast. Nám. 1. majá, príp. jednoducho urobiť novú zastávku STU. Toto neni argument
Dave17719.12.2013 17:04 #34 Re:
Reakcia na #30 od Rubber38:
K prvému odstavcu len toľko, že autobusová zastávka STU je len v jednom smere. Čiže takto prúd Zochova-HS nevyriešiš.
majak18.12.2013 15:31 -2 +1#33 Re:
dubravka ma velmi zle riesenu dopravu a to od obdobia kedy sa zrusili expresne linky 101 104 105 106... 34ka ktora jedina davala ako tak zmysel uz nejazdi a to iste plati o 22ke. elektricky ktore nejdu cez patronku su tym padom nepouzitelne a este za cias ked nebola obmedzena rychlost na trati tak jazdna doba vychadzala iba o nejakej dve ci tri minutky menej (realne) nez oproti autobusu s prestupom na patronke v smere na nabrezie alebo o rovnaky cas menej v pripade smeru na zochovu... moj nazor je ze autobusy su v petrzalke riesene dobre a elektricku netreba za predpokladu ze bude chodit po starom moste - keby vsak chodila cez lafranconi a napajala sa na vetvu patronka-od lamac-technicke sklo a isla dakde na bory to uz by bola ina rec... a posvatnu 59ku by uz konecne mohli vypravovat tak aby chodila celodenne a v lepsom intervale plus vsetky elektricky nech maju prednost na semafore a nemaju v mnohych pripadoch tak nezmyselne nahustene zastavky s malym vzajomnym odstupom. peniaze nie su lebo kompetentnym nestaci uz mat jeden dom a jedno dve auta ako za starych cias - potrebuju mat 3 domy dve chalupy kdejake jachty a dalsie veci.. nenazranci.. nech si kradnu ale ved preboha doprava a telekomunikacie musia fungovat.. potom kazdy len nadava nic sa neriesi a mame chut chodit autami alebo peso.. alebo neplatit DPB
810zssk18.12.2013 13:02  +1#32 Re:
Reakcia na #31 od Rubber38:
Myslim ze obrat tam ma byt mozny cez podjazd, uvazovalo sa totiz aj o skrateni 191.
Rubber3818.12.2013 12:17  +1#31 Re:
Reakcia na #27 od d3k0:
A potiahnuť konečnú z Jasovskej až na Janíkov dvor napadlo aj mňa, ale otázka je, kde by sa tá 98 otáčala, keďže zast. Janíkov dvor je plánovaná (zatiaľ pre linky 91/191) rovno na moste
Rubber3818.12.2013 12:03  +1#30 Re:
Reakcia na #27 od d3k0:
Ono kapacita na HS zo Zochovej by sa dala vyriešiť pomerne jednoducho, a síce, že šalinzastávka Technická univerzita by bola presunutá z jej súčasnej polohy k tej autobusovej (pre linky 5,7,8 v smere Obchodná by bola zrušená). Úsek Zochova - HS totiž využívajú hlavne batôžkari z Mlynskej doliny, pre ktorých by sa takto skoro nič nezmenilo, akurát by z L31/39 neprestupovali na Zochovej, ale na STU na L1 a 2. Pre nich to vychádza aj časovo skoro rovnako. Jediná nevýhoda tohoto riešenia je, že cestujúci (turisti) z Hodžovho námestia by to mali buď na prestup, alebo na tour de Obchodna s L1)

Ohľadne zast. Lúčanky: tých prebehujúcich cestujúcich by nebolo veľmi veľa. Veľká väčšina by totiž cestovala maximálne po zast. Budatínska. Ostatné sú zo šaliny lepšie prístupné od zast. Veľký Draždiak. A okrem tej ZŠ Budatínska by šiel každý bus inou cestou a teda s inou skupinou cestujúcich = každý by čakal vyslovene na ten svoj bus. A ohľadne prekladu: Linky 98 a 99 premávajú skoro celý deň v úpne odlišných intervaloch, takže ich preklad je nerealizovateľná blbosť. A ešte keď by mali len 2 spoločné zastávky.

S tou Bradáčovou - Kremnickou máš pravdu, i keď to je asi jediný takýto extrémny prípad. Ono ešte je tu riešenie, že by sa L83 vetvila, raz na Dostihovú dráhu a raz na Technopol. Mne totiž ide hlavne o to, že inak by chodil po Osuského zbytočne silný prepravný prúd, a na zvoz k šaline bude slúžiť hlavne L99. A síce máš pravdu, že pri Hrobákovej je viac domov atď., ale to ešte neznamená, že by niečo nemalo chodiť aj na Dostihovú. Otázne je, či by delenie L83 neplietlo cestujúcich.

Ohľadne spojenia Dúbrafky a východu tu už raz niekto písal super návrh o spojení L84 a L78 do linky Dúbrafka - SAV - Trnavské mýto - Ružinov - Čiližská. Bola by to aj náhrada za "dočasne" zrušenú 178. Jeidný kto by reptal by bolo asi Ovsište, ale aj tak je to super nápad.
frenky18.12.2013 10:55 #29 Re:
Reakcia na #27 od d3k0:
Ad 80> klbak otocis na Udernickej za predpokladu, ze tam nikde v "obratisku" nestoji auto a voz ma dobry "rajt". MBCC tam podla mna neotocis. Jedine na tom velkom sukromnom pozemku vedla. ?
d3k018.12.2013 2:12 #28 Re:
Reakcia na #26 od Technopol:
Všetko treba robiť s mierou. Ak sú raz od seba komunikácie vzdialené takmer 1 km, tak hoci sú paralelné, ťažko hovoriť o súbehu. Ale všetko samozrejme závisí od cieľa. Ak je ním eliminácia busov za každú cenu, ide to urobiť. Ak je ním zvýšenie atraktivity systému MHD a získanie viac cestujúcich, potom im nemôžeme ponúkať nielen viac prestupov, ale ešte aj výrazne pomalšie výsledné spojenie.
d3k018.12.2013 2:05  +3#27 Re:
Reakcia na #25 od Rubber38:
Ani to nie je také easy 🙂 Pri nahradení 93 linkou 94 treba riešiť náhradu kapacity v úseku Zochova - Hlavná stanica, ktorá je už dnes nedostatočná. To je možné napr. presmerovaním linky 80 na Hlavnú stanicu, čo by ale bolo buď na kĺbaky (otočia sa na Úderníckej?) alebo na lepší interval. Ak si dobre spomínam, takýto návrh padol aj v súvislosti s návrhom Tram Štefánikova, keď by bez zrealizovania zmeny jazdila 1 aj 93 priamo po Štefánikovej.

Čo sa 98 a 99 a Lúk V týka, problém rozvetvovania liniek po rôzne dlhých trasách je ten, že ak sú pri Tescu preložené, pri Lúčanke už preložené nebudú. Navyše pri Lúčanke by ani nestáli na rovnakej zastávke, a tak by sa dosiahol najhorší možný scenár, keď by cestujúci pobehovali po križovatke podľa toho, kde by sa zjavil autobus. Prestup je riešiteľný ako-tak stavebnými úpravami, rozdielna dĺžka trás a tým rozbitie prekladu veľmi nie. Treba ešte myslieť do budúcnosti na to, či by linka idúca po Budatínskej nemala ísť až do Janíkovho dvora, kde je potenciál na prestupný uzol pre Južné mesto.

Dostihová dráha u 83 už raz bola, využívané to veľmi nebolo. Predsa len keď človek do mapy zapichne kružidlo, tak dostane väčší počet domov na Hrobákovej než na Dudovej. Tiež treba myslieť aj na pomerne silné vnútropetržalské vzťahy, ktoré by pri seknutí 83 boli riešiteľné iba s dvomi prestupmi alebo časovo veľmi dlhou trasou - napr. Bradáčova - Kremnická, dnes 83/95+88. Z tohto dôvodu bola už pri realizácii reformy v 2005 linka 83 plánovaná na predĺženie k Technopolu, ale až po dobudovaní električky, keďže inak by bola (a teraz aj je) súbežnou s 95.

Pri 83+84 sa však ešte treba zamyslieť nad situáciou na druhej strane trasy - či Dúbravka naozaj potrebuje také silné spojenie na Zochovu (5, 83, 84 s časom 22 - 25 min) a žiadne rýchle do východnej časti mesta, kam už 4 a 5 nemajú šancu konkurovať autobusu, ak ten neuviazne v nejakej veľkej zápche. Riešenie tejto otázky by možno prispelo k riešeniu otázky u týchto dvoch liniek v Petržalke 🙂
Technopol18.12.2013 1:46  +1#26 Re:
Reakcia na #25 od Rubber38:
Posledný koment
1. Vychádzal som (asi z mylného) predpokladu ,že po otvorení električky bude snaha o minimalizovanie A-Busov v Petržalke. Výsledok by bol ako aj s d3k0 uvádzate množstvo zmien až celé prelinkovanie - na čo odkazujem vo svojom prvom príspevku
2. Keďže z toho čo tu čítam mi vychádza, že snaha o minimalizovanie A-bus nebude, tým pádom môj predpoklad v prvom príspevku je zlý.
Rubber3818.12.2013 1:33  +1#25 Re:
Reakcia na #24 od d3k0:
Vo väčšine prípadov s tebou súhlasím. Ale niektoré veci by sa predsa len dali ošetriť. V prípade zrušenia 93 nie je problém presmerovať cez Lúky V a Vyšehradskú L98 alebo 99 (lepšia by bola asi 99). Ak by sa primerane posilnila L94, v zrušení L93 naozaj nevidím problém. Na Hodžko / Hlavnú stanicu bude chodiť L1 a vo zvyšnom úseku L94. Ešte by bolo, ako som už kdesi písal, super, ak by L94 priamo nadväzovala na šalinu, napríklad presunutím konečnej z Holíčskej na neďalekú zastávku Veľký draždiak. Jediný problém je v tom, že tam dnes nie je vybudované poriadne obratisko, ale miesto tam na to je, takže by to nebolo zas také zložité.

A čo sa týka Hrobákovej, aj tam ma napadá riešenie, a to presmerovať L83 zo zastávky Nám. Hraničiarov resp. Chorvátske rameno na Dostihovú dráhu. Má to viacero výhod: hlavne by sa v okolí Dudovej a Hrobákovej zvýšila kvalita obsluhy MHD, navyše by sa ušetrili vzkm a nebol by tu ten "subeh s električkou," čo furt Technopol spomína. Medzi ďalšie výhody sa ráta existujúca zastávka a dostatočné miesto na obratisko = minimálne náklady na realizáciu. A myslím, že problém "rýchleho napojenia" Hrobákovej na šalinu by bol potom bezpredmetný. Buď ísť z Dostihovej dráhy s 83, alebo využiť L92/192, príp. využiť zastávku Zrkadlový háj, to neni taká veľká časová strata.

Čo ty na to?
d3k018.12.2013 0:06  +3#24 Re:
Reakcia na #23 od Technopol:
Ono to zase nie je také jednoduché - zrušená/skrátená 93 = zastávka Lúky V bez obsluhy; zrušená/skrátená 83 = zastávka Hrobákova bez rýchleho napojenia na električku. U 68 by zase ukončenie na Prokofievovej viedlo k problémom pri otáčaní (veľa vozidiel na konečnej kvôli vyrovnaniam potenciálneho meškania). U 68 bolo kedysi cieľom aj spojenie s 98, ale to sa pretiahnutím jej trasy cez Ovsište v súčasnosti už deje aj na EU. Iná vec je linka 84, ktorej trasu a režim prevádzky kedysi určil domov dôchodcov v Ovsišti a nie odborná analýza.
Technopol17.12.2013 23:52  +1#23 Re:
Reakcia na #22 od d3k0:
Takto, ja som si myslel ,že snahou je využiť električku čo najviac t.j od Tesca namiesto 93 použiť 98/99+1, Technopol-Romanova namiesto 83 použiť 99+1 atd. čím by prišlo k peknej úspore A-busov a vtedy by bolo treba prekopať linkovanie. Ak však zostane zachované toto linkovanie, časť potencionálnych cestujúcich električkou zostane v autobusoch, čo som si myslel že práve nechceme.
d3k017.12.2013 22:40 -1 +1#22 Re:
Reakcia na #21 od Technopol:
Ľudia bývajú aj na druhej strane ulíc, po ktorých jazdia uvedené linky, a taktiež sú tam aj obchody. Pre ľudí tam bývajúcich/nakupujúcich je električka bez nadväznej autobusovej linky nepoužiteľná, a práve uvedené linky tvoria túto nadväznú dopravu. Len malý príklad - už vidím, ako niekto od Tesca šlape kilometer k električke... Odporúčam literatúru HiTrans, kde v ideálnom "square-town" síce jazdia linky rovnobežne po najbližších uliciach, a predsa nie sú považované za súbežnú dopravu.
Technopol17.12.2013 22:28  +1#21 Re:
L93 som nikde nespomínal. Súbeh 83 Technopol - Hodžovo nám. L1, 68 Romanova - Holičská L1, 84 Ovsište - Hodžovo nám - spojenie rieši L99+1. Dajme aj tú 93 Vyšehradská - Holičská + môžno ďalšie.

Všetky uvedené trasy rieši električka, otázka teda znie, je potrebné zachovať tieto spojenia aj s autobusmi, keď na to v súčasnosti nemáme ?
Ak nie tak potom sa dostávame k tomu čo som na začiatku napísal - bude treba prekopať celé linkové vedenie v Petržalke
Rubber3817.12.2013 20:11  +1#20 Re:
Reakcia na #17 od 810zssk:
Jeho sa pýtaj 😃 Ale tak zase je pravda, že až bude hotová trať až po Janíkov dvor, pre Petržalčanov cestujúcich v smere na HS by nebol problém využiť namiesto L93 šalinu číslo 1, cestujúci z Lúk by ani nemuseli prestupovať, tieto dve linky sú tam vedené vskutku pár minút pešej chôdze od seba, takže je to prakticky jedno. Tým asi myslel ten súbeh. Ale ako hovorím, ak nie L93 na HS, tak kam s ňou?
Rubber3817.12.2013 20:08  +1#19 Re:
Reakcia na #18 od Mike:
Ako, na jednej strane chápem ľudí, ktorí to s ňou majú na Pánty priamo a o niečo rýchlejšie ako šalinou, ale takých liniek by sme tu mohli zaviesť milión 5, a každý by si našla svojich cestujúcich. Prestupný MHD systém a šaliny ako nosný dopravný systém sú však jednoznačne proti. Z Petržalky je viac než postačujúcou náhradou už dnes L94 s prestupom na L3+5 na Vazovovej.
Mike17.12.2013 19:58 -1#18 Re:
Reakcia na #12 od Rubber38:
59by potom mohla byť nahradená električkou s rovnakou dobou prevádzky a približne aj intervalom (2 kĺbaky= 1 súprava.. ) ?
810zssk17.12.2013 19:38 -1#17 Re:
Reakcia na #16 od Rubber38:
Ten subeh s 93 medzi Hlavnou stanicou a cim?
Rubber3817.12.2013 18:36  +1#16 Re:
Reakcia na #15 od 810zssk:
Teoreticky je súbeh L93 a L1, kvôli HS. Ale tak ako inak by to pán Technopol chcel riešiť, L93 na Most SNP, alebo ako? ? A možno myslel aj L94, predsa len je prakticky počas celej trasy vedená do 750 metrov popri L1 (samozrejme, nehovorím že sa má L94 rušiť)
810zssk17.12.2013 18:30 -1#15 Re:
Reakcia na #11 od Technopol:
A kde vidis ten subeh?
Rubber3817.12.2013 18:00  +1#14 Re:
Ešte ma napadla varianta, že nie iba niektoré, ale všetky spoje L98 by boli skrátené po Stred a L93 by bola predĺžená cez Betliarsku na Jasovskú. Neviem, ako by to kapacitne L93 zvládala (ale hádam hej, veď na HS by po novom chodila aj šalina), ale ušetrili by sa vzkm linky 98 v úseku Stred - Betliarska, navyše by mala Vyšhradská napojenie na šalinu.

A za zváženie určite stojí aj návrh Lepšej dopravy - skrátenie jednej z liniek 91/191 v smere z dedín po Janíkov dvor.

Čo vy na to?
Rubber3817.12.2013 17:46  +1#13 Re:
Reakcia na #12 od Rubber38:
Oprava: náhradou za Holíčsku som samozrejme myslel zastávku Veľký draždiak. Sorry, tie divné pracovné názvy sa mi pletú ?
Rubber3817.12.2013 17:43  +1#12 Re:
Reakcia na #10 od Technopol:
Električka je v smere do mesta jednoznačne rýchlejšia, lebo na rozdiel od busov nejde obchádzami po Osuského, Jiráskovej a pod. Navyše ju nebrzdia semafory, čo robí dosť veľa. A ešte k tomu, ak sa nepohnojí prestupný uzol Šafko - Malá scéna, ponúka nielen lepšiu obsluhu centra (neviem ako by si sa inak chcel dostať k Eurovei, či na Nám SNP, taktiež historické jadro je lepšie prístupné od nej, ako zo Zochovej), ale aj lepšiu možnosť prestupov (okrem prestupu na L31/39 zo Zochovej). Takže je jednoznačne oveľa atraktívnejšia ako bus, a keď berieš do úvahy aj parkovanie v centre, má šalina navrch aj pred IAD. Horšie to už je napr. pri ceste do Ružinova, či na Mýta a ďalej. Tam má bus a IAD navrch, ale s tým až do vybudovania trate na Dostojevského rade (ja viem, neni ani v územnom pláne ? ) nič neurobíš, aj keby si porušil busy. Čo sa týka hýbania s linkami, máš pravdu, sú nastavené tak, že jedna zmena by nutne podmienila ďalšiu, a v konečnom dôsledku by si ani moc nezmenil. Jeden nápad, ako zatraktívniť električku najmä v južnej Petržalke však mám: Skrátenie povedzme každého druhého spoja na niektorých linkách. Napr. niektoré L68 v smere z mesta len po Prokofievovu, niektoré L98 po dnešnú zastávku Stred (neviem ale, kde by sa točili). Kapacita cez mosty do/z mesta by ostala zachovaná, ale niektorých ľudí by to motivovalo použiť aspoň na časť cesty električku jazdiacu v atraktívnom intervale a napr. nesadnúť rovno na Holíčskej na L68, ale prestúpiť na ňu až pri Zrkadlovom háji. A taktiež by sa ušetrili vzkm, navyše šaliny by boli aj v južnej časti mesta pomerne využité. A ešte čo ma napadlo je presunúť konečnú busov z Holíčskej až k zastávke Stred (Holíčska by sa potom asi zrušila úplne), bola by tak opäť ďalšia nadväznosť na šalinu, i keď nie zas tak významná. Navyš by tu odpadol ten tvoj problém, že ľudia majú bližšie zastávku busu. A ak by im zo Stredu ušla nĹ68, tak sadnú na šalinu a dobehnú ju na Zrkadlovom háji.


A pri tejto príležitosti by som zrušil L59, za úvahu stojí aj 96/196, ktorá tiež zrovna nepodporuje taktovú dopravu.
Technopol17.12.2013 17:22 -1 +2#11 Re:
Reakcia na #9 od TeBeCe:
Neviem, ale to tu dovtedy kým nebude kolabovať cestná doprava, budeme držať súbežné linky s električkou? Keby sme na to mali nepoviem nič.
Technopol17.12.2013 17:19  +2#10 Re:
Reakcia na #6 od TeBeCe:
Dovolím si tvrdiť ,že väčšina ľudí by prešla na električku. 5 min. nieje také veľké zdržanie, oproti nárastu € za benzín.

Dovolím si tvrdiť že úseky Technopol - Romanova a Romanova - Prokofievova by stačilo obslužiť s L 99 ako zvoz k električke, Tým pádom by ale trebalo ale niečo robiť s L68, 83 a akonáhle začneš v Petržalke hýbať s jednou linkou, tak nakoniec pomeníš celé linkovanie.
TeBeCe17.12.2013 17:11 -1 +2#9 Re:
Reakcia na #7 od Technopol:
A vies to s takou istotou povedat, ze budes vsade tym autobusom rychlejsie aj o 5 rokov?
810zssk17.12.2013 17:06 -1 +1#8 Re:
Reakcia na #7 od Technopol:
A keby sme ti ten bus zrusili tak co radsej spravis? Presadnes do elektricky, alebo auta?

Elektricka ma prebrat ludi ktori po danej trase uz dnes cestuju a potom este par ludi pre ktorych bude po novom vyhodnejsia, kedze bude rychlejsia ako bus. Preberat ludi co idu napr. z Ovsista na Mileticku samozrejme nebude, lebo keby sme ich nutili ist elektrickou, vykaslu sa nam na celu MHD.
Technopol17.12.2013 17:03 -1 +1#7 Re:
Reakcia na #6 od TeBeCe:
Ja dám príklad za seba. Na autobusovú zastávku to mám 1min. Na električkovú v najlepšom prípade to bude 5. min. Ostanú mi tu všetky A-bus linky okrem 95 (do centra mi však stále ide 83). Na všetky smery budem busom skôr ako električkou. Akú mám motiváciu využiť ju ? A ako som písal väčšina obyvateľov ma bližšie autobusovú zastávku ako električkovú, tak čo ich bude motivovať využívať električku, ak nebudeme rušiť A-busy ?
TeBeCe17.12.2013 16:56 -2#6 Re:
Reakcia na #5 od Technopol:
A linkou 95, ktora bude elektrickou nahradena, dnes nikto necestuje? To potom tu elektricku stavat nemusime...
Technopol17.12.2013 16:51 -1 +1#5 Re:
Ale ako chceš dostať ľudí z autobusov do električky, ak sú autobusy dostupnejšie a rýchlejšie ?
810zssk17.12.2013 16:49 -2 +2#4 Re:
Reakcia na #3 od Technopol:
Ta revolucia bola realizovana uz v 2005. Vykonane.

A dostat ludi do elektriciek tak ze im zrusime busy tam kde su rychlejsie, to je akurat tak cesta dostat ich do aut.
Technopol17.12.2013 16:46 -1 +2#3 Re:
"Súčasné linkové vedenie autobusov MHD v Petržalke je pripravené na realizáciu električkovej trate bez revolučných zmien."
Ak chceme aby ľudia cestovali tou električkou, tak tie zmeny budú musieť byť revolučné. Autobusové zastávky sú totiž dostupnejšie a mimo špičku (zápchu) budú autobusy stále rýchlejšie ako električky (napr. 68 saleziani, 83/84 dubravka, 98 polus/riazanská, atd) Zhoršenie intervalu nič nerieši, pretože nikto nebude zbytočne prestupovať ak nemusí, takže by sa malo niečo rušíť, pri rušení sa zas bude musieť niečo nahradzať a nakoniec z toho vyjde nové linkové vedenie v Petržalke.
Napr. L83 má približne rovnakú trasu s L1; úsek Bosáková - Ovsište pre 84 bude zbytočný, prestup rieši 99; úsek Romanova - Holičká pre 68 je zbytočný súbeh s električkou rieši prestup L96, L98, L99, atď.
810zssk17.12.2013 14:05  +2#2 Re:
Inak dufam ze tie nazvy zastavok su len pracovne 🙂 A nie len tie ako "Stred" alebo "Juh", ale aj samotna "Bosakova" dufam ze zostane Farskeho a nebude DPB zas miast cestujucich nezmyselnymi premenovaniami.
majak17.12.2013 13:58 #1 Re:
no som zvedavy 🙂 vyzerat to pekne (ako vsetky projekty)